Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent ondermandaat provinciale bevoegdheden (Ondermandaatbesluit OMWB 2013 provinciale bevoegdheden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent ondermandaat provinciale bevoegdheden (Ondermandaatbesluit OMWB 2013 provinciale bevoegdheden)
CiteertitelOndermandaatbesluit OMWB 2013 provinciale bevoegdheden
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201901-06-2013nieuwe regeling

23-09-2013

bgr-2019-747

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent ondermandaat provinciale bevoegdheden (Ondermandaatbesluit OMWB 2013 provinciale bevoegdheden)

De directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 

overwegende, dat:

 

 • het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hem bevoegd- heden heeft gemandateerd;

 

 • dit vastligt in het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (verder: Mandaatbesluit) 1 ;

 

 • artikel 4 van het Mandaatbesluit de mogelijkheid biedt om bepaalde bevoegdheden door te mandateren;

 

 • dit vanwege een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering gewenst is.

Gelet op:

 

paragraaf 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht.

 

BESLUIT

 

vast te stellen het volgende: Ondermandaatbesluit OMWB 2013 provinciale bevoegdheden.

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  Aan de afdelingshoofden van de afdeling Industrieel, Landelijk en Stedelijk 2 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant wordt opgedragen:

  • a.

   de uitoefening van de bij het Mandaatbesluit aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant toegekende bevoegdheden;

  • b.

   de ondertekening van stukken bij de uitoefening van de onder a. genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Een en ander met in achtneming van de opgedragen taken en onder borging van de kwaliteit conform de voorwaarden gesteld in de aan de omgevingsdienst verleende opdracht Provinciaal uitvoeringsprogramma 3 .

Artikel 2. Beperkingen

 • 1.

  De bevoegdheden van dit besluit worden uitgeoefend binnen de kaders van het Mandaatbesluit.

 • 2.

  Van ondermandatering zijn uitgezonderd 4 :

  • a.

   besluiten tot het aanwijzen van toezichthouders;

  • b.

   besluiten tot het aanwijzen van personen tot vertegenwoordiging van het college in rechte;

  • c.

   besluiten tot weigeren van een vergunning of ontheffing;

  • d.

   besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang;

  • e.

   besluiten tot het gedogen van een geconstateerde overtreding;

  • f.

   besluiten waarbij een afdelingshoofd persoonlijk betrokken is.

 • 3.

  De ondergemandateerde treedt, vóór uitoefening van het mandaat in overleg met de mandaatgever indien de uitoefening van het ondermandaat bestuurlijk of politiek gevoelig is 5 ;

 • 4.

  Indien er sprake is van het afwijken van wettelijke, en dus verplichte, adviezen vervalt het ondermandaat.

Artikel 3. Vervallen ondermandatering aan leidinggevende

Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het in de voorgaande artikelen bedoelde ondermandaat géén betrekking op, dan wel vervalt, indien in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in dit besluit meer afdelingen zijn betrokken en de afdelingen tegenstrijdige adviezen verstrekken;

Artikel 4. Digitale ondertekening

Wanneer ondermandaat wordt uitgeoefend kunnen stukken worden voorzien van een elektronische handtekening in de vorm van een gescande handtekening, geplaatst door de ondergemandateerde.

Artikel 5. Vervanging

De binnen de OMWB vastgestelde vervangingsregeling is onverkort van toepassing.

Artikel 6. Ondertekening

Ingeval van ondermandaat luidt de ondertekening:

“Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,

[naam], [functie]

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant”

Artikel 7. Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerken- de kracht ten aanzien van elke beslissing die in de periode van 1 juni 2013 tot de dag van inwerkingtreding is genomen door een functionaris die aan dit besluit de bevoegdheden ontleent om die beslissing in mandaat te nemen. Een dergelijke beslissing is daarmee van rechtswege bekrachtigd.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als het Ondermandaatbesluit OMWB 2013 provinciale bevoegdheden.

Vastgesteld op: 23 september 2013


1

Provinciaal Blad 2013, 84/13, Nr. 3420985.

2

Zoals opgenomen in Functieboek Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, definitieve versie februari 2013. ° Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsdiensten 2013, 28 mei 2013.

3

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsdiensten 2013, 28 mei 2013.

4

Provinciaal Blad 2013, 84/13, Nr. 3420985, p.3.

5

Criteria zijn hiervoor te vinden In Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving omge- vingsdiensten 2013, 28 mei 2013, p. 9.