Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Flevoland

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent geluidwering (Nadere regels verbetering van de geluidwering van woningen 2019-2023)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFlevoland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent geluidwering (Nadere regels verbetering van de geluidwering van woningen 2019-2023)
CiteertitelNadere regels verbetering van de geluidwering van woningen 2019-2023
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze nadere regels gelden tot en met 30 september 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Flevoland/225449/225449_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2019nieuwe regeling

17-09-2019

prb-2019-6449

2466374

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent geluidwering (Nadere regels verbetering van de geluidwering van woningen 2019-2023)

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in artikel 136, eerste lid van de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 17 september 2019 onder nummer 2465439 de volgende nadere regels hebben vastgesteld:

 

Nadere regels Verbeteren van de geluidwering van woningen 2019-2023

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

 

overwegende dat:

 

Gedeputeerde Staten bij besluit van 11 december 2018, nummer 2342079 het Actieplan geluid hebben vastgesteld;

 

één van de doelen van dit plan is om de hoge geluidbelasting die bewoners ondervinden te reduceren door het laten verbeteren van de geluidwering van de geluid belaste gevels van woningen;

 

daarbij aangegeven is dat het wenselijk is om hiervoor budget in te zetten via een subsidieregeling;

 

zij dit budget beschikbaar willen stellen door middel van een aan bewoners toe te kennen subsidie tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten om de noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen voor het verbeteren van de geluidwering van de geluid belaste gevels van woningen;

 

de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 een procedureel kader geeft voor subsidiering van activiteiten die passen in het provinciaal beleid;

 

in deze Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid is toegekend om nadere regels vast te stellen die onder meer betrekking hebben op subsidiecriteria;

 

het wenselijk is om voor het beschikbaar stellen van subsidie voor maatregelen die het geluid van verkeer in de woning reduceert deze nadere regels vast te stellen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012,

 

BESLUITEN:

 

De volgende nadere regels vast te stellen:

 

Nadere regels Verbeteren van de geluidwering van woningen 2019-2023

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASF 2012: De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012.

 • b.

  BAG Viewer: de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster en bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland.

 • c.

  Dne,A-waarde: (A-gewogen) geluidwering van een suskast volgens ISO 140-10 laboratoriummeting van de luchtgeluidisolatie van kleine bouwelementen.

 • d.

  Erkende aannemer: een aannemer die is aangesloten bij een branchevereniging.

 • e.

  Gekwalificeerd akoestisch adviesbureau: adviesbureau dat Keurmerk Erkend Adviesbureau (KEA) gecertificeerd is of referenties heeft inzake recent gegeven adviezen voor verbetering van de geluidwering van gevels van woningen.

 • f.

  Geluidbelaste gevel: gevel met direct zicht op de weg en waarvan de geluidbelasting groter is dan 55 dB.

 • g.

  Geluidbelasting van een woning: de berekende gemiddelde geluidbelasting over 2018 die is te vinden op de digitale kaart: http://kaart.flevoland.nl/subsidiegeluid/

 • h.

  Geluidwerende maatregelen: aanpassingen aan de ventilatie, kierdichting aan de buitengevel, aanpassingen aan kozijnen en beglazing.

 • i.

  Hogere grenswaarde maximale geluidbelasting: een door Gedeputeerde Staten op grond van de Wet geluidhinder genomen besluit over de verhoging van de maximale geluidbelasting voor de bouw van de woningen of de aanleg of aanpassing van de weg.

 • j.

  Kierdichting: het (geluiddicht) afsluiten van naden rond bewegende delen in een gevel.

 • k.

  Naad afdichting: het aanbrengen van kit tussen metselwerk en kozijn en afwerken met een opdeklat.

 • l.

  Panelen: dichte verticale delen in de gevel die niet bestaan uit glas of metselwerk.

 • m.

  Prefab sporenkap: een dakconstructie die kant en klaar wordt geleverd waarbij de houten balken (de sporen) van de nok tot de dakvoet lopen, aan de binnen- en buitenkant voorzien is van plaatmateriaal en gevuld is met isolatiemateriaal.

 • n.

  RA-waarde: (A-gewogen) geluidisolatie per geveldeel.

 • o.

  Suskast: geluidgedempt ventilatierooster met een bepaalde geluidisolatie Dne, A waarde.

 • p.

  U-waarde: is de warmtedoorgangscoëfficient waarmee de hoeveelheid warmte die door een constructie gaat per seconde (s) per vierkante meter (m2) per temperatuurverschil (K) tussen de omgevingen langs beide zijden van de constructie (1 Watt = 1 Joule/s) wordt weergegeven. Hoe kleiner de U-waarde hoe beter de warmte wordt geïsoleerd.

 • q.

  Verblijfruimte: woonkamer, keuken >11 m2 of slaapkamer.

 • r.

  Verkeersruimten: gangen, trappen, toiletten, badkamers en bergruimten.

 • s.

  Woning: gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van de geldende planologische status.

Artikel 2. Reikwijdte nadere regels

Deze nadere regels zijn van toepassing op subsidies die Gedeputeerde Staten aan eigenaren van woningen kunnen verstrekken in het kader van het verbeteren van de geluidwering van geluid belaste gevels van woningen, zoals bedoeld in artikel 1 waarbij de geluidwering van woningen met een geluidbelasting van 55 dB tot 60 dB met 5 dB wordt verbeterd en bij woningen met een geluidbelasting van 60 dB en hoger met 10 dB wordt verbeterd.

Artikel 3. Doel van de nadere regels

Deze nadere regels hebben tot doel om aan potentiële aanvragers duidelijkheid te verschaffen over de inhoudelijke criteria waaraan subsidieaanvragen worden getoetst. 

Artikel 4. Aanvrager

Een subsidie moet worden aangevraagd door (of wanneer de eigenaar daarvoor een volmacht heeft verleend) een eigenaar van een woning die in de omgeving van een provinciale weg ligt en waarvan de geluidbelasting 55 dB of meer bedraagt.

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten (digitaal) ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Artikel 5. Subsidievorm

Gedeputeerde Staten kunnen op grond van deze nadere regels een éénmalige subsidie verstrekken in de vorm van een geldbedrag voor een periode van maximaal 4 jaar.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidieaanvraag voor het verbeteren van de geluidwering bij een geluidbelasting van 55 tot 60 dB, bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.500.

 • 2.

  De subsidieaanvraag voor het verbeteren van de geluidwering bij een huidige geluidbelasting van 60 dB of hoger, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 8.000.

 • 3.

  Het maximum onder lid 2 van dit artikel wordt verhoogd met € 2.000 indien aanpassingen aan een hellend dak noodzakelijk worden geacht omdat de geluidbelasting 64 dB of hoger is en de nok van het hellend dak parallel loopt aan de weg.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt voor de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2023 € 850.000.

 • 2.

  De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 3.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van ontvangst.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2023 het hele jaar door worden aangevraagd, maar tenminste 13 weken voor aanvang van de activiteiten.

Artikel 9. Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op de in te dienen gegevens op grond van artikel 13 van de ASF 2012 worden bij de aanvraag de volgende gegevens overlegd:

 • a.

  Een gespecificeerde offerte van een erkende aannemer die door de aanvrager is ondertekend en waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de uit te voeren en van toepassing zijnde werkzaamheden zoals in de artikelen 12, 13 of 14 staan voorgeschreven of aan de voorgestelde maatregelen in het maatwerkadvies van een gekwalificeerd akoestisch bureau;

 • b.

  Een verwachte start en einddatum van de werkzaamheden;

 • c.

  Een omschrijving van de werkzaamheden die worden verricht;

 • d.

  Een begroting die inzicht geeft in de totale subsidiabele kosten van de aanpassingen.

 • e.

  Een opgave van de functie en de afmetingen van de verblijfsruimte waarvoor de aanpassingen worden voorgesteld;

 • f.

  Een of meerdere foto’s van de huidige situatie waaruit de actuele samenstelling van de gevel blijkt;

 • g.

  Een bevestiging dat kennis is genomen van een eventueel geldende vergunningplicht en eisen van welstand voor de aanpassing van gevelindeling;

 • h.

  Een maatwerkadvies opgesteld door een gekwalificeerd akoestisch adviesbureau indien hiervan gebruik wordt gemaakt; 

Artikel 10. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8 van de ASF 2012, wordt een subsidieaanvraag in ieder geval afgewezen wanneer:

 • a.

  De aanvraag is ingediend voor een rechtspersoon;

 • b.

  De aanpassingen aan een bedrijfspand worden verricht;

 • c.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet passen binnen de reikwijdte van deze nadere regels, dat wil zeggen als het project niet voldoet aan de subsidiecriteria zoals benoemd in artikel 11 lid 1;

 • d.

  De te verstrekken subsidie minder is dan € 500,–;

 • e.

  De geluidbelasting van de woning minder dan 55 dB bedraagt;

 • f.

  Voor dezelfde activiteit reeds subsidie is verstrekt op basis van deze nadere regel;

 • g.

  Door de provincie in het kader van het actieplan een geluidmaatregel voor verlaging van de geluidbelasting is/wordt getroffen en waardoor de geluidbelasting van de woning wordt verlaagd tot minder dan 55 dB;

 • h.

  De activiteiten in de aanvraag voor het tijdstip van indienen van de aanvraag reeds uitgevoerd zijn. Dit geldt niet voor het eventueel opgestelde maatwerkadvies;

 • i.

  Het subsidieplafond is bereikt;

 • j.

  De verblijfsruimte een bijkeuken is of een keuken kleiner dan 11 m2;

 • k.

  De verblijfsruimte aan de geluidbelaste gevel een verkeersruimte betreft;

 • l.

  In de afgelopen 20 jaar voor de woning een hogere grenswaarde is vastgesteld.

Artikel 11. Algemene subsidiecriteria

 • 1.

  Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen, moet de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd voldoen aan de volgende algemene criteria:

  • a.

   De woning is 20 jaar of langer geleden gebouwd zoals blijkt uit de BAG-Viewer;

  • b.

   De geluidbelasting van de woning 55 dB of hoger is;

  • c.

   Vanuit de verblijfsruimte via aanwezige beglazing zicht op de weg bestaat.

 • 2.

  De subsidieaanvrager stemt in met een controlemeting van de geluidwering na realisering van de maatregelen.

Artikel 12. Subsidiecriteria geluidbelasting 55 tot 60 dB

Bij een woning met een geluidbelasting van 55 tot 60 dB, moeten de geveldelen onder 1 tot en met 4. worden aangepakt, tenzij er een maatwerkadvies is opgesteld door een gekwalificeerd akoestisch adviesbureau.

 • 1.

  Ramen

  • a.

   Vervangen van enkele beglazing: het plaatsen van thermisch isolerend HR++-glas met een RA-waarde van tenminste 29 dB(A) en een U-waarde van maximaal 1,2 W/m2K;

  • b.

   Vervanging van bestaand dubbelglas bij vervanging of plaatsing suskast: het plaatsen van thermisch isolerend HR++-glas met een RA-waarde van tenminste 29 dB(A) en een U-waarde van maximaal 1,2 W/m2K;

  • c.

   Verbeteren van enkele beglazing : het plaatsen van enkelglas van minimaal 4 mm als achterzetraam, waarbij de spouw minimaal 44 mm bedraagt.

 • 2.

  Ventilatie

  • a.

   Het aanpassen van een klepraam door aanvulling van een suskast of het vervangen van een klepraam door een raam met suskast; of

  • b.

   het plaatsen van een klein rooster met een ventilatiecapaciteit van 7 dm3/seconde per m2 vloeroppervlakte in de woonkamer aan de geluidbelaste gevel, wanneer ook via een niet-geluidbelaste gevel kan worden geventileerd;

  • c.

   Indien alleen via de geluidbelaste gevel kan worden geventileerd dient een suskast te worden geplaatst met een Dne,A van tenminste 31 dB(A) en een vereiste toevoercapaciteit van minimaal 0,9 dm3/seconde per m2 vloeroppervlakte in de slaapkamer/keuken;

  • d.

   Indien er sprake is van een woning waar vanuit de welstand en/of monumentenzorg restricties gelden voor de in gevels op te nemen voorzieningen, komen de punten onder a t/m e te vervallen en kan worden volstaan met muurdempers in de gevel of een decentrale mechanische voorziening.

 • 3.

  Naad en kierdichting

  • a.

   Het vernieuwen van het sluitwerk, het plaatsen van tenminste twee knevelende raamboompjes en het plaatsen van een rubber kierdichtingsprofiel met een kierdichtingsklasse 3, indien het huidige enkele kierdichtingsprofiel minder dan 3 mm is;

  • b.

   Het nalopen van naden tussen kozijnen en omliggende constructiedelen op een goede afdichting en zo nodig afdichten;

  • c.

   Indien sprake is van schuiframen worden deze vastgezet en wordt er ten minste 1 draai(kiep)raam aangebracht;

  • d.

   Indien sprake is van stolpramen worden deze aangepast c.q. vervangen door ramen met een vaste middenstijl of voorzien van een sluitsysteem waarmee de vereiste kierafdichting wordt gerealiseerd.

 • 4.

  Gevelpanelen

  • a.

   Gevelpanelen of wangen van dakkapellen zijn minimaal uitgevoerd als een lichte spouwconstructie en hebben een minimale massa van 20 Kg/m2;

  • b.

   Geblindeerde glaspanelen en enkelvoudige Trespa-achtige panelen zijn minimaal 12 mm dik;

  • c.

   Geveldelen met een constructie minder dan 20 Kg/m2 moeten aan de binnenzijde worden verzwaard met 12,5 mm gipskartonplaten.

Artikel 13. Subsidiecriteria geluidbelasting 60 tot en met 65 dB zonder hellend dak gericht naar de weg of een geluidbelasting van 60 tot 64 dB met een hellend dak gericht naar de weg

Bij een woning zonder hellend dak of een hellend dak haaks op de weg en een geluidbelasting van 60 tot en met 65 dB en bij woningen met een hellend dak gericht naar de weg en een geluidbelasting van 60 tot 64 dB, moeten de geveldelen onder 1. tot en met 4. worden aangepakt, tenzij er een maatwerkadvies is opgesteld door een gekwalificeerd akoestisch adviesbureau.

 • 1.

  Ramen

  • a.

   vervangen van ramen: het plaatsen van thermisch isolerend HR++-glas met een RA-waarde van tenminste 34 dB(A) en een U-waarde van maximaal 1,2 W/m2K;

  • b.

   aanpassen van ramen: het plaatsen van enkelglas van minimaal 6 mm als achterzetraam, waarbij de spouw minimaal 80 mm bedraagt.

 • 2.

  Ventilatie

  • a.

   Klepramen moet worden vervangen door een vast raam met suskast;

  • b.

   Het plaatsen van een klein rooster met een ventilatiecapaciteit van 7 dm3/seconde per m2 vloeroppervlakte in de woonkamer aan de geluidbelaste gevel, wanneer ook via een niet-geluidbelaste gevel kan worden geventileerd;

  • c.

   Wanneer enkel en alleen via de geluidbelaste gevel kan worden geventileerd: het plaatsen van een suskast met een Dne,A van tenminste 36 dB(A) met een vereiste toevoercapaciteit van minimaal 0,9 dm3/seconde per m2 vloeroppervlakte in de slaapkamer/keuken;

  • d.

   Indien er sprake is van een woning waar vanuit de welstand en/of monumentenzorg restricties gelden voor de in gevels op te nemen voorzieningen, komen de punten onder a t/m c te vervallen en kan worden volstaan met muurdempers in de gevel of een decentrale mechanische voorziening.

 • 3.

  Naad en kierdichting

  • a.

   Het vernieuwen van sluitwerk en eventueel hangwerk, het plaatsen van tenminste twee knevelende raamboompjes en het plaatsen van een dubbel rubber kierdichtingsprofiel, indien het huidige dubbele kierdichtingsprofiel minder dan 3 mm is;

  • b.

   Het nalopen van naden tussen kozijnen en omliggende constructiedelen op een goede afdichting en zo nodig afdichten;

  • c.

   Indien sprake is van schuiframen worden deze vastgezet en wordt er ten minste 1 draai(kiep)raam aangebracht;

  • d.

   Indien sprake is van een stolpramen worden deze aangepast c.q. vervangen door ramen met een vaste middenstijl of voorzien van een sluitsysteem waarmee de vereiste kierafdichting wordt gerealiseerd.

 • 4.

  Gevelpanelen

  • a.

   Gevelpanelen of wangen van dakkapellen zijn minimaal uitgevoerd als een lichte spouwconstructie en hebben een minimale massa van 30 Kg/m2;

  • b.

   Geblindeerde glaspanelen hebben een minimale RA-waarde van 33,7 dB(A);

  • c.

   Geveldelen met een constructie minder dan 30 Kg/m2 moeten aan de binnenzijde worden verzwaard met 12,5 mm gipskartonplaten.

Artikel 14. Subsidiecriteria geluidbelasting 64 en 65 dB met een hellend dak gericht naar de weg

Bij een woning waarbij een hellend dak gericht is naar de weg en de geluidbelasting 64 of 65 dB bedraagt, moeten de geveldelen onder 1. tot en met 5. worden aangepakt, tenzij er een maatwerkadvies is opgesteld door een gekwalificeerd akoestisch adviesbureau.

 • 1.

  Ramen

  • a.

   vervangen van ramen: het plaatsen van thermisch isolerend HR++-glas met een RA-waarde van tenminste 34 dB(A) en een U-waarde van maximaal 1,2 W/m2K;

  • b.

   aanpassen van ramen: het plaatsen van enkelglas van minimaal 6 mm als achterzetraam, waarbij de spouw minimaal 80 mm bedraagt.

 • 2.

  Ventilatie

  • a.

   Klepramen moet worden vervangen door een vast raam met suskast;

  • b.

   Het plaatsen van een klein rooster met een ventilatiecapaciteit van 7 dm3/seconde per m2 vloeroppervlakte in de woonkamer aan de geluidbelaste gevel, wanneer ook via een niet-geluidbelaste gevel kan worden geventileerd;

  • c.

   Wanneer enkel en alleen via de geluidbelaste gevel kan worden geventileerd: het plaatsen van een suskast met een Dne,A van tenminste 36 dB(A) met een vereiste toevoercapaciteit van minimaal 0,9 dm3/seconde per m2 vloeroppervlakte in de slaapkamer/keuken;

  • d.

   Indien er sprake is van een woning waar vanuit de welstand en/of monumentenzorg restricties gelden voor de in gevels op te nemen voorzieningen, komen de punten onder a t/m c te vervallen en kan worden volstaan met muurdempers in de gevel of een decentrale mechanische voorziening.

 • 3.

  Naad en kierdichting

  • a.

   Het vernieuwen van sluitwerk en eventueel hangwerk, het plaatsen van tenminste twee knevelende raamboompjes en het plaatsen van een dubbel rubber kierdichtingsprofiel, indien het huidige dubbele kierdichtingsprofiel minder dan 3 mm is;

  • b.

   Het nalopen van naden tussen kozijnen en omliggende constructiedelen op een goede afdichting en zo nodig afdichten;

  • c.

   Indien sprake is van schuiframen worden deze vastgezet en wordt er ten minste 1 draai(kiep)raam aangebracht;

  • d.

   Indien sprake is van een stolpramen worden deze aangepast c.q. vervangen door ramen met een vaste middenstijl of voorzien van een sluitsysteem waarmee de vereiste kierafdichting wordt gerealiseerd.

 • 4.

  Gevelpanelen

  • a.

   Gevelpanelen of wangen van dakkapellen zijn minimaal uitgevoerd als een lichte spouwconstructie en hebben een minimale massa van 30 Kg/m2.

  • b.

   Geblindeerde glaspanelen hebben een minimale RA-waarde van 33,7 dB(A).

  • c.

   Geveldelen met een constructie minder dan 30 Kg/m2 moeten aan de binnenzijde worden verzwaard met 12,5 mm gipskartonplaten.

 • 5.

  Hellend dak

  • a.

   bestaand plafond verwijderen;

  • b.

   aanbrengen 2 x 12,5 mm gipskarton op (eventueel) nieuw regelwerk en een spouw waarin 80 mm minerale wol (Rc-waarde van 2,5 m2/K/W ) is aangebracht plus een dampremmende laag tussen het gipsplatenplafond en de minerale wol;

  • c.

   Indien het bestaande dak van de woning uit een met minerale wol geïsoleerde prefab sporenkap bestaat zijn de maatregelen benoemd onder a en b niet nodig.

Artikel 15. Subsidiabele kosten

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de kosten die redelijkerwijs als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor het verbeteren van de geluidwering zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  De kosten kunnen worden verhoogd met de kosten voor een gekwalificeerd akoestisch adviesbureau voor een maatwerkadvies.

Artikel 16. Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • a.

  Schilderwerk van eventueel nieuw te plaatsen of aan te passen kozijnen anders dan het aanbrengen van grondverf en sauswerk en aan het brengen van behang op omliggende wanden;

 • b.

  Werkzaamheden die voortkomen uit achterstallig onderhoud en/of herstel hiervan;

 • c.

  kosten in de voorbereiding en het opstellen van de aanvraag;

 • d.

  Debetrente, financiële sancties, gerechtskosten en soortgelijke kosten;

 • e.

  De kosten zoals benoemd in artikel 6 van de ASF 2012.

Artikel 17. Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 18 tot en met 21 van de ASF 2012 is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  binnen achttien maanden na datum van de subsidieverlening de subsidiabele activiteit te hebben uitgevoerd;

 • b.

  foto’s van de maatregelen die in/aan de gevel zijn getroffen toe te sturen aan de subsidieverstrekker;

 • c.

  Facturen van de aannemer conform de offerte die bij uw aanvraag was bijgesloten.

Artikel 18. Evaluatie

 • 1.

  Deze nadere regels worden in het eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd.

 • 2.

  De resultaten van deze evaluatie kunnen aanleiding geven tot wijziging van deze nadere regels.

Artikel 19. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 oktober 2019 en gelden tot en met 30 september 2023.

Artikel 20. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Nadere regels Verbeteren van de geluidwering van woningen 2019-2023’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 17 september 2019,

secretaris,

voorzitter,

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland