Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Uitvoeringsbesluit aanwijzing inzameldienst, andere inzamelaars en vestiging uitsluitend recht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit aanwijzing inzameldienst, andere inzamelaars en vestiging uitsluitend recht
CiteertitelUitvoeringsbesluit aanwijzing inzameldienst c.a.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpaanwijzing inzameldienst en vestiging uitsluitend recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/CVDR364434/CVDR364434_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-2019Nieuw uitvoeringsbesluit

10-09-2019

gmb-2019-224020

1836169

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit aanwijzing inzameldienst, andere inzamelaars en vestiging uitsluitend recht

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel;

 

Overwegende

dat het in het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen nodig is een inzameldienst en andere inzamelaars voor gescheiden inzameling van categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te wijzen, alsmede een uitsluitend recht te verlenen ten behoeve van het verrichten van activiteiten in het kader van de uitvoering van de afvalbeheertaken die op grond van de Wet milieubeheer aan de gemeente zijn opgedragen;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Texel;

 

Besluit

vast te stellen het

Uitvoeringsbesluit aanwijzing inzameldienst, andere inzamelaars en vestiging uitsluitend recht.

Artikel 1.Begripsomschrijving

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Texel;

 • b.

  inzameldienst: de krachtens artikel 2, eerste lid, van dit besluit aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • c.

  andere inzamelaars: de krachtens artikel 2, tweede lid, van dit besluit aangewezen personen en instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

 • d.

  inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de afdeling Gemeentewerken van de gemeente Texel, gevestigd te Den Burg, gemeente Texel.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  N.V. HVC voor componenten huishoudelijk afval, namelijk: afgedankte elektrische en elektronische apparaten; matrassen; asbest; C-hout; gasflessen, brandblussers en drukhouders; A- en B-hout, bitumineus dakafval; KCA; banden van voertuigen, schoon puin; gips; grof tuinafval; metalen; vlakglas; grof huishoudelijk restafval; verbouwingsrestafval (via het afvalbrengstation De Hamster aan De Vang 27 te Oudeschild);

 • b.

  kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels,

 • De Cocksdorp Openbare basisschool Durperhonk

 • Midden en Zuid Eierland Buurtcommissie Midden – en Zuid Eierland

 • Oosterend Gymnastiekvereniging Oosterend

 • De Waal Dorpscommissie De Waal

 • Den Burg Scouting Texel

 • Oudeschild Openbare basisschool De Bruinvis

 • Den Hoorn Sportvereniging Z.D.H.

 • De Koog Jeugdclub De Koog

 • c.

  de volgende organisaties voor de inzameling van huishoudelijk textiel mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels:

 • 1.

  Familie Brouwer, Haffelderweg 18, voor het inzamelen van bruikbare kleding

 • 2.

  Stichting Oost Europa voor het inzamelen van bruikbare kleding, matrassen en beddengoed

 • 3.

  Rotary Texel voor het plaatsen van textielcontainers in de kernen;

 • d.

  Dros Grondverzet voor schone grond uit particuliere tuinen;

 • e.

  Amsing Recycling voor alle kunststoffen, geëxpandeerd polystyreenschuim, oud papier en karton, metalen;

 • f.

  Cobus Spigt Metalenhandel, Ruigendijk 35 voor metalen;

 • g.

  voor banden van voertuigen:

 • ATTS bandenservice, Schilderweg 26 a

 • Bandenbedrijf C.Hin, Reijer Keijserstraat 2a;

 • h.

  de volgende bedrijven voor de inzameling van vlak glas:

 • Fa. Z. Graaf , Hogerstraat 7-11

 • Verenigde Schilders, Maricoweg 39

 • Schildersbedrijf Bremer, Slotskolk 8

 • Fa. Bruin en Weijers, Postweg 91/93;

 • i.

  voor de inname van plantaardige vetten:

 • Cobus Spigt, Ruigendijk 35

 • N.V. HVC, afvalbrengstation De Hamster, De Vang 27.

Artikel 3. Vestiging uitsluitend recht

 • 1.

  Het college verleent op grond van arikel 2, derde lid, van de verordening een uitsluitend recht:

 • a.

  voor de overslag, het transport en de verwerking van al het door of vanwege de gemeente ingezameld huishoudelijk restafval, gft-afval en grof huishoudelijk restafval aan N.V. HVC;

 • b.

  voor het transport, overslaan, sorteren en vermarkten van al het door of vanwege de gemeente ingezameld kunststof verpakkingsafval en drankkartons aan N.V. HVC.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit aanwijzing inzameldienst c.a.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel op 10 september 2019.

Burgemeester en Wethouders van Texel,

De secretaris, De burgemeester

Mevrouw E.C. van der Bruggen, de heer M.C. Uitdehaag