Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Beleidsregel rioolheffing garageboxen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel rioolheffing garageboxen 2019
CiteertitelBeleidsregels rioolheffing garageboxen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerprioolheffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-201901-01-2019nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2019-221535

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel rioolheffing garageboxen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

gelet op de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019 en gelet op de onevenredige rioolheffing voor losse garageboxen, waarbij slechts sprake is van het afvoeren van hemelwater;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

beleidsregel rioolheffing garageboxen 2019

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Deze beleidsregel richt zich op het belastingjaar 2019 en op de ‘Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019’ (hierna: verordening rioolheffing);

 • 2.

  De verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019 blijft onverminderd van kracht;

 • 3.

  Deze beleidsregel vormt een nadere invulling van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 7 van de verordening rioolheffing.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Garageboxen: een zelfstandige onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan dat bestemd is voor en gebruikt wordt voor opslag van goederen en/of stalling van motorvoertuigen met een maximale oppervlakte van 24 vierkante meter;

 • b.

  Perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan.

Artikel 3 Belastingtarief

 • 1.

  In afwijking van artikel 7, eerste lid, van de verordening rioolheffing 2019, bedraagt het tarief voor het eigenarendeel voor een garagebox € 50,00;

 • 2.

  In afwijking van artikel 7, tweede lid, van de verordening rioolheffing 2019, is geen gebruikersheffing verschuldigd voor percelen indien sprake is van een garagebox.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt de dag na bekendmaking in werking en heeft terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel rioolheffing garageboxen 2019.

Goirle, 20 augustus 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Goirle,

de secretaris, Jolie Hasselman

de burgemeester, Mark van Stappershoef