Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Reglement burgerlijke stand 2019 Gemeente Noardeast-Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand 2019 Gemeente Noardeast-Fryslân
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-2019nieuwe regeling

20-08-2019

gmb-2019-218740

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand 2019 Gemeente Noardeast-Fryslân

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân;

gelezen het voorstel van de Stuurgroep herindeling d.d. 14 november 2018;

gelet op het bepaalde in artikel 16 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen het:

Reglement met bepalingen over ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  het Reglement: Reglement burgerlijke stand gemeente Noardeast-Fryslân 2019;

 • d.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van de Wet);

 • e.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van de Wet);

 • f.

  externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap;

 • g.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij besluit van burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen.

 • h.

  “huis der gemeente”: elke plaats binnen de grenzen van de gemeente Noardeast-Fryslân, door het college van burgemeester en wethouders aangewezen, waar huwelijken voltrokken worden en waar partnerschapsregistraties of omzettingen plaatsvinden.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Voor benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand komen in aanmerking medewerkers die werkzaam zijn binnen de afdeling Publykssaken, team Klante Kontakt Sintrum (KKS) Boargersaken, van de gemeente Noardeast-Fryslân.

 • 2.

  Voor benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand komt in aanmerking degene die belast is met de leiding van het bureau burgerlijke stand.

 • 3.

  Voor benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komen in aanmerking personen die niet werkzaam zijn binnen de afdeling Publykssaken, team Klante Kontakt Sintrum (KKS) Boargersaken, van de gemeente Noardeast-Fryslân.

 • 4.

  De gemeente Noardeast-Fryslân biedt de mogelijkheid tot het éénmalig voltrekken van een huwelijk of het bevestigen van een geregistreerd partnerschap door een externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (eendaagse benoeming).

 • 5.

  De externe buitengewoon ambtenaar, genoemd in het vierde lid, wordt benoemd voor alleen die dag waarop hij/zij op verzoek het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal sluiten, respectievelijk bevestigen. Voorwaarde hierbij is dat men aan moet kunnen tonen elders al trouwambtenaar te zijn.

 • 6.

  Deze ambtenaar, die op verzoek van een aanstaand bruidspaar of aanstaande partners wordt benoemd, ontvangt geen vergoeding en valt niet onder de rechtspositieregeling van de gemeente Noardeast-Fryslân. De huwelijksleges blijven in zijn geheel wel verschuldigd.

 • 7.

  Voor de benoeming van een eenmalige externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zoals bedoeld in artikel 1f en artikel 2, lid 4 van dit reglement gelden de volgende nadere voorschriften:

 • Het bruidspaar dient uiterlijk dertien weken voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie een verzoek in middels een beschikbaar aanvraagformulier.

 • De externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is in een andere gemeente in Nederland als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (trouwambtenaar) benoemd.

 • Een kopie geldig legitimatiebewijs van de te benoemen ambtenaar, een kopie besluit aanstelling als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de laatste gemeente en een kopie van beëdiging als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de rechtbank dienen als bewijs te worden overgelegd.

  Een externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is onbezoldigd.

  De leeftijd van een externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand moet 18 jaar of ouder zijn.

  Aan een externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt (indien gewenst) een toga beschikbaar gesteld.

Artikel 3 Benoemingsperiode (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand

 • 1.

  De benoeming van de ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 1, vindt plaats voor de periode dat hij onafgebroken werkzaam is bij de afdeling Publykssaken, team Klante Kontakt Sintrum (KKS) Boargersaken, van de gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Dantumadiel.

 • 2.

  De benoeming van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 3, vindt plaats voor een periode van benoeming tot 1 januari van het jaar volgende op het jaar waarin de leeftijd van 70 jaar wordt bereikt.

 • 3.

  De benoeming van een externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand geschiedt voor het voltrekken van één huwelijk, het omzetten van één geregistreerd partnerschap in een huwelijk of het registreren van één partnerschap.

 • 4.

  Het college behoudt de mogelijkheid het benoemingsbesluit van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in te trekken.

Artikel 4 Locatie huwelijksvoltrekkingen

 • 1.

  De huwelijksvoltrekkingen als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand vinden plaats in de navolgende kamers in het gemeentehuis van Noardeast-Fryslân in Dokkum:

 • “It Dockumer Lokaeltsje”;

 • “Max Posthumaseal”.

 • 2.

  Als gemeentehuis waar huwelijken, anders dan bedoeld in lid 1, kunnen worden voltrokken geldt elke plaats binnen de grenzen van de gemeente Noardeast-Fryslân onder voorwaarde dat:

 • de eigenaar dan wel gebruiker van de plaats schriftelijk toestemming heeft verleend tot gebruik van die plaats;

 • de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd;

 • indien de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand niet gegarandeerd is, de ambtenaar de bevoegdheid heeft af te zien van de sluiting van het huwelijk/de partnerschap;

 • de huwelijksvoltrekking openbaar is;

 • de huwelijksvoltrekking ten overstaan van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand plaatsvindt voordat godsdienstige plechtigheden plaats zullen vinden;

 • de gemeente Noardeast-Fryslân niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

 • 3.

  De huwelijksvoltrekkingen op de Engelsmanplaat kunnen alleen plaatsvinden als aan de voorwaarden in artikel 5 wordt voldaan.

Artikel 5 Voorschriften voor huwelijksvoltrekkingen op de Engelsmanplaat

Voor het voltrekken van huwelijken op de Engelsmanplaat gelden de navolgende voorschriften:

 • a.

  De huwelijksvoltrekking vindt plaats tussen 09:00 en 17:00.

 • b.

  De huwelijksvoltrekking vindt plaats tussen twee uur voor en twee uur na laagwater.

 • c.

  Er moet worden afgemeerd aan de oostzijde van de Engelsmanplaat.

 • d.

  Het gezelschap moet bij elkaar blijven en moet binnen een afstand van 500 meter van de boot blijven; onnodig uitzwermen is niet toegestaan.

 • e.

  Er mag geen huwelijksvoltrekking worden gehouden tijdens het broedseizoen (15 april tot 15 juli), tenzij Staatsbosbeheer als beheerder vooraf schriftelijk aangeeft dat er in die periode geen broedvogels aanwezig zijn.

 • f.

  Het gezelschap mag niet langer op de Engelsmanplaat verblijven dan strikt noodzakelijk.

 • g.

  Het gezelschap moet de kortste route nemen van en naar de afmeerlocatie naar en van de plaats waar de plechtigheid wordt gehouden nabij de kaap/drenkelingenhuisje.

 • h.

  Tijdens het verblijf mag geen muziek ten gehore worden gebracht.

 • i.

  Het is niet toegestaan afval in het gebied achter te laten;

 • j.

  Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen op de Engelsmanplaat.

 • k.

  Het is niet toegestaan groepen vogels te verstoren.

 • l.

  Tot de zeehondenligplaatsen moet minimaal 1500 meter afstand worden bewaard.

 • m.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet in de gelegenheid worden gesteld in Lauwersoog aan en van boord te gaan, tenzij een andere opstapplaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand wordt overeengekomen.

 • n.

  Het bruidspaar dient, in overleg met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, er voor te zorgen dat er geen schade aan de akte van de burgerlijke stand kan ontstaan.

 • o.

  Indien bij onvoorziene (weers-)omstandigheden bij aankomst bij de Engelsmanplaat de huwelijksvoltrekking niet gehouden kan worden, kan de voltrekking aan boord van het vaartuig worden gehouden.

Artikel 6 Leiding bureau burgerlijke stand

De teamleider KKS Boargersaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 7 Wijze van huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4 lid 1

Voor de huwelijksvoltrekking / registratie van het partnerschap als bedoeld in artikel 4, lid 1 gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  Onverminderd wat daarover in de wet is bepaald wordt tweemaal per week gelegenheid gegeven tot kosteloze huwelijksvoltrkking of registratie van een partnerschap;

 • b.

  Van het bruidspaar of geregistreerde partners dient tenminste één persoon ingeschreven te staan als ingezetene in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Noardeast-Fryslân;

 • c.

  De plechtigheid vindt plaats in aanwezigheid van maximaal 7 personen. Daaronder zijn begrepen de ambtenaar van de burgerlijke stand, het bruidspaar/de geregistreerde partners en maximaal 4 getuigen;

 • d.

  De huwelijksvoltrekking / registratie van het partnerschap wordt verricht door een door de gemeente aangewezen ambtenaar van de burgerlijke stand zonder voorafgaand gesprek;

 • e.

  De plechtigheid duurt maximaal 15 minuten;

 • f.

  De huwelijksvoltrekking en de registratie van het partnerschap zullen alleen bestaan uit de vereiste formaliteiten.

Artikel 8 Openstelling bureau burgerlijke stand

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor werkzaamheden, met uitzondering van huwelijksvoltrekkingen, geopend tijdens de voor de afdeling Publykssaken, team Klante Kontakt Sintrum (KKS) Boargersaken, vastgestelde openingstijden.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is geopend voor huwelijksvoltrekkingen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur en zaterdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand is geopend voor huwelijksvoltrekkingen als bedoeld in artikel 4 lid 1 op dinsdag en donderdag van 09:00 tot 09.30 uur.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten, indien de openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen en op zaterdagen volgend op een zodanige dag.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 6.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in dit genoemde artikel aangegeven uren.

Artikel 9 Schakelbepaling

De bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 10 Vergoeding voor de werkzaamheden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

De vergoeding voor het voltrekken van huwelijken door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is opgenomen in de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Artikel 11 Intrekking oude reglementen

De reglementen burgerlijke stand, door het college van Dongeradeel vastgesteld op 10 februari 2015, door het college van Ferwerderadiel vastgesteld op 4 november 1997 en door het college van Kollumerland c.a. vastgesteld op 7 september 1995, worden ingetrokken.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Burgerlijke Stand Noardeast-Fryslân 2019".

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 20 augustus 2019.

De secretaris, De burgemeester,

H.J.C.M. Verbunt, MBA drs. H.H. Apotheker