Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

BESLUIT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT
Citeertitelaanwijzen toezichthouders Van Vugt en Karaköse gemeente Heusden 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2019nieuwe regeling

27-08-2019

gmb-2019-216826

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 27 augustus 2019

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 Algemene Plaatselijke verordening;

 

besloten:

 

P.P.M. van Vugt,

per direct en voor de duur van zijn aanstelling, en

 

T. Karaköse

per 15 september 2019 en voor de duur van haar aanstelling

 

aan te wijzen als toezichthouder in het kader van artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met name genoemde wetten zoals de Wet natuurbescherming, Monumentenwet, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet, Woningwet, artikel 14 van de Monumentenverordening 2010, de A.P.V, artikel 21 van de Afvalstoffenverordening, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet veiligheidsregio's, artikel 41 van de Drank- en Horecawet en artikel 34 Wet op de kansspelen.

namens het college van Heusden,

de secretaris,

BA

mr. H.J.M. Timmermans

de burgemeester van Heusden,

drs. W. van Hees