Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent aanwijzing van de locatie Raadhuislaan te Oude Pekela voor het plaatsen van twee zonneparken voor een periode van maximaal 30 jaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent aanwijzing van de locatie Raadhuislaan te Oude Pekela voor het plaatsen van twee zonneparken voor een periode van maximaal 30 jaar
CiteertitelAanwijzing van de locatie Raadhuislaan te Oude Pekela voor het plaatsen van twee zonneparken voor een periode van maximaal 30 jaar
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-201913-09-2019nieuwe regeling

27-08-2019

prb-2019-6047

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent aanwijzing van de locatie Raadhuislaan te Oude Pekela voor het plaatsen van twee zonneparken voor een periode van maximaal 30 jaar

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 27 augustus 2019, nr. A. 12, afdeling RS, dossiernummer K16957 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Besluit tot aanwijzing van de locatie Raadhuislaan te Oude Pekela voor het plaatsen van twee zonneparken voor een periode van maximaal 30 jaar

 

1. Aanleiding

Bij brief van 16 juli 2019 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela ons verzocht om twee locaties ter grootte van in totaal circa 79 ha, gelegen tussen Oude Pekela en het Emergobos aan te wijzen voor het plaatsen van zonneparken voor een periode van maximaal 30 jaar. Eén van beide zonneparken wordt geëxploiteerd in samenwerking tussen Dun Agro, Solar Proactive en verzekeringsmaatschappij A.S.R. (56 ha), het andere zonnepark wordt geëxploiteerd in samenwerking tussen Schoorlemmer Landbouw B.V. en Windunie (23 ha).

 

2. Criteria voor de besluitvorming

Op grond van artikel 2.42.1, tweede lid, onder f van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 kan een bestemmingsplan voorzien in het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar op door ons, op basis van een gemeentelijke gebiedsvisie zonne-energie aangewezen locaties, mits de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.

In artikel 2.42.1, derde en vierde lid en artikel 2.42.2 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 zijn regels gesteld die in acht moeten worden genomen bij het vaststellen van een bestemmingsplan en waaraan bij het verlenen van een omgevingsvergunning moet worden voldaan.

 

3. Overwegingen

Aan het verzoek tot het aanwijzen van de locaties ligt de gebiedsvisie zonne-energie van de gemeente Pekela ten grondslag, waarbinnen het totale project van 79 ha in beginsel past. Deze gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 april 2019. Daarnaast is voor beide zonneparken de maatwerkmethode toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur. Tevens is inzicht geboden in de mogelijkheid voor omwonenden om te participeren in de ontwikkeling en opbrengst. Gelet op het voorgaande, concluderen wij dat in dit geval is voldaan aan de voorwaarden op grond waarvan een locatie in het buitengebied kan worden aangewezen voor het plaatsen van twee tijdelijke zonneparken.

 

4. Besluit

Gelet op artikel 2.42.1, tweede lid onder f, van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 besluiten wij de volgende locaties aan te wijzen voor het plaatsen van een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart:

 

  • -

    Zonnepark bij de Raadhuislaan te Oude Pekela, dat wordt geëxploiteerd in samenwerking tussen Dun Agro, Solar Proactive en verzekeringsmaatschappij A.S.R. (56 ha).

  • -

    Zonnepark bij de Raadhuislaan te Oude Pekela, dat wordt geëxploiteerd in samenwerking tussen Schoorlemmer Landbouw B.V. en Windunie (23 ha).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar kan schriftelijk worden ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Tevens kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Gelet op jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 9 juli 2014, zaaknummer 201309065/1/R4) lijkt de kring van belanghebbenden bij het besluit beperkt te zijn.

 

Schiermonnikoog, 27 augustus 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

H. Schrikkema, locosecretaris.