Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van de burgemeester van de gemeente Helmond houdende regels omtrent gebiedsaanwijzing cameratoezicht binnenstad-oost Helmond 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Helmond houdende regels omtrent gebiedsaanwijzing cameratoezicht binnenstad-oost Helmond 2019
CiteertitelUitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht binnenstad-oost Helmond 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Helmond/CVDR322739/CVDR322739_9.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-2019nieuwe regeling

20-08-2019

gmb-2019-209294

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Helmond houdende regels omtrent gebiedsaanwijzing cameratoezicht binnenstad-oost Helmond 2019

De burgemeester van Helmond;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, het Beleidskader Cameratoezicht Helmond en artikel 2.10.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008;

 

 

Overwegende dat:

 

 • het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151 c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (zoals kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten gezien de problematiek in het gebied zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde doel;

 • in het gebied reeds jarenlang sprake is van hardnekkige overlast;

 • het lokale driehoeksoverleg op 16 augustus 2019 ingestemd heeft met het inzetten van het tijdelijke cameratoezicht;

 • het uitoefenen van cameratoezicht een onderdeel is van een breder pakket van maatregelen ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid, te weten het wijkversterkingsplan en het aanpakken van dit deel van de wijk als handhavingsknooppunt in het kader van de ondermijnende criminaliteit;

 • cameratoezicht de handhaving ondersteunt en bijdraagt aan dossieropbouw van de gebiedsverboden op basis van de APV die vanaf 1 september 2019 in dit gebied opgelegd kunnen worden;

 • de evaluatie van het flexibel cameratoezicht plaats vindt na 2 maanden en voor de afloop van de termijn van de gebiedsaanwijzing in februari 2020. Dan kan ook over eventuele verlenging van het tijdelijke cameratoezicht met 6 maanden besloten worden.

 

besluit:

 

 • 1.

  tijdelijk cameratoezicht in te stellen op de locaties Advocaat Botsplein/parkeerplaats Heistraat en omgeving Weverspark in Binnenstad-Oost van 23 augustus 2019 tot en met 22 februari 2020;

 • 2.

  deze tijdelijke camera’s bovenop het door de gemeenteraad bepaalde maximum aantal van 37 toezichtcamera’s te plaatsen;

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 23 augustus 2019.

 

 

Besloten door de burgemeester van Helmond op 20 augustus 2019.

 

 

 

 

de burgemeester van Helmond,

mevrouw P.J.G.M. Blanksma – van den Heuvel

 

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met mijn besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan: De burgemeester van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar.

 

Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s- Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening? Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar.