Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellevoetsluis

Beleidsregels toepassing Wet aanpak woonoverlast (artikel 151d Gemeentewet)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellevoetsluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels toepassing Wet aanpak woonoverlast (artikel 151d Gemeentewet)
CiteertitelBeleidsregels aanpak ernstige woonoverlast
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleidsregels toepassing Wet aanpak woonoverlast (artikel 151dGemeentewet)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151d van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201901-07-2019nieuwe beleidsregels

01-07-2019

gmb-2019-203188

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels toepassing Wet aanpak woonoverlast (artikel 151d Gemeentewet)

Inleiding

Op 1 september 2014 heeft toenmalig Kamerlid Dijkhoff (VVD) het wetsvoorstel aanpak woonoverlast ingediend. Bij de motivering geeft Dijkhoff aan dat gemeenten grofweg twee opties hebben bij de aanpak van woonoverlast. De gemeente kan de overlastgever in de eerste plaats een waarschuwing geven en ten tweede kan de gemeente de woning van de overlastgever (tijdelijk) sluiten. Dijkhoff trekt de conclusie dat er een gat zit in de aanpak, omdat een waarschuwing vaak nauwelijks effect heeft en een woningsluiting in de praktijk vaak niet haalbaar is. Dijkhoff pleit daarom voor een tussenvorm: bestuursrechtelijke gedragsaanwijzingen.

 

De Wet aanpak woonoverlast is vervolgens per 1 juli 2017 in werking getreden (Stb. 2017, 77).

De wet aanpak woonoverlast kan alleen ingezet worden als lichtere middelen hebben gefaald.

Met de wet is een nieuw artikel ingevoegd in de Gemeentewet. De burgemeester kan een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing opleggen. Ook heeft hij de mogelijkheid om de overlastgever tijdelijk uit zijn huis te plaatsen, om af te koelen. Die periode geldt voor tien dagen en kan worden verlengd tot vier weken.

Dit kan natuurlijk niet zomaar, er zijn strenge eisen. Een tijdelijk huisverbod is echt een allerlaatste mogelijkheid.

 

Het instrument is toepasbaar bij zowel koop- als (particuliere) huurwoningen. Bij (sociale) huurwoningen moet de verhuurder eerst het nodige doen tegen overlast. Een woningcorporatie kan, los van deze wet, via het huurcontract druk uitoefenen op de overlastgever en overgaan tot het opleggen van een (privaatrechtelijke) gedragsaanwijzing.

De bevoegdheid van de burgemeester kan niet worden ingezet voor allerlei burenruzies.

 

Serieus maatschappelijk probleem

Woonoverlast is in Nederland een serieus maatschappelijk probleem. Veel Nederlanders ervaren dagelijks meer dan toelaatbare overlast van hun directe buren, waaronder geluidsoverlast, overlast als gevolg van huisdieren, stankoverlast, problemen door drugs- en/of drankgebruik, agressief gedrag of intimidatie.

 

Definitie woonoverlast

Woonoverlast is ernstige en herhaaldelijke hinder die in, vanuit en rondom een woning kan worden veroorzaakt.

 

Praten en bemiddeling

De aanpak van woonoverlast kenmerkt zich door de fases waarin de overlast zich bevindt. In het begin van de overlast zijn interventies zoals gespreksvoering en buurtbemiddeling van belang.

 

Zwaardere interventies

Naarmate de overlast aanhoudt zullen zwaardere interventies zoals vrijwillige en bestuursrechtelijke gedragsaanwijzingen of andere (juridische) middelen noodzakelijk zijn.

Aan het einde van het traject dreigt uitzetting of sluiting van een woning (174a Gemeentewet) en mogelijk alternatieve woonvormen. In alle gevallen is het streven naar een duurzame, oplossingsgerichte aanpak van belang.

 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 13 december 2018 besloten om toepassing te geven aan de in artikel 151d, eerste lid, van de Gemeentewet bedoelde bevoegdheid.

 

De burgemeester heeft het noodzakelijk geacht voor de toepassing van de nieuwe wet beleidsregels op te stellen. In deze beleidsregels geeft de burgemeester aan op welke wijze hij van zijn bevoegdheden gebruik zal maken.

 

 

De burgemeester van Hellevoetsluis,

 

Overwegende:

 • dat op 1 juli 2017 de Wet aanpak woonoverlast in werking is getreden;

 • dat de gemeenteraad op 13 december 2018 heeft besloten om toepassing te geven aan de in artikel 151d, eerste lid, van de Gemeentewet bedoelde bevoegdheid.;

 • dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen m.b.t. de toepassing van artikel 151d Gemeentewet wat betreft de bevoegdheden bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast;

gelet op artikel 151d van de Gemeentewet en 4:81 Algemene Wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregels

Deze beleidsregels zien toe op het toepassen van artikel 151d van de Gemeentewet bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast. De bevoegdheden richten zich op het kunnen doen (laten) stoppen, het ingrijpen en het doorbreken van de woonoverlast.

De bevoegdheden van de burgemeester worden alleen ingezet als de bestaande maatregelen tegen woonoverlast niet of onvoldoende adequaat zijn gebleken. De burgemeester beoordeelt dit op casusniveau en in nauwe samenspraak met de regisseur woonoverlast van de gemeente en/of op advies van de politie en/of de andere partners.

Daarbij zal steeds gekozen worden voor de minst ingrijpende maatregel die nog effectief is voor die specifieke situatie.

Dit laat onverlet dat de burgemeester een afwijkingsbevoegdheid heeft indien dit door de bijzondere omstandigheden noodzakelijk is.

De bevoegdheden op grond van 151d Gemeentewet

Op grond van artikel 151d Gemeentewet kan de burgemeester aan een persoon of personen die herhaaldelijk woonoverlast veroorzaken c.q. daarvoor verantwoordelijk zijn, de volgende maatregelen opleggen:

 • 1.

  gedragsaanwijzing in de vorm van een last onder bestuursdwang of onder dwangsom;

 • 2.

  een tijdelijk huisverbod (ultimum remedium).

Voorwaarden gebruik bevoegdheden op grond van 151d Gemeentewet

De burgemeester kan gebruik maken van zijn bevoegdheden indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • het gaat om ernstige en herhaaldelijke woonoverlast;

 • de woonoverlast is eveneens geconstateerd door een of meer van de handhavende en zorg verlenende instanties;

 • buurtbemiddeling, mediation of een schriftelijke waarschuwing hebben niet geleid tot het stoppen van de woonoverlast;

 • er is een ernstige vrees voor verdere woonoverlast;

Wat verstaan we onder woonoverlast

De overlastgever en of degenen voor wie hij verantwoordelijk is vertonen herhaaldelijk ernstig overlastgevend gedrag en of laten juist na bepaald gedrag te vertonen waardoor een onplezierige ervaring bij omwonenden wordt veroorzaakt. De last zoals genoemd in de Algemene Plaatselijke verordening kan ook worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke geluidsoverlast, fysieke verloedering, vervuiling, intimiderend gedrag, brandgevaar.

Er moet sprake zijn van ernstige, herhaaldelijke hinder.

Citeertitel

De beleidsregels wordt aangehaald als: Beleidsregels aanpak ernstige woonoverlast.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 juli 2019 en worden bekend gemaakt op de gemeentepagina van het Groot Hellevoet.

 

Aldus vastgesteld op 1 juli 2019.

De burgemeester van Hellevoetsluis,

M.C. Junius