Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR 2019
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/document.php?m=1&fileid=4172&f=3de4e887776c6a68aca550656c48021f&attachment=0

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-201906-06-2019Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR

06-06-2019

bgr-2019-678

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR 2019

Het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR);

overwegende dat bepaalde ambtenaren van Waterschap Rivierenland in het kader van de door BSR op te leggen aanslagen verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing uitvoering geeft aan de daaraan verbonden wet- en regelgeving, zoals de Waterwet, de Waterschapswet en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR);

dat Waterschap Rivierenland met Waterschap Hollandse Delta vergaand samenwerkt op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving;

dat uit hoofde van die samenwerking bepaalde ambtenaren van Waterschap Hollandse Delta eveneens controles, metingen, bemonsteringen alsmede analyses uitvoeren voor BSR;

dat het wenselijk is dat het dagelijks bestuur deze ambtenaren van Waterschap Rivierenland en Waterschap Hollandse Delta voor het uitvoeren van hun werkzaamheden aanwijst als onbezoldigde ambtenaren van BSR;

dat het dagelijks bestuur de onbezoldigde ambtenaren vervolgens moet aanwijzen als ambtenaar van BSR, als bedoeld in artikel 1 sub j van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

gelet op artikel 17 sub a en artikel 18 sub c juncto artikel 18 sub h van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

gelet op artikel 1.2, tweede lid, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel;

gelet op artikel 128a van de Waterschapswet en artikel 50, eerste lid, van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen;

BESLUIT:

 

  • 1.

    de ambtenaren in dienst van Waterschap Rivierenland, werkzaam bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 

alsmede

 

de ambtenaren in dienst van Waterschap Hollandse Delta, werkzaam bij de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

 

voor onbepaalde tijd aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) en voor hen de toepasselijkheid van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel uit te sluiten;

 

  • 2.

    de sub I genoemde onbezoldigde ambtenaren aan te wijzen als ambtenaar van BSR, als bedoeld in artikel 1 sub j van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

  • 3.

    Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt de dag na de bekendmaking in werking en kan worden aangehaald als: “Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR”.

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 6 juni 2019.

   

ir. J.H.L.M. de Vreede

Voorzitter

 

G.M. Scholtus, MBA

Directeur 

  •