Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant houdende regels omtrent digitaliseren archief (Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant houdende regels omtrent digitaliseren archief (Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 6 van het Archiefbesluit 1995
 3. artikel 26b van de Archiefregeling
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR622562/CVDR622562_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-201901-01-2013nieuwe regeling

30-01-2019

bgr-2019-665

OMWB753377

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant houdende regels omtrent digitaliseren archief (Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

 

Gelet op:

 • -

  de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012, nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 • -

  artikel 7 van de Archiefwet,

 • -

  artikel 6 van het Archiefbesluit 1995 en

 • -

  artikel 26b van de Archiefregeling

 • -

  artikel 36 en 37 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

besluit:

Artikel 1  

 • 1.

  over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van alle fysieke archiefbescheiden die:

  • a.

   de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant als archiefvormend orgaan ontvangt of heeft opgemaakt voor de uitoefening van haar taken en

  • b.

   in digitale vorm worden opgeslagen en beheerd in het zaak- en documentmanagement-systeem van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

 • 2.

  reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven is in het vastgestelde ‘Handboek Vervanging Archiefbescheiden GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant’.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 30 januari 2019,

de secretaris,

N. van Mourik

de voorzitter,

P. Depla