Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent standplaatslocaties (Aanwijzingsbesluit vaste standplaatslocaties De Visch en Kerksingel 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent standplaatslocaties (Aanwijzingsbesluit vaste standplaatslocaties De Visch en Kerksingel 2019)
CiteertitelAanwijzingsbesluit vaste standplaatslocaties De Visch en Kerksingel 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lansingerland/CVDR619763/CVDR619763_1.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lansingerland/CVDR372784/CVDR372784_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-2019nieuwe regeling

02-08-2019

gmb-2019-197596

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent standplaatslocaties (Aanwijzingsbesluit vaste standplaatslocaties De Visch en Kerksingel 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland,

 

overwegende dat:

 • -

  Standplaatsen bijdragen aan levendige kernen;

 • -

  De raad motie M2019-04 heeft aangenomen;

 • -

  De raad met deze motie het college verzocht om op korte termijn een gesprek te arrangeren tussen de winkeliersvereniging, de standplaatshouders en de gemeente Lansingerland teneinde tot een oplossing te komen in verband met de onvrede over het standplaatsenbeleid;

 • -

  Onderdeel van het gesprek diende te zijn: de openheid van het plein en de voorkeuren van de winkeliers en standplaatshouders en het vigerende standplaatshouders 2015;

 • -

  In dit verband in april 2019 een enquête is gehouden onder de standplaatshouders en winkeliers;

 • -

  Uit deze enquête naar voren kwam dat veel respondenten voorstander zijn van spreiding van de standplaatsen over het centrum;

 • -

  Uit deze enquête ook naar voren kwam dat veel respondenten voorstander zijn van een standplaatslocatie op De Visch;

 • -

  Uit deze enquête eveneens de wens naar voren kwam van een open karakter van het plein bij ’t Vierkantje;

 • -

  Er op 15 mei, 19 juni, 26 juni en 17 juli gesprekken hebben plaatsgevonden met standplaatshouders en winkeliers(vereniging);

 • -

  De deelnemers aan het gesprek van 17 juli (bestuurslid winkeliersvereniging en vier standplaatshouders) de wenselijkheid onderschrijven van: (i) het open karakter van het plein, (ii) spreiding van de standplaatslocaties over het centrum, (iii) een standplaatslocatie bij De Visch en (iv) het toevoegen van twee standplaatslocaties aan de Kerksingel, nabij de kerk;

 • -

  Een individuele standplaatshouder een kanttekening plaatste bij het aanwijzen van de locatie De Visch;

 • -

  Deze kanttekening erin gelegen is dat er een loop in het centrum behouden moet worden en deze loop niet wordt gerealiseerd als er een standplaats komt op De Visch;

 • -

  Het college verwacht dat het aanwijzen van standplaatslocaties op de Kerksingel en De Visch in combinatie met de bestaande standplaatsen op het Westerwater bij Shoeby en de Herenstraat ten goede komt aan een loop in het centrum;

 • -

  De deelnemers aan het gesprek op 17 juli 2019 het erover eens waren, dat de locatie Herenstraat I en de seizoensplek (Herenstraat IV) voor de oliebollenkraam het open karakter van het plein niet aantasten en derhalve behouden kunnen blijven;

 • -

  De deelnemers aan het gesprek op 17 juli 2019 het erover eens waren, dat de locatie Herenstraat II opgeheven wordt;

 • -

  Het open karakter van het plein op termijn gerealiseerd wordt door de standplaatslocatie Herenstraat II een uitsterflocatie te maken;

 • -

  De locatie Herenstraat III reeds een uitsterflocatie is;

 • -

  Deze locatie momenteel uitsluitend op vrijdag en zaterdag wordt ingenomen;

 • -

  Het open karakter van het plein volgens de deelnemers aan het gesprek op 17 juli nog steeds aanwezig is als op de huidige locatie van Herenstraat II een kleinere standplaats wordt gerealiseerd;

 • -

  Deze kleinere standplaats gerealiseerd kan worden op het moment dat de huidige vergunninghouders van de locatie Herenstraat II hun vergunningen opzeggen of zoveel eerder als deze locatie op vrijdag en zaterdag vrijkomt;

 • -

  Het college op dat moment op deze plek locatie Herenstraat V van maximaal 9 vierkante meter aanwijst;

 

gelet op

 • -

  Motie M2019-04 en het bepaalde in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2019 en het Standplaatsenbeleid Lansingerland 2015.

 

 

besluit:

 

 • -

  de in onderstaande tabel opgenomen locaties aan te wijzen als standplaatslocatie voor het innemen van een vaste standplaats voor het daarbij vermelde maximum aantal m²:

   

   

  Locatie

  Max. aantal m²

  1

  Kerksingel I (ter hoogte van Intersport Doesburg)

  40 m2

  2

  Kerksingel II (ter hoogte van Dullink)

  40 m2

  3

  De Visch

  40 m2

   

 • -

  de standplaatslocatie Herenstraat II aan te wijzen als uitsterflocatie;

 

 • -

  op het moment dat de locatie Herenstraat II is uitgestorven of, zoveel eerder, als deze locatie op vrijdag en zaterdag beschikbaar is, wijst het college deze locatie aan als Herenstraat V met een afmeting van 9 vierkante meter;

 

 • -

  dat dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit vaste standplaatslocaties De Visch en Kerksingel 2019’.

 

 • -

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland d.d.

2 augustus 2019.

Burgemeester en wethouders van Lansingerland,

Secretaris

b.a.

Lucas Vokurka

Burgemeester

drs. Pieter van de Stadt

Bijlage:

• Conceptkaart met aanduiding standplaatslocaties De Visch en Kerksingel 2019 (T19.12041

Bijlage Conceptkaart met aanduiding standplaatslocaties De Visch en Kerksingel 2019 (T19.12041)

 

 

 

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal met DigiD of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn.

 

Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

 

Of voor het indienen digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl > zelf regelen > zoek een product of dienst > Bezwaar en beroep.

 

Zorg u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

 • -

  Uw naam en adres

 • -

  De datum van uw bezwaarschrift

 • -

  Het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift (artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht)

 • -

  Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  Waarom u het niet eens bent met het besluit

 • -

  Uw handtekening

 

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

 

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.