Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent eerste hulp bij ongelukken (Subsidieregeling EHBO Waadhoeke 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent eerste hulp bij ongelukken (Subsidieregeling EHBO Waadhoeke 2019)
CiteertitelSubsidieregeling EHBO gemeente Waadhoeke 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregeling EHBO gemeente het Bildt, de subsidieregel EHBO gemeente Menameradiel en het Uitvoeringsprogramma subsidies 2013-2016, subonderdeel volksgezondheid van de gemeente Franekeradeel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waadhoeke/CVDR607085/CVDR607085_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-2019nieuwe regeling

30-07-2019

gmb-2019-194773

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent eerste hulp bij ongelukken (Subsidieregeling EHBO Waadhoeke 2019)

Burgemeester en Wethouders van Waadhoeke,

 • gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Waadhoeke 2018

 • overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor subsidiëring van EHBO-verenigingen in de gemeente Waadhoeke

Besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling EHBO gemeente Waadhoeke 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Waadhoeke 2018.

 • EHBO-vereniging: een vereniging met als doel (het bevorderen van) verlening van eerste hulp bij ongelukken.

Artikel 2 Doelgroepen

Op grond van deze regeling kan uitsluitend subsidie worden verstrekt aan een EHBO vereniging gevestigd in de gemeente Waadhoeke.

Artikel 3 Subsidiedoelen

De subsidie wordt verleend voor het organiseren van minimaal 2 EHBO-cursussen per kalenderjaar, met als doel gekwalificeerde EHBO’ers in te kunnen (blijven) zetten bij evenementen.

Artikel 4 Procedurebepalingen

Organisaties die op grond van deze regeling voor subsidie in aanmerking willen komen dienen hiertoe eenmaal per drie jaar een subsidieaanvraag in. Op basis hiervan wordt gedurende de betreffende periode van drie jaar elk jaar hetzelfde bedrag beschikbaar gesteld.

Artikel 5 Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 225 per jaar.

Artikel 6 Subsidievaststelling en verantwoording

 • De subsidie wordt bij verlening door het college van burgemeester en wethouders direct vastgesteld.

 • De EHBO-vereniging meldt jaarlijks voor 1 juni aan de gemeente het aantal georganiseerde EHBO-cursussen in het voorafgaande kalenderjaar en het aantal cursisten in dat jaar.

Artikel 7 Subsidieplafond

Voor subsidies in het kader van deze regeling is per kalenderjaar een budget van € 1.575 beschikbaar.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • Op de datum waarop deze regeling in werking treedt worden de Uitvoeringsregeling EHBO gemeente het Bildt, de subsidieregel EHBO gemeente Menameradiel en het Uitvoeringsprogramma subsidies 2013-2016, subonderdeel volksgezondheid, van de gemeente Franekeradeel, vervallen verklaard.

 • Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling EHBO gemeente Waadhoeke 2019

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Waadhoeke op 30 juli 2019,

De burgemeester,

Mw. M.C.M. Waanders

De secretaris,

Mw. A. Doesburg