Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Besluit tot vaststelling van de Verordening werkgeverscommissie griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot vaststelling van de Verordening werkgeverscommissie griffie
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107a van de Gemeentewet
 4. artikel 107b van de Gemeentewet
 5. artikel 107d van de Gemeentewet
 6. artikel 107e van de Gemeentewet
 7. artikel 156 van de Gemeentewet
 8. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-201914-12-2016Nieuwe regeling

04-07-2019

gmb-2019-187369

Z19.042825 / D19.200306

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot vaststelling van de Verordening werkgeverscommissie griffie

De raad van de gemeente Goes;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 9 mei 2019;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie griffie.

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
 • 1.

  Er is een werkgeverscommissie.

 • 2.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren. Daartoe worden aan de commissie de bevoegdheden gedelegeerd die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet1.

 • 3.

  Aan de werkgeverscommissie worden ook de bevoegdheden gedelegeerd tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van de arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffie.

 • 4.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 5.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van de overige op de griffie werkzame ambtenaren mandateren aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

 • 2.

  De werkgeverscommissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 3.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • het leiden van de vergaderingen;

 • het doen naleven van deze verordening;

 • het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie, het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier en het college van B&W.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De voorzitter staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2 lid 3.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  Indien een raadslid de vergaderstukken als bedoeld in het eerste lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening werkgeverscommissie griffie.

 • 2.

  De Toelichting op de Verordening werkgeverscommissie maakt onderdeel uit van de verordening.

 • 3.

  De verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking en werkt terug tot en met 14 december 2016.

 • 4.

  De verordening werkgeverscommissie medewerkers raadsgriffie vastgesteld op 26 oktober 2017, registratuurnummer 17INT02611, wordt gelijktijdig ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in zijn openbare vergadering van 4 juli 2019.

de griffier

drs. B.C. vanDoornum

de voorzitter

drs. M.Mulder MSc.

Toelichting verordening werkgeverscommissie

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak van de werkgeverscommissie zijn het vaststellen van de arbeidsvoorwaardenregelingen, het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is echter wel ‘technisch’ voorzitter van de werkgeverscommissie. Hiermee wordt recht gedaan aan de werkrelatie tussen burgemeester en griffie in de dagelijkse praktijk.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter krijgt in dit artikel verantwoordelijkheid voor de algemene zaken van de werkgeverscommissie. Het ligt niet voor de hand deze werkzaamheden aan de griffier te laten omdat daarmee de verhouding werkgever/griffer geweld wordt aangedaan.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

In de ondersteuning van de in artikel 3 genoemde taken kan de voorzitter zich laten ondersteunen door bijvoorbeeld de afdeling P&O.

Artikelen 5 en 6: Besluitvorming en Verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, voor de overige raadsleden, aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9. Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dat het de raad is die een aanstellingsbesluit neemt en eventuele arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de werkgeverscommissie de personele besluiten baseert, is een belangrijk argument om deze verantwoording te regelen.

Artikelen 10, 11 en 12: Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding en Citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.


1

Dus met uitzondering van benoeming, schorsing en ontslag griffier, de vaststelling van de instructie griffier, de vervanging van de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening