Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent instelling van de Adviescommissie Huisartsenzorg en tot vaststelling van het Reglement Adviescommissie Huisartsenzorg (Reglement Adviescommissie Huisartsenzorg)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent instelling van de Adviescommissie Huisartsenzorg en tot vaststelling van het Reglement Adviescommissie Huisartsenzorg (Reglement Adviescommissie Huisartsenzorg)
CiteertitelReglement Adviescommissie Huisartsenzorg
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR332960/CVDR332960_5.html
 2. artikel 82 van de Provinciewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2019nieuwe regeling

18-07-2019

prb-2019-5309

01674451

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent instelling van de Adviescommissie Huisartsenzorg en tot vaststelling van het Reglement Adviescommissie Huisartsenzorg (Reglement Adviescommissie Huisartsenzorg)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich ten aanzien van besluiten over subsidieverstrekking in het kader van de Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân kunnen laten adviseren door een commissie van deskundigen;

 

gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 12 van de Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân;

 

BESLUITEN :

 

vast te stellen het volgende Reglement:

 

Reglement Adviescommissie Huisartsenzorg

Artikel 1 begripsbepalingen:

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  gebied: de hele provincie Fryslân;

 • 2.

  Subsidieregeling: Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1.

  Voor de Subsidieregeling wordt een adviescommissie benoemd.

 • 2.

  De adviescommissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over het verstrekken van subsidies op grond van de Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân.

 • 3.

  De adviescommissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over het verbeteren van de Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit tenminste drie leden waaronder de voorzitter, die op persoonlijke titel deelnemen, waarbij minimaal twee van de leden buiten de provincie Fryslân gehuisvest zijn.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 4.

  De leden worden benoemd voor de looptijd van de Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân.

 • 5.

  De leden kunnen éénmaal worden herbenoemd.

Artikel 4 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

 • a.

  het intrekken of vervallen van de subsidieregeling;

 • b.

  het nemen van ontslag als lid;

 • c.

  het overlijden van het lid;

 • d.

  een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  De provincie Fryslân voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 2.

  De secretaris is in elk geval belast met de volgende taken:

  • -

   de administratieve voorbereiding van de vergadering;

  • -

   het toezenden van de vergaderstukken;

  • -

   het opstellen van verslagen van de vergaderingen;

  • -

   het opstellen van conceptadviezen.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie kan niet adviseren indien niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2.

  Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1.

  Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 2.

  De commissie neemt alle beslissingen over uit te brengen adviezen bij meerderheid van stemmen.

 • 3.

  Een lid onthoudt zich van stemming over een subsidieaanvraag waarbij hij rechtstreeks of middellijk betrokken is.

 • 4.

  Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 8 Advisering

 • 1.

  De adviescommissie brengt schriftelijk advies uit binnen de in de adviesaanvraag gestelde termijn. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen ten behoeve van de advisering een adviesformulier vaststellen.

Artikel 9 Werkwijze

 • 1.

  In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de commissie over de door haar te volgen werkwijze.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen, gehoord de adviescommissie, nadere regels stellen betreffende de werkwijze van de commissie.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 3.

  De commissie brengt na afloop van de Subsidieregeling een verslag van haar werkzaamheden uit en zendt dit aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 11 Vergoeding

De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en reis- en verblijfkosten overeenkomstig de Verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Fryslân 2019.

Artikel 12 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak.

 • 2.

  Voor zover leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 13 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie Huisartsenzorg.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 18 juli 2019