Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maassluis

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent parkeren grote voertuigen (Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaassluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent parkeren grote voertuigen (Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen)
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenTHEMATISCHE KAART Industrieweg THEMATISCHE KAART Noordzee

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit Parkeren grote voertuigen ex artikel 5.1.8. APV van 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2019nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-185920

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent parkeren grote voertuigen (Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis;

 

overwegende dat;

 

de raad op 9 april 2019 artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Maassluis (hierna: APV) heeft gewijzigd;

 

door de wijziging van artikel 5:8 de raad in lid 1 van artikel 5:8 van de APV aan het college de bevoegdheid heeft gegeven tot het aanwijzen van een plaats waar het verboden is een voertuig te parkeren met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, waar dit parkeren naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

door de wijziging van artikel 5:8 de raad in lid 2 van artikel 5:8 van de APV aan het college de bevoegdheid heeft gegeven tot het aanwijzen van een weg waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter, te parkeren waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte;

 

door de wijziging van artikel 5:8 van de APV een nieuw aanwijzingsbesluit moet worden genomen;

 

het wenselijk is dat de parkeergelegenheid voor grote voertuigen ex artikel 5:8 van de APV op een gedeelte van de Industrieweg en het gedeelte van de Noordzee tussen de Rode Zee en de Maasweg (zijde Nieuwe Waterweg) gehandhaafd blijft, zoals besloten door het college op 5 februari 2018;

 

Besluit het volgende:

Artikel 1 Aangewezen gebied

 • 1.

  Alle wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Maassluis worden aangewezen als plaats, als bedoeld in artikel 5.8 lid 1 van de APV, waar het met het oog op bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren.

 • 2.

  Alle wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Maassluis worden aangewezen als weg, als bedoeld in artikel 5.8 lid 2 van de APV, waar het met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter, te parkeren.

Artikel 2 Uitzondering

 • 1.

  De verboden onder artikel 1 lid 1 en lid 2 gelden niet voor de volgende wegen en plaatsen, zoals ook aangeduid op de bij dit besluit behorende situatietekening:

  • a.

   het gedeelte van de Noordzee tussen de Rode Zee en de Maasweg (zijde Nieuwe Waterweg)

  • b.

   Industrieweg, zijde afgesloten vrachtwagenparkeerterrein, tussen het afgesloten vrachtwagenparkeerterrein en de Noord Nieuwelandse Poort.

 • 2.

  Het verbod onder artikel 1 lid 2 geldt niet van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1.

  Het besluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen”

 • 2.

  Het besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad.

 • 3.

  Het besluit “Parkeren grote voertuigen ex artikel 5.1.8. APV” van 6 juni 2005 met kenmerk 2005-1583 wordt ingetrokken.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Maassluis in hun vergadering van 9 juli 2019

de secretaris,

A.L. Duijmaer van Twist

de burgemeester,

Dr. T.J. Haan

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

 

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.