Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Aanwijzingsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit
CiteertitelGebiedsaanwijzing gebiedsontzegging Esschenbruggerdijk Coevorden
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/CVDR605710/CVDR605710_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201920-07-2019nieuwe regeling

18-07-2019

gmb-2019-183337

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit

De burgemeester van de gemeente Coevorden

 

Overwegende, dat

- al langere tijd sprake is van oplopende spanningen tussen bewoners van de Esschenbruggerdijk in Coevorden, meer in het bijzonder het deel waar een woonwagenkamp is gevestigd en zoals weergegeven op de bij dit bevel behorende en als zodanig gewaarmerkte situatiekaart;

- er recentelijk meerdere noodmeldingen zijn gedaan in het aan te wijzen gebied;

- er recentelijk branden zijn geweest in het aan te wijzen gebied;

- er vanwege belangen van bewoners verscherpte veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en het toezicht en beveiligingsniveau is verhoogd, om onrust, ongeregeldheden en strafbare feiten en/of overtredingen te voorkomen;

- er bij deze ongeregeldheden personen betrokken zijn die niet woonachtig zijn op een adres aan de Essenbruggerdijk;

- de kans aanwezig is deze personen de confrontatie met bewoners zoeken en op deze wijze, dan wel anderszins, de openbare orde en veiligheid in Coevorden verstoren;

- door dit overlastgevende en ongewenste gedrag de openbare orde en veiligheid in het gedrang komt;

- op basis van informatie van politie, gemeente en belanghebbenden er aanleiding bestaat om het hierna te noemen gebied aan te wijzen als een gebied waarin een gebiedsontzegging kan worden opgelegd;

- op grond van de beleidsregel gebiedsontzeggingen gemeente Coevorden 2017 het gewenst is een gebied in Coevorden aan de Esschenbruggerdijk aan te wijzen als gebied waarin aan personen een gebiedsontzegging opgelegd kan worden in het belang van de openbare orde, ter voorkoming of beperking van overlast, ter voorkoming of beperking van de aantasting van het woon- en leefklimaat en/of ten behoeve van de veiligheid van personen of goederen of de gezondheid of zedelijkheid;

 

 

Gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving, Team economie en leefbaarheid, d.d. 18 juli 2019;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:78 van de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden 2017,

 

 

Besluit:

 

 

 

 

 

het hierna te noemen gebied aan te wijzen, zoals bedoeld in artikel 2:78 van de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden 2017, voor de periode van 18 juli 2019 tot en met 17 oktober 2019, waarin op de navolgende dagen en tijden een gebiedsontzegging kan worden gegeven aan overlastveroorzakers.

 

het gebied in Coevorden: Esschenbruggerdijk, gelegen in Coevorden en zoals opgenomen op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatiekaart.

gedurende de volgende tijden:

• maandag van 20.00 tot 07.00 uur;

• dinsdag van 20.00 tot 07.00 uur;

• woensdag van 20.00 tot 07.00 uur;

• donderdag van 20.00 tot 07.00 uur;

• vrijdag van 20.00 tot 07.00 uur;

• zaterdag van 20.00 tot 07.00 uur;

• zondag van 20.00 tot 07.00 uur;

 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Gebiedsaanwijzing gebiedsontzegging Esschenbruggerdijk Coevorden”.

 

Coevorden, 18 juli 2019,

de burgemeester van Coevorden,

J. Zwiers (loco-burgemeester)

Bijlage:

Situatiekaart behorende bij besluit “Gebiedsaanwijzing Esschenbruggerdijk Coevorden”

 

Coevorden, 18 juli 2019

de burgemeester van Coevorden,

 

 

J. Zwiers (loco-burgemeester)