Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Archiefverordening van Belastingsamenwerking Rivierenland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening van Belastingsamenwerking Rivierenland 2019
CiteertitelArchiefverordening van Belastingsamenwerking Rivierenland 2019
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchiefverordening van Belastingsamenwerking Rivierenland 2019
Externe bijlageArchiefverordening BSR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/document.php?m=1&fileid=3917&f=03d2545ffb4a0a138e311b99d8867b0c&attachment=0

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019Archiefverordening van Belastingsamenwerking Rivierenland 2019

20-06-2019

bgr-2019-627

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening van Belastingsamenwerking Rivierenland 2019

Het algemeen bestuur van Belastingsamenwerking Rivierenland;

gelet op artikelen 40 en 41 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikel 40 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

Besluit vast te stellen de navolgende:

Verordening betreffende de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden van Belastingsamenwerking Rivierenland, het aanwijzen en het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening).

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1  In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • 1.

  de archiefbewaarplaats: de door het algemeen bestuur aangewezen archiefbewaarplaats;

 • 2.

  archiefruimte: een ruimte, bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging ingevolge artikel 12, eerste lid of 13, eerste lid van de wet naar de archiefbewaarplaats;

 • 3.

  de archivaris: de benoemde archivaris bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

 • 4.

  beheerder: degene die ingevolge artikel 4 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van Belastingsamenwerking Rivierenland, die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht;

 • 5.

  informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

HOOFDSTUK 2 De aanwijzing van de archiefruimten en archiefbewaarplaats

Artikel 2

 • 1.

  In deze archiefbewaarplaats kunnen zich, naast overgebrachte documenten, ook geplaatste documenten met een afwijkend openbaarheidsregime, zoals aangegeven in de door de archivaris bijgehouden depotstaat bevinden.

HOOFDSTUK 3 De zorg voor de archiefbescheiden

Artikel 3

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats, alsmede van voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 4

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s).

Artikel 5

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 6

 • 1.

  Het eerste lid is van de overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 7

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 8

Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van Belastingsamenwerking Rivierenland en voor het beheer van de archiefruimte voorschriften vast.

 

Artikel 9

Het dagelijks bestuur doet eenmaal per jaar aan het algemeen bestuur verslag over hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van artikel 40 van de wet. Het dagelijks bestuur legt daarbij de verslagen over die door de archivaris aan hem zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats. De archivaris van het RAR doet dit ook voor het uitgeoefende toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden.

HOOFDSTUK 4 Het beheer van de archiefbewaarplaats

Artikel 10

De archivaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden.

Artikel 11

 • 1.

  Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, verricht de archivaris desgevraagd onderzoek in de door hem beheerde documenten ten behoeve van Belastingsamenwerking Rivierenland. De archivaris verstrekt daaruit op hun verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zonodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

 • 2.

  Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, is de archivaris bevoegd ten behoeve van derden onderzoek te doen in de in de archiefbewaarplaats berustende archieven. De archivaris verstrekt daaruit aan een ieder die zulks verzoekt afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zonodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

 • 3.

  De kosten voor het in het voorgaande lid beschrevene worden aan de verzoeker in rekening gebracht volgens de tarievenregeling van het RAR. Alvorens de hier bedoelde werkzaamheden een aanvang nemen, wordt de verzoeker van dit tarief op de hoogte gesteld.

Artikel 12

De archivaris kan nadere regels stellen over de raadpleging van de archiefbescheiden en het beheer van de ruimten waarin deze ter beschikking worden gesteld.

Artikel 13

De archivaris brengt eenmaal per jaar verslag uit aan het dagelijks bestuur over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats.

HOOFDSTUK 5 Toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 14

De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 15

De archivaris is bevoegd zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door een of meer ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 16

 

 • 1.

  De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verleent de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

 • 2.

  De archivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden en de ruimten waarin deze zich bevinden.

Artikel 17

De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerder, alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan het dagelijks bestuur. De archivaris geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn oordeel in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen.

Artikel 18

De beheerder doet aan de archivaris tenminste tijdig mededeling van het voornemen om aan het dagelijks bestuur een voorstel te doen tot:

 • 1.

  opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheereenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

 • 2.

  bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefbewaarplaats respectievelijk archiefruimte;

 • 3.

  verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • 4.

  ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

 • 5.

  voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

 • 6.

  overdracht van documenten, aan andere beheereenheden;

 • 7.

  vervanging van archiefbescheiden;

 • 8.

  conversie en migratie.

Artikel 19

De archivaris doet eenmaal per jaar verslag aan het dagelijks bestuur betreffende de uitoefening van het toezicht.

 

HOOFDSTUK 6 Slotbepalingen

Artikel 20

De Archiefverordening van Belastingsamenwerking Rivierenland 1 januari 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 21

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Artikel 22 

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening van Belastingsamenwerking Rivierenland 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 20 juni 2019.

   

Voorzitter: J.H.L.M. de Vreede

Directeur: G.M. Scholtus