Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Teylingen

Verordening Erfgoedcommissie Teylingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTeylingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Erfgoedcommissie Teylingen 2019
CiteertitelVerordening Erfgoedcommissie Teylingen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
 3. artikel 3.16 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. artikel 84, eerste lid, van de Gemeentewet
 5. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2019nieuwe regeling

04-07-2019

gmb-2019-181486

Z-19-078665

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Erfgoedcommissie Teylingen 2019

De raad van de gemeente Teylingen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 april 2019, met als onderwerp ‘Vaststellen Verordening Erfgoedcommissie Teylingen 2019’,

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, artikel 9.1 Erfgoedwet juncto artikel 15 Monumentenwet 1988, artikel 3.16 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 84, eerste lid, en artikel 147, eerste lid, Gemeentewet,

 

besluit vast te stellen

 

Verordening Erfgoedcommissie Teylingen 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de bepaling van de begrippen wordt verwezen naar de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening Teylingen 2018.

Artikel 2 Taken

 • 1.

  Er is een onafhankelijke erfgoedcommissie, verder te noemen commissie, die adviseert op verzoek of uit eigen beweging over aangelegenheden die van belang zijn voor materieel en immaterieel erfgoed en cultuurhistorische waarden in de fysieke leefomgeving, zoals bijvoorbeeld erfgoedbeleid, bestemmings- en omgevingsplannen.

 • 2.

  De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders (het college) in ieder geval over de toepassing van de:

  • -

   Wabo, op aanvragen van omgevingsvergunningen voor rijks- en gemeentelijke monumenten;

  • -

   Wabo, op aanvragen van omgevingsvergunningen binnen beschermd stads- en dorpsgezicht;

  • -

   Erfgoedverordening Teylingen 2018 bij het aanwijzen of laten vervallen van de aanwijzing bij gemeentelijke monumenten, cultuurgoederen, verzamelingen en stads- en dorpsgezichten;

  • -

   Visie Immaterieel Erfgoed Teylingen 2018.

 • 3.

  Bij het uitbrengen van adviezen laat de commissie zich leiden door overwegingen in het belang van materieel en immaterieel erfgoed en de cultuurhistorische waarden in de fysieke leefomgeving.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal drie leden. Een van de drie leden is de gemandateerde van de welstandscommissie.

 • 2.

  De voorzitter, leden en secretaris worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De voorzitter en de leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Teylingen of de werkorganisatie HLTsamen.

 • 4.

  De commissie is samengesteld uit personen die deskundig zijn op een of meerdere van de volgende onderwerpen:

  • -

   erfgoed;

  • -

   erfgoed in de Duin- en Bollenstreek en/of de gemeente;

  • -

   bouw- of architectuurhistorie;

  • -

   restauratietechnieken;

  • -

   landschapsgeschiedenis of historische geografie;

  • -

   welstand.

 • 5.

  Het college voegt aan de commissie een secretaris toe.

 • 6.

  De commissie is bevoegd om deskundigen, niet zijnde leden van de commissie, uit te nodigen om vergaderingen bij te wonen en om haar te adviseren.

 • 7.

  Vanuit elk van de drie lokale historische verenigingen wordt een adviseur benoemd voor de erfgoedcommissie, die door de commissie uitgenodigd wordt voor alle onderwerpen van het betreffende dorp.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd voor een termijn van maximaal 4 jaar. De termijn kan met maximaal 4 jaar worden verlengd.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 3.

  De voorzitter die of het lid dat ontslag heeft genomen blijft zijn/haar functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 5 Vergoedingen

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden een presentiegeldvergoeding per vergadering zoals door het college vastgesteld.

 • 2.

  De voorzitter en de leden ontvangen een reiskostenvergoeding per vergadering, zoals door het college vastgesteld.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig vindt of twee of meer leden dit nodig vinden.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij de meerderheid van het aantal aanwezige leden of de voorzitter het nodig vindt om besloten te vergaderen wegens gewichtige redenen.

 • 3.

  De oproep voor de vergadering geschiedt namens de voorzitter door de secretaris. De onderwerpen die worden behandeld staan in de oproep vermeld.

 • 4.

  De commissie vergadert als tenminste de helft van de commissie aanwezig is. Wanneer het vereiste aantal niet is opgekomen, moet een nieuwe vergadering worden belegd.

 • 5.

  Bij verhindering van de voorzitter kiezen de aanwezige leden uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter voor de duur van de vergadering.

Artikel 7 Werkwijze

 • 1.

  De commissie brengt na de vergadering tijdig schriftelijk advies uit aan het college over de onderwerpen als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, waarover het college dient te besluiten. Onder tijdig wordt in ieder geval verstaan de termijnen als genoemd in de Erfgoedverordening Teylingen 2018.

 • 2.

  Dit advies wordt voorzien van de argumenten die tot het oordeel hebben geleid.

 • 3.

  Van de vergadering wordt een zakelijk en beknopt verslag gemaakt.

 • 4.

  De adviezen aan het college worden in beginsel in het verslag opgenomen. Als aard en inhoud van het advies een nadere onderbouwing noodzakelijk maken dan wordt een afzonderlijk advies gemaakt.

 • 5.

  De voorzitter en de leden van de commissie hebben stemrecht.

 • 6.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien de stemmen staken, dan heeft de voorzitter een beslissende stem.

 • 7.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 8.

  Voorzitter en leden mogen niet bij beraadslagingen en vaststelling van een advies zijn die gaan over zaken waar zij als belanghebbende bij zijn betrokken.

 • 9.

  Op voorstel van de voorzitter kan advisering over zaken plaatsvinden door toezending van stukken aan de leden die daarover schriftelijk of op digitale wijze hun mening kenbaar kunnen maken (schriftelijke ronde).

Artikel 8 Afdoening onder verantwoordelijkheid

 • 1.

  De commissie kan de advisering over een onderwerp, zoals bedoeld in artikel 2, onder verantwoordelijkheid van de commissie overlaten aan een daartoe, door de commissie, gemandateerd lid.

 • 2.

  Het gemandateerde lid adviseert over aanvragen waarvan volgens hem/haar het oordeel van de commissie als bekend mag worden verondersteld.

 • 3.

  In geval van twijfel bij de gemandateerde wordt de aanvraag alsnog voorgelegd aan de commissie.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Erfgoedcommissie Teylingen 2019.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 juli 2019,

Robert vanDijk

griffier

Carla G.J.Breuer

voorzitter