Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent lotgenotenorganisaties (Subsidieregeling patiëntenorganisaties Brunssum 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent lotgenotenorganisaties (Subsidieregeling patiëntenorganisaties Brunssum 2018)
CiteertitelSubsidieregeling patiëntenorganisaties Brunssum 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201901-01-2021nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-177966

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent lotgenotenorganisaties (Subsidieregeling patiëntenorganisaties Brunssum 2018)

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Lotgenotenorganisatie: een stichting of vereniging, zonder winstoogmerk, die zich ten doel stelt om de zelfredzaamheid en het welbevinden van inwoners met een beperking, traumatische ervaring of chronische ziekte te vergroten.

 • 2.

  Lid: persoon woonachtig in Brunssum, die structureel deelneemt aan de activiteiten van een lotgenotenorganisatie.

Artikel 2. Doelstelling

Het vergroten van de zelfredzaamheid en het welbevinden van inwoners met een beperking of chronische ziekte en het ondersteunen van inwoners na een traumatische ervaring.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • a.

  lotgenotencontact voor zowel mensen met beperking of chronische ziekte als voor de mantelzorger.

 • b.

  informatievoorziening- of uitwisseling met betrekking tot een specifieke beperking of ziekte.

 • c.

  activiteiten gericht op de versterking van de zelfredzaamheid en het welbevinden van mensen met een beperking of een chronische ziekte.

 • d.

  activiteiten, gericht op ondersteuning bij het verwerken van een traumatische ervaring.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan lotgenotenorganisaties die activiteiten organiseren voor inwoners van de gemeente Brunssum met een beperking of een chronische ziekte, of ondersteuning nodig hebben na een traumatische ervaring.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt een bedrag van € 12,50 per lid, met een maximum van € 2.500 per organisatie.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 8.000 per jaar.

Artikel 7. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd artikel 9 van de Asv, wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten in onvoldoende mate structureel plaatsvinden.

 • b.

  de activiteiten niet in de gemeente Brunssum of in de regio Parkstad plaatsvinden.

 • c.

  de organisatie minder dan 10 leden uit de gemeente Brunssum heeft.

 • d.

  de organisatie op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Brunssum subsidie ontvangt.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking 8 dagen na Collegebesluit dd 9 juli 2019.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling patiëntenorganisaties Brunssum 2018.