Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Inspraakverordening gemeente Noardeast-Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInspraakverordening gemeente Noardeast-Fryslân
CiteertitelInspraakverordening gemeente Noardeast-Fryslân
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 150 van de Gemeentewet
 2. artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2019nieuwe regeling

20-06-2019

gmb-2019-172008

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakverordening gemeente Noardeast-Fryslân

 

 

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2019;

 

gelet op het bepaalde in artikel 150 van de Gemeentewet en in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de navolgende

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening gemeente Noardeast-Fryslân).

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 

De verordening verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

 

Artikel 2. Onderwerp van inspraak

 

 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

 • a.

  ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

 • b.

  indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

 • c.

  indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

 • d.

  inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet ;

 • e.

  indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

 • f.

  indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

 

Artikel 3. Inspraakgerechtigden

 

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

 

Artikel 4. Inspraakprocedure

 

 • 1.

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de inspraakprocedure uit te voeren ten behoeve van beleidsvoornemens of ruimtelijke plannen die door de raad worden vastgesteld tenzij de raad in bepaalde gevallen deze bevoegdheid aan zich houdt.

 

Artikel 5. Eindverslag

 

 • 1.

  Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

 • 2.

  Het eindverslag bevat in elk geval:

 • a.

  een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

 • b.

  een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

 • c.

  een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

 • 3.

  Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

 

 

 

 

Artikel 6. Intrekking oude verordeningen en overgangsrecht

 •  

 • 1.

  De Inspraakverordeningen van Dongeradeel, vastgesteld op 18 december 2003, van Ferwerderadiel, vastgesteld op 20 oktober 2005, en van Kollumerland c.a., vastgesteld op 16 februari 2006, worden ingetrokken.

 • 2.

  Inspraakprocedures die op basis van het bepaalde in de verordeningen, genoemd in het eerste lid, zijn gehouden en nog lopen op de dag, genoemd in artikel 7, worden verder afgewikkeld op basis van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 7. Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 

Artikel 8. Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening gemeente Noardeast-Fryslân.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 20 juni 2019.

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

mr. S.K. Dijkstra drs. H.H. Apotheker