Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

MANDAATBESLUIT inzake Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019, hoofdstuk 3 Urgentie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT inzake Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019, hoofdstuk 3 Urgentie
Citeertitelmandaatbesluit huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019, hoofdstuk 3 Urgentie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201901-07-2019Nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-171088

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT inzake Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019, hoofdstuk 3 Urgentie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum

 

Gelet op het bepaalde in de Huisvestingswet 2014;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Gelezen het bepaalde in de Huisvestingsverordening van de gemeente Blaricum 2019;

 

Overwegende dat de gemeenten Blaricum, Gooise Meren Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren op het terrein van volkshuisvesting intensief samenwerken en hun volkshuisvestelijk beleid met elkaar afstemmen binnen het openbaar lichaam “Regio Gooi en Vechtstreek”;

 

Overwegende voorts dat de voorbereiding en de uitoefening van een aantal bevoegdheden in de huisvestingsverordening van de Gooi en Vechtstreek 2019 in verband hiermee aan functionarissen binnen de Regio Gooi en Vechtstreek moet worden toebedeeld.

 

 

B e s l u i t:

 

1. De uitoefening van de navolgende bevoegdheden van het college op grond van de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019:

 • 1.

  de bevoegdheid tot toekenning van urgentie, vermeld in hoofdstuk 3 Urgentie, artikel 3.1, 3.4 en 3.5

 • 2.

  de bevoegdheid tot afwijzing van urgentie, vermeld in artikel 3.5 lid 4

 • 3.

  de bevoegdheid tot verlenging van de gelding van de urgentie als vermeld in artikel 3.8

 • 4.

  de bevoegdheid tot intrekking van de gelding van de urgentie als vermeld in artikel 3.9

 

toe te kennen aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek.

 

2. Ten aanzien van de uitoefening van de onder 1 vermelde bevoegdheden de navolgende voorschriften vast te stellen.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Wet: Huisvestingswet 2014

 • b. Regio: het openbaar lichaam “ Regio Gooi en Vechtstreek”

 • c. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders besluiten te nemen;

 • d. Gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt

 

Artikel 2 Algemeen

Bij de uitoefening van de bevoegdheden in mandaat wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, verordeningen, regelingen, besluiten, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

 

Artikel 3 Verantwoordelijkheid

De uitoefening van de bevoegdheden in mandaat vindt plaats in naam en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 4 Reikwijdte mandaat

 • 1.

  De verlening van de bevoegdheden in mandaat geschiedt in de ruimste zin des woords.

 • 2.

  De gemandateerde is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van een door hem krachtens mandaat genomen besluit.

 • 3.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  In de ondertekening van besluiten dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

   

“namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum,

de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

handtekening en naam”

 

Artikel 6 Ondermandaat

 • 1.

  Ondermandaat is toegestaan.

 • 2.

  Ondermandatering geschiedt bij schriftelijk besluit door de oorspronkelijke gemandateerde. De oorspronkelijke gemandateerde blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondergemandateerde bevoegdheden.

 • 4.

  Bij ondermandaat geschiedt de ondertekening op de wijze als bepaald in artikel 5, waarbij voor gemandateerde ontvanger de naam en functie van de ondergemandateerde moet worden ingevuld.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als mandaatbesluit huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek 2019, hoofdstuk 3 Urgentie.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum op 18 juni 2019.

M. Kilic-Karaaslan

Gemeentesecretaris

J.N. de Zwart-Bloch

Burgemeester