Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging FUMO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging FUMO
CiteertitelOndermandaatbesluit FUMO
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2019Ondermandaatbesluit FUMO

07-12-2017

bgr-2019-590

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging FUMO

De directeur (ondermandaatgever) van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

 

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan ondergeschikte ambtenaren of aan anderen;

 

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

het Mandaatbesluit FUMO, met name artikel 3:1;

de Financiële Verordening FUMO;

het Treasurystatuut FUMO;

de Budgethoudersregeling FUMO;

het Burgerlijk Wetboek.

Besluit

 

vast te stellen het volgende Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging FUMO

Algemene bepalingen

Artikel 1  

 • 1.

  De bepalingen van dit besluit zijn, voor zover niet anders is bepaald, van toepassing op de uitoefening van de bevoegdheden in de bij dit besluit behorende bijlagen.

 • 2.

  Waar dit besluit betrekking heeft op het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt voor ondermandaat gelezen: ondervolmacht. Waar dit besluit betrekking heeft op het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling wordt voor mandaat gelezen: machtiging.

 

Kaders ondermandaat

Artikel 2  

 • 1.

  De bevoegdheden van dit besluit worden uitgeoefend binnen de kaders van:

  • a.

   het Mandaatbesluit FUMO;

  • b.

   de Financiële Verordening FUMO;

  • c.

   het Treasurystatuut FUMO;

  • d.

   de Budgethoudersregeling FUMO.

 

 • 2.

  De uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden moet passen binnen

  • a.

   de (deel-)budgetten die daarvoor in de begroting zijn opgenomen;

  • b.

   regelgeving, beleidsregels, bestaand beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke.

 

Overige bepalingen ondermandaat

Artikel 3  

1. Indien in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in dit besluit meer afdelingen en instanties zijn betrokken, dient de ondergemandateerde ervoor te zorgen dat zowel intern als extern advies wordt ingewonnen en overleg plaatsvindt voordat er een beslissing wordt genomen.

2. De ondergemandateerde treedt, vóór uitoefening van het mandaat, in overleg met de mandaatgever indien de uitoefening van het ondermandaat bestuurlijk of politiek gevoelig is.

3. In geval van afwezigheid of verhindering van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

Slotbepalingen

Artikel 4  

1. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de FUMO.

2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na plaatsing in het publicatieblad van de FUMO.

3. Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit FUMO”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door de directeur van de FUMO op 7 december 2017

De directeur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

R. van der Helm,

directeur

Bijlage behorende bij Ondermandaatbesluit FUMO

 

Onderdeel A - Privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen

I – (Wettelijke) basis

II - Bevoegdheid

III - Ondermandaat aan

IV – Clausulering / instructies / toelichting

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

Besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Afdelingshoofd

Mits passend binnen de begroting.

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

Opdracht geven voor het uitvoeren van een werk, het inkopen van

roerende zaken, of het inkopen van diensten, die met inachtneming van (Europese) regelgeving zijn aanbesteed.

Afdelingshoofd

Mits passend binnen de begroting.

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen in verzekeringszaken.

Afdelingshoofd

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

Feitelijke handelingen verrichten, waaronder:

- het aanvragen van subsidies.

- het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

Afdelingshoofd

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

De vertegenwoordiging

van de FUMO buiten rechte.

Afdelingshoofd

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

Het onder voorwaarden namens de FUMO afsluiten van transacties op de geldmarkt.

Afdelingshoofd

Mits passend binnen de begroting.

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

Het aangaan, ondertekenen, wijzigen en opzeggen van overeenkomsten voor het gebruik van bankrekeningen.

 

Ondermandaat is niet toegestaan.

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

Het aangaan, ondertekenen wijzigen en opzeggen van rekeningcourant-overeenkomsten.

 

Ondermandaat is niet toegestaan.

 

Onderdeel B - Personeel & Organisatie

 

I – (Wettelijke) basis

II - Bevoegdheid

III - Ondermandaat aan

IV – Clausulering / instructies / toelichting

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO en

artikel 17 GR FUMO

Besluiten op grond van de Arbeidsvoorwaarden-regeling (ARL) van de gemeente Leeuwarden.

Afdelingshoofd

1. Voor zover de ARL in het Sociaal Statuut FUMO van toepassing is verklaard;

 

2. Ondermandaat niet toegestaan voor zover het betreft besluiten op grond van:

de artikelen:

2:3 lid 1; 2:7a lid 1;

3:7:8;

4:1 lid 1;

6:2:4 lid 2; 6:4:5;

7:2:5 lid 1; 7:2:6 lid 1; 7:2:7;

7:3;

7:5;

7:7 lid 1;

7:13:2 lid 1;

7:14;

7:15 lid 1;

15:1e; 15:1f lid 1; 15:1:19;

Paragraaf 15:2;

en de hoofdstukken 8, 9, 9a, 9b en 16 van de ARL van de gemeente Leeuwarden.

 

3. Ondermandaat is niet toegestaan voor zover het betreft het aanstellen van vast personeel en het aanstellen van tijdelijk leidinggevend personeel.

 

4. Ondermandaat is niet toegestaan voor zover het betreft het beslissen op een bezwaarschrift.

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO en artikel 17 GR FUMO

Besluiten op grond van het Sociaal Statuut FUMO.

Afdelingshoofd

 

 

Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Aanwijzing toezichthouders.

Afdelingshoofd

 

 

Artikel 1:2, lid 1, onder f CAR-UWO

Aanstellen medewerkers tot onbezoldigd ambtenaar.

Afdelingshoofd

 

 

Artikel 2 Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren

 

Aansprakelijkheidsstelling inzake het toebrengen van lichamelijk letsel aan personeel en mededeling omtrent verschuldigd schadevergoedingsbedrag en wijze van betaling daarvan.

Afdelingshoofd

 

 

Arbeidsomstandighedenwet

Besluiten op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

Afdelingshoofd

 

 

Artikel 4a CAR-UWO

 

Toetsing en ondertekening aanvraagformulier Keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Afdelingshoofd

 

 

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

 

Vaststellen premie verhalen 50% van de WGA lasten

Afdelingshoofd

 

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen detacherings-overeenkomst voor personeel van derden.

Afdelingshoofd

 

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO en artikel 17 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen detacheringsovereenkomst m.b.t. (eigen) FUMO-personeel bij derden.

 

Ondermandaat is niet toegestaan

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO en artikel 17 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen overeenkomst m.b.t. het uitbesteden van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling.

 

Ondermandaat is niet toegestaan

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO en artikel 17 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen overeenkomst m.b.t. het uitbesteden van de suppletieregeling.

 

Ondermandaat is niet toegestaan

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen stageovereenkomst.

Afdelingshoofd

 

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen overeenkomsten inhuur personeel van derden t.z.v. het verrichten van arbeid voor de FUMO.

Afdelingshoofd

 

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen overeenkomst inzake inhuur tijdelijk personeel binnen de afgesloten overkoepelende overeenkomst.

Afdelingshoofd

 

 

Artikel 18 lid 2 en 3 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen van contracten met levensloopaanbieders.

Afdelingshoofd