Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Mandaatbesluit FUMO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit FUMO
CiteertitelMandaatbesluit FUMO
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2019Mandaatbesluit FUMO

16-09-2013

bgr-2019-589

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit FUMO

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO),

 

ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn;

 

overwegende dat het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten te mandateren, voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens het openbaar lichaam FUMO volmacht te verlenen alsmede machtiging te verstrekken voor het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling;

gelet op de gemeenschappelijke regeling FUMO, het Delegatiebesluit FUMO, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

 

 

BESLUITEN

mandaat, volmacht en machtiging te verlenen overeenkomstig het navolgende besluit:

 

 

Algemeen

 

Artikel 1  

1. Aan de algemeen directeur/secretaris wordt voor de taken en bevoegdheden genoemd in bijlage 1 bij dit besluit, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat, volmacht en machtiging verleend.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 worden onder de opgedragen taken en bevoegdheden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.

3. Waar dit besluit betrekking heeft op het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt voor mandaat gelezen: volmacht. Waar dit besluit betrekking heeft op het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling wordt voor mandaat gelezen: machtiging.

 

Clausulering

 

Artikel 2  

1. Bij de uitoefening van de krachtens dit besluit opgedragen taken en bevoegdheden wordt in elk geval in acht genomen:

a. het daaromtrent gestelde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, beleidsregel, richtlijn en specifieke instructies;

b. het door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde beleid en

c. het door het bevoegde bestuursorgaan beschikbaar gestelde budget.

2. Dit besluit vindt geen toepassing in het geval de gemandateerde direct of indirect enig persoonlijk belang heeft.

 

 

Ondermandaat

 

Artikel 3  

1. Tenzij in bijlage 1 anders is bepaald, is de algemeen directeur/secretaris bevoegd om ten aanzien van bevoegdheden die hij krachtens dit statuut kan uitoefenen ondermandaat te verlenen.

2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk genomen.

 

Inlichtingen en verantwoording

 

Artikel 4  

1. De gemandateerde doet periodiek, volgens door de mandaatgever nader te stellen regels, verslag van de besluiten krachtens mandaat genomen.

2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid verschaft hij/zij desgevraagd alle informatie ter zake het gebruik van een bevoegdheid.

 

Vertegenwoordiging buiten rechte

 

Artikel 5  

1. De algemeen directeur/secretaris is bevoegd het openbaar lichaam FUMO buiten rechte te vertegenwoordigen, ter uitvoering van krachtens dit besluit tot zijn/haar competentie behorende besluiten.

2. Hij/zij is bevoegd de vertegenwoordiging schriftelijk op te dragen aan een door hen aangewezen functionaris.

 

Openbaarheid

 

Artikel 6  

De algemeen directeur/secretaris draagt zorg voor een openbaar register, waarin dit besluit met bijlage wordt ingeschreven.

 

Ondertekening

 

Artikel 7  

In de ondertekening van besluiten krachtens bijlage 1 wordt tot uitdrukking gebracht dat deze namens het dagelijks bestuur dan wel namens de voorzitter zijn genomen.

 

Slotbepalingen

 

Artikel 8  

1. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de FUMO.

2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na plaatsing in het publicatieblad van de FUMO.

3. Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit FUMO”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO op

16 september 2013

Het dagelijks bestuur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Mevrouw L.I. Diks, M. van der Wal,

voorzitter secretaris

Toelichting

Algemeen

Mandaat, volmacht en machtiging

Over mandaat zijn spelregels opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Onder mandaat wordt in de Awb verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (publiekrechtelijke) besluiten te nemen. Deze redactie staat er overigens niet aan in de weg, dat mandaat plaatsvindt aan een met name genoemd persoon dan wel aan een bepaalde functie. In dit besluit is aangesloten bij de functie algemeen directeur/secretaris.

Mandaat is de bestuursrechtelijke tegenhanger van volmacht, dat handelt over het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Ingevolge de Awb zijn de bepalingen over mandaat van overeenkomstige toepassing indien het bestuursorgaan binnen zijn eigen organisatie volmacht verleent om een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten. Het zou ongewenst zijn indien de regeling van mandaat en volmacht binnen een bestuursorgaan verschillend zou zijn.

Daarnaast kent de Awb dan nog het begrip machtiging dat staat voor handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Ook daarvan zegt de Awb dat gemelde spelregels van overeenkomstige toepassing zijn.

Hierna spreken we steeds over mandaat, maar dit dus geldt evenzeer voor volmacht of machtiging.

 

De toerekening van in mandaat genomen besluiten

Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever. Handelt de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, dan wordt een door hem genomen besluit aan de mandaatgever toegerekend. Het besluit geldt dus als een besluit van de mandaatgever en heeft dezelfde juridische consequenties als een door hemzelf genomen besluit. De bepaling komt overeen met artikel 3:66 BW, dat voor de volmacht eenzelfde regeling geeft.

De bepaling dat een binnen de grenzen van het mandaat genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever, betekent niet dat een buiten de grenzen van die bevoegdheid genomen besluit onder alle omstandigheden niet aan het bestuursorgaan kan worden toegerekend. Het vertrouwensbeginsel beschermt degene die op de aanwezigheid van een geldig mandaat vertrouwt en daarop ook mocht vertrouwen.

 

Grenzen aan mandaatverlening

Een bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

Daarnaast zegt de Awb dat mandaat in ieder geval niet wordt verleend indien het betreft een bevoegdheid:

a. tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

b. tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet en

c. tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.

 

Er kunnen zich twee gevallen voordoen waarin de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet. Ten eerste het geval dat de bevoegdheid een zodanig karakter heeft, dat mandaatverlening in het geheel uitgesloten moet worden geacht, omdat de besluitvorming door het orgaan dat de wetgever heeft aangewezen (meestal het hoogste politieke orgaan) moet plaatsvinden. Ten tweede is er het geval dat de aard van de bevoegdheid niet ten principale aan mandaatverlening in de weg staat, maar dat de mandaatverlening in concreto, gelet op de aard van de bevoegdheid, niet is toegestaan. Daarbij kan ook de positie van de gemandateerde, op zichzelf of ten opzichte van de mandaatgever er toe leiden dat de aard van de bevoegdheid aan de mandaatverlening in de weg staat. Daarbij moet bij voorbeeld gedacht worden aan de situatie dat de te mandateren bevoegdheid niet in de sfeer van de normale bevoegdheidsuitoefening van de gemandateerde ligt, maar ook het feit dat de gemandateerde zelf belanghebbende is bij de uitoefening van die bevoegdheid kan aan de mandaatverlening in de weg staan. Indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt. De eis van instemming behelst geen vormvereiste. In veel gevallen ligt voorafgaand overleg voor de hand. Dit zal veelal uitlopen op schriftelijke instemming, maar van die instemming kan ook blijken uit de uitoefening van het mandaat. Wanneer de gemandateerde heeft ingestemd met het mandaat, onderwerpt hij zich aan de verplichtingen die een gemandateerde heeft, bij voorbeeld de inlichtingenplicht.

 

Instructies en inlichtingen

Om de verantwoordelijkheid die de mandaatgever heeft voor het in mandaat genomen besluit te kunnen waarmaken, dient hij steeds instructies te kunnen geven over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid. Omdat hij steeds kan worden aangesproken op de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend, moet hij immers over de informatie kunnen beschikken die nodig is om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

 

Zelf doen en intrekken

De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. Mandaatverlening is dus geen absolute overdracht van bevoegdheid. Ook kan de mandaatgever het mandaat te allen tijde intrekken. De mandaatgever moet het mandaat kunnen beëindigen, indien hij een voortzetting daarvan niet langer voor zijn verantwoordelijkheid kan nemen.

 

Ondermandaat

De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Een dergelijk ondermandaat moet schriftelijk worden genomen.

 

Ondertekening

Ook naar buiten moet duidelijk zijn dat de gemandateerde de bevoegdheid uitoefent onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever. Daarom is voorgeschreven dat in een besluit dat krachtens mandaat wordt genomen, moet worden aangegeven namens welk bestuursorgaan de gemandateerde handelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 - Mandaatbesluit FUMO

Initieel mandaat aan: algemeen directeur/secretaris

Laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter, d.d.: 19 december 2013

 

Met inachtneming van het bepaalde in kolom III en artikel 1 van het Mandaatbesluit FUMO worden onder de hieronder genoemde bevoegdheden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.

 

Onderdeel A-Privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen

 

I – (Wettelijke) basis

II - Bevoegdheid

III – Clausulering / instructies / toelichting

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

Besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Mits passend binnen de begroting.

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

Opdracht geven voor het uitvoeren van een werk, het inkopen van

roerende zaken, of het inkopen van diensten, die met inachtneming van (Europese) regelgeving zijn aanbesteed.

Mits passend binnen de begroting.

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen in verzekeringszaken.

 

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

Feitelijke handelingen verrichten, waaronder:

- het aanvragen van subsidies.

- het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, goedkeuring, vrijstelling en vergelijkbare besluiten.

 

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

De vertegenwoordiging

van de FUMO buiten rechte.

 

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

Het onder voorwaarden namens de FUMO afsluiten van transacties op de geldmarkt.

Mits passend binnen de begroting.

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

Het aangaan, ondertekenen, wijzigen en opzeggen van overeenkomsten voor het gebruik van bankrekeningen.

Ondermandaat is niet toegestaan.

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

Het aangaan, ondertekenen wijzigen en opzeggen van rekeningcourant-overeenkomsten.

Ondermandaat is niet toegestaan.

 

 

 

Onderdeel B-Personeel & Organisatie

 

I – (Wettelijke) basis

II - Bevoegdheid

III – Clausulering / instructies / toelichting

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO en

artikel 26 GR FUMO

Besluiten op grond van de Arbeidsvoorwaarden-regeling (ARL) van de gemeente Leeuwarden.

1. Voor zover de ARL in het Sociaal Statuut FUMO van toepassing is verklaard;

 

2. Ondermandaat niet toegestaan voor zover het betreft besluiten op grond van:

de artikelen:

2:3 lid 1; 2:7a lid 1;

3:7:8;

4:1 lid 1;

6:2:4 lid 2; 6:4:5;

7:2:5 lid 1; 7:2:6 lid 1; 7:2:7;

7:3;

7:5;

7:7 lid 1;

7:13:2 lid 1;

7:14;

7:15 lid 1;

15:1e; 15:1f lid 1; 15:1:19;

Paragraaf 15:2;

en de hoofdstukken 8, 9, 9a, 9b en 16 van de ARL van de gemeente Leeuwarden.

 

3. Ondermandaat is niet toegestaan voor zover het betreft het aanstellen van vast personeel en het aanstellen van tijdelijk leidinggevend personeel.

 

4. Ondermandaat is niet toegestaan voor zover het betreft het beslissen op een bezwaarschrift.

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

en artikel 26 GR FUMO

Besluiten op grond van het Sociaal Statuut FUMO.

 

 

Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Aanwijzing toezichthouders.

 

 

Artikel 1:2, lid 1, onder f CAR-UWO

Aanstellen medewerkers tot onbezoldigd ambtenaar.

 

 

Artikel 2 Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren

 

Aansprakelijkheidsstelling inzake het toebrengen van lichamelijk letsel aan personeel en mededeling omtrent verschuldigd schadevergoedingsbedrag en wijze van betaling daarvan.

 

 

Arbeidsomstandighedenwet

Besluiten op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

 

 

Artikel 4a CAR-UWO

 

Toetsing en ondertekening aanvraagformulier Keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

 

 

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

 

Vaststellen premie verhalen 50% van de WGA lasten

 

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen detacherings-overeenkomst voor personeel van derden.

 

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

en artikel 26 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen detacheringsovereenkomst m.b.t. (eigen) FUMO-personeel bij derden.

 

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

en artikel 26 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen overeenkomst m.b.t. het uitbesteden van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling.

Ondermandaat is niet toegestaan

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

en artikel 26 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen overeenkomst m.b.t. het uitbesteden van de suppletieregeling.

Ondermandaat is niet toegestaan

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen stageovereenkomst.

 

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen overeenkomsten inhuur personeel van derden t.z.v. het verrichten van arbeid voor de FUMO.

 

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen overeenkomst inzake inhuur tijdelijk personeel binnen de afgesloten overkoepelende overeenkomst.

 

 

Artikel 5 lid 2 en 3 GR FUMO

Aangaan en ondertekenen van contracten met levensloopaanbieders.