Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening winkeltijden gemeente Zederik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Zederik
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Zederik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-199619-06-2019nieuwe regeling

28-10-1996

Het Kontakt, 07-11-1996

-1.832.23 ZED/940

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Zederik

Geconsolideerde tekst van de regelingOnderwerp:Verordening winkeltijden.De Raad der gemeente Zederik;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 1996;gezien het advies van de raadscommissie I;gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;b e s l u i t :vast te stellen de volgende: Verordening inzake de winkeltijden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eersteKerstdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffingbinnen vier weken.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier wekenverdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemmingvan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingendoet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het collegevan burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van devoorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na hetverlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordtgevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel opbasis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woonenleefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;3

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bijgebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Feestdagenregeling

 • 1

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op ten hoogstevier, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen feestdagen, geenzondag zijnde, per kalenderjaar.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk

Artikel 6 Ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 vande wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op Nieuwjaarsdag, tweedePaasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, mits dezeniet op een zondag vallen, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden,bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een ofmeer delen van de gemeente.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van deverboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde inde omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstellingvan de winkel.

Artikel 9 In werking treden

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalentijdstip.

 • 2

  De Verordening als bedoeld in artikel 9 eerste lid van de Winkelsluitingswet 1976 (Veertiendagenregeling)en de Koopavondverordening worden ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden gemeente Zederik"

Aldus vastgesteld in de openbarevergadering van de raad van degemeente Zederik, gehouden op 28oktober 1996.De secretaris,                     De voorzitter,