Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening geldelijke voorzieningen Commissie Bezwaarschriften, Ombudscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen Commissie Bezwaarschriften, Ombudscommissie
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen Commissie Bezwaarschriften, Ombudscommissie en Ombudsman Commissie Bezwaarschriften Zederik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De formele inwerkingtredingdatum is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 96

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-200601-01-2021nieuwe regeling

27-02-2006

onbekend

2.07.22 ZED/2006/26

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geldelijke voorzieningen Commissie Bezwaarschriften, Ombudscommissie

Geconsolideerde tekst van de regeling

Onderwerp:Verordening geldelijke voorzieningen CommissieBezwaarschriften, Ombudscommissie enOmbudsman Commissie Bezwaarschriften.De Raad der gemeente Zederik;Gelezen het voorstel van het college d.d. 3 januari 2006;Gelet op het advies van de Commissie Bestuur, Veiligheid en Leefbaarheid d.d. 6 februari 2006;Gelet op de Verordening behandeling bezwaarschriften van de gemeente Zederik en artikel 6 vande Verordening Ombudscommissie gemeente Giessenlanden/gemeente Zederik;Gelet op artikel 96 Gemeentewet;Gelet op de artikel 14 en 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;b e s l u i t :vast te stellen de Verordening geldelijke voorzieningen Commissie Bezwaarschriften,Ombudscommissie en Ombudsman Commissie Bezwaarschriften

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Commissie Bezwaarschriften: de door de raad, het college en de burgemeester ingevolge de Verordening behandeling bezwaarschriften van de gemeente Zederik ingestelde commissieter voorbereiding van de beslissing op gemaakte bezwaren;

 • b.

  Ombudscommissie: de door de raad ingevolge de Verordening Ombudscommissie gemeenteGiessenlanden/gemeente Zederik ingestelde Ombudscommissie;

 • c.

  Ombudsman Commissie Bezwaarschriften: de door de raad ingevolge de VerordeningOmbudscommissie gemeente Giessenlanden/gemeente Zederik ingestelde OmbudsmanCommissie Bezwaarschriften.

Artikel 2 Vergoeding

De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de CommissieBezwaarschriften en de Ombudscommissie, alsmede de Ombudsman CommissieBezwaarschriften ontvangen voor het voorbereiden én het bijwonen van vergaderingen van decommissies c.q. de hoorzittingen een vergoeding welke gelijk is aan het bedrag genoemd in tabelIV bij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 3 Reiskostenvergoeding

De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangend leden van de CommissieBezwaarschriften en de Ombudscommissie, alsmede de Ombudsman CommissieBezwaarschriften ontvangen een vergoeding voor de ter uitvoering van hun functie gemaaktereiskosten ten bedrage van € 0,28 per kilometer.

Artikel 4 Uitbetaling

De ingevolge de artikel 2 en 3 toegekende vergoedingen worden na afloop van elk kwartaal aande rechthebbende uitbetaald.

Artikel 5 Citeertitel en intrekkingen

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geldelijke voorzieningenCommissie Bezwaarschriften, Ombudscommissie en Ombudsman CommissieBezwaarschriften Zederik”.

 • 2

  De Verordening geldelijke voorzieningen Commissie Bezwaarschriften en de externeklachtencommissie Zederik, alsmede de Eerste wijziging op deze verordening wordeningetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op de achtste dag na publicatie in werking.

Aldus vastgesteld in de openbarevergadering van de raad van degemeente Zederik, gehouden op 27februari 2006.De griffier,                                   De voorzitter,