Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

ARCHIEFVERORDENING FUMO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingARCHIEFVERORDENING FUMO
CiteertitelArchiefverordening FUMO
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 40 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2019Archiefverordening FUMO

26-06-2014

bgr-2019-563

Tekst van de regeling

Intitulé

ARCHIEFVERORDENING FUMO

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling van de Fryske Ufieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de FUMO

 

gelet op artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

 

Besluit

 

vast te stellen de navolgende:

 

Verordening betreffende de zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden, het aanwijzen en het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening FUMO).

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 2  

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3  

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s).

Artikel 4  

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden, ongeacht hun vorm.

Artikel 5  

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende zijn gewaarborgd.

Artikel 6  

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de ontwerp-begroting voldoende middelen worden gereserveerd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7  

Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden voorschriften vast.

Artikel 8

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het ontwerpen van een selectielijst van de archiefbescheiden voor de interne bedrijfsvoering op grond van artikel 5 van de wet.

Artikel 9  

De provinciearchivaris oefent toezicht uit op het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze bescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het Openbaar Lichaam “Letterhoeke”.

Artikel 10  

1. Het dagelijks bestuur doet jaarlijks aan het algemeen bestuur verslag over de uitvoering van artikel 40 van de wet.

2. Het verslag wordt ter informatie aan de deelnemers van de FUMO gezonden.

 

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 11  

1. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de FUMO.

2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na plaatsing in het publicatieblad van de FUMO.

3. Dit besluit wordt aangehaald als “Archiefverordening FUMO”.

 

 

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de FUMO op

 

 

26 juni 2014

Het algemeen bestuur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

 

 

Mevrouw L.I. Diks, M. van der Wal,

voorzitter secretaris

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

 

Artikel 1  

Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in deze verordening een meer specifieke betekenis moest worden toegekend.

De wetgever heeft – binnen de formele betekenis van het begrip archiefbescheiden –

bedoeld onder deze term alle op enigerlei wijze vastgelegde informatie te begrijpen

inclusief die welke slechts via informatietechnologie opgevraagd kan worden. Ondanks de ruimere betekenis van “archiefbescheiden” kan de materie veelal met de traditionele bepalingen worden geregeld, zij het dat sommige begrippen een andere, ruimere inhoud hebben gekregen.

Artikel 2  

De Archiefregeling stelt op grond van artikel 13, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995 vast, aan welke bouwkundige en inrichtingseisen de archiefbewaarplaats en de archiefruimten moeten voldoen.

 

Artikel 3  

Niettegenstaande dat een beheerder wordt aangewezen voor het beheer van het informatiebeheer, blijft het dagelijks bestuur te allen tijde bestuurlijk verantwoordelijk voor het informatiebeheer van de FUMO.

 

Artikel 4  

Het aanwijzen van de beheerder is opgenomen in de op grond van artikel 7 te stellen voorschriften: het Besluit Informatiebeheer.

 

Artikel 5  

De Archiefregeling stelt op grond van artikel 11 tweede lid van het Archiefbesluit 1995 nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 kent de in dit artikel bedoelde verplichting slechts ten behoeve van de interne stukken.

Artikel 7

De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer FUMO.

 

Artikel 8  

Zolang het dagelijks bestuur nog geen selectielijst voor de FUMO heeft laten vaststellen, wordt voor de voorselectie voor het voorlopig toekennen van de bewaartermijnen voor de archiefbescheidenen voor interne bedrijfsvoering de geldende provinciale selectielijst gehanteerd.

Artikel 9  

Het in artikel 32, tweede lid, genoemde toezicht door Gedeputeerde Staten op grond van artikel 33, eerste lid, van de Archiefwet 1995 is geschrapt in het kader van de Wet revitalisering interbestuurlijk toezicht. De provinciearchivaris oefent het toezicht als bedoeld in artikel 32, vierde lid, van de gemeenschappelijke regeling FUMO uit. In lijn met de gemeenschappelijke regeling wordt het toezicht door de provinciearchivaris uitgeoefend.

Het Openbaar Lichaam “Letterhoeke”, in de gemeenschappelijke regeling FUMO omschreven als Tresoar, is als archiefbewaarplaats aangewezen op grond van artikel 32, zesde lid, van dezelfde gemeenschappelijke regeling.

Artikel 10  

Binnen één zittingsperiode verneemt het algemeen bestuur op deze manier vier maal wat er op het gebied van de archiefzorg, het archiefbeheer en het toezicht daarop heeft plaatsgevonden. Een jaarlijkse verslaglegging past bij het vernieuwde interbestuurlijk toezicht, waarbij een zwaarder accent wordt gelegd op de horizontale verantwoording.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorie van toelichting

Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995, en dient door het algemeen bestuur te worden vastgesteld.

Zij bestaat in hoofdzaak uit twee gedeelten, namelijk de regeling voor de zorg, die het dagelijks bestuur draagt voor de archieven en het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheidenen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Deze verordening is, evenals wet en besluit, niet alleen van toepassing op klassieke, papieren archiefbescheiden, maar ook op moderne, digitale informatiedragers.

Hoofdstuk II bevat een uitwerking van het begrip “zorg”, dat in de Archiefwet 1995 niet wordt gedefinieerd. Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn (artikel 2), is geregeld in het Archiefbesluit 1995 en in de Archiefregeling.