Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Gebiedsaanwijzing subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre
CiteertitelBesluit tot aanwijzing van het gebied waarbinnen de Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre van toepassing zijn.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waalre/CVDR411924/CVDR411924_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2019Nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-160817

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

 

Gelet op artikel 2 lid 2 van de Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre

 

Besluiten:

 

 

 

Artikel 1 Gebied

Als gebied bedoeld in artikel 2, lid 2 van de Subsidieregeling afkoppelen gemeente wordt aangewezen het gebied aangeven op de tekening “bijlage 1 Subsidieregeling afkoppelen Molenstraat en omgeving gemeente Waalre 2019”.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 september 2019.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als

“Besluit tot aanwijzing van het gebied waarbinnen de Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre van toepassing zijn”.

 

 

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt (in de zin van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht) door het indienen van een bezwaarschrift bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Het correspondentieadres is postbus 10.000, 5580 GA Waalre

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

  • de naam en adres van de belanghebbende;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar;

  • een machtiging, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een  

  • ander, namens hem wordt ingediend.

 

U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet.

Indien de onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juni 2019,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne drs. J.W. Brenninkmeijer