Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening Ombudscommissie gemeente Giessenlanden/gemeente Zederik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Ombudscommissie gemeente Giessenlanden/gemeente Zederik
CiteertitelVerordening Ombudscommissie gemeente Giessenlanden/gemeente Zederik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De formele inwerkingtredingdatum is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet extern klachtrecht
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 9.2
 3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-200601-01-2013art. 6

27-02-2006

onbekend

2.07.54 ZED 6861

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Ombudscommissie gemeente Giessenlanden/gemeente Zederik

Geconsolideerde tekst van de regelingOnderwerp:Verordening Ombudscommissie gemeenteGiessenla nden/gemeente Zederik.De Raad der gemeente Zederik;gelezen het voorstel van het college d.d. 13 juni 2005;gelet op de Wet extern klachtrecht, artikel 149 van de Gemeentewet en titel 9.2 van de Algemenewet bestuursrecht;gelet op de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Giessenlanden inzake externklachtrecht;b e s l u i t :vast te stellen de volgende verordening: Verordening Ombudscommissie gemeenteGiessenlanden/gemeente Zederik

Artikel 1 Instelling Ombudscommissie en Ombudsman Commissie

 • 1

  Er is een gezamenlijke Ombudscommissie gemeente Giessenlanden/gemeente Zederik

 • 2

  Er is een ombudsman Commissie Bezwaarschriften gemeente Zederik.

Artikel 2 Samenstelling Ombudscommissie

De Ombudscommissie bestaat uit twee leden van de Commissie Bezwaarschriften van degemeente Giessenlanden, alsmede een door deze gemeente voorgedragen persoon en drieleden van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Zederik.

Artikel 3 Ombudsman van de Commissie Bezwaarschriften

De Ombudsman Commissie Bezwaarschriften is een door de gemeente Giessenlandenaangewezen lid van de Ombudscommissie.

Artikel 4 Personele ondersteuning

De Ombudscommissie en de Ombudsman Commissie Bezwaarschriften worden bijgestaan dooreen door het college aan te wijzen secretaris van de gemeente waartegen de klacht zich nietricht.

Artikel 5 Zittingsduur

De leden van de Ombudscommissie en de Ombudsman Commissie Bezwaarschriften kunnenworden herbenoemd.

Artikel 6 Vergoeding

De leden van de Ombudscommissie en de Ombudsman Commissie Bezwaarschriften ontvangeningevolge de “Verordening geldelijke voorzieningen Commissie Bezwaarschriften enOmbudscommissie en de Ombudsman Commissie Bezwaarschriften Zederik” een vergoedingvoor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten.

Artikel 7 Bemiddeling

 • 1

  De Ombudscommissie en de Ombudsman Commissie Bezwaarschriften kunnen gedurendeeen onderzoek de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling toteen oplossing van de klacht te komen.

 • 2

  De Ombudscommissie en de Ombudsman Commissie Bezwaarschriften brengen ook na eengeslaagde bemiddeling een verslag uit.

Artikel 8 Werkinstructie

Voor zover de Ombudscommissie of de Ombudsman Commissie Bezwaarschriften dit nodig acht,maakt zij c.q. hij een werkinstructie voor haar c.q. zijn werkzaamheden.

Artikel 9 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

 • 1

  De Ombudscommissie en de Ombudsman Commissie Bezwaarschriften bevestigen deont vangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

 • 2

  Indien zij c.q. hij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wetbestuursrecht instelt, zendt zij c.q. hij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan hetbestuursorgaan en aan degene over wiens gedragingen wordt geklaagd.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006, de datum waarop de Verordening Externeklachtenbehandeling gemeente Zederik 2001 van rechtswege vervalt.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Ombudscommissie gemeenteGiessenla nden/gemeente Zederik.

Aldus vastgesteld in de openbarevergadering van de raad van degemeente Zederik, gehouden op 5september 2005.De griffier,           De voorzitter,