Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en plv. raadscommissieleden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen raads- en plv. raadscommissieleden
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen raads- en plaatsvervangende raadscommissieleden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 95
 2. Gemeentewet, art. 96

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-200601-01-200301-01-2021nieuwe regeling

27-02-2006

onbekend

2.07.51 ZED 7210

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en plv. raadscommissieleden

Onderwerp:Verordening geldelijke voorzieningen raads- en plaatsvervangende raadscommissieleden.

De Raad der gemeente Zederik;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 3 januari 2006;Gelet op het advies van de Commissie Bestuur, Veiligheid en Leefbaarheid d.d. 6 februari 2006;Gelet op de artikelen 95 en 96 Gemeentewet;Gelet op het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

besluit:vast te stellen de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en plaatsvervangende raadscommissieleden

Artikel 1 Vergoedingen raadsleden

De leden van de raad van Zederik ontvangen;

 • 1.

  voor de werkzaamheden een vergoedig ter hoogte van het bedrag genoemd in tabel I bij het Rechtspositiebeslit raads- en commissieleden;

 • 2.

  een onkostenvergoeding voor het aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden ter hoogte van het bedrag genoemd in tabel III bij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 2 Vergoedingen plaatsvervangende raadscommissieleden

De plaatsvervangende leden van de raadscommissies ontvangen voor et bijwonen van de vergaderingen een vergoeding ten bedrage van het bedrag genoemd in tabel IV bij het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Artikel 3 Uitbetaling

De ingevolge van de artikelen 1 en 2 toegekende vergoedingen worden na afloop van elke kalendermaand aan de rechthebbende uitbetaald.

Artikel 4 Citeertitel en intrekkingen

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening geldelijke voorzieningen raads- en plaatsvervangende raadscommissieleden"

 • 2

  Alle voorgaande Verordeningen geldelijke voorzieningen ten behoeve van leden van de raad, alsmede de voorgaande verordeningen geldelijke voorzieningen plaatsvervangende raadscommissieleden worden ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeente Zederik, gehouden op 27 februari 2006

Grieffier, De voorzitter,