Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening Wet kinderopvang (VWk) gemeente Zederik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet kinderopvang (VWk) gemeente Zederik
CiteertitelVerordening Wet kinderopvang (VWk) gemeente Zederik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Kinderopvang, art. 25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-200501-01-2021art.17

13-12-2004

Het Kontakt, 30-12-2004

-1.844.11 ZED 6418

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet kinderopvang (VWk) gemeente Zederik

Geconsolideerde tekst van de regelingOnderwerp:Verordening Wet kinderopvang.De Raad der gemeente Zederik;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2004;gelet op artikel 25 van het wetsvoorstel ‘”Wet kinderopvang” en artikel 149 van de Gemeentewet;overwegende dat het noodzakelijk is de verlening, de voorschotverlening en de vaststelling vande tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang bij verordening te regelen;b e s l u i t :vast te stellen de volgende verordening: “Verordening Wet kinderopvang gemeente Zederik

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  de wet: de Wet kinderopvang;

Hoofdstuk 2 Vaststelling noodzaal van kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie

Artikel 2 Te verstrekken gegevens

 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaalmedischeindicatie als bedoeld in artikel 23 van de wet bevat in ieder geval de volgendegegevens:

  • a.

   naam en adres van de ouder;

  • b.

   indien van toepassing: naam van de partner en, indien dit een ander adres is dan hetadres van de ouder: het adres van de partner;

  • c.

   naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de aanvraag betrekkingheeft;

  • d.

   overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraagvan de tegemoetkoming.

 • 2.

  Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het collegevastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier 

 • 3.

  Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner. 

Artikel 3 Beslistermijn

 • 1.

  Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigdegegevens. 

 • 2.

  Het college kan dit besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt deouder hiervan schriftelijk in kennis. 

Artikel 4 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaalmedischeindicatie bevat in ieder geval:

 • a.

  de geldigheidsduur van de indicatie;

 • b.

  de omvang van de kinderopvang die noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het college weigert de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatievast te stellen indien:

 • a.

  de ouder en de partner reeds een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang ontvangtof kan ontvangen; of

 • b.

  de ouder of de partner niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 6, eerste lid,onderdeel k of l van de wet.

Hoofdstuk 3 Aanvraag van de tegemoetkoming

Artikel 6 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat:

  • a.

   naam, adres en sofi-nummer van de ouder;

  • b.

   indien van toepassing: naam en sofi-nummer van de partner en, indien dit een anderadres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner;

  • c.

   naam, geboortedatum en sofi-nummer van het kind of de kinderen waarop deaangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft;

  • d.

   een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvanggaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang perkind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang;

  • e.

   gegevens of een verwijzing naar gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot degroep personen als bedoeld in artikel 22 van de wet;

  • f.

   overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraagvan de tegemoetkoming.

 • 2.

  Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het collegevastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier. 

 • 3.

  Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner. 

Hoofdstuk 4 Verlening van de tegemoetkoming

Artikel 7 Het besluit tot verlenen van de tegemoetkoming

 • 1.

  Het college besluit over de aanvraag binnen vier weken na ontvangst van alle benodigdegegevens. 

 • 2.

  Het college kan dit besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het stelt de ouderhiervan schriftelijk in kennis. 

Artikel 8 Weigeringsgrond

Het college weigert de tegemoetkoming indien de ouder niet behoort tot de personen als bedoeldin artikel 22 van de wet. 

Artikel 9 Ingangsdatum van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag voor detegemoetkoming door het college in ontvangst is genomen. 

 • 2.

  Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleendmet ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden. 

Artikel 10 De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend voor de periode van een tegemoetkomingsjaar. 

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het college de tegemoetkoming voor een andere periodeverlenen. 

Artikel 11 Nieuw Artikel

 • 1.

  Het college verleent de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat door de ouderis aangevraagd 

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid verleent het college bij een ouder als bedoeld in artikel 24,eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel a, van de wet de tegemoetkoming voor hetaantal uren kinderopvang dat naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is voor decombinatie van arbeid en zorg. 

Artikel 12 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in iedergeval:

 • a.

  de vaststelling tot welke van de gemeentelijke doelgroepen de ouder behoort;

 • b.

  de naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkomingbetrekking heeft;

 • c.

  de naam en adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvangplaatsvindt;

 • d.

  de periode en de omvang van de kinderopvang per tijdvak waarvoor de tegemoetkomingwordt verleend;

 • e.

  de wijze waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald en het bedrag dat opbasis hiervan wordt verleend;

 • f.

  de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald;

 • g.

  de verplichtingen van de ouder.

Artikel 13 Nieuw Artikel

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald. 

 • 2.

  Het college kan nadere voorschriften stellen over de wijze van bevoorschotting. 

Hoofdstuk 5 Vaststelling van de tegemoetkoming

Artikel 14 Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming

 • 1.

  De ouder verstrekt binnen vier weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkomingis verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over dezeperiode. 

 • 2.

  Het college stelt de tegemoetkoming binnen acht weken na ontvangst van het overzicht vande kosten vast. 

Artikel 15 Verrekening met de voorschotten

De tegemoetkoming wordt overeenkomstig de vaststelling binnen vier weken betaald,onder verrekening van de betaalde voorschotten. 

Hoofdstuk 6 Verplichtingen van de ouder

Artikel 16 Inlichtingenplicht

 • 1.

  De ouder of de partner doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uiteigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leidentot de vaststelling van een lagere tegemoetkoming. 

 • 2.

  De ouder of partner verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het collegete stellen redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voorde aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van de gemeente van belangzijn. 

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Onder toepassing van artikel 25 van de Tijdelijke referendumwet treedt dezeverordening in werking 3 dagen na haar bekendmaking. 

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid treedt hoofdstuk 2 van deze verordening in werking op hetmoment dat artikel 23 van de Wet kinderopvang in werking treedt. 

Artikel 18 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Verordening Wet kinderopvang (VWk) gemeente Zederik. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergade-ring van de raad van de gemeente Zederik,gehouden op 27 september 2004.De griffier,                               De voorzitter,