Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Nadere regels terrassen gemeente Borger-Odoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels terrassen gemeente Borger-Odoorn
CiteertitelNadere regels terrassen gemeente Borger-Odoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Borger-Odoorn/CVDR322369/CVDR322369_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2019Nadere regels terrassen gemeente Borger-Odoorn

07-05-2019

gmb-2019-149976

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels terrassen gemeente Borger-Odoorn

 

 

Het college stelt op grond van artikel 2:10, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Borger-Odoorn (Apv) en de volgende nadere regels vast:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Openbare inrichting: een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid. In ieder geval wordt er onder een openbare inrichting verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.

 • b.

  Terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 • c.

  Eilandterras: een terras niet direct gesitueerd aansluitend aan een gevel.

 • d.

  Terrasinrichting: objecten die in ieder geval zijn gerelateerd aan het terras en ten dienste staan van het terras. De volgende objecten vallen in ieder geval onder terrasinrichting: stoelen, banken, tafels, parasols, niet aan de gevel bevestigde verlichting en terrasschermen.

 • e.

  Terrasmeubilair: meubels om sta- en zitgelegenheid te bieden voor de bezoekers van het terras, zoals stoelen, banken en tafels.

 • f.

  Straatmeubilair: objecten ter inrichting van de openbare ruimte . Voorbeelden zijn banken, afvalbakken, boombescherming, bloem- en boombakken, geleidehekken, beschermbogen, parkeerbeugels, afzetelementen, vlaggenmasten, verkeersborden, lantaarnpalen etc.

 • g.

  APV: Algemene plaatselijke verordening Borger-Odoorn

 • h.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Artikel 2 Locatie en afmetingen van het terras

 • 1.

  Een terras mag uitsluitend worden geplaatst direct tegen de gevel van het pand van het bedrijf waar het terras deel van uitmaakt, tenzij sprake is van een eilandterras.

 • 2.

  Vanuit het bedrijf waartoe het eilandterras behoort is er direct toezicht op de gang van zaken op dit terras.

 • 3.

  Een terras mag niet breder zijn dan de gevel van de openbare inrichting waartoe het behoort, tenzij het college van burgemeester en wethouders goedkeuren dat, gelet op onder meer de belangen van eigenaren/gebruikers van aangrenzende percelen, een afwijkende breedtemaat vereist of aanvaardbaar is.

 • 4.

  Terrassen moeten zich bevinden binnen de “punaises” of andere aangegeven markering in de openbare ruimte.

 • 5.

  Er dient te allen tijde een minimale vrije doorgangsruimte van 1,50 meter beschikbaar te blijven voor voetgangers en rolstoelen. Voor pleinen of pleinvormige verruimingen geldt een minimale vrije breedte van 3,00 meter.

 • 6.

  Een terras moet altijd een minimale vrije breedte van 4,5 meter bieden voor verkeer van hulpdiensten, tenzij het terras is gelegen in een voetgangersgebied.

 • 7.

  Vluchtwegen en (nood) in- en uitgangen moeten worden vrijgehouden.

 • 8.

  Het terras mag alleen worden geplaatst op een verharde ondergrond.

 

Artikel 3 Inrichting terras

 • 1.

  Terrasinrichting mag niet worden bevestigd aan bomen en straatmeubilair.

 • 2.

  Terrasinrichting mag niet worden verankerd in de ondergrond.

 • 3.

  Ten aanzien van terrasmeubilair geldt daarnaast dat:

  • a.

   Er per terras één type terrasmeubilair wordt gehanteerd.

  • b.

   Het meubilair buiten het terrasseizoen bij voorkeur inpandig moet worden opgeslagen. Wanneer inpandige opslag niet mogelijk is en de verkeersveiligheid zich hier niet tegen verzet, mag het terrasmeubilair blijven staan mits deugdelijk met kettingen bevestigd.

 • 4.

  Ten aanzien van terrasafscheidingen geldt daarnaast dat deze alleen zijn toegestaan na goedkeuring van de gemeente, waarbij in ieder geval wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De terrasschermen dienen ieder in zijn geval boven 0,75 meter vanaf de onderkant transparant te zijn.

  • b.

   De hoogte van de terrasschermen is maximaal 1,50 meter

 • 5.

  Terrasverwarming is toegestaan in de vorm van heaters.

 • 6.

  Ten aanzien van parasols geldt daarnaast dat:

  • a.

   Deze in uitgeklapte toestand de grenzen van het terras niet mogen overschrijden.

  • b.

   De onderzijde van de parasol zich bevindt op minimaal 2,30 meter boven straatniveau.

  • c.

   Deze na sluitingstijd worden ingeklapt.

 

Artikel 4 Tijdelijk verwijderen van het terras

Terrasinrichting kan niet worden geplaatst indien deze een belemmering vormt voor:

 • a.

  Aan, onder, op of boven de weg te verrichten onderhoudswerkzaamheden door de gemeente of door nutsbedrijven.

 • b.

  Het houden van evenementen, markten, kermissen en andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang. Dit voor maximaal 5 dagen per jaar en eens per 5 jaar maximaal 7 dagen extra.

 • c.

  Aanwijzingen door of vanwege een toezichthouder of de hulpdiensten dienen door de exploitant onmiddellijk te worden opgevolgd.

 

 

Artikel 5 Openingstijden

De openingstijden van terrassen zijn zondag tot en met zaterdag van 9.00 tot 24.00 uur.

 

Artikel 6 Huurovereenkomst

Wanneer een terras wordt geplaatst op gemeentegrond dient er een huurovereenkomst te worden gesloten met de gemeente voor het gebruik van gemeentegrond.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig de nadere regels, tenzij dat voor een of meer belanghebbende(n) gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de regels te dienen doelen.

 

Artikel 8 Overgangsrecht

Terrassen die reeds legaal aanwezig waren bij het in werking treden van deze nadere regels en die voldeden aan de toepasselijke bepalingen, gesteld bij of krachtens de Apv en de Wabo, worden vanaf 6 maanden na vaststelling van de nadere regels aan deze regels getoetst.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels terrassen gemeente Borger-Odoorn’.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Toelichting op de nadere regels Terrassenbeleid 2019

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Ter bevordering van de duidelijkheid zijn in het eerste artikel de meest gebruikte algemene begrippen uit de nadere regels gedefinieerd.

 

Onder a en b

De definities van een openbare inrichting en een terras zijn overgenomen uit de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 I van de gemeente Borger-Odoorn.

 

Onder c

Een eilandterras kan zijn gesitueerd op een plein of pleinvormige verruiming, gelegen aan de voor- of zijgevel van de inrichting waartoe het terras behoort. Dit zijn terrassen die zich niet direct aan de gevel van de inrichting bevinden, omdat daar niet of onvoldoende ruimte is om een volwaardig terras uit te kunnen stallen. Bijvoorbeeld doordat er onvoldoende vrije loopruimte overblijft voor winkelend publiek.

 

Onder h

Het terrassenbeleid richt zich vooral op het centrum van Borger. Daar zijn terrassen geplaatst op grond van de gemeente. In deze nadere regels zijn afwijkende bepalingen opgenomen die alleen gelden voor Borger-Centrum.

 

Artikel 2 Locatie en afmetingen van het terras

 

Lid 1

Tenzij aan de voorwaarden voor een eilandterras wordt voldaan mag een terras alleen worden geplaatst direct aansluitend tegen de gevel van de openbare inrichting. Deze eis vloeit voort uit de Drank en Horecawet, waarin is bepaald dat een terras zich moet bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting.

 

Lid 2

Om te voorkomen dat naastgelegen panden overlast kunnen ondervinden door obstakels en dergelijke, is het in beginsel niet toegestaan om het terras breder te maken dan de gevel. Tevens dienen alle in- en uitgangen vrij te blijven van obstakels.

 

Lid 4

Voor pleinen en pleinvormige verruimingen geldt een vrije breedte van minimaal 3 meter om de open uitstraling van een plein te kunnen waarborgen. Het is niet de bedoeling dat pleinen worden volgestopt met terrassen. In de overige gebieden geldt een vrije breedte van 1,50 meter. Gebruikers van de weg kunnen elkaar dan makkelijk passeren.

 

Lid 5

hulpdiensten kunnen dan ongehinderd ter plaatste komen.

 

Lid 6

Voor de veiligheid dienen (nood) in- en uitgangen vrij te blijven van obstakels. Een terras kan daar niet voor geplaatst worden.

 

Lid 7

Om te voorkomen dat de bodem waarin groen is gesitueerd wordt verdicht door betreding, mag een terras enkel geplaatst worden op een harde ondergrond.

 

Artikel 3 Eilandterras

Niet alle inrichtingen hebben de ruimte om direct aansluitend aan de voor-of zijgevel een terras te plaatsen. In dergelijke gevallen kan een eilandterras een mogelijkheid zijn, mits aan de overige voorwaarden van artikel 2 wordt voldaan. De ondernemer moet vanuit de inrichting toezicht kunnen houden over het terras om de veiligheid van zowel bezoekers als personeel te kunnen bewaken. Daarnaast is op grond van de Drank en Horecawet verplicht dat het terras zich bevindt in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting waartoe het behoort.

 

Artikel 4 inrichting terras

 

Lid 1

Centraal staat de karakteristiek van het dorp. Er moet plaats zijn voor groen, maar wel zodanig dat er ruimte is voor evenementen en activiteiten. De inrichting van het terras mag het groen niet aantasten. Om die reden is in de regels opgenomen dat de terrasinrichting niet bevestigd mag worden aan bomen of straatmeubilair.

 

Lid 2

Het is noodzakelijk dat terrasinrichting verplaatsbaar is. Bij calamiteiten kan de inrichting worden verplaatst. Hulpdiensten kunnen dan ongehinderd ter plaatse komen. Bovendien kan het terras gemakkelijk worden verwijderd, bijvoorbeeld in geval van een evenement.

 

Lid 3

Het stallen van het meubilair moet op zodanige wijze plaatsvinden dat na sluiting van het terras op geen enkele wijze gebruik kan worden gemaakt van het meubilair.

 

Lid 4

Indien de ondernemer een terrasscherm op het terras wil plaatsen is het vereis dat het voorstel eerst wordt voorgelegd aan de gemeente. Nut en noodzaak van de terrasschermen zullen dan moeten worden gemotiveerd. De schermen mogen pas geplaatst worden als de gemeente daarvoor goedkeuring heeft gegeven. Goedkeuring zal alleen worden gegeven in die gevallen waarin is voldaan aan de eisen die het artikel stelt.

 

Lid 5

Parasols zijn toegestaan op het terras, maar deze dienen minimale hoogte te hebben, zodat een ieder er ongehinderd onderdoor kan lopen.

 

Artikel 5 Tijdelijk verwijderen van het terras

Wanneer de gemeente een vergunning heeft afgegeven voor evenementen op een locatie waar normaliter een terras is gesitueerd op openbare grond, kan de terrasinrichting niet worden geplaatst in de periode van de festiviteiten en/of evenementen. Ook in geval van onderhoudswerkzaamheden aan de weg of bij aanwijzingen van een toezichthouder of de politie/brandweer dient de terrasinrichting te worden verwijderd.

 

Artikel 6 Huurovereenkomst

Wanneer een horecaondernemer een terras wil plaatsen op grond die eigendom is van de gemeente, dan is vereist om met de gemeente een huurovereenkomst aan te gaan. Daarin worden prijsafspraken gemaakt over de verhuur van gemeentegrond bedoeld voor het plaatsen van een terras.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

In bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van de nadere regels. De afwijking dient dan wel voldoende te worden gemotiveerd.

 

Artikel 8 Overgangsrecht

Dit artikel geeft een termijn van 6 maanden om aan de regels te kunnen voldoen aan ondernemers die een terras/terrasinrichting hebben die al legaal aanwezig was voor het in werking treden van de nadere regels. Hiermee krijgen deze ondernemers voldoende tijd om alsnog aan de regels te kunnen voldoen. Alleen in situaties waarin acuut gevaar bestaat voor de verkeersveiligheid en/of de openbare orde zal het terras onmiddellijk moeten worden verwijderd.