Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Delegatiebesluit gemeente Westerwolde 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit gemeente Westerwolde 2019
CiteertitelWijzigingsbesluit Delegatiebesluit Westerwolde 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 156 van de Gemeentewet
 3. artikel 4.1 van de Wet open overheid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-202301-05-2022artikel 2

26-04-2023

gmb-2023-220907

20-06-201901-01-201923-05-2023Nieuwe regeling

29-05-2019

gmb-2019-149819

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit gemeente Westerwolde 2019

De raad van de gemeente Westerwolde;

 

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 april 2019, no.Z/18/069151/D-232191, afdeling Dienstverlening;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 156 van de Gemeentewet;

besluit het Delegatiebesluit gemeente Westerwolde 2019 vast te stellen.

Artikel 1 Algemene wet bestuursrecht

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt gedelegeerd de bevoegdheid, indien een aanvraag of bezwaarschrift is gericht tot de raad:

 • 1.

  tot het aan een aanvrager bieden van gelegenheid de aanvraag aan te vullen binnen een gestelde termijn en het besluiten een aanvraag niet in behandeling te nemen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).

 • 2.

  tot het doen van een mededeling aan de aanvrager dat een beschikking niet binnen de beslistermijn kan worden gegeven en het daarbij noemen van de termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien (artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht).

 • 3.

  tot het vaststellen van de verschuldigdheid van de hoogte van een dwangsom op grond van artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 4.

  tot het besluiten om onverschuldigd betaalde dwangsommen terug te vorderen op grond van artikel 4:20 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5.

  tot het nemen en verzenden van verdagingsbesluiten als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 6.

  te beslissen op verzoeken als bedoeld in artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

 • 7.

  alle proceshandelingen te verrichten inzake bezwaar- en beroepsprocedures alsmede voorlopige voorzieningenprocedures.

Artikel 2 Wet open overheid

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt gedelegeerd de bevoegdheid van de raad om op grond van artikel 4.1 e.v. van de Wet open overheid te beslissen omtrent verzoeken om informatie die zijn gericht tot de gemeenteraad, inclusief het uitvoeren van alle proceshandelingen in bezwaar- en beroepsprocedures.

Artikel 3 Huwelijkslocaties

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid gedelegeerd om een locatie aan te wijzen die voor de duur van een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie wordt aangemerkt als “gemeentehuis” als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 1, artikel 63 en om zodanige aanwijzingsbesluiten in te trekken.

Artikel 4 Milieubeheer

Aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren de bevoegdheid inzake uitvoeringshandelingen milieueffectrapportage, zoals omschreven in de Wet milieubeheer: § 7.2 M.E.R.-plichtig besluit § 7.5, Voorbereiding M.E.R., § 7.6 Beoordeling M.E.R., § 7.9 Evaluatie.

 

Hierbij geldt de volgende voorwaarde:

 

De raad stelt richtlijnen voor de M.E.R. vast. De raad beslist over het al dan niet nemen van het M.E.R.-plichtigebesluit met inachtneming van artikel 7.27, 7.28, 7.35, 7.36 en 7.37. De raad beslist, op basis van het voorgeschreven evaluatieonderzoek naar de gevolgen van de ondernomen activiteit, over eventueel te treffen maatregelen.

Artikel 5 Exploitatieplannen

Aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren de bevoegdheden tot het vaststellen dan wel het niet-vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, voor die gevallen waarin zij gebruik maken van hun bevoegdheid om omgevingsvergunning te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan of een beheersverordening met de uitgebreide procedure, zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° of 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, of van hun bevoegdheid een wijzigingsplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking oude regelingen

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Delegatiebesluit gemeente Westerwolde 2019.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 mei 2019.

De raad voornoemd,

dhr. P.D.Nap

raadsgriffier

dhr. J.W.Velema

voorzitter