Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Mandaatbesluit subsidiëring Meldpunt Crisiszorg West-Brabant Baarle-Nassau

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit subsidiëring Meldpunt Crisiszorg West-Brabant Baarle-Nassau
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2019Nieuw besluit

14-05-2019

gmb-2019-147760

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit subsidiëring Meldpunt Crisiszorg West-Brabant Baarle-Nassau

Het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau,

gelet op het bepaalde in artikel 10:3 jo. 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht,

overwegende dat:

 

 • 1.

  op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet de colleges van de 16 regiogemeenten in West-Brabant gezamenlijk zorg dragen voor de organisatie van crisiszorg in de regio West-Brabant;

 • 2.

  de crisiszorg voorziet in een eenduidig en laagdrempelig meldpunt en de beschikbaarheid van directe interventies;

 • 3.

  de regiogemeenten de uitgewerkte visie op integrale crisiszorg in West-Brabant onderschrijven;

 • 4.

  het meldpunt crisiszorg organisatorisch wordt ondergebracht bij Veilig Thuis West-Brabant en de financiering van dit meldpunt zal plaatsvinden op basis van subsidieverlening aan Veilig Thuis West-Brabant. De financiële bijdrage wordt onttrokken aan reeds bestaande budgetten van IMW, JBB/SEZ en Veilig Thuis;

 • 5.

  de hoogte van het subsidiebedrag genoemd onder d is gemaximeerd tot het bedrag opgenomen in het “Realisatieplan crisiszorg West-Brabant “van 8 maart 2019;

 • 6.

  het voornemen is om de afspraken over de subsidiëring van het meldpunt crisiszorg, waaronder mandaat om subsidiebesluiten, op te nemen in de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant op te nemen;

  

besluit vast te stellen:

   

Mandaatbesluit subsidiëring Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

  

Artikel 1

 • 1.

  Aan het college van burgemeester en wethouders van Breda wordt mandaat verleend om namens het college van Baarle-Nassau alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de subsidiëring van het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant zoals overeengekomen in de Intentieverklaring Crisiszorg West-Brabant, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet;

 • 2.

  Dit mandaat wordt verleend onder de voorwaarde dat de te verlenen subsidie noodzakelijk is voor de subsidiëring van het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant en overeenstemt met de afspraken die zijn vastgelegd in het door de gemeente Baarle-Nassau vastgestelde “Realisatieplan crisiszorg West-Brabant d.d. 8 maart 2019;

 • 3.

  Het mandaat voor de namens Baarle-Nassau te verstrekken subsidie bedraagt voor 2019 op jaarbasis maximaal € 5.500,00 jaarlijks te verhogen met een vooraf door Baarle-Nassau goedgekeurde index.

  

Artikel 2

Onder het bepaalde in artikel 1 wordt in ieder geval verstaan:

 • 1.

  het nemen van subsidiebesluiten ten behoeve van het Meldpunt Crisiszorg West Brabant;

 • 2.

  het nemen van beslissingen op eventuele bezwaarschriften en het voeren van eventuele beroepsprocedures.

    

Artikel 3

Het college van burgemeester en wethouders van Breda is bevoegd om aan medewerkers van Breda een of meerdere ondermandaten te verlenen voor de bevoegdheden zoals in artikel 2 genoemd.

   

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt van rechtswege op het moment dat de wijziging van de huidige gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis West-Brabant waarin onderhavig mandaat is opgenomen, in werking is getreden.

     

Aldus besloten op 14 mei 2019,

   

M.H.M.R. de Hoon - Veelenturf,

burgemeester

      

J.C. Slagboom,

Secretaris