Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waddinxveen

Beleidsregels inzake de voorwaarden waaraan trouwlocaties in de zin van het reglement burgerlijke stand moeten voldoen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaddinxveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake de voorwaarden waaraan trouwlocaties in de zin van het reglement burgerlijke stand moeten voldoen
CiteertitelBeleidsregels voorwaarden trouwlocaties 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2011Nieuwe regeling

29-03-2011

gmb-2019-140572

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake de voorwaarden waaraan trouwlocaties in de zin van het reglement burgerlijke stand moeten voldoen

Het college van de gemeente Waddinxveen;

 

gelet op:

 • -

  artikel 63 Burgerlijk Wetboek (boek 1)

 • -

  artikel 1 t/m 4 besluit burgerlijke stand 1994

 • -

  artikel 1e en artikel 4 van het reglement burgerlijke stand gemeente Waddinxveen 2011

besluit vast te stellen de volgende:

 

beleidsregels inzake de voorwaarden waaraan trouwlocaties in de zin van het reglement burgerlijke stand moeten voldoen.

Artikel 1 begripsomschrijving

Deze beleidsregels hebben betrekking op de locatie waar een huwelijk wordt voltrokken. In deze beleidsregels is onder huwelijk ook een partnerschapsregistratie en het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk begrepen.

Artikel 2 algemene voorwaarden

De betreffende locatie voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het huwelijk is een openbare aangelegenheid: een ieder moet in de gelegenheid worden gesteld om de huwelijkssluiting bij te wonen.

 • 2.

  Alle gebouwen en andere locaties dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de bouwverordening en bouwbesluit, alsmede de wet- en regelgeving rondom de brandveiligheid.

 • 3.

  Het bruidspaar is verantwoordelijk voor een eventueel noodzakelijke APV – vergunning. Indien meer dan 50 personen aanwezig zijn dient een gebruiksmelding te worden gedaan.

 • 4.

  De betreffende locatie is op het moment van de huwelijksvoltrekking “huis der gemeente”. Deze locatie dient dan ook een representatieve uitstraling te hebben.

 • 5.

  Genodigden en niet genodigden moeten de locatie zonder problemen kunnen bereiken. Er moet voldoende parkeergelegenheid in de omgeving zijn. Het bruidspaar zorgt ervoor dat (parkeer)overlast voor de omgeving wordt voorkomen en maakt daarover sluitende afspraken met de beheerder van de locatie en met de genodigden.

 • 6.

  In beginsel is het ook mogelijk om in de open lucht, in particuliere woningen of andere gebouwen, dan wel op een boot te trouwen.

 • 7.

  Voor de in punt 6 bedoelde locaties gelden de volgende aanvullende bepalingen:

  • a.

   Open lucht: er dient een direct beschikbaar alternatief binnen in een gebouw te zijn in het geval de weersomstandigheden een ceremonie buiten onmogelijk maken. Bij slecht weer (regen, wind, kou) wordt een locatie als niet openbaar aangemerkt en bovendien niet als voldoende toegankelijk

  • b.

   In particuliere woningen: de locatie moet voor de duur van de ceremonie toegankelijk zijn voor een ieder, genodigden en niet genodigden. Het bruidspaar is verantwoordelijk voor een juiste naleving van deze voorwaarde.

  • c.

   Boot: bij de start van de ceremonie moet de boot nog aan wal liggen, zodat de openbaarheid gewaarborgd is. Voor het verdere verloop van de ceremonie mag de boot varen, echter alleen op Waddinxveens grondgebied. Uiteraard dient aan alle wet- en regelgeving welke betrekking heeft op boten en varen te worden voldaan. Zo nodig is er een passagiersvergunning.

 • 8.

  Trouwen in het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente Waddinxveen is niet mogelijk, omdat de trouwlocatie per definitie, naar de aard van de omgeving niet openbaar toegankelijk is.

 • 9.

  Het sluiten van een burgerlijk huwelijk kan nooit in eenzelfde ceremonie plaatsvinden als een kerkelijke inzegening. Beide ceremonies kunnen wel aaneensluitend plaatsvinden.

Artikel 3 voorwaarden met betrekking tot de inrichting van de locatie

De volgende voorzieningen dienen aanwezig te zijn:

 • 1.

  kleedruimte ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 2.

  tafel (tekenen akten)

 • 3.

  geluidsinstallatie (met minimaal een microfoon)

 • 4.

  er dient een voor iedere bezoeker toegankelijk toilet te zijn

Artikel 4 overig

 • 1.

  De toga en huwelijkspapieren worden meegenomen door de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand.

 • 2.

  Het vastleggen van afspraken voor een huwelijkssluiting gebeurt op verzoek van het bruidspaar, na overleg met de gemeente en in overeenstemming met de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie.

 • 3.

  De beheerder/eigenaar houdt zich aan alle afspraken en regels welke gelden en zijn gemaakt ten aanzien van het sluiten van een huwelijk naar burgerlijk recht.

 • 4.

  De eventuele kosten van het gebruik van de locatie worden geregeld tussen het bruidspaar en de beheerder/eigenaar. De gemeente speelt hierin geen rol.

 • 5.

  Dag en tijdstip van de huwelijkssluiting worden in overeenstemming tussen bruidspaar en de beheerder/eigenaar van de locatie vastgesteld. Het bruidspaar verzekert zich ervan dat er op dat moment ook een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand beschikbaar is en dat deze akkoord gaat met dag, tijdstip en de trouwlocatie.

 • 6.

  De eigenlijke taken van de gemeentelijke bodedienst, waaronder ontvangst van bruidspaar en gasten, verwijzing naar de plaatsen en zorg dragen voor het goed en ordentelijk verlopen van de huwelijkssluiting, worden verzorgd door of namens de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie.

 • 7.

  Elke locatie wordt slechts voor de duur van de ceremonie (maximaal 1 uur) aangewezen als “gemeentehuis”.

 • 8.

  De gemeente is bevoegd om naleving van de voorwaarden te controleren.

Artikel 5 verantwoordelijkheid bij niet naleven van deze beleidsregels

 • 1.

  Het bruidspaar is volledig verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet naleven van de in deze beleidsregels omschreven voorwaarden.

 • 2.

  De gemeente Waddinxveen is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit meningsverschillen met betrekking tot het gebruik van een locatie als huwelijkslocatie.

Artikel 6 citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “beleidsregels voorwaarden trouwlocaties 2011”

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2011.

   

Waddinxveen,29 maart 2011

burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen,

de secretaris,

mr. A.Hoogendoorn

de burgemeester,

drs. H.P.L.Cremers