Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2019
CiteertitelBeleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994
 2. artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 3. artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 4. artikel 26, eerste lid, van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 5. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 1 van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2019Nieuwe regeling

03-06-2019

gmb-2019-139326

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2019

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

Gelet op artikel 15 en 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), artikel 26, eerste lid aanhef en onder c van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart;

B E S L U I T E N:

Vast te stellen de Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2019

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  gehandicaptenparkeerplaats: een individuele parkeerplaats, nabij de woning of werklocatie van de aanvrager, voorzien van het verkeersbord E6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met de vermelding van het kentekennummer, voor één motorvoertuig van een persoon die in het bezit is van een bestuurders- of passagierskaart;

 • b.

  gehandicaptenparkeerkaart: een parkeerbewijs met speciale rechten voor gehandicapte weggebruikers. Op de gehandicaptenparkeerkaart wordt met een hoofdletter B aangegeven of het een gehandicapt bestuurder betreft en een P of het een gehandicapte passagier betreft. Een combinatie van beide is mogelijk;

 • c.

  aanvrager: degene ten behoeve van wie een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd ;

 • d.

  motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan de rails te worden bewogen.

 • e.

  bestuurder: degene die het motorvoertuig bestuurt

 • f.

  passagier: een inzittende die niet actief deelneemt in het verkeer;

 • g.

  parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in – of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

 

Artikel 2 Doel

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is bedoeld om gehandicapten de mogelijkheid te bieden dicht bij de woning of het werkadres te parkeren. Het huidige beleid omtrent invalidenparkeerplaatsen dateert uit 1999 en is daarmee verouderd.Om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren, dient er op basis van voornoemde artikel uit de verkeerswetgeving een verkeersbesluit genomen te worden. Een verkeersbesluit dient te beantwoorden aan één van de doelstellingen zoals geformuleerd in de Wegenverkeerswet en aan besluitvorming gaat een belangenafweging vooraf mede met het oog op aspecten als uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid. Dat veronderstelt een zekere mate van beoordelingsruimte van de zijde van het bevoegd gezag. Deze beleidsregels hebben tot doel duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop het college de uitvoering van de wet toepast, en het voorkomen van rechtsongelijkheid.

 

Artikel 3 Indicatiecriteria

 

 • 1.

  Het college besluit tot het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor een bestuurder indien:

 • a.

  de aanvrager een inwoner van de gemeente Doetinchem is en

 • b.

  in het bezit is van een minimaal nog zes maanden geldig rijbewijs en

 • c.

  de aanvrager in het bezit is van een geldig Europese Gehandicaptenparkeerkaart die minimaal zes maanden geldig is op de datum van de aanvraag en

 • d.

  uit een parkeerdrukmeting blijkt dat er binnen de loopafstand in de woonomgeving van de aanvrager, er een dusdanig hoge parkeerdruk gemeten is waardoor er geen parkeermogelijkheid is en

 • e.

  er geen eigen parkeergelegenheid dan wel gelegenheid tot huren van een parkeergelegenheid is, of het terrein daarvoor ongeschikt is gelet op de handicap en het terrein niet geschikt kan worden gemaakt en

 • f.

  er geen verkeersonveilige situatie ontstaat of de belangen van derden niet onevenredig worden benadeeld en

 • g.

  de aanvrager betaalt voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 

 • 2.

  Het college besluit tot het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor een passagier indien:

 • a.

  de aanvrager een inwoner van de gemeente Doetinchem is en

 • b.

  in het bezit is van een geldig Europese Gehandicaptenparkeerkaart die minimaal zes maanden geldig is op de datum van de aanvraag en

 • c.

  uit een parkeerdrukmeting blijkt dat er binnen de loopafstand in de woonomgeving van de aanvrager, er een dusdanig hoge parkeerdruk gemeten is waardoor er geen parkeermogelijkheid is en

 • d.

  er geen eigen parkeergelegenheid dan wel gelegenheid tot huren van een parkeergelegenheid is, of het terrein daarvoor ongeschikt is gelet op de handicap en het terrein niet geschikt kan worden gemaakt en

 • e.

  de passagier is voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van hulp van de bestuurder (passagier kan niet alleen gelaten worden, ook niet voor korte tijd) en

 • f.

  er geen verkeersonveilige situatie ontstaat of de belangen van derden niet onevenredig worden benadeeld en

 • g.

  de aanvrager betaalt voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

  • .

    

 • 3.

  Het college besluit tot het aanwijzen vaneen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor aanvragers die werken in de gemeente Doetinchem indien:

 • a.

  de werknemer voor wie de plaats wordt aangevraagd, in dienst is bij het bedrijf dat de aanvraag doet en

 • b.

  de aanvrager blijkens een uittreksel van de Kamer van Koophandel gevestigd is in de gemeente Doetinchem op het adres waarvoor de plaats is aangevraagd en

 • c.

  de arbeidsovereenkomst van de werknemer, voor wie de plaats aangevraagd wordt niet van tijdelijke aard is en

 • d.

  de werknemer voor wie de plaats wordt aangevraagd tenminste drie dagen per week, 15 uur aanwezig is op de werklocatie en

 • e.

  de werknemer voor wie de plaats wordt aangevraagd in het bezit is van een minimaal nog zes maanden geldig rijbewijs en

 • f.

  de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders en

 • g.

  uit een parkeerdrukmeting blijkt dat er binnen de loopafstand in de werkomgeving van de aanvrager, er een dusdanig hoge parkeerdruk gemeten is waardoor er geen parkeermogelijkheid is en

 • h.

  er geen eigen parkeergelegenheid dan wel gelegenheid tot huren van een parkeergelegenheid is, of het terrein daarvoor ongeschikt is gelet op de handicap en het terrein niet geschikt kan worden gemaakt en

 • i.

  er geen verkeersonveilige situatie ontstaat of de belangen van derden niet onevenredig worden benadeeld en

 • j.

  de aanvrager betaalt voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 

Artikel 4 Aanvraagprocedure

 

 • 1.

  Een aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats dient ingediend te worden bij het college.

 • 2.

  De aanvrager dient een hiervoor bestemd aanvraagformulier volledig in te vullen. Dit formulier moet voorzien zijn van een handtekening van de aanvrager.

 • 3.

  Bij het aanvraagformulier dienen de volgende documenten te worden overlegd:

  • a.

   Een kopij van beide zijden van de gehandicaptenparkeerkaart;

  • b.

   Een kopij van het kentekenbewijs (zowel deel I als deel IB ten naamstellingsbewijs, kan ook van partner);

 • 4.

  Voor een aanvraag van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de werklocatie dient een verklaring van de werkgever meegezonden te worden waaruit blijkt dat de werknemer voor tenminste 15 uur bij het bedrijf in dienst is, dat het om een arbeidsovereenkomst voor langere tijd gaat, wat de werktijden van de aanvrager zijn, een uittreksel van de Kamer van Koophandel en waarom het reserveren van een plaats op het terrein van het bedrijf redelijkerwijs niet mogelijk is.

 • 5.

  Het college kan nadere regels stellen over de inhoud, vorm en wijze van indienen van de aanvraag en de benodigde gegevens zoals bedoeld in het eerste, tweede en derde lid.

 • 6.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de bij of krachtens het tweede en derde lid gestelde eisen, stelt het college binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag de aanvrager in de gelegenheid deze binnen vier weken aan te vullen of te verbeteren.

 • 7.

  Het college kan besluiten de aanvraag niet te behandelen indien de aanvrager niet binnen de in het zesde lid genoemde termijn de aanvraag heeft aangevuld of verbeterd.

 

Artikel 5 Vervolgstappen

 

 • 1.

  De aanvraag kan voor advies voorgelegd worden aan de politie, waarbij onder andere toetsing plaatsvindt aan de gronden genoemd in artikel 3.

 • 2.

  Slechts na positieve advisering van de politie kan het college besluiten tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats, waarna het besluit op de gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt.

 • 3.

  Na afloop van de bezwaartermijn van 6 weken na de bekendmaking van het besluit wordt de individuele parkeerplaats aangelegd.

 

Artikel 6 Weigering tot aanleg van een gereserveerde gehandicaptenplaats

Een aanvraag tot aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt geweigerd indien:

 

 • a.

  de aanvrager niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde indicatiecriteria;

 • b.

  de oorzaak van het niet kunnen parkeren niet is gelegen in de hoge parkeerdruk maar in (tijdelijke) werkzaamheden aan de weg of aan gebouwen of geplaatste obstakels in de directe woonomgeving;

 • c.

  de verkeersveiligheid op de plaats van de aanvraag in gevaar komt;

 • d.

  belangen van derden onevenredig benadeeld worden;

 • e.

  er geen parkeerbeperkingen zijn, bijvoorbeeld een parkeerverbod;

 • f.

  het technisch niet mogelijk is binnen een loopafstand van 100 meter of minder van de woning een nieuwe parkeerplaats aan te leggen;

 • g.

  de afmetingen van het betreffende voertuig afwijken van de bepalingen zoals deze in de APV staan;

 • h.

  het doelmatig gebruik van de weg in het geding komt, bijvoorbeeld als de rijbaan niet meer voldoet aan de maatvoeringseisen of als de doorstroming van het verkeer wordt belemmerd;

 • i.

  de gehandicaptenparkeerplaats niet gerealiseerd kan worden op het bestaande verharde deel van de openbare weg

 • j.

  het nodig is vrij toegankelijk groen te verwijderen ten behoeve van de gehandicaptenparkeerplaats.

 

Artikel 7 Intrekken verkeersbesluit

 

 • 1.

  Het verkeersbesluit voor de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt ingetrokken indien:

  • a.

   de gehandicaptenparkeerplaats geen eigendom meer is van de gemeente;

  • b.

   blijkt de aanwijzing plaats heeft gevonden op basis van onjuiste informatie;

  • c.

   de verkeerssituatie dusdanig is gewijzigd dat de parkeerplaats op kenteken niet zou zijn toegewezen;

  • d.

   de aanvrager:

 • 1.

  is verhuisd;

 • 2.

  is overleden;

 • 3.

  zijn gehandicaptenparkeerkaart niet meer geldig is;

 • 4.

  niet meer in het bezit is van een motorvoertuig;

 • 5.

  niet meer in het bezit is van een geldig rijbewijs;

  • 6.

   de gehandicaptenparkeerplaats oneigenlijk gebruikt wordt

 

 • 2.

  Indien één van de gevallen van het eerste lid zich voordoet dient de aanvrager of een verwant van de aanvrager dit bij de gemeente te melden.

 

Artikel 8 Wijziging kenteken

Als het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager verandert, wordt op zijn of haar verzoek zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek door de gemeente een ander onderbord geplaatst.

 

Artikel 9 Verboden

Het is verboden de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te verhuren, te verkopen of zonder toestemming van het bestuursorgaan te verwijderen of verplaatsen.

 

Artikel 10 Kosten van de gehandicaptenparkeerplaats

 

 • 1.

  De kosten voor aanvraag, aanleg en verplaatsing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, inclusief het plaatsen, verplaatsen en vervangen van bebording zijn voor rekening van de aanvrager.

 • 2.

  Bij de in het eerste lid genoemde kosten zijn de leges inbegrepen, voor het indienen van de aanvraag, zoals genoemd in de tarieventabel behorend bij de voor het jaar van de aanvraag vastgestelde legesverordening

 • 3.

  Als de aanvrager verhuist binnen de gemeente, zal voor de verplaatsing van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats opnieuw een aanvraag moeten worden ingediend en behandeld worden door het college. Hiervoor is de aanvrager eveneens de leges en kosten genoemd in het eerste en tweede lid verschuldigd in overeenstemming met de dan geldende legesverordening.

 • 4.

  Indien de gemeente het opheffen of verleggen van de gehandicaptenparkeerplaats noodzakelijk acht, zullen de hiermee verband houdende kosten voor haar eigen rekening blijven.

 

Artikel 11 Overige bepalingen

 

 • 1.

  De aangevraagde gehandicaptenparkeervoorziening kan alleen worden verstrekt aan een natuurlijk persoon.

 • 2.

  Het college bepaalt op welke locatie de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd

 

Artikel 12 Citeertitel

De beleidsregels vervangen de voorgaande beleidsregels omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen en worden aangehaald als “Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2019.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem d.d. 3 juni 2019.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris de burgemeester