Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Beleidsregel 9.13 Subsidies volksfeesten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel 9.13 Subsidies volksfeesten
CiteertitelBeleidsregel 9.13 Subsidies volksfeesten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpVolksfeesten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2019Nieuwe regeling

07-05-2019

gmb-2019-123816

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel 9.13 Subsidies volksfeesten

Het college van de gemeente Schouwen-Duiveland;

 

 

gezien de motie van de gemeenteraad d.d. 24 november 2016 en het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 november 2018;

gelet op artikel 2.2, lid 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2013;

 

 

 

 

besluit vast te stellen:

 

de beleidsregel 9.13 Subsidies volksfeesten gemeente Schouwen-Duiveland.

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Voor de toepassing van deze regeling gelden de begrippen zoals gedefinieerd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2013.

2. Verder gelden de volgende begripsbepalingen:

 • a.

  Verordening: Algemene Subsidieverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2013;

 • b.

  Kern: dorp, stad of wijk in de gemeente Schouwen-Duiveland waarvoor subsidie beschikbaar is voor de viering van een volksfeest

 • c.

  Volksfeest: Openbare en algemeen toegankelijke viering van Koningsdag of Sinterklaas.

Artikel 2 Doelstelling Subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doelstelling volksfeesten op Schouwen-Duiveland te subsidiëren.

Artikel 3 Ontvanger van subsidie

Subsidie wordt uitsluitend direct verstrekt aan de organisator van het volksfeest. Dit dient een niet-commerciële organisatie te zijn, een informele vereniging, een stads- of dorpsraad of een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Conform de subsidievoorwaarden moet bij subsidies groter dan € 2.500 de besteding van deze gelden aan de volksfeesten achteraf verantwoord worden, indien hiertoe opgeroepen wordt.

 

Artikel 4 Indieningdatum en inhoud subsidieaanvraag

 • 1.

  Organisatoren van volksfeesten moeten de aanvraag voor budgetsubsidie een jaar vóór 1 oktober* van het voorgaande jaar indienen bij het college.

  * Voor de aanvraag van budgetsubsidie voor volksfeesten in 2019 is de uiterste termijn van indienen éénmalig bepaald op 1 november 2018, om aanvragers een redelijke termijn te bieden.

 • 2.

  De aanvraag omvat in ieder geval, naast hetgeen de Verordening vereist:

 • a.

  een omschrijving van de activiteit en van de doelgroep(en), de start- en einddatum;

 • b.

  het te verwachten aantal deelnemers;

 • c.

  locatie waar de activiteiten plaatsvinden;

 • d.

  een opgave van de organisaties en instellingen met wie wordt samengewerkt.

 

Artikel 5 Toekenningscriteria

Voor toekenning van subsidie krachtens deze regeling komen activiteiten in aanmerking die voldoen aan onderstaande genoemde criteria:

 • a.

  het evenement vindt plaats op Koningsdag of de avond ervoor of op een dag tussen de landelijke aankomst van Sinterklaas en 5 december;

 • b.

  het evenement staat in het teken van de viering van Koningsdag dan wel Sinterklaas;

 • c.

  de organisatie heeft, voor zover nodig, een vergunning gekregen voor het betreffende evenement.

 

Artikel 6 Wijze van toekenning

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een budgetsubsidie.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Het subsidieplafond met betrekking tot de programma’s zorg en welzijn, cultuur en sport blijft van toepassing op de subsidies die op basis van deze regeling worden verstrekt.

 • 2.

  Daarnaast geldt een bedrag van 1 euro per inwoner van de desbetreffende kern op peildatum 1 januari 2016, met een minimum van € 500 en een maximum van € 7.000 per kern, per feest en per kalenderjaar. Dit budget geldt voor zowel koningsdag als sinterklaasvieringen en is specifiek voor het de betreffende gelegenheid bestemd.

 

Het aantal inwoners van de kern op 1 januari 2016 is leidend voor het vaststellen van het subsidiebedrag. De maximaal aan te vragen subsidie per kern, per feest, per jaar is als volgt vastgesteld:

Kern

Budget viering Koningsdag

Budget viering Sinterklaas

Brouwershaven

€ 1.368,00

€ 1.368,00

Bruinisse

€ 3.913,00

€ 3.913,00

Burgh-Haamstede

€ 4.284,00

€ 4.284,00

Dreischor

€ 984,00

€ 984,00

Ellemeet

€ 500,00

€ 500,00

Kerkwerve

€ 1.019,00

€ 1.019,00

Nieuwerkerk

€ 2.691,00

€ 2.691,00

Noordgouwe

€ 758,00

€ 758,00

Noordwelle

€ 500,00

€ 500,00

Oosterland

€ 2.298,00

€ 2.298,00

Ouwerkerk

€ 626,00

€ 626,00

Renesse

€ 1.552,00

€ 1.552,00

Scharendijke

€ 1.284,00

€ 1.284,00

Serooskerke

€ 500,00

€ 500,00

Sirjansland

€ 500,00

€ 500,00

Zierikzee

€ 7.000,00

€ 7.000,00

Zonnemaire

€ 757,00

€ 757,00

totaal

€ 30.534,00

€ 30.534,00

 

 • 3.

  Per kern kunnen meerdere volksfeesten in het kader van Koningsdag en Sinterklaas gesubsidieerd worden. De aanvragen worden beoordeeld op basis van binnenkomst. De eerste aanvraag die correct is ingediend en voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden komt als eerste voor subsidie in aanmerking. Indien er nog budget over is voor het betreffende volksfeest kan een volgende aanvraag alsnog ingewilligd worden tot het budget op is. Indien twee of meer aanvragen tegelijkertijd binnenkomen, wordt geloot.

 

Artikel 8 Overige bepalingen

 • 1.

  Op subsidieverstrekking krachtens deze regeling is de Verordening van toepassing;

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Elk evenement moet voldoen aan de operationele doelstellingen, welke in de evenementenvergunning worden vastgelegd. De subsidie wordt onder voorbehoud van een vergunning verstrekt.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “beleidsregel 9.13 Subsidies volksfeesten”.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college, gehouden op 7 mei 2019;

 

 

M. van den Heuvel, G.C.G.M. Rabelink,

 

 

 

 

Secretaris, Burgemeester