Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Someren

Nadere regels mantelzorgwaardering Someren 2019-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSomeren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels mantelzorgwaardering Someren 2019-2020
CiteertitelNadere regels mantelzorgwaardering Someren 2019-2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Someren/CVDR480862.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-201901-05-201901-01-2021nieuwe regeling

14-05-2019

gmb-2019-123279

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels mantelzorgwaardering Someren 2019-2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

 

overwegende dat:

* Het college de inzet van mantelzorgers waardeert;

* Het college als blijk van deze waardering een mantelzorgcompliment wenst te verstrekken;

 

gelet op:

Artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel 11.1, lid 2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Someren 2018

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de nadere regels Mantelzorgwaardering Someren 2019-2020

 •  

Artikel 1. Definities

 • In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • aanvrager: de mantelzorger die samen met de zorgvrager de aanvraag indient;

 • mantelzorg: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

 • mantelzorgcompliment: een financiële bijdrage van maximaal €100,- per zorgvrager;

 • mantelzorgwaardering: jaarlijkse uiting van waardering aan een mantelzorger in de vorm van een mantelzorgcompliment;

 • mantelzorger: een persoon die mantelzorg verleent;

 • zorgvrager: een persoon, woonachtig in de gemeente Someren, die mantelzorg ontvangt.

 •  

Artikel 2. Toepassing en doelgroep

 • Deze nadere regels zijn van toepassing op de verstrekking van mantelzorgcomplimenten binnen de gemeente Someren in het jaar 2019 en 2020 aan mantelzorgers van inwoners van de gemeente Someren.

 •  

Artikel 3. Het mantelzorgcompliment Someren

 • Het mantelzorgcompliment bestaat uit een financiële bijdrage van €100 euro per zorgvrager, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. Het mantelzorgcompliment wordt verstrekt aan één (van de) mantelzorger(s).

 •  

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  • a.

   De mantelzorger dient ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg te verlenen;

  • b.

   De mantelzorg wordt niet verleend vanuit een persoonsgebonden budget of in het kader van een hulpverlenend beroep;

  • c.

   De zorgvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente Someren.

 

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een mantelzorgcompliment wordt schriftelijk ingediend bij het college, met gebruikmaking van één van de vastgestelde aanvraagformulieren.

 • 2.

  Het aanvraagformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

 • 3.

  De aanvraag voor een mantelzorgcompliment wordt ingediend uiterlijk op 1 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een mantelzorgcompliment uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  De uitbetaling van het mantelzorgcompliment vindt plaats uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Artikel 7. Budgetplafond

 • Het plafond voor de uitvoering van de mantelzorgwaardering bedraagt €65.936,-. Indien dit bedrag overschreden wordt zal het beschikbare budget naar evenredigheid onder de aanvragers worden verdeeld.

 

Artikel 8. Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college kan de verstrekking van het mantelzorgcompliment weigeren in het geval de aanvragereen krachtens deze nadere regels gestelde verplichting niet nakomt of als hij niet voldoet aan een daar gestelde voorwaarde om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te kunnen komen.

 • 2.

  Per zorgvrager wordt maximaal één mantelzorgcompliment verstrekt. In het geval er meerdere aanvragen voor dezelfde zorgvrager zijn ontvangt de eerste aanvrager automatisch het compliment. Op de overige aanvragen wordt negatief besloten.

 

Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: nadere regels mantelzorgwaardering Someren 2019-2020.

 • 2.

  Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 mei 2019.

 • 3.

  Deze nadere regels gelden tot 1 januari 2021 en vervallen na deze datum van rechtswege.

 •  

 •  

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren,

de secretaris,

T.M.G. van Leeuwen

de burgemeester,

D. Blok