Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Besluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent het verlengen van cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Dieterderweg te Susteren mei 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent het verlengen van cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Dieterderweg te Susteren mei 2019)
CiteertitelAanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Dieterderweg te Susteren mei 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 situatietekening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Echt-Susteren/CVDR602641/CVDR602641_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-201928-05-2019nieuwe regeling

13-05-2019

gmb-2019-120397

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent het verlengen van cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Dieterderweg te Susteren mei 2019)

De burgemeester van de gemeente Echt-Susteren,

 

 

OVERWEGENDE:

 

 • 1.

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Echt-Susteren 2017 kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

 • 2.

  dat het cameratoezicht in het gebied, aangegeven op bijgevoegde situatietekening, voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 

 • 3.

  dat op 29 april 2019 geschoten is op een woning gelegen aan de Dieterderweg 51 te Susteren waarmee gepoogd is een aanslag te plegen.

 

 • 4.

  dat dergelijke verstoringen en incidenten een grote negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van de wijkbewoners in het bijzonder en de inwoners van Susteren in het algemeen;

 

 • 5.

  dat de aanwezigheid van camera’s ook preventief werkt en daardoor eveneens de veiligheid wordt vergroot;

 

 • 6.

  dat de openbare orde waaronder ook wordt begrepen de vrijheid en veiligheid van het verkeer in het gebied rond de betreffende woning te Susteren, dient te worden gewaarborgd;

 

 • 7.

  dat in deze vrees voor herhaling reëel is en er ter preventie van deze recidive noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden te voorkomen;

 

 • 8.

  dat identificatie van potentiële ordeverstoorders op de Dieterderweg te Susteren en de directe omgeving van belang is en gericht is op enerzijds het verkrijgen van inzicht in de betrokken groep en anderzijds op eventuele latere opsporingsactiviteiten;

 

 • 9.

  de afstemming die hieromtrent op 30 april 2019 en 9 mei 2019 heeft plaatsgevonden in de lokale driehoek en dat op basis van de actuele situatie is afgesproken het cameratoezicht te verlengen;

 

 • 10.

  het gebied van dit cameratoezicht is aangegeven op de hierbij gevoegde situatietekening.

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2017;

 

 

BESLUIT :

 

vast te stellen het aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Dieterderweg te Susteren mei 2019;

Artikel 1  

Dieterderweg te Susteren aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2017.

Artikel 2  

dat de camerabeelden worden gebruikt ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 3  

dat de politie de opgenomen beelden bekijkt indien er sprake is van (dreigende) verstoring van de openbare orde en veiligheid, strafbare feiten of aangifte wordt gedaan.

Artikel 4  

dat de camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

Artikel 5  

dat de opgenomen beelden ten hoogste 4 weken worden bewaard.

Artikel 6  

dit besluit treedt in werking op dinsdag 14 mei 2019 om 16.00 uur en geldt tot uiterlijk 28 mei 2019 om 16.00 uur of zoveel eerder de driehoek besluit cameratoezicht Dieterderweg te Susteren op te heffen.

Artikel 7  

dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing ervan op het gemeenteblad, www.overheid.nl.

Artikel 8  

dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Dieterderweg te Susteren mei 2019’.

 

Echt, 13 mei 2019,

de burgemeester van Echt – Susteren,

dr. J.W.M.M.J. Hessels

Rechtsbescherming

 

Indien u het niet eens bent met de inhoud van deze beslissing kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending dezes bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Gaarne in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift vermelden "bezwaar".

 

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

 • a.

  de naam van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van ons besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar;

 

Indien u bij ons een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is.

 

Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u uw verzoek te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950,6040 AZ Roermond.

Situatietekening gebied cameratoezicht Dieterderweg te Susteren.