Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening elektronische kennisgeving Elburg 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving Elburg 2019
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving Elburg 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpElektronische kennisgeving
Externe bijlageToelichting regeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2019nieuwe regeling

13-05-2019

gmb-2019-120296

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving Elburg 2019

 

De raad van de gemeente Elburg

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2019;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Elburg 2019.

 

 

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ en of via http://www.elburg.nl.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Elburg 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van 13 mei 2019.

De voorzitter, ir J.N. Rozendaal

De griffier, mr. Ir. M.C. Luiting