Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Ondermandaatregister MGR SDCG 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieModulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatregister MGR SDCG 2019
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2019

31-01-2019

bgr-2019-497

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatregister MGR SDCG 2019

 

De directie/mandataris van de gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG);

gelet op:

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (met name 10:9);

de Gemeenschappelijke Regeling MGR SDCG;

het Organisatiebesluit MGR SDCGG 2019;

het Directiestatuut MGR SDCG 2019;

het Mandaat- en volmachtbesluit MGR SDCG 2019;

het Mandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland

besluit vast te stellen het navolgende register behorend bij het Ondermandaatbesluit MGR SDCG 2019 waarbij de directie volmacht verleent tot:

  • a.

    het vertegenwoordigen van de directie van de MGR SDCG in rechte ter zake de module waar de in het register vermelde manager voor de aangewezen module voor verantwoordelijk is;

  • b.

    het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de MGR SDCG ter zake de module waar de manager voor de aangewezen module voor verantwoordelijk is.

Ondermandatenregister MGR SDCG 2019

MD=mandaat / VM=volmacht / MC=machtiging

nr

Omschrijving

Door

Aan

Soort

Instructies

1.

Nemen van besluiten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter en Arbeidsomstandighedenwet

Directie van de MGR SDCG

Managers van de samenwerkingsmodules Inkoop, WSP, Onderwijszaken en Werkgeverschap SW

MD, VM, MC

Na advies van HR

2.

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten of aansprakelijkheidsstellingen (passend binnen de begroting) ten behoeve van de bedrijfsvoering van de MGR SDCG

Directie van de MGR SDCG

Managers van de samenwerkingsmodules Inkoop, WSP, Onderwijszaken tot € 25.000 en manager van de module Werkgeverschap SW tot € 50.000.

MD, VM. MC

 

3

Besluiten/overeenkomsten voortkomende uit en in samenhang met de uitvoering van de Samenwerkingsmodule WgSW (1)

Directie van de MGR SDCG

Manager Werkgeverschap SW

MD, VM, MC

Na advies van HR

  • 1.

    waarbij de Dienstverleningsovereenkomst tussen Scalabor BV en de MGR SDCG hierbij van toepassing is en integraal hier deel van uitmaakt.

Bij ondertekening wordt als volgt getekend:

Namens het DB van de MGR SDCG,

de directie van de MGR SDCG,

gevolgd door de handtekening, functie en naam van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde.

Aldus vastgesteld en verleend door de directie op 31 januari 2019:

 

 

 

 

H.Wiselius