Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Archiefverordening Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieModulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201701-04-2017

20-09-2018

bgr-2019-495

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Het algemeen bestuur van de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 12 september 2018

gelet op artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 30 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling,

Besluit vast te stellen de navolgende:

Archiefverordening modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland 2018

Artikel 1. Algemene bepalingen

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  Het besluit: het archiefbesluit 1995;

 • c.

  De beheerder; degene die is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats;

 • d.

  De regeling; de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

 • e.

  Samenwerkingsmodule: één of meerdere samenhangende taken die het samenwerkingsverband voor de deelnemers kan uitvoeren;

 • f.

  Samenwerkingsverband: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van de regeling;

 • g.

  Submodule: nadere onderverdeling van taken binnen een samenwerkingsmodule

 • h.

  De archiefbewaarplaats: de op basis van art. 26 lid 2 van de wet door het bestuur aangewezen bewaarplaats;

 • i.

  De archivaris: de door het bestuur als zodanig aangewezen archivaris;

 • j.

  Het bestuur: het algemeen bestuur van de regeling.

 • k.

  Deelnemers: deelnemende gemeenten in de regeling

De archiefverordening betreft de gemandateerde of gedelegeerde taken van de deelnemers aan de regeling, te weten de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort, Zevenaar.

Artikel 2. Aanwijzing van de archiefbewaarplaats

De in artikel 26 lid 2 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats te Arnhem bij het Gelders Archief.

Artikel 3. Aanwijzing van de archivaris:

De ingevolge artikel 32 van de wet en artikel 6, tweede lid, sub c, van de gemeenschappelijke regeling Gelders Archief te benoemen archivaris.

Artikel 4. Zorgplicht dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het informatiebeleid en treft daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 5. Taken archivaris

 • 1.

  De archivaris brengt jaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De archivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het dagelijks bestuur over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 6 Verantwoording door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur jaarlijks over de uitoefening van de aan hem opgedragen zorg voor de archiefbescheiden. Hij voegt daarbij in ieder geval:

 • a.

  het verslag van de archivaris, zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid;

 • b.

  voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de archivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en

 • c.

  een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 7. Beschikbaarstelling gegevens voor verantwoording

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van de verantwoording aan het algemeen bestuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het informatiesysteem dat het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten of diens opvolger daarvoor ter beschikking stelt.

Artikel 8. Archief bij gemandateerde taken

In het geval van gemandateerde taken is de gemeente de zorgdrager (zie ook artikel 30, lid 3 van de regeling) en derhalve zelf verantwoordelijk voor het archiefbeheer en het toezicht hierop. Indien daarvan door partijen wordt afgeweken dienen middels een Archiefconvenant en een Dienstverleningsovereenkomst afspraken te worden gemaakt over de invulling van het beheer.

Artikel 9. Uittreding (sub)module of regeling en beëindiging van de regeling

 • 1.

  Bij uittreding uit de regeling en/of niet langer gebruik maken van een (sub)module conform hoofdstuk 12 van de regeling vervalt de archiefverplichting van het bestuur voor de betreffende deelnemer voor dat betreffende onderdeel.

  • a.

   Indien aan de (al dan niet gedeeltelijke) uittreding kosten zijn verbonden voor de herinrichting en/of overdracht van een deel van het archief, dan zijn deze voor rekening van de uittredende partij.

 • 2.

  Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling wordt ten aanzien van de archiefbescheiden een voorziening getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2017.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 20 september 2018.

De voorzitter, de secretaris,

J. Goosen H. Wiselius