Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Directiestatuut MGR SDCG 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieModulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDirectiestatuut MGR SDCG 2019
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2019

31-01-2019

bgr-2019-493

Tekst van de regeling

Intitulé

Directiestatuut MGR SDCG 2019

 

Met dit directiestatuut wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 23 van de Modulaire Gemeenschappelijke regeling MGR SDCG. Hierin is namelijk bepaald dat het dagelijks bestuur in een (organisatie-) besluit nadere regels vaststelt betreffende de taak en de bevoegdheid van de directie.

In dit directiestatuut worden de taken en bevoegdheden in relatie tot het bestuur, de organisatie en personele aangelegenheden nader beschreven. Voorts wordt beschreven hoe zaken als vervanging en ondersteuning zijn bepaald.

Het dagelijks bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG), handelend voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling MGR SDCG;

overwegende dat het dagelijks bestuur in een (organisatie-)besluit nadere regels vaststelt betreffende de taken en bevoegdheden van de directie;

b e s l u i t :

Vast te stellen het volgende Directiestatuut MGR SDCG 2019;

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling MGR SDCG is van overeenkomstige toepassing op dit directiestatuut.

Artikel 2. Aansturing organisatie

 • 1.

  De directie is belast met de dagelijkse leiding en aansturing van de organisatie.

 • 2.

  De directie zorgt voor een juiste taakvervulling in de organisatie en stuurt de managers van de samenwerkingsmodules rechtstreeks aan.

 • 3.

  De directie, de controller en de managers voeren regelmatig gezamenlijk overleg. Het overleg dient ter bewaking van de eenheid in de uitoefening van de aan MGR SDCG overgedragen taken. Dit overleg wordt aangeduid met de benaming ‘managementteam’.

 • 4.

  De directie is voorzitter van het managementteam.

 • 5.

  De directie heeft het recht bij alle medewerkers, zowel individueel als per organisatieonderdeel, inlichtingen in te winnen die voor een goede vervulling van zijn taak nodig zijn.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden ten aanzien van het bestuur

 • 1.

  De directie staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van hun taak terzijde.

 • 2.

  De directie woont de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur bij.

 • 3.

  De directie vervult de rol van secretaris zoals voorzien in artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling MGR SDCG en:

 • a.

  draagt, onverminderd de verantwoordelijkheden van de voorzitter, zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur;

 • b.

  draagt er zorg voor dat de bestuurs- en commissieleden over alle informatie kunnen bschikken die zij nodig hebben om hun functie goed te kunnen uitoefenen;

 • c.

  draagt zorg voor een gedegen en tijdige advisering aan de besturen. Hij is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van de voor het proces van besluitvorming noodzakelijke procedures;

 • d.

  draagt zorg voor een voortvarende uitvoering van de besluiten van de besturen;

 • e.

  draagt er zorg voor dat door de besturen genomen besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst;

 • f.

  oefent zijn taak op grond van dit artikel waar nodig uit in nauwe samenwerking met de ambtelijke organisatie van MGR SDCG.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden ten aanzien van de organisatie

 • 1.

  De directie is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en een goede werksfeer in de organisatie.

 • 2.

  De directie bevordert, onverminderd de verantwoordelijkheden van de leidinggevenden, een goede samenwerking en samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen.

 • 3.

  De directie vervult de functie van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en onderhoudt het contact met de Ondernemingsraad.

Artikel 5. Overige zaken

De directie kan zich in zijn taak en onder zijn verantwoording laten bijstaan door personen die hij daarvoor aanwijst.

Artikel 6. Verhindering, afwezigheid en vervanging

 • 1.

  De directie draagt zorg voor een adequate vervanging bij afwezigheid.

 • 2.

  Indien de directie langer dan vijf werkdagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de voorzitter van het DB.

 • 3.

  Tijdens de afwezigheid van de directie worden alle taken en bevoegdheden van de directie waargenomen door een plaatsvervanger uit het managementteam van de MGR SDCG, niet zijnde de controller.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit directiestatuut treedt in werking op 1 januari 2019 2019 en vervangt het “Directiestatuut MGR SDCG” zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 december 2017.

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Directiestatuut MGR SDCG 2019”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 31 januari 2019.

De voorzitter, De directie,

J.Goossen H. Wiselius