Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Beleidsregel ‘Parkeerontheffing vrachtauto’.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ‘Parkeerontheffing vrachtauto’.
CiteertitelBeleidsregel 'Parkeerontheffing vrachtauto' gemeente Sliedrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart met belanghebbendenplaatsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Sliedrecht/CVDR424035/CVDR424035_1.html
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2019Nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-119628

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ‘Parkeerontheffing vrachtauto’.

 

gelet op artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • 1.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 • 2.

  Wegenverkeerswet 1994: de Wegenverkeerswet van 21 april 1994, Stb 475.

 • 3.

  Vrachtauto: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg; als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990.

 • 4.

  Parkeren: het doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

 • 5.

  Belanghebbendenplaats: een parkeerplek in de openbare ruimte (zie bijlage 1) waarop met een vrachtauto mag worden geparkeerd door een ontheffinghouder. De volgende straten of delen van straten zijn aangewezen als belanghebbendenplaatsen:

  • a.

   Nijverwaard:

   • I

    Oostzijde Ringerstraat (eerste 75 meter vanaf de Leeghwaterstraat);

   • II.

    Noordzijde Blankenstraat (deel tussen de Ringerstraat en de Marisstraat);

   • III.

    Beijerinckstraat;

   • IV.

    Leemanstraat (eerste 50 meter vanaf de Lelystraat);

   • V.

    Oostzijde Cruqiusstraat (eerste 45 meter vanaf de Leeghwaterstraat);

   • VI.

    Westzijde Cruqiusstraat (eerste 65 meter vanaf de Lelystaat);

   • VII.

    Lelystraat eerste 30 meter vanaf de Calandstraat;

  • b.

   Kerkerak:

   • I

    Industrieweg (m.u.v. de eerste 65 meter).

 • 6.

  Aanvrager: de aanvrager van een ontheffing.

 • 7.

  College: college van burgemeester en wethouders.

 • 8.

  Ontheffing: een door het college verleende ontheffing, krachtens welke het is toegestaan een in deze ontheffing bedoelde vrachtauto te parkeren op belanghebbendenplaatsen.

 • 9.

  Ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie op grond van het bepaalde in deze beleidsregels ontheffing is verleend tot het parkeren van een vrachtauto op een belanghebbendenplaats

 

Artikel 2 Ontheffing

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen voor het parkeren van een vrachtauto op een belanghebbendenplaats.

 • 2.

  Een ontheffing wordt uitsluitend verleend aan:

  • a.

   een aanvrager met 1 vrachtauto in eigendom die uitsluitend werkzaam is als zelfstandig chauffeur en woonachtig is in de gemeente Sliedrecht;

  • b.

   een aanvrager woonachtig in Sliedrecht en werkzaam als vrachtautochauffeur bij een bedrijf dat gevestigd is buiten de gemeente Sliedrecht;

  • c.

   een aanvrager, in dienst van, of eigenaar van een klein bedrijf gevestigd in Sliedrecht met maximaal 3 vrachtauto’s in eigendom.

 • 3.

  De ontheffinghouder is jaarlijks leges verschuldigd overeenkomstig de gemeentelijke legesverordening Sliedrecht.

 • 4.

  Aan een bedrijf als bedoeld in lid 2 sub c worden maximaal 3 ontheffingen verleend. In alle andere gevallen wordt maximaal 1 ontheffing verleend.

 • 5.

  Een ontheffing wordt verstrekt op basis van de naam van de aanvrager, merk, type en het kenteken van het grote voertuig.

 • 6.

  In afwijking van het gestelde in lid 5 kunnen meerdere kentekens vermeld worden op de ontheffing indien de ontheffinghouder kan aantonen of aannemelijk kan maken dat de ontheffinghouder van frequent wisselende vrachtauto’s gebruik maakt. Dit wordt in dit geval duidelijk op de ontheffing aangegeven.

 • 7.

  Een verstrekte ontheffing is ook persoonsgebonden en kan derhalve niet worden overgeschreven op naam van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

 • 8.

  De ontheffinghouder is verplicht om elke wijziging die van belang is voor het toekennen van de ontheffing schriftelijk te melden. Hierop zal de ontheffing door het college, indien van toepassing, worden aangepast of worden ingetrokken.

 • 9.

  Het college kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden, die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

 

Artikel 3 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag voor een ontheffing.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste zes weken verlengen.

 • 3.

  Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

 • 4.

  Indien een aanvraag voor een ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 

Artikel 4 Toekenningsduur

 • 1.

  Ontheffingen, zoals bedoeld in artikel 2, worden jaarlijks stilzwijgend verlengd.

 

Artikel 5 Gebruik Ontheffing

 • 1.

  De houder van de ontheffing is verplicht de ontheffing, bij ingebruikname, zodanig achter de voorruit van het voertuig aan te brengen dat deze vanaf de buitenzijde van het voertuig goed zichtbaar en leesbaar is.

 • 2.

  De houder van de ontheffing moet, bij ingebruikname van de ontheffing, erop toezien dat de veiligheid van het verkeer onder alle omstandigheden gewaarborgd blijft.

 

Artikel 6 Intrekking of wijziging

 • 1.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de ontheffinghouder;

  • b.

   wanneer de ontheffinghouder geen beroep of bedrijf meer uitoefent binnen de gemeente Sliedrecht;

  • c.

   wanneer de ontheffinghouder niet meer woonachtig is in de gemeente Sliedrecht;

  • d.

   wanneer de ontheffinghouder de mogelijkheid heeft om het grote voertuig op eigen terrein of op het terrein van de werkgever te parkeren;

  • e.

   wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

  • f.

   wanneer voor de belanghebbendenplaatsen het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

  • g.

   wanneer de ontheffinghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn ontheffing heeft voldaan;

  • h.

   wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften of voorwaarden;

  • i.

   wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • j.

   om redenen van openbaar belang;

  • k.

   in geval van overlijden van de ontheffinghouder;

  • l.

   in geval van faillissement van de ontheffinghouder;

 • 2.

  In geval van intrekking van een bestaande ontheffingen bestaat er geen mogelijkheid tot restitutie van de leges die zijn verschuldigd op grond van de gemeentelijke legesverordening Sliedrecht.

 

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens beleidsregel zijn belast de in artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 8 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze beleidsregel worden aangehaald als ‘’Beleidsregel ‘Parkeerontheffing vrachtauto’ gemeente Sliedrecht’’. De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht op 26 maart 2019.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,

De secretaris, De burgemeester,

H.F. van Breugel drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlage:

 

1. Kaart met belanghebbendenplaatsen.