Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
1Stroom

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1stroom houdende regels omtrent Individueel Keuze Budget (Lokale regeling IKB 1Stroom 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie1Stroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1stroom houdende regels omtrent Individueel Keuze Budget (Lokale regeling IKB 1Stroom 2018)
CiteertitelLokale regeling IKB 1Stroom 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. Wet op de loonbelasting 1964
 4. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 5. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201901-01-2018nieuwe regeling

25-04-2019

bgr-2019-482

Z/19/ 050407

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1stroom houdende regels omtrent Individueel Keuze Budget (Lokale regeling IKB 1Stroom 2018)

Het Dagelijks Bestuur van 1Stroom;

 

gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 

gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 

gelet op Wet op de loonbelasting 1964;

 

gelet op Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011;

 

gelet op Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965;

 

gelet op hoofdstuk 3, paragraaf 5 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst;

 

gelet op de op 12 december 2017 en 28 november 2018 bereikte overeenstemming in de Bijzondere commissie voor Georganiseerd Overleg;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende

 

“Lokale regeling IKB 1Stroom 2018”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, onder a van de CAR-UWO.

 • b.

  Werkgever: het Dagelijks Bestuur van 1Stroom.

 • c.

  Fiscaleruimte: het verschil tussen wat fiscaal onbelast mag worden vergoed aan een medewerker en wat daadwerkelijk door de werkgever wordt vergoed.

 • d.

  Individueel Keuze Budget (IKB): in geldwaarde uitgedrukte aanspraken die de medewerker kan aanwenden voor de landelijke en lokaal aangewezen doelen.

 • e.

  Vakbond: organisatie, zoals bedoeld in artikel 12:1, lid 1, sub c en artikel 12:1, lid 3 van de CAR-UWO.

 • f.

  Vakbondscontributie: het geldbedrag dat moet worden betaald voor het lidmaatschap van een vakbond.

Artikel 2. Uitgesloten van deelname

Bestuursleden van 1Stroom kunnen niet deelnemen aan de (lokale) IKB-regeling.

Artikel 3. Lokale doelen

Naast de genoemde landelijke doelen in 3:29 van de CAR-UWO gelden de volgende lokale doelen:

 • v

  fiets;

 • v

  fitnessabonnement;

 • v

  vakbondscontributie;

 • v

  fiscale uitruil woon-werkverkeer. 

Artikel 4. Fiets

 • 1.

  De medewerker kan, wanneer er fiscale ruimte is, zijn of haar IKB-saldo bruto – netto, gebruiken voor de aanschaf van een fiets.

 • 2.

  De medewerker kan eenmaal in de 36 maanden de keuze maken om zijn of haar IKB-saldo te gebruiken voor de aanschaf van één fiets voor eigen gebruik.

 • 3.

  De keuze van het type fiets is in die zin beperkt, dat de deelnemer geen kinderfietsen of motorisch aangedreven fietsen mag kiezen. Fietsen met elektrische trapondersteuning, ook wel e-bikes genoemd, zijn daarentegen wel toegestaan.

 • 4.

  Het maximale bedrag dat kan worden ingezet in het IKB voor een fiets bedraagt € 749,00 voor de fiets, verhoogd met de waarde van een afgesloten fietsverzekering voor maximaal 3 jaar (moet vermeld staan op de rekening). Daarnaast kan gedurende drie jaar maximaal € 82,00 per kalenderjaar (voor onderhoudsbeurten, accessoires, regenkleding en dergelijke) worden ingezet.

 • 5.

  De medewerker kan de keuze alleen maken wanneer er voldoende IKB-saldo beschikbaar is.

 • 6.

  De medewerker moet bij de keuze de factuur van de aanschaf van de fiets, fietsverzekering en accessoires etc. overleggen. Dit kan door de factuur te uploaden via Youforce.

 • 7.

  De werkgever is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal of beschadiging van de fiets, voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de fiets of voor eventuele andere gevolgen die deelname aan deze regeling voor de medewerker met zich meebrengt.

Artikel 5. Fitnessabonnement

 • 1.

  De medewerker kan, wanneer er fiscale ruimte is, zijn of haar IKB-saldo bruto – netto, gebruiken voor de kosten van een fitnessabonnement.

 • 2.

  Het abonnement mag worden gesloten bij een sportschool naar vrije keuze, waarbij als voorwaarde geldt dat op de betreffende sportschool een breed aanbod aan sportieve activiteiten wordt aangeboden.

 • 3.

  Het maximale bedrag dat hiervoor maandelijks kan worden aangewend is € 35,00.

 • 4.

  De medewerker moet bij deze keuze de factuur van de sportschool overleggen. Dit kan door de factuur te uploaden via Youforce.

Artikel 6. Vakbondscontributie

 • 1.

  Wanneer de medewerker lid is van een vakbond die de belangen van medewerkers in de gemeentelijke sector behartigt, kan wanneer er fiscale ruimte is, één keer per jaar het IKB-saldo bruto – netto worden gebruikt voor de vakbondscontributie .

 • 2.

  De medewerker moet bij deze keuze de jaaropgave van de vakbond overleggen. Dit kan door de jaaropgave te uploaden via Youforce.

Artikel 7. Fiscale uitruil woon-werkverkeer

 • 1.

  De medewerker kan – wanneer er fiscale ruimte is - het IKB-saldo uitruilen tegen een netto vergoeding woon-werkverkeer.

 • 2.

  Met gebruikmaking van een hiervoor aangewezen routeplanner (ANWB-routeplanner, snelste route) wordt bepaald wat de ruimte is die maandelijks belastingvrij kan worden uitgeruild.

 • 3.

  De medewerker kan deze keuze doorgeven via Youforce. De uitruil kan maandelijks plaatsvinden.

 • 4.

  In geval van verhuizing moet de medewerker dit direct via Youforce aan de werkgever doorgeven.

 • 5.

  Bij een aanpassing van het aantal dagen dat de medewerker werkt, moet de medewerker dit direct aan de medewerkers van de salarisadministratie doorgeven. Het uit te ruilen bedrag wordt overeenkomstig aangepast.

 • 6.

  In geval van langdurige afwezigheid of ziekte van meer dan zes weken wordt de uitruil stop gezet.

 • 7.

  Wanneer de medewerker de maandelijkse uitruil wil stoppen dan moet de medewerker dit in Youforce aanpassen.

Artikel 8. Gevolgen keuzes

Het gestelde in artikel 3:33 van de CAR-UWO is van toepassing op deze regeling.

Artikel 9. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 10. Citeertitel en looptijd

Deze regeling kan worden aangehaald als “Lokale regeling IKB 1Stroom 2018” en treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 1Stroom van 25 april 2019.

De secretaris,

C.J. (Chris) Papjes

De voorzitter,

A.J. (Arend) van Hout