Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de plaatsing van antennemasten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de plaatsing van antennemasten
CiteertitelBeleid voor plaatsing antennemasten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1: Visuele weergave antenne-installatie Bijlage 2: Inspraaknota zienswijzen Antennebeleid Bijlage 3: Brochure Alles over antennes Bijlage 4: Veel gestelde vragen over het plaatsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Antennebeleid 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-2019nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-115278

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent de plaatsing van antennemasten

Inleiding

 

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland (hierna: College) vindt dat goede mobiele bereikbaarheid bijdraagt aan de veiligheid en leefbaarheid van de gemeente Berkelland. Daarom wil zij meewerken aan het mogelijk maken van een landelijk dekkend netwerk.

 

Om ad-hoc beslissingen te voorkomen bij de besluitvorming over aanvragen omgevingsvergunning voor antennemasten, heeft het College in 2008 en 2012 antennebeleid vastgesteld. Dit vergroot de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van inwoners en aanvragers. Daarnaast dient het beleid als toetsingskader voor aanvragen. Voor een onderwerp dat steeds in beweging is, is 2012 een geruime tijd geleden. Dus voor u ligt het vernieuwde gemeentelijke beleid voor de plaatsing van antennemasten.

 

In deze notitie zijn uitgangspunten geformuleerd om aanvragen voor plaatsing van antennemasten te beoordelen. Met deze uitgangspunten geeft het College het kader aan waar de aanvragen aan moeten voldoen. Bij het opstellen van dit kader zijn de volgende aspecten meegenomen: belangen van omwonenden, belangen van aanvragers/providers, stedenbouwkundige aspecten en landschappelijke inpassing.

 

Inspraak

De inspraakverordening is op deze beleidsnota van toepassing verklaard. De inspraakverordening bepaalt dat de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Dit houdt in dat deze notitie zes weken, als ontwerp, ter inzage heeft gelegen van 14 november tot en met 27 december 2018. Voorafgaand aan de terinzagelegging heeft op 13 november 2018 publicatie plaatsgevonden ) in het Berkelbericht, de gemeentelijke bijlage bij het Achterhoeks Nieuws en in de Staatscourant. Tijdens de periode van terinzagelegging zijn 20 inspraakreacties binnengekomen. Buiten de periode van terinzagelegging is 1 inspraakreactie binnengekomen. Deze zijn beoordeeld in het inspraakverslag. Het inspraakverslag maakt als bijlage 2 onderdeel uit van dit beleid.

 

1. Begrippen

 

Antenne

Een antenne is een inrichting voor het uitzenden en het ontvangen van radiogolven. Een antenne zet een radiofrequent (RF) veld om in een wisselstroom of omgekeerd.

 

Antennedrager

Een mast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

 

Antenne-installatie

Een antenne-installatie betreft het geheel van één of meerdere antennes, antennedragers, bedrading en apparatuur- of techniekkasten met bijbehorende bevestigingsconstructie(s) dat gebruikt wordt voor het verzenden en/of ontvangen van radiofrequente elektromagnetische velden. (Zie bijlage 1 voor een visuele weergave van een antenne-installatie).

 

Antennemast

In deze notitie wordt vaak de maatschappelijk bekende benaming antennemast gebruikt. Formeel (juridisch) gezien wordt hiermee een antenne-installatie bedoeld.

 

Antennebureau

Het Antennebureau is het informatiebureau van de landelijke overheid over antennes. Zij beantwoordt vragen over de gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden van antennes, de wetgeving rond de plaatsing van antennes en de toepassingen waarvoor antennes worden gebruikt.

 

Antenneregister

Met ingang van 1 januari 2010 moeten alle antenne-installaties met een uitgezonden vermogen van meer dan 10 dBWatt aangemeld worden voor het Antenneregister. Het antenneregister geeft een overzicht van antenne-installaties in Nederland. Het antenneregister is te raadplegen via de website van het antennebureau: www.antennebureau.nl.

 

Bedrijventerrein

Hiermee worden de gebieden bedoeld die in de bestemmingsplannen Bedrijventerreinen zijn opgenomen en daarnaast ook de geclusterde bestemmingen ‘bedrijf’ in de overige bestemmingsplannen. Solitaire bestemmingen “bedrijf’ worden hier niet mee bedoeld.

 

Concentratie van bewoners

Hiermee worden gebieden die specifiek als woongebieden zijn aan te wijzen bedoeld. Zoals de kernen Haarlo, Borculo, etc. Een bedrijventerrein of verspreid liggende agrarische bebouwing valt daar niet onder.

 

Dorp, woongebieden en centrumgebieden

Hiermee worden de gebieden bedoeld die in de bestemmingsplannen Dorp, Woongebieden en Centrum zijn opgenomen.

 

Gemeente Berkelland

Daar waar in de tekst de gemeente Berkelland wordt genoemd, wordt tevens het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland bedoeld.

 

Infrastructurele functies

Hiermee worden locaties bedoeld die infrastructurele elementen bevatten, zoals auto- en spoorwegen. Aangrenzende gronden (bestemmingen) kunnen ook onderdeel uitmaken van deze structuur.

 

Maatschappelijke en recreatieve functies

Hiermee worden locaties bedoeld zoals groenvoorzieningen, sportterreinen, recreatieterreinen, begraafplaatsen en hiermee gelijk te stellen locaties.

 

Opstelpunt

Een opstelpunt is een plaats waar een antenne-installatie geplaatst wordt.

2. Aanleiding

 

De ontwikkelingen op het gebied van mobiele communicatie volgen elkaar in snel tempo op. Zo zijn er in Nederland verschillende systemen in gebruik, zoals GSM, UMTS en LTE. Met dit laatste systeem kunnen grote hoeveelheden data worden verstuurd, bijvoorbeeld om draadloos contact te maken met het internet. Het gebruik van breedbandige draadloze netwerken zal verder toenemen, denk aan 5G-toepassingen in landbouw, transport, logistiek en automotive (zelfrijdende auto’s). Dit vraagt om een verdichting van het netwerk. Dit is noodzakelijk om een soepele overdracht van een signaal te kunnen garanderen. Elke provider bouwt zo aan zijn eigen netwerk.

 

Berkelland is een van de 10 grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Voor dergelijke gemeenten, met relatief weinig inwoners en een grote oppervlakte, is het nodig dat het platteland aantrekkelijk blijft voor inwoners, bedrijven en toeristen. Een belangrijk component daarin is de bereikbaarheid van hulpdiensten, voorzieningen en bedrijven. Een goede dekking voor mobiele telefonie is daarbij als basisvoorziening nodig.

 

Zonder antenne-installaties kan er niet mobiel gecommuniceerd worden. Door het toenemende aantal gebruikers en aanbieders van mobiele communicatienetwerken is er sprake van een groeiende vraag naar opstelpunten voor antennemasten. Elke antenne kan een beperkt aantal gebruikers bedienen. Een groter aantal gebruikers vraagt dus om meer antenne-opstelpunten.

 

Binnen de gemeente Berkelland is de mobiele dekking en capaciteit niet overal optimaal. Vooral in het buitengebied is er een toenemende vraag naar mobiele bereikbaarheid. Zowel vanuit de inwoners als de providers. Dit vraagt om geschikte locaties voor het plaatsen van een antenne. Voor een goed bereik van antennes moeten deze op een bepaalde hoogte worden geplaatst. Daarom zoeken providers in eerste instantie naar opstelpunten in de vorm van hoge gebouwen. Het plaatsen van antenne-installaties (op hoge gebouwen en dergelijke), die niet hoger zijn dan 5 meter, is vergunningsvrij 1 .

 

In Berkelland zijn er weinig hoge gebouwen of bouwwerken die geschikt zijn voor providers om dergelijke vergunningsvrije antennes te plaatsen. Daarom moet er vaak gekozen worden voor een antennedrager in de vorm van een (vakwerk) mast. In tegenstelling tot de antenne zelf zijn deze dragers/masten (bouwwerk geen gebouw zijnde) wel vergunningplichtig. Dergelijke masten hebben meestal een hoogte van circa 40 meter.

 

Deze notitie biedt kaders voor de besluitvorming op aanvragen voor deze vergunningplichtige bouwwerken, voor zover zij vallen onder de reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

3. Wettelijk kader

 

3.1. Verantwoordelijkheden overheden

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor de beoordeling en normstelling met betrekking tot de effecten van elektromagnetische velden op mens en milieu. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt de aanleg van netwerken voor mobiele communicatie mogelijk. De minister van EZK is verantwoordelijk voor het telecommunicatiebeleid, waaronder het Nationaal Antennebeleid. Daarnaast houdt Agentschap Telecom, als agentschap van EZK, toezicht op de veiligheidsaspecten van gebruikte apparatuur voor deze netwerken. Het agentschap geeft daarbij ook de benodigde vergunningen uit voor het gebruik van frequenties die nodig zijn voor de draadloze en mobiele toepassingen. Het Antennebureau, het informatie- en voorlichtingsbureau van de overheid over antennes, is onderdeel van Agentschap Telecom.

 

Bij omgevingsvergunningplichtige antennes is de gemeente verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en bouwkundige procedures conform de Wabo en het Bouwbesluit.

 

Kleine buitenplanse afwijking

De bestemmingsplannen van de gemeente Berkelland voorzien, over het algemeen, niet in de mogelijkheid om (nieuwe) antennemasten te bouwen. De gemeente kan, met een (kleine buitenplanse) afwijking van het bestemmingsplan, medewerking verlenen aan de plaatsing hiervan. De juridische basis hiervoor ligt in het Besluit omgevingsrecht (Bor).

 

In bijlage II, artikel 4 van het Bor is een lijst met planologische gevallen opgenomen waarmee afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Deze afwijkingen van het bestemmingsplan worden meegenomen in de reguliere procedure (Wabo). Antenne-installaties niet hoger dan 40 meter staan ook in deze lijst opgenomen.

 

Artikel 4, lid 5, bijlage II, van het Bor luidt: Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking: een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m.

 

Ruimtelijke onderbouwing

Medewerking verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan kan alleen als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Dit moet aangetoond worden in een ruimtelijke onderbouwing. Deze ruimtelijke onderbouwing moet door de aanvrager worden aangeleverd bij zijn aanvraag. De uitgangspunten hiervoor staan in hoofdstuk 5. De gemeente Berkelland beslist uiteindelijk op basis van de ruimtelijke onderbouwing of medewerking wordt verleend aan de aanvraag met een afwijkingsprocedure.

 

3.1. Wettelijk verplichte stappen reguliere procedure Wabo

 

Op basis van de Wabo moeten onderstaande stappen doorlopen worden als er een aanvraag omgevingsvergunning binnenkomt die valt onder de reguliere procedure.

 

 • Ontvangst aanvraag

 • Publicatie in Berkelbericht, huis aan huis blad (binnen 2 weken)

 • Besluit nemen op aanvraag, binnen 8 weken, met mogelijkheid tot 6 weken verlengen

 • Besluit verzenden naar aanvrager

 • Publiceren besluit in Berkelbericht, huis aan huis blad

 • Tegen besluit staat bezwaar (en daarna beroep) open (binnen 6 weken na kenbaar maken besluit)

 • Mogelijkheid bieden tot indienen van zienswijzen is juridisch niet noodzakelijk/verplicht bij deze procedure.

3.2.Planschadeverhaalsovereenkomst

 

Het kan zijn dat een derde door het realiseren van een bouwplan, waarvoor een afwijking van het bestemmingsplan nodig is, schade lijdt. De rond een plan liggende onroerende goederen kunnen bijvoorbeeld minder waard worden door een bouwplan. Het risico bestaat dat de eigenaren van deze onroerende goederen recht hebben op een tegemoetkoming in schade. Het College verhaalt deze schade op de initiatiefnemer van het bouwplan (aanvrager), omdat die belanghebbend is en het risico draagt voor zijn bouwplan. Om deze schade te kunnen verhalen sluiten wij een overeenkomst met de aanvrager. Het College heeft deze bevoegdheid op grond van artikel 6.4a van de Wro. 

4. Maatschappelijke factoren

 

4.1. Tegengestelde wensen

 

Zoals vaak in de samenleving, bestaan er dikwijls tegengestelde wensen rondom de realisatie van nieuwe voorzieningen. Dit speelt ook bij de plaatsing van antennemasten een rol. De consument wil enerzijds een betrouwbaar netwerk van een hoge kwaliteit. Radio- en tv-signalen goed ontvangen, mobiel kunnen bellen en het feit dat de vitale overheidsdiensten (brandweer, ambulance en politie) goed kunnen communiceren vinden veel mensen vanzelfsprekend. Anderzijds willen veel mensen geen antennemast in hun nabije omgeving (NIMBY 2 -effect). De bezwaren tegen de bouw van nieuwe antennemast komen veelal neer op; ontsiering van de omgeving en eventuele effecten op gezondheid.

 

4.1.Gezondheid

 

Huidige en nieuwe antenne-installaties moeten voldoen aan vastgestelde normen. De rijksoverheid hanteert de normen die volgen uit de Europese aanbeveling 1999/519/EG. Dit is vastgelegd in het Nationaal antennebeleid. Deze normen zijn opgesteld door de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP).

 

Daarnaast gelden voor alle apparaten met een antenne (van mobiele telefoon tot antennemast) Europese productnormen die uitgaan van dezelfde ICNIRP-normen. De provider is verantwoordelijk om aan deze normen te voldoen.

 

Agentschap Telecom, de nationaal toezichthouder van de Telecommunicatiewet, houdt toezicht op de naleving van deze normen. Zij voeren hiervoor steekproefsgewijs circa 50 veldsterktemetingen per jaar uit. Het bevoegd gezag voor aanvragen omgevingsvergunningen voor antennemasten (de gemeente) toetst hier niet aan. Zij beoordeelt wel de bouwtechnische- en ruimtelijke ordeningsaspecten.

 

Door de World Health Organization (WHO) en de Gezondheidsraad (GR) wordt aangegeven dat er geen negatieve gezondheidseffecten te verwachten zijn op basis van de huidige wetenschappelijke informatie. Dit geldt voor zowel de korte als de lange termijn, mits antenne-installaties geplaatst worden met in acht name van de vastgestelde normen.

 

Voor wat betreft de gezondheidsafweging baseert het College zich op het advies van de Gezondheidsraad en datgene wat de Rijksoverheid aangeeft. Ook sluit het College aan bij jurisprudentie van de Raad van State over het plaatsen van antenne-installaties.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de website van het antennebureau www.antennebureau.nl.

 

5. Kaders plaatsing antenne-installatie

 

Voor de toetsing van aanvragen omgevingsvergunning voor een antenne-installatie is een helder kader nodig. In dit hoofdstuk wordt dit kader gegeven in de vorm van uitgangspunten waaraan een aanvraag voor de bouw van een antenne-installatie moet voldoen. Hiernaast geldt ook de wet- en regelgeving op basis van de Wabo.

 

Voor de locatiekeuze is het zoekgebied leidend. Het zoekgebied is gebaseerd op de dekkingsgraad en kwaliteit van het mobiele netwerk, van een provider, in een bepaald gebied. Het zoekgebied wordt aangegeven door de provider.

 

De aanvrager moet een ruimtelijke onderbouwing aanleveren bij zijn aanvraag. Hieruit moet blijken dat en hoe aan onderstaande uitgangspunten uit paragraaf 5.1. tot en met 5.3. wordt voldaan. Daarnaast moet de aanvrager bereid zijn een planschadeverhaalsovereenkomst af te sluiten met het bevoegd gezag (zie paragraaf 3.3).

 

5.1.Uitgangspunten algemeen

 

 • 1.

  Omgeving informeren

  Voorafgaand aan de indiening van een aanvraag omgevingsvergunning dient de aanvrager actief de omgeving te horen en te informeren (zie paragraaf 6.1).

 • 2.

  Site sharing

  Het streven is maximale site-sharing. De plaatsing op bestaande masten of andere bestaande bouwwerken zoals hoogspanningsmasten, lichtmasten en hoge gebouwen heeft nadrukkelijk de voorkeur. Hierbij moet over de gemeentegrens heen worden gekeken.

 • 3.

  Bestaande bebouwing/ nieuwbouw

  Het streven is aansluiting zoeken bij bestaande bebouwing of elementen. Bij plaatsing op nieuwbouw moet integratie van de installatie worden onderzocht.

 

5.2.Uitgangspunten voor de antenne-installatie

 

 • 4.

  Bereikbaarheid

  Voor het beheer en onderhoud van een antenne-installatie is bereikbaarheid noodzakelijk. Een locatie moet via bestaande infrastructuur bereikbaar zijn. Een opstelpunt mag in geen geval van invloed zijn op de verkeersveiligheid. Het opstelpunt moet in beginsel bereikbaar zijn via het gemeentelijk wegennet. Toegankelijkheid via rijkswegen en provinciale wegen mag uitsluitend plaatsvinden nadat toestemming van die wegbeheerder is verkregen. Deze toestemming moet bij de aanvraag om een omgevingsvergunning overlegd worden.

 • 5.

  Waardevolle objecten

  Antenne-installaties mogen geen onevenredige afbreuk doen aan de waarde van monumentale gebouwen of beschermde gebieden. De aanvrager moet het effect van de plaatsing op of bij een monument of cultuur-historisch gebouw laten onderzoeken.

 • 6.

  Vormgeving en detaillering

  Antennemasten moeten op een verantwoorde manier worden ingepast in de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door een zorgvuldige materiaal- en kleurkeuze van de antennemast. Dit geldt ook voor de bijbehorende technische installaties en bedrading. De mate van detaillering toont zich met name door de gekozen technische oplossingen. Deze toetsing wordt gedaan door de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand) van het Gelders Genootschap.

 

5.3.Uitgangspunten voor de locatiekeuze

 

 • 7.

  Laagvliegzone

  Boven het grondgebied van de gemeente Berkelland liggen twee laagvliegzones voor jacht- en transportvliegtuigen. Bij plaatsing van masten hoger dan 30 meter binnen deze zone moet de aanvrager goedkeuring vragen bij het Ministerie van Defensie. De aanvrager moet deze toestemming bij de aanvraag om een omgevingsvergunning kunnen aantonen.

 

 • 8.

  Bebouwde kom (bebouwd gebied)

  • »

   Bij de locatiekeuze is het streven om de visuele impact zoveel mogelijk te beperken.

  • »

   Bij voorkeur worden er daarom geen antennemasten geplaatst op locaties waar sprake is van een concentratie van bewoners.

  • »

   Voor een goede inpassing in de omgeving moet worden aangesloten op de bestaande structuur. Hierbij moeten de volgende aspecten in acht genomen worden:

   • Aansluiten bij (eventueel) aanwezige omliggende bebouwing;

   • Aansluiten bij (eventueel) aanwezige infrastructurele elementen;

   • Situering op het perceel;

   • Zichtlijnen op de antennemast;

   • Afscherming/ beplanting.

Toelichting

Bij de plaatsing van antennemasten in de bebouwde kom moet voor de locatiekeuze onderstaande volgorde aangehouden worden:

 

 • 1.

  Bedrijventerrein

  Op een bedrijventerrein is de bebouwingsstructuur grootschalig en de concentratie van bewoners in de directe omgeving beperkt. Inpassing van een antenne-installatie is bij aanwezige industriële bebouwing makkelijker te realiseren.

   

  Wanneer plaatsing op een bedrijventerrein niet mogelijk is, kan aansluiting worden gezocht worden bij een locatie met een maatschappelijke/recreatieve functie.

 • 2.

  Maatschappelijke/ recreatieve functie

  Dergelijke locaties liggen meestal aan de rand van het dorp en hebben een minder strak en gestructureerd bebouwingsbeeld. Bij dergelijke locaties is er vaak sprake van relatief veel onbebouwde ruimte. Daarnaast zijn deze locaties veelal (deels) met groene inplant van de omgeving afgescheiden. Deze aspecten bieden mogelijkheden voor het verantwoord inpassen van een antennemast op deze locaties.

   

  Wanneer plaatsing bij een maatschappelijke functie binnen de bebouwde kom niet mogelijk is, kan aansluiting gezocht worden bij een infrastructurele functie.

 • 3.

  Infrastructurele functie

  Bij een infrastructurele functie ligt de aandacht op lijnvormige structuur. Hierin zijn vaak opgaande elementen (verlichting/ aanduidingsborden) aanwezig. In deze structuur met opgaande elementen kan een antennemast opgenomen worden. Met name de doorgaande wegen rondom en aan de rand van de bebouwde kom zijn de aangewezen zoeklocaties. Bij dergelijke infrastructurele locaties is de lijnvormige structuur vaak goed waarneembaar door de minder volgebouwde ruimte. Dit in tegenstelling tot de infrastructurele locaties meer richting het centrum van de bebouwde kom, waar de bebouwing relatief dicht op deze infrastructurele locaties staat.

  Wanneer plaatsing bij een infrastructurele functie binnen de bebouwde kom ook niet mogelijk is, kan er bij hoge uitzondering een locatie bij een woonfunctie gezocht worden.

 • 4.

  Dorp, woon- en centrumgebied

  Plaatsing van een antennemast bij een woonfunctie in dorp, woongebied of centrumgebied is alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Er moet worden aangetoond dat er geen alternatieven zijn bij bovenstaande functies. Dit moet onderbouwd worden met dekkingsgegevens (radioplots) van het netwerk van de provider (aanvrager).

   

  Vrijstaande antennemasten, van circa 40 meter hoog, zijn uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk in een woongebied. De schaal en hoogtemaat van dergelijke antennemasten hebben een grote impact op de kleinschalige bebouwingstructuur in de woongebieden. Antennemasten moeten daarom zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst worden voor de bewoners van deze gebieden.

Hieronder voorbeelden van hoe een antennemast kan worden ingepast binnen de bebouwde kom.

 

Deze voorbeeld-locatie is aan de Hoflaan in Borculo. Het betreft een perceel aan de rand van de bebouwde kom van Borculo. De antennemast is hier geplaatst op het parkeerterrein van een sportterrein.

 

Op deze locatie is geen strak en gestructureerd bebouwingsbeeld aanwezig. De verschillende gebouwen, die relatief klein zijn, staan verspreid in het gebied. De verschillende functies zijn deels van elkaar gescheiden door lijnvormige groen elementen. Daarnaast vormen de solitaire bomen een opvallend detail in dit open beeld.

De mast staat open in het beeld en sluit hiermee aan bij de opgaande elementen.

 

Deze voorbeeld-locatie ligt aan de rand van de bebouwde kom van Borculo. Er is hier sprake van een overgang tussen landschap en bebouwde kom. De mast is geplaatst langs de provinciale weg. Een ruime zone van beplanting vormt de buffer tussen rondweg en bewoond gebied. De mast valt vooral op vanaf de rondweg.

 

Er is bij de inpassing van de antennemast aangesloten bij de bestaande infrastructurele elementen in de omgeving. Ter plaatse is er een lijn aan verticale elementen (lantaarnpalen) langs de weg aanwezig. De mast is ook als een zichtbaar verticaal element in een gelijke kleurstelling langs de weg geplaatst.

 

 

9.Buitengebied (Landschap)

 • »

  De in Provinciaal beleid (Omgevingsverordening Gelderland) als Gelders Natuur Netwerk (GNN) aangemerkte gebieden zijn in principe uitgesloten voor plaatsing van antenne-installaties. Uit visueel oogpunt en door de sfeer van deze gebieden is het vaak niet wenselijk hier antenne-installaties te plaatsen. De voordelen van een antenne-installatie in deze gebieden wegen veelal niet op tegen de landschappelijke verstoringen en de verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit. Mochten er argumenten bestaan waaruit volgt dat het de voorkeur heeft om een opstelpunt in een GNN gebied te plaatsen dan neemt het college deze argumenten mee in de besluitvorming.

 • »

  De locatiekeuze moet van zo min mogelijke invloed zijn op de beleving vanuit enig punt in de openbare ruimte. Daarbij moet de identiteit van de plek worden gerespecteerd.

Toelichting

Het uitgangspunt is om bestaande landschappelijke waarden zo goed mogelijk te behouden of wellicht te versterken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de identiteit van de verschillende landschapstypen, natuur- en cultuurhistorische waarden. Hiervoor is een goede landschappelijke inpassing essentieel.

 

Een eerste onderscheid wordt gemaakt door de keuze voor een open of gesloten landschap. Een installatie in bijvoorbeeld een open weidegebied zal naar verwachting eerder opvallen dan een locatie in een besloten bos. Uiteindelijk is het standpunt van waar naar de installatie wordt gekeken bepalend voor de mate van zichtbaarheid.

 

Hieronder zijn voorbeelden gegeven van mogelijkheden hoe een antennemast kan worden ingepast in het buitengebied. Een bedekte inpassing heeft de voorkeur, ten opzichte van een open inpassing, bij de plaatsing van antennemasten. Met een bedekte inpassing wordt de visuele impact namelijk zoveel mogelijk beperkt.

Deze voorbeeld-locatie is aan de Wildenborchseweg in Ruurlo. De mast is achter de bomenrij geplaatst. Hierdoor is deze bijna niet te zien vanaf de weg. Zelfs in het najaar (geen blad aan de bomen) valt de mast weg tegen de aanwezige structuur van opgaande elementen (bomen) langs de weg.

 

 

Deze voorbeeld-locatie is aan de Goorseweg in Markelo. Dit betreft een bosrijk gebied. De mast is in het bos achter de eerste bomenrij geplaatst. Hierdoor is deze bijna niet te zien vanaf de weg. Door het dicht begroeide gebied rondom de mast is er ook geen vrij zicht vanuit het omliggende landschap.

 

 

 

Open inpassing

Een open inpassing hoeft niet per definitie een ongewenst beeld op te leveren. Plaatsing van een mast in een open gebied is goed mogelijk als daarbij bestaande landschapselementen benut worden. Soms heeft het de voorkeur om beplanting aan te brengen bij masten in het open veld. En soms kan beplanting juist de aandacht vestigen op de mast en storend zijn in het open beeld. De landschappelijke inpassing van een antennemast in het buitengebied blijft dus altijd maatwerk.

 

Deze voorbeeld-locatie is aan de Noordijkerveldweg in Neede. Dit betreft een vrij open agrarisch gebied. De mast is hier geplaatst in lijn met de beplanting.

 

Soms heeft het de voorkeur om beplanting aan te brengen bij de masten. De basis van de mast, in het voorbeeld, zou dan minder zichtbaar zijn geweest. Voor soortgelijke plaatsing in de toekomst heeft inpassing waarbij de basis van de mast aan het zicht onttrokken wordt, de voorkeur. Staat de mast helemaal open in het veld dan kan beplanting juist de aandacht vestigen op de mast en storend zijn in het open beeld.

 

 

6. Communicatie

 

6.1. Voortraject

 

De gemeente Berkelland vindt vroegtijdige communicatie over het plaatsen van antenne-installaties belangrijk. Van de aanvrager wordt verwacht dat hij in samenspraak met de gemeente zowel in het voortraject alsook na de vergunningaanvraag de bouwplannen en planning communiceert met de omwonenden en bewonersverenigingen in het zoekgebied.Ook eventuele communicatie richting de media wordt in samenspraak met de gemeente gedaan.

 

De aanvrager geeft in de ruimtelijke onderbouwing aan wat hij met deze inbreng heeft gedaan en hoe hij deze heeft opgehaald. .

 

6.2. Aanvraag omgevingsvergunning

 

Iedere aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning moet de gemeente kenbaar maken. Dit geldt dus ook voor aanvragen voor antennemasten. Dit doet de gemeente Berkelland via de gemeentepagina van het huis-aan-huisblad Achterhoek Nieuws en de website van de gemeente.

 

Aanvragen voor antennemasten staan tussen alle andere aanvragen omgevingsvergunningen. Ondanks dat de gemeente zich met deze bekendmaking houdt aan de verplichte procedure, wordt deze informatie regelmatig gemist door omwonenden. De gemeente besteedt daarom extra aandacht aan de communicatie rond aanvragen voor antennemasten. Dit doet zij door omwonenden in de omgeving met een brief op de hoogte te stellen van de ingekomen aanvraag en het besluit hierop. Deze communicatie vindt plaats in samenspraak met de aanvrager.

 


1

Onderdeel 15, artikel 2, bijlage II Bor

2

NIMBY staat voor: Not In My BackYard (met andere woorden: niet in mijn achtertuin)