Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering
 3. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gemert-Bakel/CVDR309243/CVDR309243_4.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-201911-05-2019Nieuwe regeling

07-05-2019

gmb-2019-115241

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel en de burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel gelet op,

 

 • -

  artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

 • -

  artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering

 • -

  het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

 • -

  artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Gemert-Bakel

besluit:

 • -

  Johannes Adrianus van Iperen

aan te wijzen als toezichthouder, belast met de zorg tot naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • -

  Betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zoals de Wet natuurbescherming, Monumentenwet 1988, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake luchtverontreiniging, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Woningwet

 • -

  Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 • -

  Afvalstoffenverordening

 • -

  Wegenverkeerswet

 • -

  Visserijwet

 • -

  Drank- en Horecawet

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkene en middels publicatie in het gemeenteblad.

 

Gemert-Bakel,7 mei 2019

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.J.L.G. vanOudheusden

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen