Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Beleidsregel gezondheidsbevorderingbehorende bij de Algemene subsidieverordening Gemeente Emmen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gezondheidsbevorderingbehorende bij de Algemene subsidieverordening Gemeente Emmen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2019Beleidsregel gezondheidsbevordering behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen

26-02-2019

gmb-2019-114647

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gezondheidsbevorderingbehorende bij de Algemene subsidieverordening Gemeente Emmen

Artikel 1 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Op basis van deze beleidsregel wordt incidenteel subsidie vertrekt voor activiteiten ter bevordering van de positieve gezondheid van, dan wel een gezonde leefomgeving voor inwoners van de gemeente Emmen.

De activiteiten als bedoeld in het eerste lid, dienen op non commerciële basis te worden georganiseerd door Erkende overlegpartners (EOP’s), of door (groepen van) natuurlijke personen of rechtspersonen die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Emmen.

 

Artikel 2 De aanvraag

Subsidieaanvragen moeten zijn ingediend uiterlijk vier weken voordat de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, plaatsvinden. Subsidieaanvragen die na voornoemde periode worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 3 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in de Algemene subsidieverordening en de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie niet verleend indien niet voldaan is aan de eisen en criteria in deze regeling.

De subsidie kan verder worden geweigerd indien:

Twee keer eerder voor de betreffende activiteiten subsidie is aangevraagd en verleend;

De activiteiten in overwegende mate op andere wijze structureel worden gesubsidieerd en/of bekostigd;

Indien dezelfde activiteit wordt bekostigd door middel van cofinanciering uit gemeentelijke middelen.

 

Artikel 4 Hoogste subsidie

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 10.000.

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeelregels

Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor subsidies op basis van deze beleidsregel.

Ingediende aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De eerst ontvangen aanvraag komt derhalve het eerst voor subsidie in aanmerking. Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan een aanvraag is ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen, bepaald door loting.

Indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en hij met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften als datum van ontvangst.

Voor zover door de subsidieverstrekking het subsidieplafond zou worden overschreden, wordt de subsidie geheel geweigerd.

 

Artikel 6 Verlening en vaststelling

Aan de toekenning van de subsidie kunnen geen rechten worden ontleend voor subsidie in volgende jaren.

Subsidievaststelling vindt plaats conform het bepaalde in de Algemene subsidieverordening.

Artikel 7 Nadere verplichtingen

De subsidieontvanger dient binnen een maand na afloop van de activiteiten, de resultaten te presenteren middels beeldmateriaal (foto dan wel video) van de activiteiten. Op basis van de AVG dient toestemming te zijn verleend door de beelddragers. De subsidieontvanger doet dit beeldmateriaal vervolgens daartoe aan het college toekomen, waarna het college dit zal publiceren op de website www.gezondinemmen.nl..

Het college kan bij beschikking nadere verplichtingen aan de subsidieontvanger opleggen.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel subsidiering gezondheidsbevordering”.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 26 februari 2019

 

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

 

 

 

 

I.A.A. Oostmeijer-Oosting H.F. van Oosterhout