Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerinzicht

Besluit van het bestuur van Meerinzicht houdende regels omtrent de tarieven van de wet openbaarheid van bestuur (Regeling tarieven openbaarheid van bestuur Meerinzicht)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerinzicht
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van Meerinzicht houdende regels omtrent de tarieven van de wet openbaarheid van bestuur (Regeling tarieven openbaarheid van bestuur Meerinzicht)
CiteertitelRegeling tarieven openbaarheid van bestuur Meerinzicht
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 14 van de Wet openbaarheid van bestuur

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2019nieuwe regeling

10-04-2019

bgr-2019-454

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van Meerinzicht houdende regels omtrent de tarieven van de wet openbaarheid van bestuur (Regeling tarieven openbaarheid van bestuur Meerinzicht)

HET BESTUUR VAN MEERINZICHT

 

gelet op voorstel m190000626

 

gelet op artikel 14 aanhef onder b van de Wet openbaarheid van bestuur;

gelet op het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen

 

Regeling tarieven openbaarheid van bestuur Meerinzicht

Artikel 1 Vergoeding en tarieven voor kopieën
 • 1.

  Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid onder a van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht;

 • 2.

  Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken bedraagt deze: Voor minder dan 6 kopieën: gratis; Voor 6 tot 13 kopieën: € 4,50; Voor 14 of meer kopieën: € 0,35 per kopie;

 • 3.

  Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs;

 • 4.

  Wanneer voor het digitaal verstrekken van informatie eerst kopieën moeten worden gemaakt, dan is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Vergoeding voor uittreksel of samenvatting
 • 1.

  Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht;

 • 2.

  Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht, bedraagt deze € 2,25 per pagina van het uittreksel of een samenvatting van de inhoud.

Artikel 3 Betaling van de vergoeding
 • 1.

  De vergoeding wordt door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur bij verzoeker in rekening gebracht;

 • 2.

  De vergoeding dient te worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • 3.

  Onder omstandigheden kan van een verzoeker worden verlangd dat hij eerst de kosten betaalt, voordat hij de stukken ontvangt.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling tarieven openbaarheid van bestuur Meerinzicht”.

Aldus vastgesteld op 10 april 2019

De secretaris,

A.M. Weststrate

De voorzitter,

J. de Jong