Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Notitie Subsidiegrondslagen 2017 tot en met 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNotitie Subsidiegrondslagen 2017 tot en met 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017subsidiegrondslag

29-09-2016

gmb-2019-107227

Tekst van de regeling

Intitulé

Notitie Subsidiegrondslagen 2017 tot en met 2020

Inleiding

 

 

Wettelijk kader

In de ‘Algemene subsidieverordening Terneuzen 2008’ staat dat we om de vier jaar een verslag voorleggen aan de gemeenteraad, waarin we het subsidiebeleid op de verschillende beleidsterreinen evalueren en voorstellen doen voor continuering, wijziging of opheffing van de subsidiemogelijkheden.

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt namelijk dat subsidie niet voor onbepaalde tijd mag worden verleend. Op gezette tijden moet worden heroverwogen of een bepaalde subsidie nog wel binnen het door de subsidiegever gevoerde beleid past, zodat het verstrekken van subsidie geen automatisme wordt.

We hebben de huidige subsidiegrondslagen en subsidierelaties tegen het licht gehouden. Het antwoord op de vraag of we de subsidiemogelijkheid moeten continueren, aanpassen of opheffen treft u aan in deze ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2017 tot en met 2020’.

 

Uitgangspunten

Budgettaire neutraliteit

Bij het opstellen van de notitie hebben we budgettaire neutraliteit als uitgangspunt genomen. Het is niet de bedoeling om de als gevolg van de noodzaak tot bezuinigingen in de afgelopen jaren toegepaste kortingen op de subsidies ongedaan te maken. Op dit moment is er geen concrete noodzaak tot verdere bezuinigingen op de subsidies. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we meer geld uit zouden moeten geven dan nodig is.

Vereenvoudiging grondslagen

Een ander uitgangspunt dat we hebben gehanteerd is een streven naar een nog verdere vereenvoudiging van de subsidiegrondslagen. We hebben op dat gebied in de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ al een flinke slag gemaakt.

Daar waar sprake is van variabelen in een subsidiegrondslag, gebruiken we ook voor de periode 2017 tot en met 2020 zoveel mogelijk vaste bedragen.

Voordeel voor onze subsidieontvangers is dat ze zo min mogelijk gegevens hoeven aan te leveren in de jaarlijkse subsidieaanvraag. Bovendien weten ze op welk subsidiebedrag ze jaarlijks mogen rekenen gedurende de jaren 2017 tot en met 2020.

Voordeel voor onze gemeente is dat we zo min mogelijk afhankelijk zijn van jaarlijks door de subsidieaanvragers aan te leveren gegevens. Daardoor kunnen we in een zeer vroeg stadium beschikken over de gegevens voor de op te stellen gemeentebegroting.

Stimuleren gebruik multifunctionele welzijnsaccommodaties

Ook al met het oog op het Masterplan Voorzieningen willen we het gebruik van de multifunctionele welzijnsaccommodaties door de organisaties die een subsidie van ons ontvangen waar mogelijk stimuleren.

In onze gemeente hebben we een aantal welzijnsaccommodaties, die zijn gerealiseerd met financiële steun van onze gemeente en/of van onze gemeente een subsidie krijgen voor de exploitatie. We vinden dat het verenigingsleven bij voorkeur gebruik moet maken van die accommodaties. Organisaties die een eigen ruimte willen zouden daar wat ons betreft in principe zelf voor moeten zorgen en die zelf moeten financieren.

Dubbele subsidiëring voorkomen

In een aantal gevallen hebben we met organisaties een zogenaamde meervoudige subsidierelatie: een organisatie krijgt van onze gemeente onder verschillende noemers meerdere subsidiebedragen. We hebben bezien in hoeverre er daardoor onbedoeld sprake is van dubbele subsidiëring.

 

Opzet van de notitie

In deze notitie hebben we per beleidsterrein (op begrotingsproduct-niveau) vermeld wat de huidige subsidiegrondslag is en doen we voorstellen tot continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid. Daar waar we opmerkingen hebben, zijn die vermeld. De voorstellen hebben we geplaatst in een blauw gekleurd kader. Een resumé van de voorstellen hebben we opgenomen op de pagina’s 80 tot en met 85. Een overzicht van de financiële consequenties van de voorstellen treft u aan op pagina 86.

Om te komen tot de voorstellen hebben we gebruik gemaakt van de ingediende verantwoordingen over het jaar 2014 en de subsidieaanvragen 2016.

Niet bij iedere subsidiegrondslag is op dit moment een antwoord op de vraag “continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?” aan de orde of mogelijk. Toch hebben we ook die grondslagen opgenomen in deze notitie. Dit om een zo compleet mogelijk overzicht te hebben van de subsidiegrondslagen.

 

Bestuursondersteuning college

 

Met ingang van 1 januari 2007 hanteerden we voor het beschikbaar stellen van bijdragen voor jubilea van organisaties de volgende Regeling jubileumbijdragen:

  • a.

    een interne viering door de jubilerende organisatie (waaronder ook begrepen een receptie)

10-jarig jubileum € 75,00

25-jarig jubileum € 100,00

50-jarig jubileum € 150,00

75-jarig jubileum € 200,00

100-jarig jubileum en meer € 250,00

b.organisatie van een op de bevolking gerichte extra activiteit of wat uitgebreidere reguliere activiteit in het kader van het jubileum

10-jarig jubileum € 750,00

25-jarig jubileum € 1.000,00

50-jarig jubileum € 1.500,00

75-jarig jubileum € 2.000,00

100-jarig jubileum en meer € 2.500,00

c.jubileum meerdaagse evenementen op het terrein van cultuur en sport

10-jarig jubileum € 1.500,00

25-jarig jubileum € 2.000,00

50-jarig jubileum € 3.000,00

75-jarig jubileum € 4.000,00

100-jarig jubileum en meer € 5.000,00

De aanvragende jubilerende organisatie moet gevestigd zijn in de gemeente Terneuzen en de activiteiten van de organisatie dienen voornamelijk gericht te zijn op de inwoners van de gemeente Terneuzen.

Organisaties komen in aanmerking voor een eenmalige bijdrage voor de viering van een jubileum van 10 jaar, 25 jaar en veelvouden van 25 jaar. De bijdrage heeft de vorm van een vast bedrag.

We stellen jubilerende organisaties uit slechts één van de hiervoor genoemde categorieën een bijdrage beschikbaar.

De beschikbaarstelling van een bijdrage uit categorie c is slechts van toepassing in het geval van een jubileum van een evenement dat plaatsvindt in de gemeente Terneuzen. Het gaat om wat grotere (niet-commerciële) evenementen op het terrein van cultuur en sport, waarbij criterium is dat het gaat om meerdaagse evenementen. Hiertoe rekenen we wel de zogenaamde dorpsfeesten, maar niet de activiteiten die vallen onder de noemer volksfeesten. Van een jubileumbijdrage kan slechts sprake zijn als het gaat om een aanvullend jubileumprogramma boven op het reguliere programma van het evenement. Een eenmalig evenement dat in het kader van een jubileum van een organisatie wordt georganiseerd komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit categorie c; in dat geval is de beschikbaarstelling van een bijdrage uit categorie b aan de orde.

De regeling is alleen bestemd voor organisaties uit het zogenaamde maatschappelijk middenveld. Een organisatie met een commercieel belang komt niet in aanmerking voor een bijdrage.

In het kader van de bezuinigingen is de Regeling jubileumbijdragen, waarvoor jaarlijks een budget van € 10.000,00 beschikbaar was, per 1 januari 2015 opgeheven.

 

Opmerking

We vinden het een gemis om niet meer over de genoemde regeling te kunnen beschikken. We vinden het namelijk gewenst om de waardering en felicitaties van de gemeente in het geval van jubilerende organisaties tot uiting te kunnen brengen.

 

Voorstel

We voeren de Regeling jubileumbijdragen per 1 januari 2017 opnieuw in.

 

Overige beschermende maatregelen

 

Subsidierelaties

Stichting Dierenasyl Zeeuwsch-Vlaanderen

Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland

 

Stichting Dierenasyl Zeeuwsch-Vlaanderen

Huidige subsidiegrondslag

Door vaststelling van de Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 hebben we besloten het voor het jaar 2012 aan de Stichting Dierenasyl Zeeuwsch-Vlaanderen beschikbaar gestelde subsidiebedrag van € 33.100,00 in die grondslagperiode als vast bedrag te hanteren en daarop jaarlijks indexering met de VZG-norm toe te passen.

Voorheen (sinds 1996) ging het om een subsidiebedrag dat voor 55 procent werd verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en voor 45 procent werd dat bedrag verdeeld op basis van het aantal opgenomen zwerfdieren gedurende twee voorafgaande jaren uit elke gemeente.

Die systematiek van berekening van het subsidie vonden we omslachtig. En we waren dan ook van mening dat het voor zowel de stichting als de gemeente handiger was om een vast subsidiebedrag te hanteren.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland

Huidige subsidiegrondslag

In 2008 heeft het college besloten om de Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland (De Mikke te Middelburg) met ingang van dat jaar 2008 een subsidiebedrag van € 2.000,00 beschikbaar te stellen. Na toepassing van de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012, gaat het vanaf het jaar 2012 om een subsidiebedrag van € 1.900,00.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Wijkbeheer

 

Subsidierelaties

StadsRaad Axel

Stichting Wijkraad Binnenstad

Stadsraad Sas van Gent

Stichting Wijkraad Noordpolder

Stichting Dorpsraad Koewacht

Stichting Wijkraad Othene

Stichting Dorpsraad Philippine

Wijkraad Driewegen-Hughersluys

Stichting Dorpsraad Westdorpe

Wijkvereniging De Oude Vaart

Stichting Dorpsraad Biervliet

Wijkvereniging “De Straete”

Dorpsraad Sluiskil

Buurtvereniging Oudelandse Hoeve/Katspolder

Stichting Dorpsraad Zaamslag

Buurtvereniging Serlippens

Stichting Dorpsbelangen Hoek

Buurtvereniging Zuidpolder/Zuiderpark

Belangengroep Spui

Bewonersplatform Triniteit

 

Huidige subsidiegrondslag

De gemeenteraad heeft op 11 september 2003 besloten de intentie-overeenkomst bewonersorganisaties vast te stellen, op grond waarvan aan wijk-, dorps- en stadsraden met ingang van het jaar 2004 jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar wordt gesteld bestaande uit een vast bedrag van € 500,00 plus een variabel bedrag van € 0,15 per inwoner.

Verdeeld over de jaren 2011 en 2012 hebben we de generieke korting op de subsidies van 5 procent toegepast.

 

Opmerking

De indeling van de wijken en kernen, die werd gebruikt voor de berekening van het subsidie, kwam niet in alle gevallen een op een overeen met de indeling die het computerprogramma voor het genereren van inwoneraantallen per wijk/kern hanteert. De bepaling van het aantal inwoners moest dan handmatig gebeuren, hetgeen zeer arbeidsintensief was. Daarom hebben we er voor gekozen de inwoneraantallen in dit kader niet meer jaarlijks aan te passen. De voor het jaar 2014 berekende subsidiebedragen hebben we ook voor de jaren 2015 en 2016 gehanteerd.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort. We hanteren in die periode de hoogte van de subsidiebedragen 2016.

 

Verkeersmaatregelen Techniek

 

Subsidierelaties

Veilig Verkeer Nederland, afdeling groot Terneuzen

Zeldenrust-Steelantcollege

Scholengemeenschap De Rede

Praktijkschool De Sprong

VSO De Argo

Veilig Verkeer Nederland, afdeling groot Terneuzen

Huidige subsidiegrondslag

Door vaststelling van de Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 hebben we besloten het voor het jaar 2012 aan Veilig Verkeer Nederland, afdeling groot Terneuzen beschikbaar gestelde subsidie van € 4.165,00 in die grondslagperiode als vast bedrag te hanteren.

Voorheen ging het om een subsidie van € 0,08 per inwoner.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Verkeerseducatie in het Voortgezet Onderwijs (VEVO)

Huidige subsidiegrondslag

In het kader van het door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) opgezette project Verkeerseducatie in het Voortgezet Onderwijs (VEVO) stelt onze gemeente subsidie beschikbaar aan scholen in het voortgezet onderwijs. Het gaat om Stedelijke Scholengemeenschap De Rede, Scholengemeenschap Zeldenrust-Steelantcollege, Praktijkschool De Sprong en VSO De Argo. Doel van het project is terugdringing van de verkeersonveiligheid door inbedding van verkeerseducatie voor jongeren in de leeftijd 12-18 jaar in het voortgezet onderwijs.

Het subsidie bestaat uit een bedrag voor een verkeerscoördinator per school en een bedrag voor verkeerseducatie activiteiten. Het door onze gemeente beschikbaar te stellen bedrag bestaat uit een bijdrage van onze gemeente en doorbetaling van een door de provincie beschikbaar gestelde bijdrage. Die provinciale bijdrage moet jaarlijks door onze gemeente worden aangevraagd en verantwoord.

Met betrekking tot de bijdrage voor de verkeerscoördinator gaat het om een bedrag van € 2.100,00 per school, waarvan de gemeente 33,33 procent betaalt en de provincie/het ROVZ 66,66 procent.

Ten aanzien van het subsidie voor de verkeerseducatieve activiteiten gaat het om een bedrag van € 500,00 per school. Van dat bedrag betaalt onze gemeente 50 procent en de provincie/het ROVZ 50 procent. Indien de kosten hoger zijn kan de provincie/het ROVZ 50 procent subsidie verlenen op het meerdere bedrag. Het restant dient door de school zelf te worden betaald.

De generieke korting op de subsidies met 5 procent is (verdeeld over de jaren 2011 en 2012) toegepast op het gemeentelijk aandeel in het VEVO-subsidie per school.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort. We maken daarbij wel het voorbehoud van (ongewijzigde) voortzetting van de regeling door de provincie.

Economisch beleid

 

Subsidierelaties

Stichting Citymarketing Terneuzen

Ondernemersvereniging Axclusief

 

Stichting Citymarketing Terneuzen

Huidige subsidiegrondslag

Op 1 juli 2014 heeft de gemeenteraad het Citymarketingplan Terneuzen vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad besloten gedurende de periode 2015-2018 een bedrag van € 100.000,00 per jaar beschikbaar te stellen voor citymarketing. De Stichting Citymarketing is opgericht in maart 2015.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

In 2018 zal continuering van deze subsidie ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college; in de Perspectievennota wordt hiervoor echter budget gereserveerd in 2019 en verder.

 

Stadsmanager Terneuzen

Huidige subsidiegrondslag

Het college heeft besloten de Stichting Citymarketing Terneuzen een jaarlijkse subsidiebijdrage van € 27.500,00 ter beschikking te stellen voor de stadsmanager van Terneuzen gedurende de periode 2015-2018. Deze additionele bijdrage mag uitsluitend worden aangewend voor de loonkosten van de stadsmanager. De stadsmanager Terneuzen werkt in opdracht van ondernemersvereniging Bizzy Stad Terneuzen en van de Stichting Citymarketing Terneuzen.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

In 2018 zal continuering van deze subsidie ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college, in samenhang met de besteding van de inkomsten uit de BIZ.

 

Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebieden Axel-Sas van Gent

Huidige subsidiegrondslag

Voor de periode 2012 tot en met 15 april 2016 hebben we jaarlijks een subsidie van € 25.000,00 beschikbaar gesteld voor Centrummanagement Axel-Sas van Gent in het kader van versterking van de economische impuls voor de kernen Axel en Sas van Gent. Het subsidie stelden we beschikbaar aan de Stichting Verfraaiing Koopcentrum Sas van Gent.

Eind 2015 heeft een heroverweging van de subsidiëring plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg gehad dat we het subsidie aan de Stichting Verfraaiing Koopcentrum Sas van Gent voor het Centrummanagement Axel-Sas van Gent hebben beëindigd.

Gestart is met een Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebieden Axel-Sas van Gent en voor de uitvoering van activiteiten in dat kader hebben we in 2016 een subsidiebedrag van € 15.000,00 beschikbaar gesteld aan Ondernemersvereniging Axclusief. Dat subsidie moet worden benut voor zowel Ondernemersvereniging Axclusief als Stichting Ondernemers Kanaalzone-Zuid uit Sas van Gent in de verhouding 2/3 staat tot 1/3.

Zodra het genoemde keurmerk is toegekend, worden de kosten lager en kan vanaf 2017 worden volstaan met een subsidiebedrag van € 5.000,00.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiemogelijkheid voor de periode 2017 tot en met 2020 voort. Het gaat dan om een jaarlijks subsidiebedrag van € 5.000,00.

 

Nieuwe initiatieven ondernemersverenigingen

We hebben besloten om in 2016 een bedrag van (maximaal) € 10.000,00 beschikbaar te doen zijn voor nieuwe initiatieven van ondernemersverenigingen uit de gemeente Terneuzen. Dat bedrag is verdeeld over de aanvragen die zijn ingediend en die voldeden aan de voorwaarden en criteria die we aan die subsidieregeling hebben gesteld.

 

Voorwaarden

De subsidieregeling heeft tot doel het bevorderen van de economische positie van het bedrijfsleven in de kernen in structurele zin, evenals begeleiding van de ondernemers die daarbij betrokken zijn. Parallel aan deze economische doelstellingen is bevordering van het leef-, woon- en verblijfsklimaat in de kernen van belang.

• Aanvragers van een subsidie zijn organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten (ondernemers-verenigingen of –stichtingen) en er is geen sprake van commercieel oogmerk.

• Aanvragers van een subsidie dienen bovendien statutair gevestigd te zijn in de gemeente Terneuzen, dan wel werkzaam te zijn in de gemeente Terneuzen.

• Alleen aanvragen voor (ver)nieuwe(nde) activiteiten komen in aanmerking voor subsidie. Bestaande initiatieven kunnen geen subsidie ontvangen.

• Alleen aanvragen voor éénmalige subsidies komen in aanmerking.

• Er dient een concreet bedrag te worden aangevraagd.

 

Criteria

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden de onderstaande aspecten beoordeeld:

• de aard, variëteit en kwaliteit van de activiteit(en). Bij de aanvrager is er speciale aandacht voor vernieuwende activiteiten;

• de noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. Subsidie wordt enkel toegekend aan activiteiten met een realistische begroting en activiteiten die ondanks het verwerven van mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidieregeling gedurende de periode 2017 tot en met 2020 voort.

Weekmarkten

 

Subsidierelatie

Stichting Internationale Jaarmarkt Koewacht

 

Huidige subsidiegrondslag

Op 27 juni 2006 heeft het college besloten om het door de voormalige gemeente Axel jaarlijks ten behoeve van de organisatie van de internationale jaarmarkt te Koewacht aan de Stichting Internationale Jaarmarkt Koewacht beschikbaar gestelde subsidiebedrag van € 273,00 met ingang van het jaar 2006 structureel te verhogen tot € 500,00.

Na toepassing van de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012, gaat het vanaf het jaar 2012 om een bedrag van € 475,00.

Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Lokaal onderwijs

 

Subsidierelaties

Huis van de Techniek

Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland

Probaz (schakelklas)

Perspecto (schakelklas)

Brede Scholen

 

Ondersteuningsprojecten onderwijs- en jeugdbeleid

Huidige subsidiegrondslag

De middelen voor ondersteuningsprojecten onderwijs- en jeugdbeleid gebruiken we om het lokale onderwijs- en jeugdbeleid te versterken.

 

Huis van de Techniek

In de periode 2016-2020 stellen we jaarlijks een bedrag van € 0,15 per inwoner beschikbaar aan het huis van de Techniek (voorheen Technocentrum Zeeland geheten) voor de promotie van het techniekonderwijs in de regio.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Is op dit moment niet aan de orde.

 

Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland

Aan het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) stellen we jaarlijks een bedrag van

€ 66.000,00 beschikbaar voor het consolideren van de steunfunctie onderwijs Zeeland en de inzet door het RPCZ ter ondersteuning van de gemeente en het onderwijs onder regie en aansturing van onze gemeente.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring in principe voort voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020). Aanpassing is mogelijk aan de orde, als de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (waaruit de gemeentelijke bijdrage gedeeltelijk wordt gedekt) negatief wordt bijgesteld.

 

Schakelklassen

Huidige subsidiegrondslag

In het schooljaar 2008-2009 is binnen onze gemeente gestart met de uitvoering van vier schakelklassen. De schoolbesturen en directeuren van de betrokken scholen hebben aangegeven de schakelklassen te willen continueren op de huidige locaties. De betrokken scholen (De Oude Vaart, De Stelle, Kameleon en Prinses Marijke) hebben allemaal een relatief hoog percentage achterstandsleerlingen op grond van de gewichtenregeling. Per schakelklas stellen we daartoe jaarlijks een subsidie van € 24.000,00 beschikbaar aan de betrokken schoolbesturen (Probaz en Perspecto).

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiemogelijkheid in principe voort voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020). Aanpassing of opheffing is mogelijk aan de orde, als de rijksbijdrage onderwijs- achterstandenbeleid negatief wordt bijgesteld of de opdracht vanuit het rijk verandert.

 

Brede school activiteiten

Huidige subsidiegrondslag

De grondslag voor de beschikbaarstelling van subsidie voor Brede School activiteiten wordt ontleend aan het beleid verwoord in de nota ‘Herijking Brede Schoolbeleid’.

Activiteiten en projecten dienen de samenwerking van de partners te versterken en bij te dragen aan de gezamenlijke doelstellingen die zij in de locatieplannen hebben geformuleerd.

Alle Brede Schoollocaties kunnen ten behoeve van deze activiteiten en projecten een vergoeding aanvragen. Het subsidieplafond is vastgesteld op een bedrag van € 56.750,00 per jaar voor alle locaties.

Op het moment van schrijven wordt bovengenoemd beleid geëvalueerd. De mogelijkheid bestaat dat de uitkomst hiervan leidt tot aanpassing van de subsidiesystematiek.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Is op dit moment niet aan de orde.

 

Bibliotheek

 

Subsidierelatie

Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

 

Huidige subsidiegrondslag

Per 1 juli 2004 zijn de Zeeuws-Vlaamse bibliotheekorganisaties gefuseerd. Als gevolg daarvan is de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen ontstaan. Een en ander was het gevolg van een door de rijksoverheid opgelegde herstructurering van het bibliotheekwerk.

De gemeenten betalen voor de bibliotheekvoorzieningen in de eigen gemeente. De kosten voor de zogenaamde backoffice van de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen worden over de gemeenten verdeeld aan de hand van de inwoneraantallen.

Voor de indexering van het budgetsubsidie hanteren we het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde consumentenprijsindexcijfer (CPI). Het gaat om het CPI (totaal bestedingen) van januari van het aan het subsidiejaar voorafgaande jaar.

In het kader van de bezuinigingen hebben we het subsidie verdeeld over de jaren 2015 en 2016 structureel verlaagd met in totaal € 225.000,00. Het budgetsubsidie voor het jaar 2016 bedraagt € 1.186.477,00.

Aan de subsidieverlening hebben we de volgende prestatieafspraken verbonden:

• de bibliotheek moet aantoonbaar al het mogelijke doen om door het werven van vrijwilligers de openstellingtijden in de kleine kernen ten minste op hetzelfde niveau als voorheen te brengen

• de bibliotheek moet er naar streven om de openstellingtijden ten opzichte daarvan nog verder te verruimen.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Cultuurmenu’s

Subsidierelatie

Stichting Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen

 

Huidige subsidiegrondslag

Tot het jaar 2015 stelden we voor de uitvoering van de cultuurmenu’s in onze gemeente een bijdrage van € 28.630,00 beschikbaar aan de Stichting Welzijn West Zeeuws-Vlaanderen. Na het besluit van de gemeente Sluis om de genoemde stichting op te heffen, heeft die stichting de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen benaderd met het verzoek om de twee medewerkers die de cultuurmenu’s uitvoeren voor Zeeuws-Vlaanderen over te nemen. De bibliotheek heeft daar positief op gereageerd.

Om louter arbeids-juridische redenen (functie, cao en pensioenfonds) heeft de bibliotheek besloten die beide medewerkers onder te brengen in een nieuw opgerichte stichting: de Stichting Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen.

Met ingang van het jaar 2015 stellen we de Stichting Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen voor de uitvoering van de cultuurmenu’s in onze gemeente een subsidie beschikbaar op dezelfde hoogte als de bijdrage die we voorheen voor dat doel beschikbaar stelden aan de Stichting Welzijn West Zeeuws-Vlaanderen.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Sportstimulering

 

Subsidierelaties

Sportverenigingen

 

Huidige subsidiegrondslag

Jeugdsportsubsidie

We stellen een jeugdsportsubsidie beschikbaar aan verenigingen die tenminste tien jeugdleden hebben. Dit doen we om de sportdeelname door de jeugd tot en met 18 jaar te bevorderen. We hanteren een subsidiesystematiek waarbij we onderscheid maken tussen buitensport- en binnensportverenigingen en zwemverenigingen.

Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ hebben we besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten. De subsidiegrondslag is wel aangepast, in die zin dat waar van toepassing de verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepaste (structurele) korting van 5 procent op de subsidies daarin is verwerkt.

Voor de subsidiëring van de verschillende categorieën hanteren we voor de periode 2013 tot en met 2016 de volgende grondslag:

 

Buitensportverenigingen

• bedrag van € 4,75 per jeugdlid per jaar

 

Binnensportverenigingen die gebruik maken van accommodatie van onze gemeente

• basisbedrag van € 100,00 per jaar

• bedrag van € 3,50 per jeugdlid per jaar

• 25 % subsidie in de kosten voor zaalhuur ten behoeve van jeugdleden

 

Binnensportverenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente

• basisbedrag van € 95,00 per jaar

• bedrag van € 3,30 per jeugdlid per jaar

• 23,75 % subsidie in de kosten voor zaalhuur ten behoeve van jeugdleden

 

Zwemverenigingen die gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente

• basisbedrag van € 500,00 per jaar

• bedrag van € 5,00 per jeugdlid per jaar

• 15 % subsidie in de kosten voor zwembadhuur ten behoeve van jeugdleden

 

Zwemverenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente

• basisbedrag van € 475,00 per jaar

• bedrag van € 4,75 per jeugdlid per jaar

• 14,25 % subsidie in de kosten voor zwembadhuur ten behoeve van jeugdleden

 

Het aantal jeugdleden per 1 januari 2012 hebben we voor de periode 2013 tot en met 2016 bevroren en we passen dat dus niet jaarlijks aan.

Bij het subsidiebedrag in de kosten voor zaalhuur/zwembadhuur maken we onderscheid tussen verenigingen die een accommodatie huren van onze gemeente en verenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente.

• Voor een vereniging die gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente hanteren we als uitgangspunt het bedrag dat in 2011 aan huurkosten is betaald door die vereniging. Dat bedrag indexeren we gedurende de periode 2013 tot en met 2016 jaarlijks met hetzelfde percentage als waarmee we tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties verhogen.

• Voor een vereniging die geen gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente hebben we het voor het jaar 2013 berekende bedrag aan zaal- of zwembadhuur (werkelijke kosten 2011) vastgesteld voor de periode 2013 tot en met 2016. Dat bedrag passen we dus niet jaarlijks aan.

Een sport is in dat kader omschreven als: een fysiek- (bijvoorbeeld voetbal) of denkspel (bijvoorbeeld schaken en dammen) dat op reglementaire wijze, in individueel- of in teamverband gespeeld kan worden. Sporten zijn meestal activiteiten gebaseerd op fysieke beweging, gebruikmakend van karakteristieken als kracht, snelheid en behendigheid.

Sporten als biljarten en darten (de zogenaamde cafésporten) en bijvoorbeeld duivensport vallen niet onder die begripsomschrijving.

 

Gehandicaptensport

Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ hebben we besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten. De subsidiegrondslag is wel aangepast, in die zin dat waar van toepassing de verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepaste (structurele) korting van 5 procent op de subsidies daarin is verwerkt.

Voor de periode 2013 tot en met 2016 hanteren we voor G-atletiek, -korfbal, -voetbal en

-volleybal een bedrag per lid van € 54,00 per jaar. Het aantal leden per 1 januari 2012 hebben we voor die periode bevroren en we passen dat dus niet jaarlijks aan. De genoemde peildatum geldt niet voor korfbalvereniging Luctor aangezien deze vereniging voor het eerst in 2015 een subsidie voor de G-afdeling heeft aangevraagd en gekregen.

Met inachtneming van de verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepaste generieke korting op de subsidies van 5 procent bedraagt het vaste subsidiebedrag dat we aan de Zwemvereniging Mindervaliden Kanaalzone beschikbaar stellen gedurende de periode 2013 tot en met 2016

€ 261,00.

 

Overige sportactiviteiten

Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ hebben we besloten het vaste subsidiebedrag voor de Stichting Marathon van Zeeuws-Vlaanderen (na toepassing van generieke korting € 950,00) te verhogen tot een bedrag van € 2.100,00. Aan de verhoging van het subsidiebedrag hebben we de voorwaarde verbonden dat de finish van de marathon van Zeeuws-Vlaanderen in de jaren 2013 tot en met 2016 beurtelings in Terneuzen en in Hulst plaatsvindt.

Ten aanzien van het subsidiebedrag voor de Stichting Zeeuws Wielerweekend (Ronde van Zeeland Seaports) hebben we in 2012 besloten om voor de jaren 2013 tot en met 2015 in de gemeentebegroting een bedrag van € 2.500,00 te reserveren voor het wielerevenement. Uiteraard onder de voorwaarde dat de ‘Ronde van Zeeland Seaports’ ook daadwerkelijk doorgang zou vinden.

Voor de overige huidige subsidierelaties op dit terrein hebben we gedurende de periode 2013 tot en met 2016 de vaste subsidiebedragen (met inachtneming van de verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepaste korting) gehandhaafd:

 

Stichting Road Running Axel

vast bedrag

€ 539

Stichting Internationale Juniorendriedaagse

vast bedrag

€ 1.188

Stichting Wielercomité Philippine

vast bedrag

€ 431

SAVOK-Beach-commissie

vast bedrag

€ 475

Comité Trimlopen Westdorpe

vast bedrag

€ 238

Wieler- en Supportersclub Koewacht

vast bedrag

€ 475

Stichting Soccer Zeeuwsch-Vlaanderen

vast bedrag

€ 950

 

Sinds 2015 stellen we ook een vast subsidiebedrag beschikbaar ten behoeve van twee door de Stichting Wielercomité te organiseren evenementen. Het betreft de BéNé Ladiestour (een grensoverschrijdend internationaal wielerevenement voor dames) en de Omloop van de Braakman. Het laatstgenoemde wielerevenement is vorig jaar naar een hoger niveau getild en opgenomen in de Topcompetitie. Voor beide evenementen stellen we een subsidiebedrag beschikbaar, gelijk aan dat van de Internationale Junioren Driedaagse Axel

 

Stichting Wielercomité Philippine

vast bedrag

€ 1.188,00

Stichting Wielercomité Philippine

vast bedrag

€ 1.188,00

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiegrondslag voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Bij het jeugdsportsubsidie hanteren we het aantal jeugdleden per 1 januari 2015 en bevriezen dat voor de periode 2017 tot en met 2020. We passen dat dus niet jaarlijks aan.

Ten aanzien van de component subsidie voor accommodatiehuur in het jeugdsportsubsidie hanteren we voor een vereniging die gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente het bedrag dat in 2014 door die vereniging aan huurkosten is betaald. Dat bedrag indexeren we gedurende de periode 2017 tot en met 2020 jaarlijks met hetzelfde percentage als waarmee we de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties verhogen.

Voor een vereniging die geen gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente hanteren we het bedrag aan werkelijke kosten aan zaal- of zwembadhuur over 2014 en stellen dat vast voor de periode 2017 tot en met 2020. Dat bedrag passen we dus niet jaarlijks aan.

Bij het subsidie voor gehandicaptensport hanteren we het aantal leden per 1 januari 2015 en bevriezen dat voor de periode 2017 tot en met 2020. We passen dat dus niet jaarlijks aan.

 

IJsclubs

Huidige subsidiegrondslag

Op 10 februari 2009 heeft het college besloten om met ingang van het jaar 2009 ten aanzien van subsidieaanvragen van in onze gemeente gevestigde ijsclubs de regel te hanteren dat zij ten behoeve van de daadwerkelijke aanleg van een schaatsbaan op natuurijs in onze gemeente eenmaal per jaar in aanmerking komen voor een bijdrage van € 150,00 (vast bedrag) in de kosten daarvan.

Van de beschikbaarstelling van een structureel (jaarlijks) subsidie aan ijsclubs kan geen sprake zijn. Immers, onze gemeente verstrekt subsidie ten behoeve van de organisatie van daarvoor in aanmerking komende activiteiten (in dit geval de aanleg van een schaatsbaan op natuurijs) en niet voor de instandhouding van organisaties. De weersomstandigheden zijn niet iedere winter zodanig dat de aanleg van een schaatsbaan op natuurijs mogelijk is, zodat in het geval van een structureel subsidie sprake zou dienen te zijn van het terugvorderen van subsidie indien de activiteit niet heeft plaatsgevonden.

Door vaststelling van de Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 hebben we besloten de subsidiemogelijkheid voor de periode 2013 tot en met 2016 voort te zetten.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We continueren de subsidiegrondslag voor de periode 2017 tot en met 2020.

Overige Sportaccommodaties

 

Subsidierelaties

Tennisvereniging Animo

Tennisvereniging Hoek

Tennisvereniging Axel

Tennisvereniging Philten

Tennisvereniging Biervliet

Tennisvereniging Sluiskil

Tennisvereniging “Drive”

Tennisvereniging Zaamslag

Tennisvereniging “de Eikenhof”

 

 

Huidige subsidiegrondslag

Ter uitvoering van de in november 2005 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Nota beleid voor buitensportaccommodaties’ is per 1 januari 2008 het nieuwe beleid voor de buitensportaccommo-daties ingegaan. Vanaf die datum geldt dat de overige sportaccommodaties (met name de tennis-accommodaties) nagenoeg geheel zijn geprivatiseerd. In die situaties waar dat nog niet het geval was, zijn de verenigingen volledig verantwoordelijk geworden voor (alle onderhoud aan) de accommodatie. Voor het onderhoud aan de kleedlokalen stelt onze gemeente jaarlijks een onderhoudsbijdrage beschikbaar. De bijdrage wordt elk jaar geïndexeerd volgens de VZG-norm.

Het gaat om subsidies die contractueel zijn vastgelegd. De contracten hebben een looptijd van dertig jaar.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Is op dit moment niet aan de orde.

 

Sporthal ’t Sportuus Axel

 

Subsidierelatie

ECE Consultancy

 

Huidige subsidiegrondslag

Sporthal ’t Sportuus te Axel wordt geëxploiteerd door ECE Consultancy. In augustus 2007 hebben we daarvoor een overeenkomst afgesloten met een looptijd van vijf jaar. De overeenkomst hebben we verlengd met weer een periode van vijf jaar, dus tot 1 augustus 2017. De voorwaarden, inclusief de hoogte van de exploitatie- en de beheerdersbijdrage en de jaarlijks daarop toe te passen indexering (conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens van het CBS), zijn gelijk gebleven.

Over het al dan niet openbreken en verlengen van de overeenkomst zijn we in onderhandeling met de exploitant.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Is op dit moment niet aan de orde.

 

Groene sportaccommodaties

 

Subsidierelaties

Voetbalvereniging FC Axel

Voetbalvereniging Sluiskil

Voetbalvereniging HSV Hoek

Voetbalvereniging Spui

Voetbalvereniging Terneuzen

Voetbalvereniging Zaamslag

Voetbalvereniging Terneuzense Boys

Korfbalvereniging Luctor

Voetbalvereniging RIA

Korfbalvereniging Zaamslag

Voetbalvereniging Biervliet

Mixed Hockeyclub Olympia

Sport- & Ontspanningsvereniging Corn Boys

Honk- en Softbalvereniging Het Zeeuwse Honk

Voetbalvereniging Koewacht

Atletiekvereniging Scheldesport

Voetbalvereniging Philippine

 

 

Huidige subsidiegrondslag

Per 1 januari 2008 is het nieuwe beleid voor de buitensportaccommodaties ingegaan. Het hoofdprincipe van dat beleid voor de groene sportaccommodaties is, dat het onderhoud van de gebouwen (kleed- en clublokalen) voor zover dat nog niet het geval was, de verantwoordelijkheid is geworden van de verenigingen. We stellen de verenigingen daarvoor jaarlijks een onderhouds-bijdrage beschikbaar. Die bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de VZG-norm.

De hoogte van de bijdrage is gekoppeld aan een voor een vereniging genormeerd aantal kleedlokalen.

Voor het onderhoud van de sportvelden geldt in grote lijnen dat het groot onderhoud de verantwoordelijkheid blijft van de gemeente en het klein onderhoud die van de vereniging. Er zijn met alle verenigingen uniforme afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een gebruiks- overeenkomst met een daarbij gevoegde demarcatielijst. De sportvelden worden om niet in gebruik gegeven.

Er zijn enkele verenigingen die het onderhoud van de sportvelden zelf (laten) uitvoeren. Deze verenigingen ontvangen daarvoor jaarlijks een onderhoudsbijdrage.

Aan Atletiekvereniging Scheldesport wordt naast een onderhoudsbijdrage voor de kleedlokalen een vergoeding beschikbaar gesteld voor de huur die voor het gebruik van de accommodatie is verschuldigd. De huur wordt jaarlijks aangepast. Voor de vergoeding wordt het huurbedrag van het aan het subsidiejaar voorafgaande jaar gehanteerd.

Het gaat om subsidies die contractueel zijn vastgelegd. De contracten hebben een looptijd van dertig jaar.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Is op dit moment niet aan de orde.

 

Kunstbevordering

 

Subsidierelaties

Muziekgezelschappen

Koren, dans-, zang- en toneelverenigingen

 

Huidige subsidiegrondslag

Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad de ‘Notitie Subsidiegrondslag Kunstbevordering 2014 tot en met 2016’ vastgesteld.

Aanvragers van een subsidie zijn organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten (verenigingen en stichtingen) en er mag geen sprake zijn van een commercieel oogmerk.

De aanvragers van een subsidie dienen bovendien statutair gevestigd te zijn in de gemeente Terneuzen, dan wel werkzaam te zijn in de gemeente Terneuzen.

Aanvragers dienen werkzaam te zijn op de volgende gebieden van amateurkunstbeoefening: muziek (orkesten, harmonieën, (drum)fanfares, brassbands, showkorpsen), koren, toneelgezelschappen, (volks)dansverenigingen en majoretteverenigingen.

Leden zijn de aan een organisatie op het gebied van amateurkunst verbonden natuurlijke personen, die zich door een contributiebijdrage en door deelname aan activiteiten verbinden aan die organisatie. Bestuursleden, dirigenten, regisseurs en andere zogenaamde ‘papieren’ leden worden niet in de subsidieberekening meegenomen.

Verenigingen/organisaties werkzaam op het gebied van fotografie, tekenkunst, beeldende kunst, film/video en multimedia behoren niet tot het terrein van amateurkunstbeoefening. Dit vanwege het individuele karakter van deze kunstuitingen.

Aanvragen voor het verzorgen van eenmalige c.q. jaarlijkse uitvoeringen, concerten en optredens komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Muziekgezelschappen

Op grond van de genoemde notitie geldt met ingang van het jaar 2014 voor de beschikbaarstelling van subsidies aan muziekgezelschappen de volgende grondslag:

Basisbedrag per zelfstandige eenheid

• vereniging met één zelfstandige eenheid € 833,00

• vereniging met twee zelfstandige eenheden € 1.243,00

• vereniging met drie of meer zelfstandige eenheden € 1.560,00

Bedrag per bespeeld instrument ter dekking van afschrijvingskosten € 76,00

In de basisbedragen per zelfstandige eenheid wordt een bijdrage voor het honorarium van de dirigent en instructeur, al dan niet in het bezit van vakdiploma’s, geacht te zijn vervat.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een muziekgezelschap te beschikken over ten minste 10 spelende leden.

De ledenaantallen zoals die golden op 1 januari 2012, zijn bevroren voor de periode 2014 tot en met 2016.

Aan de subsidiëring van muziekgezelschappen wordt de voorwaarde gesteld dat zij jaarlijks, indien gevraagd, minimaal twee openbare optredens in het kader van volksfeesten en herdenkingen (zoals tijdens de viering van Koninginnedag, Sinterklaas, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag) gratis dienen te verzorgen.

 

Nieuwe subsidiegrondslag 2017 tot en met 2020

Basisbedrag per zelfstandige eenheid

vereniging met één zelfstandige eenheid € 833,00 of € 916,00

vereniging met twee zelfstandige eenheden € 1.243,00 of € 1.367,00

vereniging met drie zelfstandige eenheden € 1.560,00 of € 1.716,00

Bedrag per bespeeld instrument ter dekking van de afschrijvingskosten voor jeugdleden

€ 150,00

Bedrag per bespeeld instrument ter dekking van de afschrijvingskosten voor niet-jeugdleden

€ 76,00

 

Opmerking

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een muziekgezelschap beschikken over ten minste 10 spelende leden. Dit betekent dat de Twirl- en Majorettengroep UNIC niet langer voor subsidie in aanmerking komt. De vereniging telt namelijk nog slechts 9 leden. We stellen voor om de subsidierelatie met deze vereniging met ingang van 2017, middels een afbouwregeling met een looptijd van 3 jaar, te beëindigen.

Deze afbouwregeling ziet er als volgt uit:

eerste jaar (2017) : 75 procent van het nieuw berekende subsidiebedrag

tweede jaar (2018) : 50 procent van het nieuw berekende subsidiebedrag

derde jaar (2019) : 25 procent van het nieuw berekende subsidiebedrag

met ingang van 2020 wordt geen subsidie meer beschikbaar gesteld.

 

Contributiebedragen

Het is ons op gevallen dat er een groot verschil bestaat in de contributiebedragen die worden gehanteerd. Deze varieert van slechts € 25,00 tot € 130,00 per persoon per jaar. Waar dit grote verschil mee te maken heeft, is ons niet bekend. Negen van de 23 verenigingen waar we een subsidierelatie mee hebben, brengt minder dan € 50,00 per lid per jaar aan contributie in rekening. We achten het wenselijk deze verenigingen er op te wijzen een contributieverhoging te overwegen teneinde meer inkomsten te genereren.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We passen de subsidiegrondslag voor de periode 2017 tot en met 2020 aan, met dien verstande dat we het basisbedrag per zelfstandige eenheid met 10% verhogen als een muziekgezelschap voor haar (wekelijkse) repetities gebruik maakt van een multifunctionele welzijnsaccommodatie. Onder multifunctionele welzijnsaccommodatie verstaan we een accommodatie die voor dat doel met financiële steun van onze gemeente is gerealiseerd en/of als zodanig door onze gemeente wordt gesubsidieerd. We doen dit om het gebruik van de multifunctionele welzijnsaccommodaties zo veel mogelijk te stimuleren.

Als een vereniging, die nu gebruik maakt van een andere accommodatie dan een multifunctionele welzijnsaccommodatie, gedurende de subsidieperiode 2017 tot en met 2020 besluit om, voor zo ver mogelijk, alsnog gebruik te maken van een multifunctionele welzijnsaccommodatie, verhogen we het basisbedrag alsnog met 10% voor de duur van de resterende (subsidie)periode.

Met ingang van het jaar 2017 maken we bij de muziekgezelschappen bij het bedrag per bespeeld instrument (= actief lid) onderscheid tussen jeugdleden en niet-jeugdleden. Voor jeugdleden hanteren we een hoger bedrag, te weten € 150,00. Dit omdat de kosten die een muziekgezelschap voor jeugdleden maakt hoger zijn in verband met de opleiding.

Een jeugdlid is een lid dat op de peildatum 1 januari van het aan het subsidiejaar voorafgaande jaar jonger is dan 19 jaar.

We beëindigen de subsidierelatie met Twirl- en Marjorettengroep UNIC door middel van een afbouwregeling met een looptijd van drie jaar.

 

Koren, dans-, zang- en toneelverenigingen

Met ingang van het jaar 2014 geldt voor de beschikbaarstelling van subsidies aan koren, dans-, zang- en toneelverenigingen de volgende grondslag:

• basisbedrag vereniging € 238,00

• bedrag per zingend/acterend lid

(onafhankelijk van woongemeente) € 24,00

In het basisbedrag per vereniging wordt een bijdrage voor het honorarium van vakbekwame of niet vakbekwame dirigenten en regisseurs geacht te zijn vervat.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een koor, dans-, zang- of toneelgezelschap te beschikken over ten minste 5 zingende of acterende leden.

De ledenaantallen zoals die golden op 1 januari 2012, zijn bevroren voor de periode 2014 tot en met 2016.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiegrondslag voor toneel- en dansverenigingen voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Opmerkingen

Koren / zangverenigingen

Op dit moment hebben we een subsidierelatie met 8 koren/ zangverenigingen. Door vaststelling van de Notitie ‘Subsidiegrondslag kunstbevordering 2014 tot en met 2016’ heeft de gemeenteraad besloten de subsidierelatie met het Gregoriuskoor Axel en Interkerkelijk koor ‘Sjaloom’ te beëindigen. Dat gebeurt door middel van een afbouwregeling met een looptijd van drie jaar. Met ingang van 2017 stellen we geen subsidie meer beschikbaar.

Voor de nieuwe subsidieperiode resteren er dus nog 6 koren die een beroep doen op een gemeentelijke subsidiebijdrage. Uit informatie uit de laatste editie van onze gemeentegids, blijkt dat er in de gemeente Terneuzen ten minste 26 koren / zangverenigingen werkzaam zijn. Het werkelijke aantal kan nog hoger liggen, aangezien het niet zeker is of alle koren en zangverenigingen in deze gids zijn opgenomen. Het geeft wel aan dat de overgrote meerderheid blijkt te kunnen functioneren zonder gemeentelijk subsidie. Om die reden stellen we voor om, met ingang van 2017, ook de subsidierelatie met de overige 6 koren, door middel van een afbouwregeling met een looptijd van drie jaar, te beëindigen.

Het gaat om de volgende koren/zangverenigingen:

 

Subsidie 2016

Chr. Gemengde Zangvereniging Asaf

1.078

Koor One People

1.174

Mannenkoor Corrente

742

Maritieme Volkszanggroep Zuid West 10

742

Popkoor Eigen Wijs

1.198

Vocaal Ensemble EnCORe

1.030

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We heffen de subsidiemogelijkheid voor koren/zangverenigingen op met ingang van het jaar 2017. De huidige subsidierelaties op dit terrein beëindigen we door middel van een afbouwregeling van drie jaar.

De te hanteren afbouwregeling ziet er als volgt uit:

eerste jaar (2017) : 75 procent van het nieuw berekende subsidiebedrag

tweede jaar (2018) : 50 procent van het nieuw berekende subsidiebedrag

derde jaar (2019) : 25 procent van het nieuw berekende subsidiebedrag

met ingang van 2020 wordt geen subsidie meer beschikbaar gesteld.

 

Organisaties met een Zeeuws-Vlaams karakter

Alleen de in de gemeente Terneuzen wonende en spelende leden worden in de subsidieberekening meegenomen.

Organisaties met een Zeeuws-Vlaams karakter ontvangen een basisbedrag naar rato van het aantal Terneuzense leden dat lid is van de organisatie.

De ledenaantallen zoals die golden op 1 januari 2012, zijn bevroren voor de periode 2014 tot en met 2016.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiegrondslag voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

De ledenaantallen zoals die golden op 1 januari 2015, bevriezen we voor de periode 2017 tot en met 2020. We passen die dus niet jaarlijks aan.

 

Podiumprogrammering

 

Subsidierelaties

Scheldetheater

Stichting Porgy & Bess Programma

Orgelcommissie Cuyperskerk Sas van Gent

Stichting Het Zeeuws Orkest

Stichting Podium van Zaamslag

 

Scheldetheater

Huidige subsidiegrondslag

De beschikbaarstelling van subsidie aan het Scheldetheater is vastgelegd in een overeenkomst met een looptijd van juli 2011 tot en met juni 2021.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Is op dit moment niet aan de orde.

 

Podiumprogrammering

Huidige subsidiegrondslag

Op het terrein van de podiumprogrammering gaat het om de ondersteuning van organisaties die met enige regelmaat (wekelijks of maandelijks) op de in de gemeente Terneuzen aanwezige podia een programmering verzorgen op het gebied van muziek, theater, dans of literatuur.

Doel van de subsidiëring is het leveren van een bijdrage aan de realisatie en instandhouding van structurele podiumactiviteiten binnen de gemeente Terneuzen.

 

Voorwaarden

• Subsidie wordt enkel verstrekt voor de organisatie van jaarlijks terugkerende podium-programmeringen waar met enige regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks) podiumactiviteiten uit voortkomen op het gebied van muziek, theater, dans of literatuur.

• Aanbieders van podiumkunsten in de gemeente Terneuzen waar momenteel andere afspraken op het gebied van subsidiëring/ondersteuning voor gelden kunnen geen aanspraak maken op subsidie uit dit deelterrein.

• Er dient een concreet bedrag aangevraagd te worden.

• De activiteiten worden op vrijwillige basis georganiseerd.

 

Criteria

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden de onderstaande aspecten beoordeeld:

• De aard, variëteit en kwaliteit van de activiteit(en). Voor nieuwe aanvragen is er speciale aandacht voor moderne en vernieuwende kunst- en cultuurvormen.

• Soortgelijk aanbod in de regio (dit criterium geldt enkel voor nieuwe aanvragen).

• De noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. Subsidie wordt enkel toegekend aan activiteiten met een realistische begroting en activiteiten die ondanks het verwerven van de mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.

Bij de subsidierelaties op dit terrein gaat het op dit moment om de volgende subsidiebedragen:

Stichting Porgy & Bess Programma € 30.000

Orgelcommissie Cuyperskerk Sas van Gent € 665

Stichting Het Zeeuws Orkest € 1.758

Stichting Podium van Zaamslag € 4.750

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

De subsidiegrondslag en de subsidiëring van de huidige subsidierelaties zetten we voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Opmerking

Voor het eerst voor de periode 2009-2012 heeft de Provincie Zeeland met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten een convenant regionaal kunstenarrangement gesloten. Binnen dat arrangement maken de provincie en de gemeenten gezamenlijk afspraken over de inzet van het provinciaal subsidie. De convenant is steeds verlengd.

De gemeenten sturen de betrokken subsidierelaties in hun gemeente een gezamenlijke beschikking van het door die gemeente beschikbaar gestelde subsidie en het door de provincie beschikbaar gestelde subsidie. Ook de betaling van het provinciaal subsidie verloopt via de gemeente.

Voor het jaar 2016 ging het om de volgende door de provincie aan organisaties in onze gemeente beschikbaar gestelde subsidiebedragen:

Stichting Rock around the Bridge

€ 4.250

Stichting Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen

€ 9.500

Stichting Porgy & Bess Programma

€ 25.000

Stichting Shantyfestival Zeeuws-Vlaanderen

€ 2.500

Stichting Podium in Terneuzen

€ 7.500

Stichting Podium van Zaamslag

€ 3.750

Beelden aan de Schelde

€ 9.500

Totaal

€ 62.000

 

De provincie is bezig met het opstellen van een nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020. Op dit moment weten we nog niet of en zo welke gevolgen dat zal hebben voor de hierboven genoemde bedragen aan provinciaal subsidie. Mocht het gaan om een verlaging of beëindiging van subsidiebedragen door de provincie, betekent dit niet dat onze gemeente dat aan de betrokken subsidierelaties gaat compenseren door een verhoging van het gemeentelijk subsidie.

 

Culturele evenementen

 

Subsidierelaties

Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel

Stichting Old Timer Axel

Stichting Gemeenschapshuis Zuiddorpe

Stichting Truckroll

Stichting Cultuur en Ontspanning De Vlasschaard

Stichting Finlandcircuit Westdorpe Noord

Stichting Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen

Stichting Jongerenplasa Sas van Gent

Stichting Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen

Stichting Shantyfestival Zeeuws-Vlaanderen

Stichting Rock around the Bridge

Stichting Axel Cultuur- en Muziekstad

 

Deelterrein culturele activiteiten dorps- en gemeenschapshuizen

Huidige subsidiegrondslag

Doel van de subsidiëring is het leveren van een bijdrage aan de realisatie en instandhouding van een gevarieerd activiteitenaanbod op het gebied van kunst en cultuur door dorps- en gemeenschapshuizen met een podiumfunctie in de verschillende (vaak kleine) kernen van de gemeente Terneuzen.

 

Voorwaarden

• Om in aanmerking te komen voor subsidie op dit deelterrein dient sprake te zijn van een dorps- of gemeenschapshuis met een podiumfunctie en dient er sprake te zijn van een jaarlijkse programmering.

• Enkel activiteiten van dorps- en gemeenschapshuizen op het gebied van kunst en cultuur, passend binnen de schaal van de desbetreffende kern zijn subsidiabel. Wijkcentra kunnen geen aanvraag op dit deelterrein indienen.

• Enkel subsidieverzoeken gebaseerd op een deugdelijke activiteitenbegroting en verantwoording kunnen worden gehonoreerd. In deze activiteitenbegroting en verantwoording wordt aangegeven welke culturele activiteiten door het dorps- of gemeenschapshuis worden/zijn georganiseerd.

• In de reguliere verantwoording van het subsidie wordt tevens verantwoording afgelegd over de daadwerkelijk gerealiseerde activiteiten met bijbehorende rekening.

• Aanzienlijke overschotten op de activiteitenplanning kunnen in mindering worden gebracht op eventuele toekomstige subsidietoekenningen.

• Er dient een concreet bedrag aangevraagd te worden.

• De activiteiten worden op vrijwillige basis georganiseerd.

 

Criteria

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden de onderstaande aspecten beoordeeld:

• De aard, variëteit en kwaliteit van de activiteit(en). Er is speciale aandacht voor moderne en vernieuwende kunst- en cultuurvormen.

• Soortgelijk aanbod in de regio.

• De noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. Subsidie wordt enkel toegekend aan activiteiten met een realistische begroting en activiteiten die ondanks het verwerven van de mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.

 

Opmerkingen

De voormalige gemeente Axel stelde de gemeenschapscentra De Halle, ’t Kaaike en De Vlaschaard jaarlijks een subsidie beschikbaar voor de organisatie van culturele voorstellingen. Dat is tot nu toe gehandhaafd. Op dit moment gaat het om subsidiebedragen van respectievelijk € 4.750,00, € 1.330,00 en € 2.660,00.

Naar we hebben begrepen werden die subsidiebedragen voorheen als vaste bedragen beschouwd. Met de vaststelling door de gemeenteraad in mei 2009 van de Notitie Harmonisatie subsidiëring kunst en cultuur is in feite een andere situatie ontstaan. De hiervoor genoemde voorwaarden en criteria zijn gaan gelden. De praktijk echter is hardnekkig.

Er zijn vraagtekens te plaatsen bij het feit dat sommige activiteiten als cultureel worden beschouwd, terwijl ze dat niet zijn. Bij bijvoorbeeld ’t Kaaike ging het in 2014 om slechts één activiteit waaraan het subsidie is besteed: een kerstviering voor ouderen in samenwerking met een ouderenbond. Dat is geen culturele activiteit. We hebben het subsidie over 2014 dan ook definitief vastgesteld op € 0,00.

In de verantwoordingen over de jaren 2012 tot en met 2014 van De Halle valt het volgende op.

In het jaar 2012 waren er geen andere inkomsten dan het subsidie van onze gemeente. In het jaar 2013 was er slechts bij 4 van de 10 voorstellingen sprake van entree-inkomsten. In 2014 was dat slechts bij 2 van de 11 voorstellingen het geval.

Nagenoeg ieder jaar is er een positief resultaat, dat De Halle toevoegt aan de zogenaamde reserve culturele evenementen. Per eind 2014 was de stand daarvan circa € 9.500,00.

De Statie in Sas van Gent organiseert ook culturele voorstellingen. Bij de activiteiten dekken de inkomsten uit entreekaarten de uitgaven. En dan hebben we het nog niet over de horeca-opbrengsten.

Als De Statie daartoe in staat is, zien we niet in dat dat in principe ook niet het geval zou kunnen zijn bij De Halle, ’t Kaaike en De Vlaschaard.

Met ingang van het jaar 2017 laten we het niet meer gaan om de min of meer vaste subsidiebedragen voor de gemeenschapscentra De Halle, ’t Kaaike en De Vlaschaard. We stellen voor het hiermee tot op heden gemoeide totaalbedrag van € 8.740,00 jaarlijks als een budget beschikbaar te doen zijn voor de organisatie van culturele activiteiten door de dorps- en gemeenschapshuizen in onze gemeente. Op incidentele basis stellen we daaruit dan jaarlijks subsidiebedragen beschikbaar.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Met ingang van het jaar 2017 stellen we niet langer de tot op heden gehanteerde min of meer vaste jaarlijkse subsidiebedragen beschikbaar aan de gemeenschapscentra De Halle, ’t Kaaike en De Vlaschaard.

De subsidiemogelijkheid voor de organisatie van culturele activiteiten door de dorps- en gemeenschapshuizen blijft wel bestaan en daarvoor geldt de volgende regeling:

• Alleen dorps- of gemeenschapscentra met een podiumfunctie komen in aanmerking voor een subsidie op dit deelterrein. Wijkcentra komen niet in aanmerking voor een subsidie op dit terrein.

• Het subsidie wordt alleen beschikbaar gesteld voor de organisatie van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door het dorps- of gemeenschapshuis in dat dorps- of gemeenschapshuis. Het gratis beschikbaar stellen van de zaal of faciliteiten voor door anderen te organiseren activiteiten is in dit kader niet subsidiabel.

• Voor het aanvragen van een subsidie in dit kader moet een activiteitenplan plus begroting van de desbetreffende activiteiten worden ingediend. Uit het activiteitenplan moet blijken welke specifieke culturele activiteiten zullen worden georganiseerd. De begroting laat de verschillende kosten- en inkomstenposten per activiteit zien.

• Het jaarlijkse daartoe vastgestelde budget geldt als subsidieplafond. Aanvragen die volledig zijn worden behandeld in volgorde van ontvangst door de gemeente.

• Subsidie wordt alleen toegekend voor de organisatie van activiteiten die ondanks het verwerven van de mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.

• Subsidiebedragen worden incidenteel en als maximaal bedrag beschikbaar gesteld.

• Ter verantwoording van het subsidie moet een activiteitenverslag en een financieel verslag van de georganiseerde culturele activiteiten worden ingediend. Uit het activiteitenverslag moet blijken welke culturele activiteiten zijn georganiseerd. Uit het financieel verslag moeten de verschillende kosten- en inkomstenposten per activiteit blijken.

 

Deelterrein culturele evenementen

Huidige subsidiegrondslag

Het deelterrein culturele evenementen dient ter ondersteuning van evenementen die voor het grootste gedeelte op lokaal of regionaal niveau opereren.

Doel van de subsidiëring is het leveren van een bijdrage aan de realisatie en instandhouding van evenementen op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Terneuzen.

 

Voorwaarden

• Subsidie wordt enkel verstrekt aan meerjarige publieksgerichte evenementen met een hoofdzakelijk lokale of regionale uitstraling die zich geheel of voor het subsidie aangevraagde deel richten op kunst en cultuur (muziek, toneel, theater, beeldende kunsten, podiumkunsten, dans).

• Er dient een concreet bedrag aangevraagd te worden.

• De activiteiten worden op vrijwillige basis georganiseerd.

 

Criteria

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden de onderstaande aspecten beoordeeld:

• De aard en kwaliteit van de activiteit(en). Voor nieuwe aanvragen is er speciale aandacht voor moderne en vernieuwende cultuurvormen.

• Soortgelijk aanbod in de regio (dit criterium geldt enkel voor nieuwe aanvragen).

• De noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. Subsidie wordt enkel toegekend aan activiteiten met een realistische begroting en activiteiten die ondanks het verwerven van de mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.

Bij de subsidierelaties op dit terrein gaat het op dit moment om de volgende subsidiebedragen:

Stichting Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen

€ 28.380

Stichtihg Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen

€ 7.600

Stichting Rock around the Bridge

€ 5.225

Stichting Old Timer Axel

€ 3.610

Stichting Truckroll

€ 432

Stichting Finlandcircuit Westdorpe Noord

€ 432

Stichting Jongerenplasa Sas van Gent

€ 1.425

Stichting Shantyfestival Zeeuws-Vlaanderen

€ 1.900

 

Ten aanzien van de Stichting Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen hanteren we als subsidie-grondslag een bedrag van € 0,52 per inwoner.

Het evenement “Axel, Cultuur- en Muziekstad” vindt éénmaal per twee jaar plaats en wel in de oneven jaren. Alleen in die jaren stellen we het subsidie beschikbaar.

 

Opmerking

De Stichting Rock around the Bridge had over de jaren 2012 en 2013 te maken met een negatief exploitatieresultaat. Oorzaak waren tegenvallende inkomsten uit kaartverkoop en verkoop drank/snacks. Ook over het jaar 2014 was er een negatief exploitatieresultaat. Wegens het beperkte aantal bestuursleden en vrijwilligers heeft de stichting besloten het festival in 2015 geen doorgang te laten vinden. De stichting zal het team weer terug op sterkte brengen om in 2016 het festival weer te organiseren.

Met ingang van 2014 heeft de stichting de toegang gratis gemaakt. In de begroting 2013 van de stichting ging het om een raming aan inkomsten uit entree van € 20.000,00. De werkelijke inkomsten uit entreegelden waren in dat jaar nog geen € 8.000,00. Voor het jaar 2014 was aanvankelijk nog een raming aan inkomsten uit entree opgenomen van € 16.000,00. De werkelijke inkomsten uit entree waren dus € 0,00.

We vinden dat organisatoren van gesubsidieerde activiteiten de bezoekers een passende eigen bijdrage moeten vragen. Het gratis maken van de toegang vinden we geen goede zaak. Het subsidie moet slechts worden gezien als een sluitstuk, mochten de activiteiten met inachtneming van entreegelden, sponsoring en dergelijke niet kostendekkend kunnen worden georganiseerd.

Door de toegang gratis te maken heeft de Stichting Rock around the Bridge zich nog afhankelijker gemaakt van het subsidie (van gemeente en provincie).

Uit de krant hebben we vernomen dat de Stichting Rock around the Bridge met ingang van 2016 komt met een nieuwe opzet van de activiteit. Aan de hand van de door de stichting in te dienen subsidieaanvraag 2017 zullen we bezien in hoeverre we in 2017 en volgende jaren een subsidie beschikbaar stellen en om welk bedrag het dan kan gaan.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Deze vraag kan met betrekking tot de Stichting Rock around the Bridge pas worden beantwoord nadat de stichting ons een omschrijving van de nieuwe opzet van de activiteit plus begroting heeft doen toekomen.

De subsidiegrondslag en de subsidiëring van de overige huidige subsidierelaties op dit terrein zetten we voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Opmerking

De provincie is bezig met het opstellen van nieuw provinciaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. Zo de provincie in dat kader mocht besluiten tot verlaging of beëindiging van de bedragen aan provinciaal subsidie voor die organisaties die nu vallen onder het zogenaamde convenant regionaal kunstenarrangement, dan betekent dat niet dat onze gemeente dat aan de betrokken subsidierelaties gaat compenseren door een verhoging van het gemeentelijk subsidie.

Bij de culturele evenementen zijn die betrokken subsidierelaties de Stichting Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen, de Stichting Rock around the Bridge en de Stichting Shantyfestival Zeeuws-Vlaanderen.

 

Deelterrein incidentele culturele activiteiten

Huidige subsidiegrondslag

Doel van de (incidentele) subsidiëring is het leveren van een bijdrage aan de realisatie van incidentele activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Terneuzen. Op dit deelterrein is logischerwijs geen sprake van meerjarige subsidierelaties.

 

Voorwaarden

• Subsidie wordt enkel verstrekt voor incidentele activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

• Er dient een concreet bedrag aangevraagd te worden.

• De activiteiten worden op vrijwillige basis georganiseerd.

• De maximale bijdrage uit het deelterrein incidentele culturele activiteiten bedraagt € 3.000,00.

• Organisaties waar de gemeente Terneuzen al een subsidierelatie mee heeft op het terrein van kunstbevordering komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Algemene criteria

• De aard en kwaliteit van de activiteit(en). Er is speciale aandacht voor moderne en vernieuwende kunst- en cultuurvormen.

• Soortgelijk aanbod in de regio.

• De noodzaak tot subsidiëring voor het plaatsvinden van de activiteit. Subsidie wordt enkel toegekend aan activiteiten met een realistische begroting en activiteiten die ondanks het verwerven van de mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiegrondslag voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Industrieel Museum Zeeland

 

Subsidierelatie

Stichting Industrieel Museum Zeeland

 

 

Huidige subsidiegrondslag

De beschikbaarstelling van subsidie aan de Stichting Industrieel Museum Zeeland is vastgelegd in een overeenkomst, waarvan de looptijd onbepaald is.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Is op dit moment niet aan de orde.

 

Museum Het Warenhuis

 

Subsidierelatie

Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis

 

Huidige subsidiegrondslag

De beschikbaarstelling van subsidie aan de Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis is vastgelegd in een overeenkomst, waarvan de looptijd onbepaald is.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Is op dit moment niet aan de orde.

 

Overige musea en museumbeleidSubsidierelaties

 

Foto- en Radiomuseum Axel

Oorlogsmuseum Gdynia

 

Museum ’t Vlasschuurken Koewacht

Stichting Minox Fotografie Collecties

 

Museum Stichting Oud Westdorpe

Stichting Schoolmuseum “Schooltijd”

 

 

Huidige subsidiegrondslag

De in de notitie Museumbeleid Terneuzen 2009-2012 opgenomen subsidiegrondslag, is gedurende de afgelopen subsidieperiode (2013-2016) voortgezet. In deze grondslagperiode

zijn de volgende bedragen als vast bedrag gehanteerd:

Schoolmuseum ‘Schooltijd’ € 7.500,00

Foto- en Radiomuseum Axel (Witte’s Museum) € 2.470,00

Museum ’t Vlasschuurken Koewacht € 2.850,00

Museum Stichting Oud Westdorpe € 1.425,00

Oorlogsmuseum Gdynia € 1.425,00

Minox Museum € 950,00

Het subsidie voor de Stichting Schoolmuseum “Schooltijd” is met ingang van 2015, op basis van de werkelijke energiekosten in 2012 en 2013, aangepast en verlaagd van € 10.000,00 naar € 7.500,00.

Het subsidie betreft in alle gevallen een bijdrage in de exploitatie van het museum.

Aan de toekenning van het subsidie aan de musea verbinden we de voorwaarde dat het museum een permanente collectie dient te onderhouden en deze op gezette openingstijden dient tentoon te stellen aan een breed publiek, in een daarvoor specifiek ingerichte permanente ruimte. Verder moet het museum een actieve- en eigentijdse promotie voeren.

 

Opmerking

In de huidige subsidiegrondslag zijn de subsidiebedragen uit de voorgaande subsidieperiode integraal overgenomen. Bij de vaststelling van de subsidiebedragen voor de periode 2017 tot en met 2020 zijn we, overeenkomstig de grondslag, uitgegaan van de volgende criteria:

- 50% van de totale exploitatiekosten van het museum met een maximum van € 5.000,00

(afgerond op honderdtallen)

- er wordt niet gesubsidieerd in de kosten van huisvesting (bijvoorbeeld onderhoud van

gebouwen, afschrijvingen op panden en privé bezittingen)

- er wordt niet gesubsidieerd in de uitbreiding van of afschrijving op de collectie, apparatuur

of inventaris.

Voor de berekening van de subsidiebedragen voor de periode 2017 tot en met hebben we de werkelijke exploitatiekosten 2014 als uitgangspunt genomen. Wat opvalt is dat er bij slechts twee van de zes musea sprake is van entreeheffing. We zijn van mening dat het, in het belang een gezonde exploitatie, reëel is dat alle musea in de toekomst een (klein) bedrag aan entree vragen.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiegrondslag voor de periode 2017 tot en met 2020 voort.

De aan de hand van de genoemde criteria berekende subsidiebedragen, worden voor de periode 2017 tot en met 2020 als vast bedrag gehanteerd en zien er als volgt uit:

Schoolmuseum ‘Schooltijd’ € 5.972,00

Foto- en Radiomuseum Axel (Witte’s Museum) € 1.647,00

Museum ’t Vlasschuurken Koewacht € 2.809,00

Museum Stichting Oud Westdorpe € 1.050,00

Oorlogsmuseum Gdynia € 3.423,00

Minox Museum € 880,00

 

Beschermde stads- en dorpsgezichten

 

Subsidierelatie

Stichting “Behoud Grote Kerk”

 

Huidige subsidierelatie

Vanaf het jaar 2006 verleent onze gemeente de Stichting “Behoud Grote Kerk” voor de exploitatie van het gebouw een subsidiebedrag. Toen ging het om een bedrag dat gelijk was aan het exploitatietekort van de stichting in het desbetreffende jaar.

Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ hebben we besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten. In die periode hanteren we het voor 2012 (voorlopig) beschikbaar gestelde subsidiebedrag van € 8.398,00 als vast bedrag.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Cultureel erfgoed

 

Subsidierelaties

Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine

Stichting Behoud Monumenten Biervliet

Heemkundige Vereniging Terneuzen

Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent

 

Huidige subsidiegrondslag

Heemkundige kringen of heemkundige verenigingen uit onze gemeente komen in aanmerking voor een vast subsidiebedrag van € 285,00 voor hun activiteiten. Doel van de subsidiëring is het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van het (immaterieel) cultureel erfgoed van de gemeente Terneuzen.

De Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent krijgt daarnaast een bedrag van € 903,00 voor het onderhoud van het onderaards gangenstelsel Bolwerk Generaliteit.

De Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine krijgt naast het subsidie voor de activiteiten vanaf 2002 ook een 100 procent vergoeding in de exploitatielasten als gevolg van deelname in de brede school in Philippine. In 2016 gaat het om een bedrag van € 3.538,00.

 

Opmerkingen

We hebben begrepen dat de Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine gelet op de toegenomen ruimtebehoefte van de school nog slechts af en toe gebruik maakt van de ruimte. We zullen bezien of nog steeds sprake moet zijn van een vergoeding in de exploitatielasten en zo ja, om welk bedrag het dan gaat.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiemogelijkheid voor de heemkundige kringen en heemkundige verenigingen voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort. Dat geldt ook voor het bedrag dat we daarnaast beschikbaar stellen aan de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent voor het onderhoud van het onderaards gangenstelsel Bolwerk Generaliteit.

Of dat ook moet gelden voor het aparte subsidie voor de huisvestingskosten aan de Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine moeten we nog bezien.

 

Natuureducatie en –beheer

 

Subsidierelaties

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Staatsbosbeheer Regio Zuid

 

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut

Huidige subsidiegrondslag

Aan Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut stellen we in de periode 2011 tot en met 2016 een jaarlijks subsidie van € 1.500,00 beschikbaar voor het uitvoeren van broedvogelinventarisaties in de verschillende kernen van onze gemeente. Gelet op de toegepaste korting op de subsidies van 5 procent gaat het met ingang van het jaar 2012 om een bedrag van € 1.425,00.

De broedvogelinventarisaties worden gebruikt voor de gemeentelijke natuurwaardenkaart. De gemeentelijke natuurwaardenkaart wordt in 2017 geactualiseerd.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Huidige subsidiegrondslag

Jaarlijks stelt onze gemeente de Stichting Landschapsbeheer Zeeland een subsidiebedrag beschikbaar voor het Zeeuwse meldpunt overlast vleermuizen, steenmarters etc. Het hebben van een dergelijk meldpunt is sinds 2002 voor gemeenten een wettelijke verplichting.

Op het aanvankelijke subsidiebedrag van € 500,00 is de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast, zodat het met ingang van het jaar 2012 gaat om een bedrag van € 475,00.

Het meldpunt is een wettelijke verplichting en moet blijven bestaan. De subsidie van € 475,00 per jaar zal dan ook worden gecontinueerd voor de periode 2017 tot en met 2020.

Sinds 2006 wordt jaarlijks aan Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut een subsidiebedrag van € 500,00 beschikbaar gesteld ten behoeve van de organisatie van de Natuurwerkdag. Die activiteit heeft tot doel een breed publiek de gelegenheid te geven om te ervaren hoe het is een dag in de natuur te werken. Na de generieke korting op de subsidies van 5 procent die we verdeeld over de jaren 2011 en 2012 hebben toegepast, gaat het met ingang van 2012 om een bedrag van € 475,00.

In de subsidieaanvraag 2016 heeft De Steltkluut aangegeven dat de administratie van de Natuurwerkdag inmiddels volledig door de Stichting Landschapsbeheer Zeeland wordt gedaan. Het genoemde subsidie stellen we dan ook met ingang van het jaar 2016 beschikbaar aan die stichting.

In totaal gaat het voor de beide genoemde activiteiten dus om een subsidiebedrag van € 950,00 per jaar (zijnde twee maal € 475,00).

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Staatsbosbeheer Regio Zuid

Huidige subsidiegrondslag

Met ingang van het jaar 2012 stellen we aan Staatsbosbeheer Regio Zuid een jaarlijks subsidiebedrag voor educatie en voorlichting van € 10.000,00 beschikbaar gesteld in de exploitatiekosten van een informatiepunt/welkomstruimte in de Braakmanboerderij.

Het subsidie stelden we in eerste instantie beschikbaar voor de periode 2012 tot en met 2015.

Om de subsidiegrondslagperiode gelijk te laten lopen met die van de overige subsidiegrondslagen, stellen we Staatsbosbeheer ook voor het jaar 2016 het subsidie beschikbaar. In het kader van de bezuinigingen hebben we het subsidie wel met € 2.375,00 verlaagd. Voor het jaar 2016 hebben we dan een subsidie van € 7.625,00 beschikbaar gesteld.

 

Opmerking

Door de jaren heen zien we bij zowel begroting als financieel verslag dezelfde al te ronde bedragen aan uitgaven en inkomsten. Bij de uitgaven gaat het, naast een bedrag van in totaal € 40.000,00 voor afschrijving, onderhoud en exploitatiekosten voor het gebouw (waarin ook de beheerseenheid Zeeuws-Vlaanderen van Staatsbosbeheer is gevestigd), om een bedrag van € 10.000,00 onder de noemer educatie/voorlichtingsmateriaal. Aan de inkomstenkant zien we een post educatie en voorlichtingsbudget Staatsbosbeheer van € 10.000,00 naast de bijdrage van € 10.000,00 van onze gemeente. In het financieel verslag 2014 zien we voor het eerst aan de uitgavenkant niet het ronde bedrag van € 10.000,00 bij de post educatie/voorlichtingsmateriaal, maar een bedrag dat

€ 1.291,00 lager ligt. Bij de inkomsten is de bijdrage van Staatsbosbeheer eveneens € 1.291,00 lager. In feite worden de kosten voor voorlichting en educatie dus al afdekt door de bijdrage van Staatsbosbeheer.

Bij de inkomsten staan overigens geen eigen bijdragen van deelnemers aan activiteiten vermeld. Terwijl in de activiteitenoverzichten toch allerhande activiteiten staan, waarvoor het vragen van een deelnemersbijdrage wat ons betreft aan de orde zou moeten zijn.

 

Het is bekend bij Staatsbosbeheer dat de subsidie van onze gemeente tijdelijk was.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We stellen Staatsbosbeheer Regio Zuid met ingang van het jaar 2017 geen subsidie meer beschikbaar.

 

Toerisme en plattelandsontwikkeling

 

Subsidierelaties

Stichting VVV Zeeland

Stichting Portaal van Vlaanderen

 

Stichting VVV Zeeland

Huidige subsidiegrondslag

De vier regio VVV’s in Zeeland (VVV Schouwen-Duiveland, VVV Zuid-Beveland & Tholen, VVV Zeeuws-Vlaanderen en VVV Walcheren en Noord-Beveland) en het samenwerkingsverband Promotie Zeeland Delta zijn per 1 januari 2014 gefuseerd tot de Stichting VVV Zeeland.

De subsidierelatie die we hadden met de Stichting VVV Zeeuws-Vlaanderen is daardoor overgegaan in een subsidierelatie met de Stichting VVV Zeeland (de rechtsopvolger).

We indexeren het subsidiebedrag jaarlijks met gebruikmaking van de VZG-norm.

Jaarlijks maken we prestatieafspraken met de Stichting VVV Zeeland.

In het kader van de bezuinigingen heeft onze gemeente besloten het subsidie aan de Stichting VVV Zeeland met ingang van het jaar 2016 met € 10.000,00 te verlagen. Het subsidiebedrag dat we voor het jaar 2016 beschikbaar stellen bedraagt dan € 74.039,00. Gelet op die korting is de indexering met de VZG-norm in dat jaar niet toegepast.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Stichting Portaal van Vlaanderen

Huidige subsidiegrondslag

De gemeenteraad heeft op 27 januari 2011 besloten de Stichting Portaal van Vlaanderen voor de jaren 2010 tot en met 2013 jaarlijks een bedrag van € 35.000,00 in de vorm van een budgetsubsidie beschikbaar te stellen voor de exploitatie van het Portaal van Vlaanderen.

Op dat bedrag hebben we de generieke korting op de subsidies van 5 procent toegepast, zodat het subsidie met ingang van het jaar 2012 € 33.250,00 bedroeg.

Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad besloten:

de Stichting Portaal van Vlaanderen voor de jaren 2014 tot en met 2016 jaarlijks een subsidiebedrag van € 25.000,00 in de vorm van een budgetsubsidie beschikbaar te stellen voor de exploitatie van het Portaal van Vlaanderen;

de stichting voor deze drie jaren tevens een garantstelling te verlenen van € 7.000,00 per jaar.

 

Opmerkingen

Onze gemeente heeft de genoemde stichting ter gelegenheid van het besluit tot beschikbaarstelling van subsidie voor de jaren 2010 tot en met 2013 aangegeven dat deze moest streven naar een kostendekkende exploitatie vanaf het jaar 2014. Het was dus de bedoeling dat het voorheen ongesubsidieerde Portaal van Vlaanderen alleen voor de periode 2010 tot en met 2013 een subsidie zou krijgen. Daarna zou sprake moeten zijn van een kostendekkende exploitatie zonder gemeentelijk subsidie.

Tegen het eind van die periode gaf de Stichting Portaal van Vlaanderen aan niet zonder het subsidie van de gemeente te kunnen. Uiteindelijk hebben we de gemeenteraad voorgesteld om voor de jaren 2014 tot en met 2016 jaarlijks een budgetsubsidie van € 25.000,00 beschikbaar te stellen voor de exploitatie van het portaal. Op grond van een amendement heeft de gemeenteraad tevens besloten voor die drie jaren een garantstelling te verlenen van € 7.000,00 per jaar.

Door de bouw van de nieuwe sluis zal het portaal moeten verhuizen van de huidige locatie naar een andere locatie. Op dit moment is nog niet bekend om welke andere (al dan niet tijdelijke) locatie het zal gaan en welke financiële consequenties daaraan voor de stichting verbonden zijn.

We zullen eerst de financiële gevolgen van de (al dan niet tijdelijke) nieuwe locatie moeten kennen om de vraag of we na 2016 nog subsidie beschikbaar stellen en zo ja, hoeveel, te beantwoorden. Daarbij zullen we ook een analyse van de financiële gegevens over de afgelopen jaren betrekken.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Een antwoord op deze vraag kunnen we pas geven op het moment dat de financiële consequenties van de verhuizing bekend zijn.

 

Overige recreatieve voorzieningen

 

Subsidierelaties

Organisaties die koningsdag, de intocht van Sinterklaas, bevrijdingsdag en de dodenherdenking organiseren

Carnavalsverenigingen

Stichting Oost-Indië Monument Zeeuws-Vlaanderen

Stichting Zeeuwse Veteranendag

Stichting Tragel

Stichting Kinderboerderij Terneuzen-Clinge

Stichting De Leutfabriek

 

Volksfeesten en herdenkingen

Huidige subsidiegrondslag

We subsidiëren de organisatie van activiteiten in het kader van de dodenherdenking en de nationale volksfeesten koningsdag, Sinterklaas en bevrijdingsdag. Tot de volksfeesten behoren in dit kader niet de activiteiten die te kwalificeren vallen als ‘dorpsfeesten’ en die niet subsidiabel zijn.

 

Koningsdag, Sinterklaas, bevrijdingsdag, dodenherdenking

Voor de periode 2013 tot en met 2016 is voor de organisatie van de viering van koningsdag, de intocht van Sinterklaas, de viering van bevrijdingsdag en de dodenherdenking per kern een bedrag beschikbaar op grond van de volgende grondslag:

viering koningsdag: een basisbedrag van € 560,00 plus een bedrag van € 0,24 per inwoner van de desbetreffende kern

intocht Sinterklaas: een basisbedrag van € 82,00 plus een bedrag van € 0,05 per inwoner van de desbetreffende kern

viering bevrijdingsdag: een basisbedrag van € 82,00 plus een bedrag van € 0,05 per inwoner van de desbetreffende kern

dodenherdenking: een vast bedrag van € 903,00 voor de drie hoofdkernen (Axel, Sas van Gent en Terneuzen) en een vast bedrag van € 143,00 voor de overige kernen.

De aan de hand van de inwonersaantallen per 1 januari 2012 per activiteit per kern berekende subsidiebedragen hebben we voor de periode 2013 tot en met 2016 gehanteerd als vaste bedragen.

Als subsidiegrondslag voor de beschikbaarstelling van subsidie voor de organisatie van wijkgerichte koningsdagactiviteiten aan buurtverenigingen in de kern Terneuzen hanteren we een vast bedrag van € 570,00.

In die kernen, waar de verschillende activiteiten op dit terrein worden georganiseerd door één organisator, stellen we de optelsom van de verschillende bedragen per activiteit beschikbaar en heeft die organisator de vrijheid om desgewenst binnen dat totaalbudget verschuivingen tussen de verschillende deelbedragen aan te brengen.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort. We hanteren in die periode de hoogte van de voor de periode 2013 tot en met 2016 beschikbare bedragen.

 

Carnaval

Huidige subsidiegrondslag

Bij de systematiek van beschikbaarstelling van subsidies op dit terrein handhaven we het historisch gegroeide onderscheid tussen:

de carnavalsstichting die de carnavalsactiviteiten in de kern Sas van Gent organiseert;

de carnavalsverenigingen en –stichtingen die een zogenaamde A-wagen bouwen en daarmee deelnemen aan een carnavalsoptocht in onze gemeente dan wel carnavalsactiviteiten in een van de andere kernen binnen onze gemeente organiseren.

Voor de periode 2013 tot en met 2016 hanteren we voor de carnavalsstichting die de carnavals-activiteiten in de kern Sas van Gent organiseert een beschikbaar (vast) subsidiebedrag van € 3.135,00.

Voor de carnavalsverenigingen en –stichtingen die een zogenaamde A-wagen bouwen en daarmee deelnemen aan een carnavalsoptocht in onze gemeente dan wel carnavals-activiteiten in een van de andere kernen binnen onze gemeente organiseren geldt een beschikbaar (vast) subsidiebedrag van € 285,00.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Stichting Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen

Huidige subsidiegrondslag

De Stichting Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen organiseert jaarlijks, op de laatste vrijdag in augustus, een herdenkingsdag ter herinnering aan de Zeeuws-Vlaamse militairen, die in de periode 1945-1962 in Nederlands Oost-Indië en Nederlands Nieuw Guinea zijn omgekomen. Met ingang van het jaar 2003 wordt daartoe jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar gesteld, dat met ingang van het jaar 2008 € 400,00 bedroeg. Gelet op de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 gaat het sinds 2012 om een bedrag van € 380,00.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Stichting Zeeuwse Veteranendag

Huidige subsidiegrondslag

Uit onvrede met de organisatie van de door de overheid ingestelde landelijke veteranendag in 2005 wordt sinds het jaar 2006 in Zeeland een provinciale veteranendag georganiseerd. De laatste jaren vindt de organisatie plaats door de Stichting Zeeuwse Veteranendag, waaraan daartoe desgevraagd jaarlijks een subsidiebedrag van € 100,00 beschikbaar wordt gesteld. Gelet op de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 gaat het met ingang van 2012 om een bedrag van € 95,00.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Stichting Tragel / Stichting Kinderboerderij Terneuzen-Clinge

Huidige subsidiegrondslag

Met de Stichting Kinderboerderij Terneuzen-Clinge hebben we een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud van de kinderboerderij in Terneuzen. Die stichting stellen we op grond van die overeenkomst jaarlijks een subsidie beschikbaar. Dat subsidiebedrag indexeren we jaarlijks met gebruikmaking van het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Voor het jaar 2016 gaat het om een bedrag van € 7.009,00

Met de Stichting Tragel hebben we een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van de kinderboerderij in Terneuzen. Die stichting stellen we op grond van die overeenkomst jaarlijks een subsidie beschikbaar. Ook voor dat subsidie gebruiken we voor de indexering het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Voor het jaar 2016 gaat het om een subsidiebedrag van € 41.235,00.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Is op dit moment niet aan de orde.

 

Stichting De Leutfabriek

Huidige subsidiegrondslag

Onze gemeente heeft medewerking verleend aan het plan van Stichting De Leutfabriek voor creatieve activiteiten in het Vlaanderencomplex in Sas van Gent. Het initiatief houdt in dat de wagenbouw voor de jaarlijkse carnaval in het complex wordt ondergebracht alsmede enige niet met multifunctioneel centrum De Statie concurrerende activiteiten.

We stellen die stichting daarvoor sinds 2014 een jaarlijks subsidie van € 23.250,00 beschikbaar. Het gaat daarbij om een tegemoetkoming in de kosten van de fiscale heffingen van de gemeente en het waterschap (€ 15.750,00) en een bedrag om de exploitatie rond te krijgen (€ 7.500,00).

 

Opmerkingen

Stichting De Leutfabriek heeft door het verhuren van ruimte in de Leutfabriek aan Showband Sas van Gent niet voldaan aan de in de akte van levering vastgelegde afspraken. In die akte is immers opgenomen dat het niet mag gaan om activiteiten die concurrerend zijn met de exploitatie van De Statie. Als Stichting De Leutfabriek geen maatregelen treft om aan die situatie een eind te maken, zullen we daaraan consequenties verbinden door een verlaging van het subsidie.

De genoemde stichting wil jaarlijks een twaalftal extra evenementen gaan organiseren in de voormalige sporthal van De Vlaanderenhal. Een daartoe nog door die stichting bij ons in te dienen verzoek zullen we bezien in een breder kader van het gebruik van de accommodaties in Sas van Gent. Omdat het de bedoeling is dat die extra evenementen extra inkomsten opleveren voor Stichting De Leutfabriek, moet die stichting het verzoek vergezeld doen gaan van een aangepaste exploitatiebegroting. Aan de hand daarvan zullen we bezien of een verlaging van het huidige subsidiebedrag aan de orde kan zijn.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Een antwoord op die vraag zullen we gelet op de vorengenoemde ontwikkelingen nog moeten bezien.

 

Onderhoud en renovatie openbaar groen

 

Subsidierelatie

Stichting “Houdt woonomgeving Schapenbout Leefbaar”

 

Huidige subsidiegrondslag

Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan met het in 2003 met de Stichting “Houdt woonomgeving Schapenbout Leefbaar” gestarte pilotproject buurtbeheer Schapenbout, hebben we in februari 2004 besloten dit pilotproject voort te zetten door het beschikbaar stellen van een jaarlijks subsidie aan de genoemde stichting.

Vanaf het jaar 2010 ging het om een subsidiebedrag van € 2.500,00. Op dat bedrag hebben we de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast. Met ingang van het jaar 2012 gaat het dan om een subsidiebedrag van € 2.375,00.

Door vaststelling van de Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 hebben we besloten de

Subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten.

We zijn bezig met het opstellen van een nieuwe overeenkomst met de genoemde stichting. De hoogte van het subsidiebedrag staat daarbij wat ons betreft niet ter discussie.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Speelvoorzieningen

 

Subsidierelaties

Stichting Speeltuin Oranjekwartier

Stichting Speeltuin De Miertjes

Buurtvereniging Ons Nootje

Stichting Natuurspeeltuin De Boomhut

 

Speeltuinen Oranjekwartier, De Miertjes, Ons Nootje

Huidige subsidiegrondslag

In zijn vergadering van 15 december 2005 heeft de gemeenteraad de ‘Subsidiegrondslag speeltuinverenigingen’ vastgesteld, die met ingang van 1 januari 2006 van kracht is.

De subsidiegrondslag bestaat uit een prestatiesubsidie dat is opgebouwd uit een basisbedrag, vermeerderd met een x-bedrag per geleverde prestatie, waaraan bepaalde maximumbedragen zijn verbonden.

Het basisbedrag bestaat uit € 1,00 per m² grondoppervlak; bij een uitbreiding van de speeltuin wordt het basisbedrag evenredig verhoogd.

De gewaardeerde prestaties zijn de volgende:

aantal dagdelen waarop de speeltuin open is onder toezicht: € 6,00 per dagdeel tot een maximum van € 1.500,00;

het organiseren van extra activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar tijdens feestdagen en vakanties: € 100,00 per activiteit tot een maximum van € 1.000,00; de te organiseren activiteiten dienen verband te houden met spelactiviteiten;

aantrekken van vaste groepen bezoekers in de leeftijd van 4-12 jaar, zoals scholen, kinderopvang, buurtverenigingen, sportverenigingen en dergelijke: € 50,00 per afspraak/contract tot een maximum van € 500,00.

De te verlenen subsidie voor enig jaar bestaat uit het basisbedrag vermeerderd met de geleverde prestaties van het voorafgaande jaar.

In de Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 hebben opgemerkt dat een in de praktijk gesignaleerd nadeel van de hantering van geleverde prestaties in het voorgaande jaar is dat de subsidieaanvraag in feite niet tijdig kon worden ingediend. Dat is destijds vooralsnog ondervangen door het te laten gaan om een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

De op het subsidieaanvraagformulier aangegeven aantallen bleken achteraf gezien niet in alle gevallen helemaal te kloppen met het activiteitenverslag. Zo moesten we bij een tweetal speeltuinverenigingen constateren dat een deel van de extra activiteiten dubbel werd gesubsidieerd. Er werden namelijk activiteiten opgevoerd, waarvoor we onder een andere noemer al subsidie beschikbaar stelden.

Door vaststelling van de Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 heeft de gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten. Dit met dien verstande dat het met gebruikmaking van de genoemde grondslag aan de hand van de werkelijke gegevens over 2010 en/of 2011 berekende bedrag minus de generieke korting van 5 procent voor die periode als vast subsidiebedrag werd gehanteerd.

Het gaat dan om de volgende bedragen:

Speeltuin

subsidiebedrag

Oranjekwartier

13.020

De Miertjes

4.608

Ons Nootje

3.230

 

Opmerkingen

We hebben bezien of we voor de nieuwe grondslagperiode konden komen tot een andere subsidiegrondslag voor de speeltuinen. We hebben ook de drie genoemde speeltuinen gevraagd om in gezamenlijkheid daarover mee te willen denken. De speeltuinen hebben gemeld niet tot een meetbare regeling te zijn gekomen, ook al vanwege de verschillen die er onderling bestaan tussen die speeltuinen in vierkante meters, toestel- en speelvormen en aantallen bezoekers. De speeltuinen hebben de voorkeur uitgesproken om een subsidie te blijven krijgen ter hoogte van het huidige subsidiebedrag. We hebben daar geen enkele moeite mee. Wat ons betreft hebben die speeltuinverenigingen zich ruimschoots bewezen.

Op dit moment stellen we twee van de drie speeltuinen (Oranjekwartier en Ons Nootje) naast het subsidie voor de exploitatie van de speeltuin ook een subsidie beschikbaar voor de organisatie van een speelweek. Bij speeltuin Oranjekwartier gaat het technisch gesproken om een subsidie dat we voor de organisatie van de speelweek beschikbaar stellen aan de Stichting Sportevenementen Zeeuws-Vlaanderen, maar die stichting is sterk gelieerd aan de Stichting Speeltuin Oranjekwartier.

Voor de speeltuinen geldt dat de vakantieactiviteiten zich niet zozeer concentreren in één speelweek, maar dat gedurende de hele vakantieperiode extra activiteiten plaatsvinden.

We stellen voor aan de subsidiebedragen die we voor de exploitatie van de speeltuinen Oranjekwartier, Ons Nootje en De Miertjes beschikbaar stellen met ingang van 2017 een bedrag van € 1.500,00 per speeltuin toevoegen voor de extra activiteiten in de vakantieperiode.

Buurtvereniging Ons Nootje en de Stichting Sportevenementen Zeeuws-Vlaanderen ontvangen dan niet langer een apart subsidie voor de organisatie van een speelweek.

Het met een en ander gemoeide bedrag hevelen we over van het subsidiebudget bij begrotingsproduct algemene voorzieningen jeugd naar het subsidiebudget bij begrotingsproduct speelvoorzieningen.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We heffen de subsidiegrondslag op, maar zetten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Aan de voor het jaar 2016 aan de speeltuinen Oranjekwartier, Ons Nootje en De Miertjes beschikbaar gestelde subsidiebedragen voegen we met ingang van het jaar 2017 een bedrag van € 1.500,00 per speeltuin toe voor de organisatie van extra activiteiten in de vakantieperiode. De aldus berekende bedragen gelden voor de periode 2017 tot en met 2020 als vast bedrag.

Voor de periode 2017 tot en met 2020 gaat het dan om de volgende subsidiebedragen:

Speeltuin

subsidiebedrag

Oranjekwartier

14.520

De Miertjes

6.108

Ons Nootje

4.730

 

Stichting Natuurspeeltuin De Boomhut

Vanaf het moment dat natuurspeeltuin De Boomhut in Terneuzen in juni 2010 is geopend is het de bedoeling geweest om die te verzelfstandigen. Gedurende de jaren 2012 en 2013 heeft de Stichting Jeugd-Jongerenwerk de exploitatie van de natuurspeeltuin verzorgd. Die periode diende de stichting te gebruiken om alsnog de nodige vrijwilligers te werven voor het vormen van een bestuur en een activiteitengroep. Daar is de Stichting Jeugd-Jongerenwerk in geslaagd: de Stichting Natuurspeeltuin De Boomhut is opgericht.

Met ingang van het jaar 2014 stellen we de Stichting Natuurspeeltuin De Boomhut subsidie beschikbaar voor de exploitatie van de natuurspeeltuin.

De in 2005 door de gemeenteraad vastgestelde subsidiegrondslag speeltuinverenigingen is niet van toepassing op de subsidiëring van natuurspeeltuinen. Op grond van die subsidiegrondslag bestaat het subsidie onder andere uit een basisbedrag van € 1,00 per vierkante meter oppervlakte. In het geval van natuurspeeltuin De Boomhut met een oppervlakte van ruim 20.000, zou dat een basisbedrag van ruim € 20.000,00 betekenen. Dat vonden en vinden we niet realistisch. De subsidiegrondslag speeltuinverenigingen was in feite gebaseerd op de traditionele speeltuinen met speeltoestellen. Natuurspeeltuin De Boomhut heeft die niet.

In 2014 hebben we een subsidie beschikbaar gesteld ter hoogte van het door de stichting gevraagde bedrag van € 5.700,00. We zouden het subsidie na een periode van een jaar evalueren. Aan de hand van een overzicht van de werkelijks bedragen over 2014 zouden we bezien om welk subsidiebedrag het voor 2015 en volgende jaren kon gaan.

Het financieel overzicht over 2014 van de stichting geeft nog niet echt een structureel beeld. Dit ook omdat de bruikleenovereenkomst nog niet was getekend. Een evaluatie aan de hand van dat financieel overzicht was niet mogelijk. We hebben dan ook voor het jaar 2015 hetzelfde subsidiebedrag beschikbaar gesteld als voor het jaar 2014, namelijk € 5.700,00. Dat bedrag is niet structureel.

Op dit moment is de Stichting Tragel aan het bezien hoe samen met andere organisaties de exploitatie van de kinderboerderij kan worden verbeterd. De ontwikkelingen op en in dat gebied wachten we af alvorens aan de hand van een analyse van de financiële gegevens tot nu toe van natuurspeeltuin De Boomhut te besluiten over de hoogte van het subsidiebedrag voor De Boomhut.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Over de hoogte van het subsidiebedrag voor de periode 2017 tot en met 2020 kunnen we op dit moment geen voorstel doen.

 

Lokale omroep

 

Subsidierelatie

Stichting Omroep Terneuzen

 

Huidige subsidiegrondslag

Jaarlijks stellen we de Stichting Omroep Terneuzen een vast subsidiebedrag beschikbaar. Met inachtneming van de verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepaste generieke korting op de subsidies van 5 procent gaat het met ingang van het jaar 2012 om een bedrag van € 25.950,00

Door vaststelling van de Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 heeft de gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Participatiebudget inburgering

 

Subsidierelatie

Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

 

Huidige subsidiegrondslag

Voor de jaren 2006 en 2007 stelde onze gemeente de Vereniging VluchtelingenWerk Midden Zeeuws-Vlaanderen een subsidiebedrag beschikbaar voor de begeleiding van nieuwkomers en voor de juridische ondersteuning van andere (ex)-asielzoekers.

Een bestuurlijke fusie binnen vluchtelingenwerk in Zeeland waardoor de Stichting Vluchtelingen-Werk Zeeland is ontstaan en het feit dat eind 2007 de inburgeringstrajecten in het kader van de Wet Inburgering van start zijn gegaan, maakten dat voor 2008 sprake was van een andere situatie met betrekking tot de financiering van vluchtelingenwerk.

Met ingang van het jaar 2008 stellen we de Stichting VluchtelingenWerk Zeeland voor de maat-schappelijke begeleiding voor de locatie Terneuzen een subsidiebedrag van € 29.000,00 beschikbaar. Vanaf het jaar 2010 indexeren we het subsidiebedrag jaarlijks met gebruikmaking van de VZG-norm.

Het subsidiebedrag hebben we in het jaar 2011 structureel verhoogd met € 4.300,00 in verband met de meerkosten voor de huisvesting als gevolg van de verplichte verhuizing uit het kantoor in het pand Nieuwstraat 2-4 te Terneuzen.

Op het subsidiebedrag is de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast. In die jaren heeft geen indexering plaatsgevonden.

Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten.

 

Opmerking

We willen de begeleiding van deze doelgroep integraal onderdeel laten uitmaken van de voorzieningen en faciliteiten binnen het sociaal domein. Het werken met vrijwilligers, het werven van vrijwilligers en het begeleiden van kansarme/multiproblem gezinnen wordt belegd bij de uitvoeringsorganisatie aan-z. Samen met vluchtelingenwerk zijn we tot de conclusie gekomen dat de begeleiding van vluchtelingen na een jaar kan worden ondergebracht bij aan-z. De begeleiding door vluchtelingenwerk is met ingang van 2015 teruggebracht tot een jaar. Door de samenwerking met aan-z kan gebruik worden gemaakt van de backoffice faciliteiten, inzet specialistische hulpverlening, gezamenlijke huisvesting waardoor huisvestingskosten kunnen worden bespaard, etc.

Door de steeds hoger wordende taakstelling voor de huisvesting van nieuwkomers hebben we het budget in 2015 en 2016 met € 25.000,00 verhoogd. Ondertussen wordt wel gezocht naar verdergaande samenwerking met aan-z met als doel om ook de hulpverlening aan nieuwkomers zo regulier mogelijk te organiseren.

In 2015 is het subsidie door een verdere stijging van de taakstelling nogmaals verhoogd en wel met € 34.030,00 tot € 91.512,00. Op declaratiebasis kon tevens € 600,00 per persoon worden verkregen voor juridische ondersteuning bij gezinshereniging. Dit tot een maximum van € 5.000,00.

We zullen in de komende jaren blijven sturen op een intensieve samenwerking tussen vluchtelingenwerk en andere intermediairs (aan-z) die met dit vraagstuk bezig zijn. Omdat voorlopig de aantallen toenemen maar de vergoedingen van het Rijk (nog) niet, blijft de financiering van alle taken op dit gebied een doorlopende zoektocht.

Door de hoge taakstelling voor het huisvesten van statushouders (naar verwachting 130 in 2016) zal de benodigde subsidie in 2016 € 140.088,00 bedragen. We zijn van mening dat we niet zonder de begeleiding in het eerste jaar kunnen. Omdat mensen tegenwoordig snel naar gemeenten worden doorgeplaatst hebben ze veel hulp nodig bij het leren kennen van de Nederlandse samenleving, de Nederlandse regels en het indienen van veel ingewikkelde aanvragen. Omdat we geen zicht hebben op de ontwikkeling van de aantallen is het moeilijk een vast bedrag aan te geven. Per persoon bedraagt de subsidie € 1.078,00. We verwachten dat de taakstelling in ieder geval in 2017 niet veel zal afwijken van die in 2016.

Gezien het aantal statushouders zullen we overigens nog bekijken of een deel van de taken uitgevoerd kan worden door onze afdeling Sociale Zaken. In dat geval wordt de hoogte van het subsidie aan de Stichting VluchtelingenWerk Zeeland opnieuw bezien.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Zeemanscentrum

 

Subsidierelatie

Stichting Varenscentrum Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen

 

Huidige subsidiegrondslag

Met inachtneming van de generieke korting op de subsidies van 5 procent die verdeeld over de jaren 2011 en 2012 is toegepast bedroeg het subsidie dat we voor het jaar 2012 beschikbaar hebben gesteld € 40.002,00.

Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten. Dit met dien verstande dat in het kader van de bezuinigingen de gemeenteraad door vaststelling van de gemeentebegroting 2013 en het daarin opgenomen meerjarenperspectief heeft besloten het subsidiebedrag jaarlijks af te bouwen met € 2.500,00 tot een bedrag van € 30.000,00. Pas nadat de afbouw is voltooid (in het jaar 2016) zullen we het subsidie weer indexeren met gebruikmaking van de VZG-norm. Dat is dus in het jaar 2017 aan de orde.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Kinderopvang en peuterspeelzalen

 

Subsidierelaties

Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen

Kinderdagverblijf ‘t Kreekeltje

Stichting Prokino

Kinderdagverblijf Duimelotje

Kinderdagverblijf ‘t Kootertje

aan-z

Kinderdagverblijf Rupsje Nooitgenoeg

 

 

Huidige subsidiegrondslag

Peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

Op 25 februari 2010 heeft de gemeenteraad de ‘Notitie peuterspeelzaalwerkbeleid en beleid voorschoolse educatie 2010 tot en met 2013’ vastgesteld. Deze notitie is in 2014 geëvalueerd. Besloten is om de belangrijkste doelstellingen, beleidsuitgangspunten en de subsidiesystematiek ook na afloop van de in de notitie genoemde beleidsperiode te blijven continueren.

Met ingang van 2011 hanteren we de nieuwe in de genoemde notitie opgenomen systematiek voor de financiering van het peuterspeelzaalwerk (en de voorschoolse educatie).

Aan de kinderopvanginstellingen (die de peuterspeelzalen in onze gemeente hebben overgenomen) stellen we jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar op grond van een bedrag per dagdeel voor de volgende categorieën peuters:

peuters van twee of drie jaar, niet vallend onder de Wet Kinderopvang, voor twee dagdelen per week

doelgroeppeuters van 2 of 3 jaar, niet vallend onder de Wet Kinderopvang, voor het derde en vierde dagdeel per week

doelgroeppeuters van 2 of 3 jaar, vallend onder de Wet Kinderopvang, voor het derde en vierde dagdeel (voor zover zij deelnemen aan een VVE-programma).

Het bedrag per dagdeel in enig jaar is afgeleid van de uurprijs die door de Belastingdienst wordt gehanteerd in het kader van de Wet kinderopvang.

Met ingang van het jaar 2012 stellen we aan de kinderopvanginstellingen een additionele bijdrage van € 125,00 per doelgroeppeuter beschikbaar als tegemoetkoming voor specifieke VVE-taken/ scholing, waarvan redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze onderdeel zijn van het reguliere aanbod.

VVE-clusters die intensief met de basisschool samenwerken op basis van het hoge aantal doelgroepkinderen in de desbetreffende wijk of kern ontvangen hiervoor een bijdrage.

Ook verstrekken we een bijdrage ten behoeve van varende peuters (per werkelijk afgenomen dagdeel) die aanmeren in Terneuzen.

Het aanbod ten behoeve van doelgroeppeuters VVE bekostigen we vanuit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden.

Bij de voorlopige beschikbaarstelling van het subsidie voor enig jaar wordt uitgegaan van het aantal dagdelen voor de genoemde groepen peuters per 1 oktober van het daaraan voorafgaande jaar.

 

Opmerking

Vooralsnog zetten we in op alle peuters van twee en drie jaar. Het huidige budget blijkt ontoereikend om alle peuters te bekostigen waarvoor geen of een toereikende voorliggende voorziening (tegemoetkoming Wet Kinderopvang via de Belastingdienst) is. Bovendien is er op dit moment grote onzekerheid over het onderwijsachterstandenbudget in 2017 en volgende jaren. We verwachten daarover binnenkort meer duidelijkheid van de rijksoverheid. Pas dan kunnen we bezien of en hoe de subsidiegrondslag moet worden gewijzigd.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Een antwoord op deze vraag kunnen we pas geven nadat we van de rijksoverheid duidelijkheid hebben gekregen over de hoogte van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden voor 2017 en volgende jaren.

 

VVE-team

De in onze gemeente binnen het peuterspeelzaalwerk opgebouwde deskundigheid op het terrein van voorschoolse educatie is ondergebracht in het zogenaamde VVE-team. Dat VVE-team is per 1 januari 2015 ondergebracht bij de welzijnsorganisatie aan-z.

De hoogte van het voor het VVE-team aan die organisatie beschikbaar te stellen (additionele) subsidiebedrag moeten we nog bepalen.

 

Opmerking

Het VVE-team bekostigen we grotendeels uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden. Over de hoogte hiervan na 2016 bestaat momenteel grote onduidelijkheid. We verwachten daarover binnenkort meer duidelijkheid van de rijksoverheid. Dan zullen we bezien of en hoe de subsidiemogelijkheid aanpassing behoeft.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Een antwoord op deze vraag kunnen we pas geven nadat we van de rijksoverheid duidelijkheid hebben gekregen over de hoogte van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden voor 2017 en volgende jaren.

Opvang en beschermd wonen WMO

 

Subsidierelaties

Stichting Prokino (Kamers met Doorgroei)

Zeeuws Kompas (Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

 

Kamers met Doorgroei

Huidige subsidiegrondslag

Van augustus 2012 tot 1 januari 2016 hebben we aan Stichting Prokino een subsidie beschikbaar gesteld voor het project Kamers met Doorgroei. Doel van het project is om jongeren van 18-23 jaar naast relatief goedkope woonruimte de nodige ondersteuning te bieden op weg naar zelfstandigheid. Centraal daarbij staan zelfredzaamheid, het hebben van een dagbesteding en doorstroom naar een reguliere woning.

We willen bereiken dat zoveel mogelijk jongeren tussen de 18 en 23 jaar een goede start maken op de arbeids- en woningmarkt. Hiervoor streven we een sluitende integrale aanpak na voor jongeren die dreigen uit te vallen. Begeleid wonen is een noodzakelijk gebleken onderdeel van deze aanpak.

De gemeenteraad heeft daarom op 1 oktober 2015 besloten om het project voort te zetten en de Stichting Prokino daarvoor vanaf 2016 een subsidiebedrag van € 70.000,00 per jaar beschikbaar te stellen.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Huidige subsidiegrondslag

De voorzieningen voor de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang en crisisopvang worden mede bekostigd door tussenkomst van de gemeente Vlissingen, die als centrumgemeente voor de regio Zeeland de rijkssubsidie ontvangt: de decentralisatie- uitkering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingsbeleid en de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (en huiselijk geweld). In onze gemeente ontvangen in 2016 het crisis- en vrouwenopvangcentrum De Lage Flancken te Sas van Gent, en de laagdrempelige dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen in Terneuzen een bijdrage vanuit deze centrumgemeentegelden.

Over het beleid voor de maatschappelijke opvang wordt Zeeuws breed overleg gevoerd door de dertien gemeenten en de Provincie Zeeland. Tot 1 januari 2009 vond dit overleg nog plaats binnen de gemeenschappelijke regeling Regionale Commissie Verslavingszorg Zeeland (RCVZ) van de gemeenten Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. In 2009 is deze gemeenschappelijke regeling opgeheven. Zeeuwse afstemming en advisering ten aanzien van dit beleid vindt plaats via het College voor Zorg en Welzijn (CZW). Besluitvorming vindt plaats in de Stuurgroep van het CZW Bureau (de backoffice van het CZW) en uiteindelijk in de gemeenteraad van de centrumgemeente Vlissingen.

In 2012 is het Zeeuws Kompas, het Zeeuwse beleidsdocument voor de maatschappelijke opvang, herijkt. Deze herijking is ingegeven door een fikse korting op de decentralisatie- uitkering door het rijk. Uitkomst van het herijkingsproces is dat de uitgangspunten in het Kompas over doorstroom in en uitstroom uit de opvang, preventie en nazorg verder zijn uitgewerkt en dat de kosten van het beleid zijn herverdeeld over de dertien Zeeuwse gemeenten en de centrumgemeente. Gemeenten betalen mee aan het in stand houden van de opvang en nemen de (verslavings)preventie voor eigen rekening. Een nieuwe stap op deze weg is dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor de eigen inwoners die gebruik maken van de maatschappelijke opvang in Vlissingen en Zeeuws-Vlaanderen. Het doorbetalen van de uitkering en de spreiding van mensen die uit de opvang komen over de dertien gemeenten zijn kernmaatregelen die de maatschappelijke opvang in Zeeland duurzamer moeten maken.

De laagdrempelige dag- en nachtopvang, die in beheer is van het Leger des Heils (Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Zuid-West Nederland) vervult een belangrijke functie in het kader van een gemeentelijk multidisciplinair programma voor overlastbestrijding. Vanaf 2001 (raadsbesluit d.d. 25 januari 2001) wordt een budgetsubsidie aan de Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Zuid-West-Nederland van het Leger des Heils betaald voor de instandhouding van de laagdrempelige opvang voor dak- en thuislozen, waaronder verslaafden. In 2012 is nog een subsidie verleend van

€ 152.070,00. Vanaf 2013 verstrekt, als gevolg van de herijking van het Zeeuws Kompas, de centrumgemeente en namens deze het CZW Bureau de subsidie aan het Leger des Heils.

Het Leger des Heils verzorgt de dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen in Terneuzen en voorziet daarnaast in ambulante woonbegeleiding voor een aantal personen. Eind 2009 realiseerde het Leger des Heils naast nachtopvang, een hostel (RIBW-voorziening) en een dienstencentrum (dagopvang) op het adres Stationsstraat 37-39 te Terneuzen. Het aantal bedden in de nachtopvang is bij verhuizing teruggebracht naar vier bedden met uitbreidingsmogelijkheid tot zes bedden.

De Zeeuwse ontwikkelingen hebben als gevolg gehad dat de Terneuzense subsidie aan het Leger des Heils voor de dag- en nachtopvang vanaf 2013 is vervallen. In plaats daarvan draagt de gemeente financieel bij aan de volgende onderdelen van het Zeeuws Kompas:

Terneuzen bedragen 2016

Gemeentelijke bijdrage MO € 57.513

Verslavingspreventie (Indigo Preventie) € 60.143

Foyer de jeunesse / woonschool * € 20.708

Sociale pensions € 19.245

Totaal minimaal € 157.609

* betreft trajectfinanciering indien een jonge inwoner uit Terneuzen een woonplek krijgt in de foyer in Vlissingen of Goes, rekening wordt gehouden met 2 jongeren per jaar.

 

Opmerking

We hebben de gemeente Vlissingen verzocht om de middelen voor opvang en beschermd wonen vanaf 2017 al te verdelen over de gemeenten. Onze wens is om vanaf dat jaar zelf opvang en beschermd wonen aan te besteden volgens het bestuurlijk aanbestedingsproces zoals we dat al hebben voor begeleiding en huishoudelijke hulp.

Indien dit mogelijk wordt, kunnen de subsidies ‘bijdrage MO’ en ‘sociale pensions’ worden stopgezet. Dit is wellicht ook het geval als we de begeleidingsmiddelen Opvang volgend jaar zelf gaan betalen. Hierover moeten we nog een besluit nemen.

Ook de bijdrage voor de foyers de jeunesse via het CZW Bureau moeten we heroverwegen, gezien de hele discussie over samenwerking sociaal domein. Een en ander wordt dit jaar en volgend jaar duidelijk.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Een antwoord op deze vraag zullen we gelet op de genoemde ontwikkelingen nog moeten bezien.

Algemene voorzieningen WMO

 

Subsidierelaties

aan-z

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

Stichting Slachtofferhulp Nederland

Indigo/Emergis (collectieve preventie GGZ)

Anti Discriminatie Bureau Zeeland

ROC Scalda (vormings- en ontwikkelingswerk)

Emergis (Maatwerk)

Zonnebloem, afdeling Axel

Leger des Heils (Outreach)

Zonnebloem, afdeling Sas van Gent

Stichting Hospice Zeeuws-Vlaanderen

Zonnebloem, afdeling Terneuzen

ASHGZ (Huiselijk Geweld Zeeland)

 

 

aan-z (uitvoeringsorganisatie voor maatschappelijke ondersteuning)

Huidige subsidiegrondslag

Voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en participatie hebben we in Terneuzen sinds 2015 één uitvoeringsorganisatie voor maatschappelijke ondersteuning: aan-z. Hierin zijn ondergebracht het oude “aan Z”, Maatschappelijk Werk, Stichting Jeugd-Jongerenwerk en (een deel van) MEE Zeeland.

Per 1 januari 2014 is de Stichting Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen ontvlochten. Personeel en taken van het deel Terneuzen zijn ondergebracht bij aan-z. Per 1 januari 2015 is de Stichting Jeugd-Jongerenwerk toegevoegd aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Per 1 januari 2016 maakt ook een deel van de cliëntondersteuning van MEE Zeeland deel uit van aan-z.

Het budget voor aan-z in 2016 is gebaseerd op de concept-begroting 2016 van die organisatie. Deze is gebaseerd op de begroting 2015 en op de budgetten van de verschillende organisaties. Gezien de ontwikkelingen binnen specifieke projecten en ten aanzien van deelbudgetten is een begrotingswijziging 2016 onvermijdelijk.

In de begroting 2015 is rekening gehouden met een bezuiniging op het maatschappelijk werk van

€ 104.000,00. Conform het besluit van de raad in december 2013 wordt deze bezuiniging verhoogd met € 32.000,00 tot € 136.000,00 in 2016. Deze bezuiniging vloeit voort uit de gedachte dat de samenvoeging van organisaties een besparing oplevert van overhead- en uitvoeringskosten.

Op 1 januari 2016 is het personeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin ondergebracht bij aan-z. Voorheen was deze netwerkorganisatie ondergebracht bij GGD Zeeland. De subsidie voor het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben we met ingang van 2016 toegevoegd als budgetsubsidie aan de totale budgetsubsidie van aan-z.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Maatschappelijke zorg

Stichting Slachtofferhulp

Huidige subsidiegrondslag

Al voor de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2003 ontving de Stichting Slachtofferhulp van de drie inmiddels voormalige gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen een subsidie. Het ging om een bedrag van € 0,337 per inwoner. Op dat bedrag is de structurele generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast. Voor het jaar 2012 ging het dan om een subsidiebedrag van € 17.546,00.

Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten. Daarbij wordt het voor het jaar 2012 beschikbaar gestelde subsidiebedrag van € 17.546,00 als vast bedrag gehanteerd.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Anti Discriminatiebureau Zeeland

Huidige subsidiegrondslag

Het Anti Discriminatiebureau Zeeland is per 1 januari 2009 onderdeel van de backoffice van het College voor Zorg en Welzijn (CZW): genaamd CZW Bureau. Het CZW Bureau is organisatorisch ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.

Het Anti Discriminatiebureau Zeeland ondersteunt Zeeuws breed alle gemeenten bij de uitvoering van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen. Via het gemeentefonds wordt vanuit het rijk een bijdrage van ongeveer € 0,37 per inwoner verstrekt voor de uitvoering van de anti-discriminatiewet. Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld aan het CZW Bureau ten behoeve van de werkzaamheden van ADB Zeeland..

De begroting van het CZW Bureau, waarin ook de bijdrage aan het Anti Discriminatiebureau Zeeland is vervat, wordt jaarlijks vastgesteld door de dertien Zeeuwse gemeenten.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Maatwerk Zeeuws-Vlaanderen

Huidige subsidiegrondslag

De raad van de gemeente Terneuzen heeft in zijn vergadering van 31 maart 2005 besloten tot het subsidiëren van het project Maatwerk. Op jaarbasis wordt aan Emergis een subsidie verstrekt van € 24.000,00. Het project stelt zich ten doel om via een outreachende benadering via een maatschappelijk werker en een ambulant woonbegeleider zorgwekkende zorgmijders uiteindelijk naar de juiste zorg toe te leiden. Per jaar worden 8 tot 10 personen begeleid.

Op het genoemde bedrag is de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast, waardoor het subsidie met ingang van 2012 € 22.800,00 bedraagt.

Door vaststelling van de Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 heeft de gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten.

Een deel van de dienstverlening van Maatwerk is vanaf 2009 bekostigd vanuit de compensatie-middelen voor het wegvallen van de functie ondersteunende begeleiding op psychosociale grondslag. Deze compensatie kwam vanuit de centrumgemeentemiddelen/Zeeuws Kompas. Vanwege de bezuinigingen op de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingsbeleid, krijgt Emergis vanaf 2014 deze bijdrage niet meer. Emergis heeft onze gemeente in 2014 om een hoger subsidie gevraagd om Maatwerk te kunnen blijven leveren in de huidige vorm. We hebben besloten de subsidie niet te verhogen. Emergis kan vanaf 2015 wel het gehele subsidiebedrag aanwenden voor de eigen organisatiekosten op dit terrein. De organisatie hoeft er niet meer de inzet van het maatschappelijk werk van te betalen. Dat was voorheen wel het geval.

Te zijner tijd willen we als gemeente zelf de gelden voor opvang en beschermd wonen beheren en wegzetten. Als het zover is, kan deze taak worden meegenomen in de totale opdracht aan de vrouwenopvang.

 

Continuering, aanpassing op opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring in principe voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Leger des Heils (Outreach)

Huidige subsidiegrondslag

Om de druk op de dag- en nachtopvang te verminderen koopt onze gemeente zogenaamde outreachuren in van het Leger des Heils. Aanvankelijk zijn deze uren ad hoc bekostigd vanuit de reserve van de WMO. Vanaf 2014 is dit budget opgenomen in de begroting.

Outreach biedt woonbegeleiding aan mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen zonder overlast te veroorzaken. Het gaat om mensen die tijdelijk of structureel niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, of die weer even op het juiste spoor gezet moeten worden. Voor outreach huurt het Leger des Heils huizen van de woningcorporatie. Outreach begeleidt ook mensen in hun eigen huis, bijvoorbeeld na het opruimen van een vervuilde woning.

De outreach wordt op trajectbasis ingekocht door de gemeente Terneuzen. Hierdoor kunnen de uitgaven per jaar wisselen. Voor 2016 zijn de kosten begroot op € 80.000,00.

 

Opmerking

We denken deze middelen vanaf 2017 te kunnen overhevelen naar de inkoop WMO maatwerk. We gaan dan namelijk de begeleiding van klanten maatschappelijke opvang als gemeente zelf regelen. Een aparte subsidieregeling is dan niet meer nodig. De middelen kunnen breder en efficiënter worden ingezet via het bestuurlijk aanbestedingsproces.

 

Continuering, aanpassing op opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Bij overheveling van de middelen naar de inkoop WMO maatwerk heffen we de subsidiemoge-lijkheid op.

 

Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen

Huidige subsidiegrondslag

Met ingang van het jaar 2008 hebben we de Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen voor een periode van maximaal vijf jaar een jaarlijks subsidie van € 15.000,00 beschikbaar gesteld.

Op het genoemde bedrag hebben we de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast, waardoor het subsidie sinds 2012 € 14.250,00 bedraagt.

In de Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 hebben we aangegeven dat de AWBZ-regeling voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg onder de WMO wordt gebracht. Pas als de consequenties daarvan duidelijk zijn, zou onze gemeente besluiten kunnen nemen ten aanzien van verdere subsidiëring van de stichting. In afwachting daarvan hebben we vanaf het jaar 2013 eenzelfde subsidiebedrag beschikbaar gesteld als voor het jaar 2012.

Ons hebben tot op heden geen signalen bereikt die ons aanleiding geven tot een wijziging in de beschikbaarstelling van subsidie voor deze voorziening.

 

Continuering, aanpassing op opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland

Huidige subsidiegrondslag

Vanaf 2006 is in Zeeland ervaring opgedaan met het ASHG Zeeland. In 2006 en 2007 ontving de centrumgemeente Vlissingen op basis van een stimuleringsregeling budget voor het opzetten en de instandhouding van een advies- en steunpunt. Vanaf 2008 zijn de rijksmiddelen voor huiselijk geweld toegevoegd aan de doeluitkering vrouwenopvang. Tevens betalen de provincie en de gemeenten een bijdrage ten behoeve van het ASHG Zeeland. In 2009 is gekozen voor een Zeeuwse samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld, waarvoor een beleidsfunctionaris is ondergebracht bij het CZW Bureau, die ook de aansturing van het steunpunt regelt. Over voortzetting van de bijdrage aan deze steunfunctie is besloten in 2010 naar aanleiding van de evaluatie van het functioneren en de positie van het CZW Bureau. In de nieuwe constructie van de backoffice CZW moet aan gemeenten BTW in rekening worden gebracht. Voor het jaar 2015 kwam de bijdrage aan ASHG Zeeland neer op € 7.146,26, zijnde € 5.906,00 en € 1.240,26 BTW.

De financiering van ASHG Zeeland wijzigt mogelijk nog. Vanaf 2015 is ASHG Zeeland samen gegaan met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Zeeland. Beide organisaties werken nu onder de naam Veilig Thuis Zeeland. Veilig Thuis wordt ondergebracht bij de GGD Zeeland en de financiering ervan wordt meegenomen in de begroting 2016 van de GGD Zeeland.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiemogelijkheid voort zolang de beleidsvoorbereidende taak nog belegd is bij het CZW Bureau.

 

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

Huidige subsidiegrondslag

Voor het eerst voor het jaar 2008 hebben we ter dekking van de logistieke kosten eenmalig een subsidiebedrag beschikbaar gesteld aan de Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.

Ook de in de daarop volgende jaren ingediende subsidieaanvragen hebben we gehonoreerd.

De ervaring leerde dat de hoogte van de (geraamde) logistieke kosten van de stichting door de jaren heen wat schommelingen vertoonden. Daardoor schommelde ook de hoogte van de gevraagde en beschikbaar gestelde subsidiebedragen. Dat werd ook veroorzaakt door het feit dat soms door derden incidenteel een bijdrage in de kosten beschikbaar wordt gesteld.

De stichting hanteerde bij de berekening van het gevraagde subsidie de systematiek van een bijdrage naar rato van het aantal voedselpakketten dat in de desbetreffende gemeenten wordt uitgedeeld. Dat betrof echter geen door onze gemeente vastgestelde grondslag. Omdat een dergelijke open eind regeling wat onze gemeente betreft niet langer gewenst was, hanteren we met ingang van het jaar 2012 een vast subsidiebedrag van € 5.339,00.

Door vaststelling van de Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 heeft de gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Collectieve Preventie Geestelijke Gezondheid (CPGGz)

Huidige subsidiegrondslag

Met ingang van 1 januari 2007 koopt de gemeente Terneuzen in samenwerking met de gemeenten Hulst en Sluis, met middelen uit de voormalige subsidieregeling CPGGz, activiteiten in ten behoeve van preventie op het gebied van de geestelijke gezondheid.

Vanuit de genoemde subsidieregeling is een bedrag van € 23.606,00 beschikbaar voor CPGGz.. Met Indigo/Emergis maken we jaarlijks afspraken over de inzet die zij gaat plegen in het kader van de CPGGz.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

ROC Scalda (vormings- en ontwikkelingswerk)

Huidige subsidiegrondslag

De inmiddels voormalige gemeente Axel stelde jaarlijks een (vast) subsidiebedrag van € 1.000,00 beschikbaar aan het ROC Westerschelde voor de deelname van een tweetal inwoners aan een cursus vormings- en ontwikkelingswerk voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Die cursus werd gesubsidieerd door de gemeente Hulst en eigenlijk alleen toegankelijk voor inwoners uit de gemeente Hulst.

Onze gemeente heeft die subsidierelatie na de gemeentelijke herindeling ongewijzigd voortgezet.

Op enig moment vroeg het ROC Westerschelde in dit kader geen subsidie meer aan: er waren geen deelnemers aan de activiteiten meer uit onze gemeente.

Voor de jaren 2008 en 2009 vroeg het ROC weer subsidie aan voor die activiteiten, het ging om een gevraagd (en beschikbaar gesteld) bedrag van € 500,00 voor één deelnemer uit onze gemeente.

In de daarop volgende periode werd er soms een paar jaar achtereen wel subsidie gevraagd voor de betrokken cursist uit onze gemeente en soms een paar jaar achtereen weer niet. De laatste aanvraag was voor het jaar 2014.

Op het bedrag van € 500,00 hebben we de door onze gemeente gehanteerde generieke korting op de subsidies van 5 procent toegepast. Met ingang van het jaar 2012 ging het dan om een subsidiebedrag van € 475,00.

 

Opmerking

In feite gaat het niet zozeer om een subsidie voor de organisatie van een activiteit, maar om subsidie voor de deelname aan een activiteit. En op grond van de Algemene subsidieverordening Terneuzen 2008 is deelname aan activiteiten niet subsidiabel.

Overigens snappen we niet dat het een probleem zou zijn om één deelnemer uit onze gemeente deel te laten nemen aan een cursus die eigenlijk alleen bestemd is voor inwoners van de gemeente Hulst. In het omgekeerde geval zouden wij daar niet moeilijk over doen.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Met ingang van het jaar 2017 heffen we de subsidiemogelijkheid op.

 

Ouderenactiviteiten

Huidige subsidiegrondslag

De beschikbaarstelling van subsidies op het terrein van het (flankerend) ouderenbeleid vindt plaats op grond van de op 10 november 2005 door de gemeenteraad vastgestelde Notitie Harmonisatie Flankerend Ouderenbeleid.

Op grond van die notitie zijn de zogenaamde ontspanningsactiviteiten (zoals bijvoorbeeld biljarten, bingo, kaarten, soos, uitstapjes, reisjes, kerstvieringen en dergelijke) niet subsidiabel.

De ouderenbonden komen niet in aanmerking voor subsidie, vanuit de overweging dat het in de eerste plaats belangenbehartigingsorganisaties zijn.

 

De Zonnebloem

In de Notitie Harmonisatie Flankerend Ouderenbeleid van november 2005 hebben we geconstateerd dat door de voormalige gemeenten Axel en Sas van Gent de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem werd gesubsidieerd. Wel ging het om een verschillende systematiek van subsidiëren en een verschillende hoogte van subsidiebedrag. In Axel ging het om een vast bedrag (€ 340,00). In Sas van Gent ging het om een bedrag per deelnemer aan de activiteiten (in 2002: € 236,00. De oude gemeente Terneuzen stelde de plaatselijke Zonnebloem-afdeling geen subsidie beschikbaar.

Ter harmonisatie hebben we besloten de Zonnebloem-afdelingen (ook die in Terneuzen) een vast subsidiebedrag van € 340,00 beschikbaar te stellen. Bij die gelegenheid hebben we bepaald dat het subsidie nadrukkelijk niet is bestemd voor de organisatie van de zogenaamde ontspannings-activiteiten. Die zijn namelijk niet subsidiabel. Het subsidie was bestemd voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers met name op het terrein van de huisbezoeken aan ouderen die niet in staat zijn om deel te namen aan activiteiten.

Na toepassing van de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012, ging het met ingang van het jaar 2012 om een subsidiebedrag van € 323,00.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiemogelijkheid voor de Zonnebloem-afdelingen voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Lokaal welzijnsbeleid

 

Subsidierelaties

Wijkvereniging De Oude Vaart

Buurtvereniging “Ons Nootje”

Buurtvereniging Zuidpolder/Zuiderpark

Activiteitencommissie Dorpshuis Biervliet

Stichting Dorpsblad Biervliet

Dorpskrant Sluiskil

 

Buurtverenigingen en –organisaties

Huidige subsidiegrondslag

De inmiddels voormalige gemeente Terneuzen stelde voor de organisatie van activiteiten jaarlijks een (vast) subsidiebedrag beschikbaar aan buurtverenigingen en –organisaties. Het subsidie is bedoeld voor de organisatie van een pakket aan buurtgerichte activiteiten, voor zover dat niet kostendekkend kan worden georganiseerd. Met ingang van het jaar 2012 gaat het om een bedrag van € 300,00. Dat is het tot en met het jaar 2010 gehanteerde bedrag van € 315,00, waarop de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 is toegepast.

 

Opmerking

Wijkvereniging De Oude Vaart en Buurtvereniging Zuidpolder/Zuiderpark krijgen ook een subsidie in het kader van wijkbeheer. Het gaat om bedragen van respectievelijk € 647,00 en € 754,00. De subsidies in het kader van wijkbeheer zijn bestemd voor wijkgerelateerde activiteiten.

In feite is er dus sprake van dubbele subsidiëring. Daar gaan we een eind aan maken. Voortaan komen buurtverenigingen en –organisaties die een subsidie ontvangen in het kader van wijkbeheer niet meer in aanmerking voor een subsidie voor de organisatie van activiteiten onder de noemer lokaal welzijnsbeleid.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort. Dit met dien verstande dat buurtverenigingen en –organisaties die een subsidie ontvangen in het kader van wijkbeheer niet langer in aanmerking komen voor een subsidie voor de organisatie van activiteiten in het kader van lokaal welzijnsbeleid.

De subsidiëring op dit terrein van de Wijkvereniging De Oude Vaart en Buurtvereniging Zuidpolder/ Zuiderpark beëindigen we met ingang van 2017.

 

Dorpsbladen

Huidige subsidiegrondslag

De inmiddels voormalige gemeente Terneuzen stelde jaarlijks een (vast) subsidiebedrag beschikbaar voor de uitgave van dorpsbladen. Dat subsidie is bestemd voor de informatieverstrekking door het vertegenwoordigende dorpsorgaan en door de gemeente om voor de kern van belang zijnde informatie te verspreiden via het dorpsblad.

Met ingang van het jaar 2012 gaat het om een subsidiebedrag van € 352,00. Dat is het tot en met het jaar 2010 gehanteerde bedrag van € 370,00, waarop de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 is toegepast.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Emancipatiebeleid/minderhedenbeleid

Huidige subsidiegrondslag

Op grond van de door de raden van de gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen op 31 oktober 2002 vastgestelde ‘Notitie subsidiegrondslagen in het kader van de gemeentelijke herindeling’ wordt met ingang van het jaar 2003 als toetsingskader voor subsidieverzoeken in het kader van het emancipatie- en minderhedenbeleid gehanteerd dat:

activiteiten slechts in aanmerking komen voor subsidiëring als zij bijdragen aan de integratie van (de leden van) culturele minderheidsgroepen dan wel bijdragen aan de verwezenlijking van gelijke posities voor mannen en vrouwen ongeacht de sekse of de seksuele geaardheid;

in beginsel geen structurele subsidierelaties worden aangegaan met aanvragende organisatoren, maar dat activiteiten worden gesubsidieerd als op zichzelf staande projecten;

de activiteiten voor zover mogelijk kostendekkend dienen te worden georganiseerd en deelnemers aan de activiteiten een passende eigen bijdrage dienen te betalen;

de te subsidiëren kosten rechtstreeks verband dienen te houden met de te organiseren activiteiten;

in principe geen bijdragen worden verleend in de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

De subsidiegrondslag zetten we voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Algemene voorzieningen jeugd

 

Subsidierelaties

Stichting Podium in Terneuzen

Stichting Culturele Activiteiten De Kameleon

Scoutinggroepen

Organisaties die jeugd- en kinderactiviteiten organiseren

Jeugdnatuurwacht Axel

 

Stichting Podium in Terneuzen

Huidige subsidiegrondslag

Met ingang van het jaar 2009 stellen we de Stichting Podium in Terneuzen (PIT) jaarlijks een subsidiebedrag van € 15.000,00 beschikbaar gesteld. Dit in verband met een stapsgewijze groei naar een meer professionele invulling van jongerencentrum de PIT en het podium daarbinnen. Hierbij gaan we uit van een meerdaagse openstelling.

Op het genoemde subsidiebedrag hebben we de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast, waardoor het subsidie met ingang van het jaar 2012 € 14.250,00 bedraagt.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Opmerking

De provincie is bezig met het opstellen van nieuw provinciaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. Zo de provincie in dat kader mocht besluiten tot verlaging of beëindiging van de bedragen aan provinciaal subsidie voor de organisaties die nu vallen onder het zogenaamde convenant regionaal kunstenarrangement (waaronder ook de Stichting Podium in Terneuzen), dan betekent dat niet dat onze gemeente dat aan de betrokken subsidierelaties gaat compenseren door een verhoging van het gemeentelijk subsidie.

 

Jeugdcentrum Meetpoint

Huidige subsidiegrondslag

Voor de organisatie van activiteiten in Jeugdcentrum Meetpoint stellen we jaarlijks een subsidiebedrag van € 5.000,00 beschikbaar gesteld aan de Stichting Culturele Activiteiten De Kameleon.

Met toepassing van de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 bedraagt dat subsidiebedrag met ingang van het jaar 2012 € 4.750,00.

In 2009 is het buurthuis vanuit ’t Schelpenhoekje verhuisd naar Brede School De Kameleon.

Met betrekking tot de huisvestingslasten is afgesproken dat de kosten voor huur, evenals in de oude situatie, niet in rekening worden gebracht.

De overige huisvestingslasten (onder andere energie) worden wel in rekening gebracht, maar daar stellen we de Stichting Culturele Activiteiten De Kameleon dan een vergoeding voor beschikbaar in het subsidiebedrag. Het gaat om een bedrag van € 12.500,00. Dat bedrag maken we niet daadwerkelijk over aan de stichting, maar we verrekenen dat via een interne boeking binnen de financiële administratie van onze gemeente. De genoemde stichting sturen we dan geen rekening voor de overige huisvestingskosten.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Subsidies jeugd- en jongerenwerk

Op 9 november 2006 heeft de gemeenteraad de subsidiegrondslag jeugd- en jongerenwerk vastgesteld, die we met ingang van het jaar 2007 toepassen.

We maken onderscheid in verschillende categorieën, te weten:

scouting

jeugdgroepen

speelweken/jeugdvakantieactiviteiten.

 

Omdat zich ten tijde van de opstelling van de subsidiegrondslag jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente geen organisaties aanwezig waren die zich richten op de organisatie van activiteiten gedurende het hele jaar voor kinderen, was daarvoor in die grondslag geen categorie opgenomen.

Daarom heeft het college in 2009 besloten om voor de kinderactiviteiten een aangepaste versie van de voor jeugdgroepen geldende grondslag te hanteren.

Door vaststelling van de Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 heeft de gemeenteraad besloten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) te handhaven. De subsidiegrondslag is daarbij aangepast door de verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepaste generieke korting op de subsidies van 5 procent daarin te verwerken.

 

Scouting

Huidige subsidiegrondslag

Voor de periode 2013 tot en met 2016 hanteren we voor de subsidiëring van de scouting-groeperingen de volgende grondslag:

een basisbedrag van € 1.900,00

een bedrag van € 9,50 per lid. Voor de huidige subsidierelaties geldt dat het aantal leden per 1 januari 2011 voor de periode 2013 tot en met 2016 is bevroren en niet jaarlijks wordt aangepast.

een bijdrage in de huisvestingskosten van 14,25 procent. Het voor het jaar 2013 berekende bedrag geldt voor een periode van vier jaar en wordt niet jaarlijks aangepast.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiegrondslag voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Daarbij hanteren we het aantal leden per 1 januari 2015 en bevriezen dat voor de periode 2017 tot en met 2020. We passen dat dus niet jaarlijks aan.

De bijdrage in de huisvestingskosten berekenen we aan de hand van de in de verantwoording 2014 van de scoutinggroeperingen opgenomen bedragen. Het aldus berekende bedrag hanteren we voor de periode 2017 tot en met 2020 en passen we niet jaarlijks aan.

Voor scouting gaat het in de periode 2017 tot en met 2020 dan om de volgende subsidiebedragen:

 

Basisbedrag

Bedrag per lid

Bijdrage in huisvestings-kosten

Totaal bedrag

Scouting EOS/St.Hubertus

1.900

116 x 9,50 = 1.102

1.159

4.161

Scouting Doormangroep

1.900

68 x 9,50 = 646

796

3.342

Stichting Scouting Sluiskil

1.900

16 x 9,50 = 152

552

2.604

Scouting Wewekabo Westdorpe

1.900

22 x 9,50 = 209

691

2.800

Scouting Lodewijkgroep Sas van Gent

1.900

58 x 9,50 = 551

902

3.353

Scouting “De Vier Ambachten” Axel

1.900

77 x 9,50 = 732

518

3.150

 

Jeugdgroepen

Huidige subsidiegrondslag

Het voor de organisatie van jeugdactiviteiten aan jeugdgroepen beschikbaar te stellen subsidie bestaat gedurende de periode 2013 tot en met 2016 uit:

een basisbedrag van € 760,00

een bedrag van € 1,90 per jongere (13 tot en met 18 jaar) in de kern

een bedrag van € 54,00 per activiteit (voor maximaal 30 (verschillende) activiteiten per jaar)

voor de organisaties die beschikken over een eigen huisvesting: een bijdrage van 14,25 procent in de huisvestingskosten. Het berekende bedrag geldt voor een periode van vier jaar.

Voor de bestaande subsidierelaties hanteren we gedurende de periode 2013 tot en met 2016 een vast bedrag, waarbij het aantal jongeren in de kern en het aantal activiteiten vervat in de subsidieberekening 2012 zijn bevroren.

 

Opmerkingen

Voor de Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag wijken we al sinds 2009 af van het onderdeel huisvestingskosten in de subsidiegrondslag. Die stichting is eind 2008 verhuisd naar Gemeenschapscentrum De Molenhof (Stropievat). Dit had directe gevolgen voor de huisvestingslasten. Voor het jaar 2009 hebben we in een overgangssituatie een vergoeding voor het volledige bedrag aan huisvestingskosten opgenomen in het subsidiebedrag. Daarna zou het percentage in de subsidiegrondslag gaan gelden. De huurlasten waren echter dermate hoog dat deze niet konden worden opgebracht door de stichting. Daarom hebben we bij wijze van uitzondering de 100 procent vergoeding van de huisvestingskosten in het subsidie gecontinueerd. Voor 2012 en volgende jaren gold daarbij het niveau van de bijdrage 2011 in de huisvestingskosten (€ 6.289,00). Op dat bedrag hebben we overigens wel de generieke korting op de subsidies van 5 procent toegepast, zodat het ging om een bedrag € 5.975,00.

Uit de ingediende verantwoording over 2014 blijkt dat het in dat jaar ging om een bedrag aan huisvestingskosten van in totaal € 6.760,00.

Ook bij de Stichting Sociaal Kultureel Initiatief Sluiskil wijken we af van het onderdeel huisvestingskosten in de subsidiegrondslag. Die stichting ontvangt met ingang van september 2013 een vergoeding van 100 procent van de huisvestingskosten (€ 4.500,00 op jaarbasis) in het subsidie.

De Stichting Down Town Axel heeft in 2015 een eigen ruimte gekregen in het Gregoriuscentrum in Axel. Die ruimte huurt onze gemeente voor de organisatie van jeugdactiviteiten door de genoemde stichting (en eventuele andere organisatoren van activiteiten voor jongeren en kinderen).

Nog los van het feit dat er steeds meer uitzonderingen komen op de regel van een vergoeding van 14,25 procent van de huisvestingskosten in het subsidie, was dat onderdeel van de subsidiegrondslag achteraf gezien niet helemaal eerlijk. In de (huidige) subsidiegrondslag wordt uitgegaan van incidentele huur van accommodaties voor de activiteiten. De organisaties die daarnaast in het subsidie nog een bijdrage in de huisvestingskosten krijgen, krijgen in feite voor een deel dubbelop subsidie.

We vinden het ook niet eerlijk om een van de componenten van het subsidie het aantal jongeren in de kern te laten zijn. Dat betekent voor de kern Axel bijvoorbeeld in het subsidie een bedrag van

€ 904,00. Bij de kleine kernen gaat het om veel lagere bedragen (bijvoorbeeld de kern Zuiddorpe

€ 129,00). En dat terwijl het aantal in een kern woonachtige jongeren niets zegt over het aantal jongeren dat deelneemt aan de activiteiten. Zo had bijvoorbeeld de Stichting Jeugd Ontspanning Koewacht in 2014 een gemiddeld bezoekersaantal van 60, terwijl dat gemiddelde in dat jaar bij de Stichting Down Town Axel 18 was.

Bij de component een bedrag per activiteit in de grondslag gaat het om het aantal verschillende activiteiten en maakt de frequentie niet uit. Een incidentele activiteit telt daarbij even zwaar als een activiteit die maandelijks of zelfs wekelijks plaatsvindt. Dat vinden we ook niet eerlijk.

Al met al vinden we dat we voor de periode 2017 tot en met 2020 moeten komen tot een andere subsidiegrondslag. We hebben een nieuwe (eenvoudiger) grondslag ontwikkeld, waarbij het gaat om de frequentie waarmee activiteiten worden georganiseerd (wekelijks, iedere twee weken of maandelijks). We hanteren daarbij verschillende bedragen voor organisaties die een 100 procent vergoeding om de huisvestingskosten krijgen en voor organisaties waarbij dat niet het geval is.

De organisaties die een 100 procent vergoeding in de huisvestingskosten krijgen zijn de Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag, de Stichting Kultureel Initiatief Sluiskil en de Stichting Down Town Axel.

Bij de Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag zullen we voor de periode 2017 tot en met 2020 in het subsidie het daadwerkelijke bedrag aan huisvestingskosten over 2014 hanteren (€ 6.760,00).

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Voor de subsidiëring van de organisatie van jeugdactiviteiten hanteren we voor de periode 2017 tot en met 2020 de volgende subsidiegrondslag:

Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 3.000

Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren € 2.500

Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 2.000

Bij organisaties die alleen een jeugdsoos openhouden geldt een bedrag van respectievelijk

€ 1.000 (wekelijks), € 750 (iedere twee weken) of € 500 (maandelijks).

In het geval van een 100 procent vergoeding in de huisvestingskosten gelden de volgende bedragen:

Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 1.500

Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren € 1.250

Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 1.000

 

De subsidiemogelijkheid bestaat alleen voor (vrijwilligers)organisaties die zich specifiek richten op de organisatie activiteiten voor jongeren (waaronder kinderen).

Op grond van de gegevens in de verantwoording 2014 bepalen we met gebruikmaking van de grondslag het voor de periode 2017 tot en met 2020 jaarlijks beschikbaar te stellen subsidiebedrag, dat we beschouwen als een vast bedrag.

Voor de betrokken subsidierelaties gaat het dan in de periode 2017 tot en met 2020 om de volgende subsidiebedragen:

 

Frequentie activiteiten

Subsidie

100% vergoeding

huisvestingskosten

Totaal subsidie

 

Jeugdsoos Biervliet

maandelijks

2.000

-

2.000

Jeugdraad Zuiddorpe

iedere 2 weken

2.500

-

2.500

Jeugd Ontspanning Koewacht

maandelijks

2.000

-

2.000

Jongerenplasa Sas van Gent

-Werkgroep Westdorpe

-Werkgroep Philippine

 

 

iedere 2 weken

openhouden soos

(iedere 2 weken)

 

 

2.500

750

3.250

 

 

-

-

-

 

 

2.500

750

3.250

Jeugdactiviteiten Zaamslag

wekelijks

1.500

6.760

8.260

Sociaal Kultureel Initiatief Sluiskil

wekelijks

1.500

4.500

6.000

Down Town Axel

wekelijks

1.500

Gemeente huurt

1.500

 

Speelweken / jeugdvakantieactiviteiten / kinderactiviteiten

Huidige subsidiegrondslag

Voor de periode 2013 tot en met 2016 geldt voor de subsidiëring van speelweken/

jeugdvakantieactiviteiten en straatspeeldagen de volgende grondslag:

• een basisbedrag van € 285,00

• een bedrag van € 0,95 per kind (5 tot en met 14 jaar) in de wijk/kern

• een bedrag van € 67,00 per georganiseerd dagdeel (tot een maximum van 10 dagdelen per jaar).

Voor de bestaande subsidierelaties hanteren we het over het jaar 2012 beschikbaar gestelde subsidiebedrag gedurende de periode 2013 tot en met 2016 als vast bedrag.

Voor de periode 2013 tot en met 2016 geldt voor de subsidiëring van organisatoren van kinderactiviteiten de volgende grondslag:

• een basisbedrag van € 760,00

• een bedrag van € 1,90 per kind (5 t/m 14 jaar) in de wijk/kern

• een bedrag van € 54,00 per activiteit (voor maximaal 30 (verschillende) activiteiten per jaar).

 

Opmerkingen

We vinden het achteraf gezien niet eerlijk om een van de componenten van het subsidie het aantal kinderen in de wijk/kern te laten zijn. Dat betekent voor de kernen Axel en Sas van Gent een veel hoger bedrag in het subsidie dan voor de kleinere kernen.

Ook de component een bedrag per activiteit in de grondslag kan leiden tot oneerlijkheid. Het gaat namelijk om het aantal verschillende activiteiten en de frequentie maakt niet uit. Een incidentele activiteit telt daarbij even zwaar als een activiteit die maandelijks of zelfs wekelijks plaatsvindt.

Een bijdrage in de huisvestingskosten maakt geen onderdeel uit van de huidige grondslag (zoals bij de subsidies voor de organisatie van jeugdactiviteiten). Uitgegaan wordt van incidentele huur. Echter, in het geval van de Stichting Sas Actief is sprake van een eigen ruimte in De Statie, die door onze gemeente wordt gehuurd ten behoeve van die stichting. Op dit moment is het nog wel zo dat die stichting de kosten voor energie en dergelijke zelf moet betalen. De stichting heeft gevraagd of de gemeente die kosten ook op zich wil nemen. We zullen daartoe overgaan. Daarmee wordt sprake van een 100 procent vergoeding van de huisvestingskosten.

In een aantal gevallen krijgen ontvangers van subsidie activiteiten op dit terrein ook al een subsidie onder een andere noemer. Zo ontvangt de Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag ook een subsidie voor de organisatie van jeugdactiviteiten. Daarmee lijkt er bij hantering van de huidige grondslag sprake van een stukje dubbele subsidiëring.

Voor de periode 2017 tot en met 2020 hebben we een nieuwe (eenvoudiger) grondslag ontwikkeld. Net als bij de nieuwe subsidiegrondslag voor de jeugdactiviteiten gaat het daarbij om de frequentie waarmee de activiteiten worden georganiseerd (wekelijks, iedere twee weken of maandelijks). Met het oog op de speelweken hebben we daar een categorie aan toegevoegd voor een pakket van minimaal 5 incidentele activiteiten per jaar. We gaan er van uit dat tijdens een speelweek gedurende 5 dagen activiteiten worden georganiseerd.

Op dit moment stellen we twee van de drie speeltuinen in onze gemeente naast het subsidie voor de exploitatie van de speeltuin ook een subsidie beschikbaar voor de organisatie van een speelweek. Het gaat om speeltuin Ons Nootje en speeltuin Oranjekwartier. Bij die laatste gaat het technisch gesproken om een subsidie voor de organisatie van een speelweek aan de Stichting Sportevenementen Zeeuws-Vlaanderen, maar die stichting is sterk gelieerd aan de Stichting Speeltuin Oranjekwartier. Voor de speeltuinen geldt dat de vakantieactiviteiten zich niet zozeer concentreren in één speelweek, maar dat gedurende de hele vakantieperiode extra activiteiten plaatsvinden.

We zullen aan de subsidiebedragen die we voor de exploitatie van de speeltuinen Oranjekwartier, Ons Nootje en De Miertjes beschikbaar stellen een bedrag van € 1.500,00 per speeltuin toevoegen voor de extra activiteiten in de vakantieperiode. Het daarmee gemoeide bedrag hevelen we dan over van het subsidiebudget bij begrotingsproduct algemene voorzieningen jeugd naar het subsidiebudget bij begrotingsproduct speelvoorzieningen.

Buurtvereniging Ons Nootje en de Stichting Sportevenementen Zeeuws-Vlaanderen ontvangen dan niet langer een apart subsidie voor de organisatie van een speelweek.

Hengelaarsvereniging ONI en Scouting EOS/St. Hubertus ontvangen tot op heden een subsidie van onze gemeente voor een speelweek. Het gaat om eigen activiteiten van die verenigingen die tijdens een speelweek worden aangeboden aan niet-leden. Ze ontvangen daarvoor een bedrag van

€ 95,00 per dagdeel. Bij Hengelaarsvereniging ONI gaat het om een subsidiebedrag van € 95,00 en bij Scouting EOS/St. Hubertus om een subsidiebedrag van € 570,00.

De nieuwe subsidiegrondslag biedt in feite geen ruimte voor de subsidiëring van die dagdelen speelweek van Hengelaarsvereniging ONI en Scouting EOS/St. Hubertus. We stellen de in 2016 beschikbaar gestelde subsidiebedragen echter ook gedurende de periode 2017 tot en met 2020 beschikbaar.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Voor de subsidiëring van de organisatie van kinderactiviteiten (waaronder speelweken) hanteren we voor de periode 2017 tot en met 2020 de volgende subsidiegrondslag:

Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 3.000

Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren € 2.500

Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 2.000

Organisaties die jaarlijks een pakket van minimaal 5 incidentele activiteiten € 1.250

organiseren

In het geval van een 100 procent vergoeding in de huisvestingskosten of wanneer er door de organisatie al een ander subsidiebedrag van onze gemeente wordt verkregen gelden de volgende bedragen:

Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 1.500

Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren € 1.250

Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 1.000

Organisaties die jaarlijks een pakket van minimaal 5 incidentele activiteiten € 750

organiseren

De subsidiemogelijkheid bestaat alleen voor (vrijwilligers)organisaties die zich specifiek richten op de organisatie activiteiten voor kinderen (en jongeren).

Op grond van de gegevens in de verantwoording 2014 bepalen we met gebruikmaking van de grondslag het voor de periode 2017 tot en met 2020 jaarlijks beschikbaar te stellen subsidiebedrag, dat we beschouwen als een vast bedrag.

Met ingang van 2017 vervallen de aan Buurtvereniging Ons Nootje en de Stichting Sportevenementen Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar gestelde subsidiebedragen voor de organisatie van een speelweek.

We stellen de in 2016 aan Hengelaarsvereniging ONI en Scouting EOS/St. Hubertus beschikbaar gestelde subsidiebedragen van respectievelijk € 95,00 en € 570,00 voor speelweekactiviteiten voor niet-leden ook gedurende de periode 2017 tot en met 2020 beschikbaar.

Voor de betrokken subsidierelaties gaat het dan in de periode 2017 tot en met 2020 om de volgende subsidiebedragen:

 

Frequentie activiteiten

Meervoudige subsidierelatie/ huisvesting al vergoed

Subsidie

 

Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag

incidenteel

ja

750

Stichting De Hoekse Rakkers

incidenteel

nee

1.250

Sociaal Kultureel Initiatief Sluiskil

incidenteel

ja

750

Stichting Speelweek Koewacht Cowcity

incidenteel

nee

1.250

Stichting Speelweek Zuiddorpe

incidenteel

nee

1.250

Stichting Speelweek Axel

incidenteel

nee

1.250

Stichting Speelweek Westdorpe

Iedere 2 weken

nee

2.500

Culturele Activiteiten De Kameleon

incidenteel

ja

750

Stichting Sas Actief

Iedere 2 weken

Gemeente huurt

1.250

 

De Stichting Speelweek Westdorpe en de Stichting Sas Actief ontvangen tot op heden een subsidie voor de organisatie van een speelweek én een subsidie voor de organisatie van kinderactiviteiten. In de nieuwe systematiek gaat het om één bedrag. Bij beide stichtingen gaat het voor wat betreft de kinderactiviteiten in feite om maandelijkse organisatie. Met toevoeging van de speelweek hebben we er voor gekozen om beiden een subsidie in de categorie iedere twee weken in ieder geval één activiteit beschikbaar te stellen in de nieuwe situatie.

 

Straatspeeldagen

Tot op heden geldt de subsidiegrondslag voor speelweken ook voor straatspeeldagen. In feite stellen we voor de organisatie van een straatspeeldag alleen aan de Stichting Straatspeeldag Noordpolder Axel een subsidie beschikbaar. In de grondslagperiode 2013 tot en met 2016 gaat het om een jaarlijks subsidie van € 1.211,00. Het gaat om twee dagdelen. Dat bedrag is bijna net zo hoog als de subsidiebedragen die de organisatoren van speelweken in de kleine kernen op grond van de huidige grondslag krijgen. Dat komt omdat de component een bedrag per wijk/kern in het subsidie voor Axel een hoog bedrag oplevert.

De nieuwe voor de periode 2017 tot en met 2020 te hanteren subsidiegrondslag voor kinderactiviteiten (waaronder speelweken) biedt in feite geen ruimte voor de subsidiëring van een straatspeeldag. De speelweken vallen onder de categorie incidentele activiteiten (minimaal 5 per jaar) en daar voldoet een straatspeeldag niet aan.

Omdat doel van een straatspeeldag is om de aandacht van met name automobilisten te vragen voor spelende kinderen, willen we toch een subsidiemogelijkheid behouden voor de organisatie van straatspeeldagen. We stellen voor het in de periode van 2017 tot en met 2020 te laten gaan om een bedrag van € 250,00.

De hoogte van het subsidie aan de Stichting Straatspeeldag Noordpolder Axel bouwen we gedurende drie jaar af tot het bedrag van € 250,00. In 2017 krijgt die stichting dan een bedrag van

€ 1.000,00, in 2018 € 750,00, in 2019 € 500,00 en in 2020 € 250,00.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Voor de periode 2017 tot en met 2020 hanteren we voor de organisatie van een straatspeeldag een subsidiebedrag van € 250,00.

De hoogte van het subsidie aan de Stichting Straatspeeldag Noordpolder Axel bouwen we gedurende drie jaar af tot dat bedrag van € 250,00.

 

Jeugdnatuurwacht Axel

Voor de Jeugdnatuurwacht Axel gold de volgende subsidiegrondslag:

• een basisbedrag van € 800,00

• een bedrag per activiteit van € 56,40

• een bedrag per lid van € 5,00

De generieke korting op de subsidies van 5 procent hebben we verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast.

Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de gemeenteraad besloten de subsidiëring van Jeugdnatuurwacht Axel voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten. Dit met dien verstande dat het in 2012 beschikbaar gestelde subsidiebedrag (€ 1.758,00) in die periode wordt gehanteerd als vast bedrag.

 

Opmerking

De Jeugdnatuurwacht Axel organiseert voor groep 7 van de basisschool jaarlijks een bezoek aan de ZOO in Antwerpen en een survivaltocht in Braakman Noord. Voor groep 8 gaat het jaarlijks om deelname aan de landelijke boomfeestdag en een bezoek aan het Land van Saeftinghe.

Uit de ingediende verantwoording 2014 en begroting 2016 blijkt dat de kosten voor het bezoek aan de ZOO hoog zijn, terwijl daar slechts een gering bedrag aan eigen bijdragen tegenover staat. Zo ging het daarvoor in 2014 om een bedrag van € 1.863,00 aan uitgaven en een bedrag van € 246,00 aan inkomsten uit eigen bijdragen.

Op de website van de Jeugdnatuurwacht Nederland zien we vermeld dat de afdelingen excursies organiseren naar “bos, park, duin en strand, naar riviergebieden, waterzuiveringsinstallaties, met als thema’s de daar voorkomende dieren en planten en de daar bestaande milieuproblemen en bijzondere situaties”.

In onze beleving past een bezoek aan de ZOO in Antwerpen niet in dat rijtje. Het lijkt eerder te gaan om een (grotendeels) gesubsidieerd schoolreisje. En dat vinden we niet (langer) acceptabel.

Exclusief de uitgaven en inkomsten voor dat bezoek aan de ZOO zou het verschil tussen de totale uitgaven en inkomsten (zonder gemeentelijk subsidie) in 2014 € 768,00 hebben bedragen en in 2016 zou het gaan om een (geraamd) verschil van € 535,00.

Voor de volgende grondslagperiode is dan ook een verlaging van het subsidie aan de orde.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We hanteren de subsidiegrondslag niet langer, maar we handhaven de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020). Dan gaat het om een jaarlijks beschikbaar te stellen subsidiebedrag van € 750,00.

Welzijnsaccommodaties

 

Subsidierelaties

Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel

Stichting Gemeenschapshuis De Vlaschaard

Belangengroep Spui

Stichting Gemeenschapshuis Zuiddorpe

Stichting Beheer De Statie

 

Huidige subsidiegrondslag

Welzijnsaccommodaties Axel, Koewacht, Spui en Zuiddorpe

We stellen de Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel, de Stichting Gemeenschapshuis De Vlaschaard, de Belangengroep Spui en de Stichting Gemeenschapshuis Zuiddorpe jaarlijks een vast bedrag als exploitatiesubsidie beschikbaar. In 2016 gaat het om bedragen aan basissubsidie van respectievelijk € 102.069,00, € 80.430,00, € 2.074,00 en € 3.135,00.

De Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel is in 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting Cultureel Centrum Axel (De Halle) en het Gregoriuscentrum. Het subsidie is bestemd voor de exploitatie van De Halle.

Aan de genoemde organisaties stellen we bovendien een vergoeding beschikbaar voor de OZB. Bij de Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel is die vergoeding inmiddels geïntegreerd in het vaste subsidiebedrag.

Op het subsidiebedrag voor de Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel en de Stichting Gemeenschapshuis De Vlaschaard passen we jaarlijks indexering met de VZG-norm toe.

Voor De Halle stellen we met ingang van 2008 een extra subsidie van € 14.242,00 beschikbaar in verband met de getroffen voorzieningen voor de brandveiligheid.

Voor Gemeenschapscentrum De Vlaschaard stellen we met ingang van 2004 een extra subsidie van € 16.233,00 beschikbaar in verband met de verhuizing van het bibliotheekfiliaal Koewacht naar De Brede School.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

De vergoeding OZB zullen we met ingang van 2017 ook voor de De Vlaschaard, ’t Kaaike en Spui integreren in de vaste bijdrage.

 

Stichting Beheer De Statie

Begin 2013 is in Sas van Gent multifunctioneel centrum De Statie in gebruik genomen. Voor het beheer en de exploitatie van de sporthal en het wijkcentrum hebben we een exploitatieovereen-komst gesloten met de Stichting Beheer De Statie. De stichting ontvangt op grond daarvan een exploitatievergoeding van ons. De vergoeding bestaat uit de huur die de stichting verschuldigd is aan Woongoed en een bijdrage in de exploitatiekosten.

In de exploitatieovereenkomst is vastgelegd dat na afloop van het eerste en tweede jaar (aanloopfase) de hoogte van de exploitatiebijdrage wordt geëvalueerd en zo nodig wordt aangepast aan het behaalde exploitatieresultaat, waarbij 2013 geldt als eerste jaar. Met ingang van het jaar 2015 zou het dan gaan om een (vast) budgetsubsidie, waarop jaarlijks indexering plaats zou vinden met de door ons vastgestelde toepassing van de VZG-richtlijn.

Uitgangspunt bij het opnemen van het bedoelde artikel in de overeenkomst was dat de accommodatie vóór het eind van 2012 in gebruik zou kunnen worden genomen en dat over de boekjaren 2013 en 2014 volledige en goed te evalueren exploitatiegegevens beschikbaar zouden zijn. Doordat het gebouw pas in maart 2013 is opgeleverd, kon 2013 niet als maatgevend (eerste) jaar in de aanloopfase worden beschouwd.

Bovendien hebben we er achteraf gezien onvoldoende rekening mee gehouden dat de gegevens over enig jaar pas in de loop van het volgende jaar beschikbaar zijn.

Ook al omdat de Stichting Beheer De Statie nog bezig was met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning en geconfronteerd werd met hoge energiekosten, hebben we op verzoek van die stichting de aanloopfase verlengd. We geven de stichting daarmee meer tijd om de exploitatie op orde te krijgen.

De aanloopfase hebben we aangepast in die zin dat we aan de hand van de gegevens over de jaren 2014, 2015 en 2016 in de loop van 2017 een evaluatie maken en de hoogte van het met ingang van 2018 beschikbaar te stellen budgetsubsidie bepalen. Het jaar 2017 is dan een overgangsjaar.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

Is op dit moment niet aan de orde.

 

Veiligheid (jeugdbescherming/jeugdreclassering) en opvang jeugd

 

Subsidierelatie

Veiligheidshuis

 

Huidige subsidiegrondslag

Vanaf 1 januari 2013 is de regie op Veiligheidshuizen verschoven van het Rijk naar de gemeenten.

Het veiligheidshuis is een stichting waarin vertegenwoordigers van justitie en gemeenten het bestuur vormen. De stichting heeft als doel de samenwerking te realiseren tussen veiligheidspartners en zorginstellingen gericht op de aanpak van criminaliteit en het bevorderen van sociale veiligheid. Kernthema’s zijn veelplegers, huiselijk geweld en risicojeugd.

Het veiligheidshuis wordt gefinancierd door de centrumgemeente Middelburg en de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten (€ 0,392 per inwoner).

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Ambulancevervoer

 

Subsidierelatie

Instituut Medische Dringende Hulpverlening

 

Huidige subsidiegrondslag

Sinds de gemeentelijke herindeling verstrekken we het Instituut Medische Dringende Hulpverlening in Brugge een bijdrage. Doordat traumahelicopters tot dan Zeeuws-Vlaanderen niet konden bereiken vanuit Rotterdam is in Zeeuws-Vlaams verband destijds overeengekomen de MUG een subsidie te verstrekken. Het ging om de beschikbaarstelling van een subsidie van € 0,12 per inwoner.

Op het subsidiebedrag hebben we de structurele generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast.

Door vaststelling van de Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 heeft de gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten. Daarbij hanteren we het voor 2012 beschikbaar gestelde subsidiebedrag van € 6.248,00 als vast bedrag.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Gezondheidszorg

 

Subsidierelaties

EHBO “St. Ludwina” Koewacht

EHBO Hoek

EHBO Zuidddorpe

EHBO Terneuzen

EHBO Sas van Gent

EHBO-vereniging Stabiel

EHBO Westdorpe

Kon.Ned.Ver. EHBO, afd. Terneuzen

EHBO-vereniging Philippine

Rode Kruis, afd. Midden- en West Z.Vl

EHBO Biervliet

 

 

EHBO-verenigingen

Huidige subsidiegrondslag

In 2005 is door onze gemeente het subsidiebeleid ten aanzien van de EHBO-verenigingen geharmoniseerd. Een EHBO-vereniging kan aanspraak maken op een subsidie van € 450,00. Verenigingen uit de voormalige gemeenten Axel en Sas van Gent hebben het subsidiebedrag behouden wanneer dit de € 450,00 te boven ging.

De Stichting Reanimatie en AED onderwijs Zeeuws-Vlaanderen is in 2009 opgeheven. De activiteiten zijn per 1 april 2009 overgedragen aan de EHBO-vereniging Sas van Gent. Met ingang van het jaar 2010 is in verband daarmee het subsidiebedrag van € 450,00, dat voorheen aan de Stichting Reanimatie en AED onderwijs Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar werd gesteld, toegevoegd aan het subsidie van de EHBO-vereniging Sas van Gent.

Op de subsidiebedragen is de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast.

Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ hebben we besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten.

 

Rode Kruis

Huidige subsidiegrondslag

De beschikbaarstelling van subsidie aan het Rode Kruis, afdeling Midden- en West Zeeuws-Vlaanderen berust op het beleid ter zake van de inmiddels voormalige gemeente Axel. Het subsidiebedrag van € 1.350,00 bestaat uit een bedrag van € 669,00 ten behoeve van het rode kruiswerk voor volwassenen te Axel en bedrag van € 681,00 ten behoeve van het jeugd rode kruiswerk te Axel.

Op het subsidiebedrag is de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast.

Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ hebben we besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zijn nog bezig met het opstellen van een nieuwe subsidiegrondslag voor de EHBO-verenigingen en het Rode Kruis. We zijn daarbij een integratie met het netwerk Hartveilig wonen van plan.

 

Exploitatie begraafplaatsen

 

Subsidierelatie

Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Overslag (B)

 

Huidige subsidiegrondslag

Op het Belgische kerkhof van de parochie Overslag worden ook Nederlandse inwoners begraven, uitgestrooid of in het columbarium bijgeplaatst. De kosten van onderhoud van de kerk en het kerkhof worden gedragen door de Belgische gemeente Wachtebeke.

De voormalige gemeente Axel stelde de Belgische Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Overslag een subsidie beschikbaar vanwege de hieraan verbonden cultuurhistorische aspecten. Dat is na de gemeentelijke herindeling voortgezet. Het gaat na de verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepaste generieke korting op de subsidies om een bedrag van € 302,00.

Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten.

 

Continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheid?

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Resumé voorstellen tot continuering, aanpassing of opheffing van de subsidiemogelijkheden

 

 

Bestuursondersteuning

We voeren de Regeling jubileumbijdragen per 1 januari 2017 opnieuw in.

 

Overige beschermende maatregelen

Stichting Dierenasyl Zeeuwsch-Vlaanderen

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Wijkbeheer

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

We hanteren in die periode de hoogte van de subsidiebedragen 2016.

 

Verkeersmaatregelen Techniek

Veilig Verkeer Nederland, afdeling groot Terneuzen

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Verkeerseducatie in het Voortgezet Onderwijs (VEVO)

We zetten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort. We maken daarbij wel het voorbehoud van (ongewijzigde) voortzetting van de regeling door de provincie.

 

Economisch beleid

Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebieden Axel-Sas van Gent

We zetten de subsidiemogelijkheid voor de periode 2017 tot en met 2020 voort. Het gaat dan om een jaarlijks subsidiebedrag van € 5.000,00.

Nieuwe initiatieven ondernemersverenigingen

We zetten de subsidieregeling gedurende de periode 2017 tot en met 2020 voort.

 

Weekmarkten

Stichting Internationale Jaarmarkt Koewacht

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Lokaal onderwijs

Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland

We zetten de subsidiëring in principe voort voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020). Aanpassing is mogelijk aan de orde, als de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (waaruit de gemeentelijke bijdrage gedeeltelijk wordt gedekt) negatief wordt bijgesteld.

Schakelklassen

We zetten de subsidiemogelijkheid in principe voort voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020). Aanpassing of opheffing is mogelijk aan de orde, als de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid negatief wordt bijgesteld of de opdracht vanuit het rijk verandert.

 

Bibliotheek

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Cultuurmenu’s

Stichting Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Sportstimulering

Jeugdsportsubsidie / gehandicaptensport / overige sportactiviteiten

We zetten de subsidiegrondslag voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Bij het jeugdsportsubsidie hanteren we het aantal jeugdleden per 1 januari 2015 en bevriezen dat voor de periode 2017 tot en met 2020. We passen dat dus niet jaarlijks aan.

Ten aanzien van de component subsidie voor accommodatiehuur in het jeugdsportsubsidie hanteren we voor een vereniging die gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente het bedrag dat in 2014 door die vereniging aan huurkosten is betaald. Dat bedrag indexeren we gedurende de periode 2017 tot en met 2020 jaarlijks met hetzelfde percentage als waarmee we de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties verhogen.

Voor een vereniging die geen gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente hanteren we het bedrag aan werkelijke kosten aan zaal- of zwembadhuur over 2014 en stellen dat vast voor de periode 2017 tot en met 2020. Dat bedrag passen we dus niet jaarlijks aan.

Bij het subsidie voor gehandicaptensport hanteren we het aantal leden per 1 januari 2015 en bevriezen dat voor de periode 2017 tot en met 2020. We passen dat dus niet jaarlijks aan.

IJsclubs

We continueren de subsidiegrondslag voor de periode 2017 tot en met 2020.

 

Kunstbevordering

Muziekgezelschappen

We passen de subsidiegrondslag voor de periode 2017 tot en met 2020 aan, met dien verstande dat we het basisbedrag per zelfstandige eenheid met 10% verhogen als een muziekgezelschap voor haar (wekelijkse) repetities gebruik maakt van een multifunctionele welzijnsaccommodatie. Onder multifunctionele welzijnsaccommodatie verstaan we een accommodatie die voor dat doel met financiële steun van onze gemeente is gerealiseerd en/of als zodanig door onze gemeente wordt gesubsidieerd. We doen dit om het gebruik van de multifunctionele welzijnsaccommodaties zo veel mogelijk te stimuleren.

Als een vereniging die nu gebruik maakt van een andere accommodatie dan een multifunctionele welzijnsaccommodatie, gedurende de subsidieperiode 2017 tot en met 2020 besluit om, voor zo ver mogelijk, alsnog gebruik te maken van een multifunctionele welzijnsaccommodatie, verhogen we het basisbedrag alsnog met 10% voor de duur van de resterende (subsidie)periode.

Met ingang van het jaar 2017 maken we bij de muziekgezelschappen bij het bedrag per bespeeld instrument (= actief lid) onderscheid tussen jeugdleden en niet-jeugdleden. Voor jeugdleden hanteren we een hoger bedrag, te weten € 150,00. Dit omdat de kosten die een muziekgezelschap voor jeugdleden maakt hoger zijn in verband met de opleiding.

Een jeugdlid is een lid dat op de peildatum 1 januari van het aan het subsidiejaar voorafgaande jaar jonger is dan 19 jaar.

We beëindigen de subsidierelatie met Twirl- en Majorettengroep UNIC door middel van een van een afbouw-regeling met een looptijd van drie jaar.

Koren, dans-, zang en toneelverenigingen

We heffen de subsidiemogelijkheid voor koren/zangverenigingen op met ingang van het jaar 2017. De huidige subsidierelaties op dit terrein beëindigen we door middel van een afbouwregeling van drie jaar.

We zetten de subsidiegrondslag voor toneel- en dansverenigingen voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Organisaties met een Zeeuws-Vlaams karakter

We zetten de subsidiegrondslag voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

De ledenaantallen zoals die golden op 1 januari 2015 bevriezen we voor de periode 2017 tot en met 2020. We passen die dus niet jaarlijks aan.

 

Podiumprogrammering

De subsidiegrondslag en de subsidiëring van de huidige subsidierelaties zetten we voort voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020).

 

Culturele evenementen

Culturele activiteiten dorps- en gemeenschapshuizen

Met ingang van het jaar 2017 stellen we niet langer de tot op heden gehanteerde min of meer vaste jaarlijkse subsidiebedragen beschikbaar aan de gemeenschapscentra De Halle, ’t Kaaike en De Vlaschaard.

De subsidiemogelijkheid voor de organisatie van culturele activiteiten door de dorps- en gemeenschapshuizen blijft wel bestaan en daarvoor geldt de volgende regeling:

• Alleen dorps- of gemeenschapscentra met een podiumfunctie komen in aanmerking voor een subsidie op dit deelterrein. Wijkcentra komen niet in aanmerking voor een subsidie op dit terrein.

• Het subsidie wordt alleen beschikbaar gesteld voor de organisatie van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door het dorps- of gemeenschapshuis in dat dorps- of gemeenschapshuis. Het gratis beschikbaar stellen van de zaal of faciliteiten voor door anderen te organiseren activiteiten is in dit kader niet subsidiabel.

• Voor het aanvragen van een subsidie in dit kader moet een activiteitenplan plus begroting van de desbetreffende activiteiten worden ingediend. Uit het activiteitenplan moet blijken welke specifieke culturele activiteiten zullen worden georganiseerd. De begroting laat de verschillende kosten- en inkomstenposten per activiteit zien.

• Het jaarlijkse daartoe vastgestelde budget geldt als subsidieplafond. Aanvragen die volledig zijn worden behandeld in volgorde van ontvangst door de gemeente.

• Subsidie wordt alleen toegekend voor de organisatie van activiteiten die ondanks het verwerven van de mogelijke andere financieringsbronnen geen sluitende begroting hebben.

• Subsidiebedragen worden incidenteel en als maximaal bedrag beschikbaar gesteld.

• Ter verantwoording van het subsidie moet een activiteitenverslag en een financieel verslag van de georganiseerde culturele activiteiten worden ingediend. Uit het activiteitenverslag moet blijken welke culturele activiteiten zijn georganiseerd. Uit het financieel verslag moeten de verschillende kosten- en inkomstenposten per activiteit blijken.

Culturele evenementen

Deze vraag kan met betrekking tot de Stichting Rock around the Bridge pas worden beantwoord nadat de stichting ons een omschrijving van de nieuwe opzet van de activiteit plus begroting heeft doen toekomen.

De subsidiegrondslag en de subsidiëring van de overige huidige subsidierelaties zetten we voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Incidentele culturele activiteiten

We zetten de subsidiegrondslag voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Overige musea en museumbeleid

We zetten de subsidiegrondslag voor de periode 2017 tot en met 2020 voort.

 

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Stichting “Behoud Grote Kerk”

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Cultureel erfgoed

We zetten de subsidiemogelijkheid voor de heemkundige kringen en heemkundige verenigingen voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort. Dat geldt ook voor het bedrag dat we daarnaast beschikbaar stellen aan de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent voor het onderhoud van het onderaards gangenstelsel Bolwerk Generaliteit.

Of dat ook moet gelden voor het aparte subsidie voor de huisvestingskosten aan de Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine moeten we nog bezien.

 

Natuureducatie en -beheer

Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Staatsbosbeheer Regio Zuid

We stellen Staatsbosbeheer Regio Zuid met ingang van het jaar 2017 geen subsidie meer beschikbaar.

 

Toerisme en plattelandsontwikkeling

Stichting VVV Zeeland

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Overige recreatieve voorzieningen

Koningsdag, Sinterklaas, bevrijdingsdag, dodenherdenking

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort. We hanteren in die periode de hoogte van de voor de periode 2013 tot en met 2016 beschikbare bedragen.

Carnaval

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Stichting Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Stichting Zeeuwse Veteranendag

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Onderhoud en renovatie openbaar groen

Stichting “Houdt woonomgeving Schapenbout Leefbaar

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Speelvoorzieningen

Speeltuinen Oranjekwartier, De Miertjes en Ons Nootje

We heffen de subsidiegrondslag op, maar zetten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Aan de voor het jaar 2016 aan de speeltuinen Oranjekwartier, Ons Nootje en De Miertjes beschikbaar gestelde subsidiebedragen voegen we met ingang van het jaar 2017 een bedrag van € 1.500,00 per speeltuin toe voor de organisatie van extra activiteiten in de vakantieperiode. De aldus berekende bedragen gelden voor de periode 2017 tot en met 2020 als vast bedrag.

 

Lokale omroep

Stichting Omroep Terneuzen

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Participatiebudget inburgering

Stichting VluchtelingenWerk Zeeland

We zetten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Zeemanscentrum

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Opvang en beschermd wonen WMO

Stichting Prokino (Kamers met Doorgroei)

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Algemene voorzieningen WMO

aan-z

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Stichting Slachtofferhulp

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Anti Discriminatiebureau Zeeland

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Maatwerk Zeeuws-Vlaanderen

We zetten de subsidiëring in principe voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Leger des Heils (Outreach)

Bij overheveling van de middelen naar de inkoop WMO maatwerk heffen we de subsidiemogelijkheid op.

Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland

We zetten de subsidiemogelijkheid voort zolang de beleidsvoorbereidende taak nog belegd is bij het CZW Bureau.

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Collectieve Preventie Geestelijke Gezondheidszorg

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

ROC Scalda (vormings- en ontwikkelingswerk)

Met ingang van het jaar 2017 heffen we de subsidiemogelijkheid op.

Ouderenactiviteiten

We zetten de subsidiemogelijkheid voor de Zonnebloem-afdelingen voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Lokaal welzijnsbeleid

Buurtverenigingen en –organisaties

We zetten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort. Dit met dien verstande dat buurtverenigingen en –organisaties die een subsidie ontvangen in het kader van wijkbeheer niet langer in aanmerking komen voor een subsidie voor de organisatie van activiteiten in het kader van lokaal welzijnsbeleid.

De subsidiëring op dit terrein van de Wijkvereniging De Oude Vaart en Buurtvereniging Zuidpolder/ Zuiderpark beëindigen we met ingang van 2017.

Dorpsbladen

We zetten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Emancipatiebeleid/minderhedenbeleid

De subsidiegrondslag zetten we voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Algemene voorzieningen jeugd

Stichting Podium in Terneuzen

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Jeugdcentrum Meetpoint

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Scouting

We zetten de subsidiegrondslag voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

Daarbij hanteren we het aantal leden per 1 januari 2015 en bevriezen dat voor de periode 2017 tot en met 2020. We passen dat dus niet jaarlijks aan.

De bijdrage in de huisvestingskosten berekenen we aan de hand van de in de verantwoording 2014 van de scoutinggroeperingen opgenomen bedragen. Het aldus berekende bedrag hanteren we voor de periode 2017 tot en met 2020 en passen we niet jaarlijks aan.

Jeugdgroepen

Voor de subsidiëring van de organisatie van jeugdactiviteiten hanteren we voor de periode 2017 tot en met 2020 de volgende subsidiegrondslag:

- Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 3.000

- Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren € 2.500

- Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 2.000

Bij organisaties die alleen een jeugdsoos openhouden geldt een bedrag van respectievelijk

€ 1.000 (wekelijks), € 750 (iedere twee weken) of € 500 (maandelijks).

In het geval van een 100 procent vergoeding in de huisvestingskosten gelden de volgende bedragen:

- Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 1.500

- Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren € 1.250

- Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 1.000

De subsidiemogelijkheid bestaat alleen voor (vrijwilligers)organisaties die zich specifiek richten op de organisatie activiteiten voor jongeren (waaronder kinderen).

Op grond van de gegevens in de verantwoording 2014 bepalen we met gebruikmaking van de grondslag het voor de periode 2017 tot en met 2020 jaarlijks beschikbaar te stellen subsidiebedrag, dat we beschouwen als een vast bedrag.

Speelweken / jeugdvakantieactiviteiten / kinderactiviteiten

Voor de subsidiëring van de organisatie van kinderactiviteiten (waaronder speelweken) hanteren we voor de periode 2017 tot en met 2020 de volgende subsidiegrondslag:

- Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 3.000

- Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren € 2.500

- Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 2.000

- Organisaties die jaarlijks een pakket van minimaal 5 incidentele activiteiten organiseren € 1.250

In het geval van een 100 procent vergoeding in de huisvestingskosten of wanneer er door de organisatie al een ander subsidiebedrag van onze gemeente wordt verkregen gelden de volgende bedragen:

- Organisaties die wekelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 1.500

- Organisaties die iedere twee weken in ieder geval één activiteit organiseren € 1.250

- Organisaties die maandelijks in ieder geval één activiteit organiseren € 1.000

- Organisaties die jaarlijks een pakket van minimaal 5 incidentele activiteiten organiseren € 750

De subsidiemogelijkheid bestaat alleen voor (vrijwilligers)organisaties die zich specifiek richten op de organisatie activiteiten voor kinderen (en jongeren).

Op grond van de gegevens in de verantwoording 2014 bepalen we met gebruikmaking van de grondslag het voor de periode 2017 tot en met 2020 jaarlijks beschikbaar te stellen subsidiebedrag, dat we beschouwen als een vast bedrag.

Met ingang van 2017 vervallen de aan Buurtvereniging Ons Nootje en de Stichting Sportevenementen Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar gestelde subsidiebedragen voor de organisatie van een speelweek.

We stellen de in 2016 aan Hengelaarsvereniging ONI en Scouting EOS/St. Hubertus beschikbaar gestelde subsidiebedragen van respectievelijk € 95,00 en € 570,00 voor speelweekactiviteiten voor niet-leden ook gedurende de periode 2017 tot en met 2020 beschikbaar.

Straatspeeldagen

Voor de periode 2017 tot en met 2020 hanteren we voor de organisatie van een straatspeeldag een subsidiebedrag van € 250,00.

De hoogte van het subsidiebedrag aan de Stichting Straatspeeldag Noordpolder Axel bouwen we gedurende drie jaar af tot dat bedrag van € 250,00.

Jeugdnatuurwacht Axel

We hanteren de subsidiegrondslag niet langer, maar we handhaven de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020). Dan gaat het om een jaarlijks beschikbaar te stellen subsidiebedrag van € 750,00.

 

Welzijnsaccommodaties

Welzijnsaccommodaties Axel, Koewacht, Spui en Zuiddorpe

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

De vergoeding OZB zullen we met ingang van 2017 ook voor De Vlaschaard, ’t Kaaike en Spui integreren in de vaste bijdrage.

 

Veiligheid (jeugdbescherming/jeugdreclassering) en opvang jeugd

Veiligheidshuis

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Ambulancevervoer

Instituut Medische Dringende Hulpverlening

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

Exploitatie begraafplaatsen

Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Overslag (B)

We zetten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2017 tot en met 2020) voort.

 

 

Financiële consequenties

 

Aan de volgende in deze notitie opgenomen voorstellen zijn financiële consequenties verbonden:

 

Bestuursondersteuning college (60021100)

 

Herinvoering Regeling jubileumbijdragen

+ 10.000

Kunstbevordering (65400100)

 

Aanpassing subsidiegrondslag muziekgezelschappen: we moeten bij de muziekgezelschappen nog ledenlijsten opgesplitst in jeugdleden en niet-jeugdleden opvragen om de hiermee gemoeide financiële consequenties te kunnen berekenen. Beëindiging subsidierelatie met Twirl- en Majorettengroep UNIC

Opheffing subsidiemogelijkheid voor koren/zangverenigingen

* De genoemde bedragen worden pas na afloop van de afbouwregeling bereikt in 2020.

 

 

 

p.m

-/- 1.669*

-/- 5.964*

Natuureducatie en –beheer (65500200)

 

Beëindiging subsidie Staatsbosbeheer Regio Zuid

-/- 7.625

Speelvoorzieningen (65800100)

 

Toevoegen bedrag van € 1.500 per speeltuin voor de speeltuinen Oranjekwartier, Ons Nootje en De Miertjes voor organisatie extra activiteiten in de vakantieperiode.

Het hiermee gemoeide bedrag van € 4.500 wordt gedekt door overheveling van het budget bij begrotingsproduct algemene voorzieningen jeugd (66701000)

+ 4.500

Algemene voorzieningen WMO (66700100)

 

Opheffen subsidiemogelijkheid vormings- en ontwikkelingswerk ROC Scalda

-/- 475

Lokaal welzijnsbeleid (66700200)

 

Beëindiging subsidiëring op dit terrein van Wijkvereniging De Oude Vaart en Buurtvereniging Zuidpolder/Zuiderpark

-/- 600

Algemene voorzieningen jeugd (66701000)

 

Ten opzichte van het totaal van de subsidiebedragen 2016 voor de huidige subsidie-relaties (€ 97.668) gaat het in de periode 2017 tot en met 2020 om een totaalbedrag dat circa € 3.000,00 lager ligt. Hierbij zij opgemerkt dat als de “oude” subsidiegrondslag zouden hebben gehandhaafd het totaal aan subsidiebedragen 2017 ook lager zou zijn geweest dan in 2016. Dit omdat het werkelijk aantal activiteiten/dagdelen lager was dan waarmee gerekend is in de subsidiebedragen 2016.

Een bedrag van € 4.500 hevelen we over naar het budget bij begrotingsproduct speel-voorzieningen (65800100). Voor de speeltuinen Oranjekwartier, Ons Nootje en De Miertjes voegen we namelijk een bedrag van € 1.500 per speeltuin toe aan het subsidie voor de organisatie van extra activiteiten in de vakantieperiode.

 

 

 

 

-/- 3.000

 

 

-/- 4.500

TOTAAL

-/- 9.333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2016